Quyết định 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
58
lượt xem
9
download

Quyết định 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ sè 53/2004/Q§­TTg  ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2004 VÒ mét sè chÝnh s¸ch  khuyÕn khÝch ®Çu t t¹i Khu c«ng nghÖ cao  thñ T¦íNG ChÝnh PHñ C¨n cø LuËt Tæ  chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m  2001; C¨n cø LuËt Khoa häc vµ C«ng nghÖ ngµy 09 th¸ng 6 n¨m   2000;  C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n   cø  LuËt   KhuyÕn   khÝch   ®Çu   t  trong   níc   (söa  ®æi)   ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n   cø   LuËt   §Çu   t  níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   ngµy   12  th¸ng 11 n¨m 1996, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña   LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 09 th¸ng 06 n¨m   2000, NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2000   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t  níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam; C¨n cø LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ngµy 17 th¸ng   6 n¨m 2003, NghÞ ®Þnh sè  164/2003/N§­CP ngµy 22 th¸ng 12   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, C¨n cø Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu  nhËp   cao   ngµy   19   th¸ng   5   n¨m   2001,   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2001/N§­CP ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi vêi  ngêi cã thu nhËp cao; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2003/N§­CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Khu c«ng nghÖ   cao; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, QuyÕt §ÞNH: §iÒu  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh QuyÕt   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   mét   sè   chÝnh   s¸ch   khuyÕn  khÝch ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t  t¹i c¸c Khu c«ng nghÖ cao  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 Quy chÕ Khu c«ng nghÖ cao ban 
  2. 2 hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 99/2003/N§­CP ngµy 28 th¸ng 8  n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. §iÒu  2.  §èi tîng ¸p dông §èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t  quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ: 1. C¸c tæ chøc, doanh nghiÖp trong níc vµ níc ngoµi,  c¸ nh©n lµ ngêi ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi cã dù ¸n ®Çu t  t¹i Khu c«ng nghÖ cao  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy (sau ®©y gäi t¾t  lµ Nhµ ®Çu t). 2.   C¸   nh©n   lµ   ngêi   ViÖt   Nam,   ngêi   níc   ngoµi,   ngêi  ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi lµm viÖc cho c¸c dù ¸n ®Çu t  t¹i Khu c«ng nghÖ cao theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh  nµy. §iÒu  3.  ChÝnh s¸ch u ®∙i vÒ thuÕ 1. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Nhµ   ®Çu   t  ®îc   hëng   thuÕ   suÊt   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp lµ 10% trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n; ®îc  miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 4 n¨m kÓ tõ khi cã thu  nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong 9 n¨m  tiÕp theo. 2. ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao C¸ nh©n lµ ngêi ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc  ngoµi   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2,   §iÒu   2   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ®îc  miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®Ó  b»ng møc thuÕ ph¶i nép ¸p dông víi ngêi níc ngoµi cã cïng  møc thu nhËp. §iÒu  4.  u ®∙i vÒ sö dông ®Êt 1.  ¸p dông chÝnh s¸ch mét gi¸ ®èi víi c¸c Nhµ ®Çu t  thuª   ®Êt   trùc   tiÕp   tõ   Ban   Qu¶n   lý   Khu   c«ng   nghÖ   cao,  kh«ng ph©n biÖt Nhµ ®Çu t trong níc hay níc ngoµi. 2. Nhµ ®Çu t  ®îc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt  vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt trong thêi h¹n thuª ®Êt, thuª  l¹i ®Êt t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Nhµ ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n nghiªn cøu ­ ph¸t triÓn  c«ng   nghÖ   hoÆc   ®µo   t¹o   nh©n   lùc   khoa   häc   ­   c«ng   nghÖ  tr×nh   ®é   cao   ®îc   miÔn   tiÒn   thuª   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   cña  ChÝnh phñ.
  3. 3 §iÒu  5.  Vèn, tÝn dông vµ b¶o l∙nh 1. Nhµ ®Çu t  cã dù ¸n ®Çu t  s¶n xuÊt trong Khu c«ng  nghÖ cao ho¹t ®éng theo LuËt chuyÕn khÝch ®Çu t trong níc  ®îc Quü hç trî ph¸t triÓn xem xÐt cho vay tÝn dông trung  h¹n, dµi h¹n víi l∙i suÊt u ®∙i, ®îc b¶o l∙nh vay vèn, hç  trî l∙i suÊt sau ®Çu t theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Nhµ ®Çu t  ®îc hëng  u ®∙i cña Nhµ níc vÒ tÝn dông  hç trî xuÊt khÈu khi trùc tiÕp xuÊt khÈu s¶n phÈm vµ ®îc  ¸p dông quy chÕ thëng xuÊt khÈu  theo  quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. §iÒu  6.  XuÊt nhËp c¶nh, c tró 1. Ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c  ë  níc ngoµi  thuéc ®èi tîng nªu t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy vµ c¸c thµnh  viªn cña gia ®×nh hä ®îc cÊp thÞ thùc xuÊt nhËp c¶nh cã  gi¸ trÞ sö dông nhiÒu lÇn víi thêi h¹n phï hîp víi thêi  gian lµm viÖc, ho¹t ®éng t¹i Khu c«ng nghÖ cao. 2. C¸c ®èi tîng nªu t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy ®îc t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ c tró, ®îc thuª nhµ, mua nhµ trong  khu c«ng nghÖ cao theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  §iÒu  7.  C¸c quy ®Þnh kh¸c 1. ¸p dông chÝnh s¸ch mét gi¸ vÒ dÞch vô c«ng do Nhµ  níc quy ®Þnh ®èi víi c¸c ®èi tîng nªu t¹i §iÒu 2 QuyÕt  ®Þnh nµy. 2. §èi víi dù ¸n ®Çu t  ®Æc biÖt quan träng, Nhµ ®Çu  t ®îc hëng c¸c u ®∙i bæ sung theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng  ChÝnh phñ. 3. Bé  Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr× , phèi hîp víi  c¸c c¬ quan liªn quan x©y dùng, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ  ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®èi víi c¸c ®èi tîng  vµo lµm viÖc t¹i Vên ¬m doanh nghiÖp trong Khu c«ng nghÖ  cao,   c¸c   nhµ   khoa   häc,   c¸c   tæ   chøc   nghiªn   cøu   ­   ph¸t  triÓn c«ng nghÖ ho¹t ®éng trong Khu c«ng nghÖ cao. 4. Ngoµi c¸c quy ®Þnh nªu t¹i QuyÕt ®Þnh nµy, Nhµ ®Çu  t  ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch  u ®∙i kh¸c ë  møc cao nhÊt quy  ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan vµ c¸c ®iÒu ­ íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp. Trêng hîp ®iÒu  íc quèc tÕ cã quy ®Þnh kh¸c th× tu©n  theo quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ.
  4. 4 §iÒu  8.  §iÒu kho¶n thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh kh¸c tr¸i víi quy ®Þnh  t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   vµ   Trëng   ban   Ban  Qu¶n   lý   c¸c   Khu   c«ng   nghÖ   cao   cã   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản