Quyết định 53/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định 53/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định tài trợ "Chương trình phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình" giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH TÀI TRỢ "CHƯƠNG TRÌNH PHÂN CẤP GIẢM NGHÈO TỈNH HÀ GIANG VÀ TỈNH QUẢNG BÌNH" GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ QUỸ QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP (IFAD) & NBSP; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 2386/TC-TCĐN ngày 01 tháng 3 năm 2005, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Hiệp định tài trợ "Chương trình phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình" giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) ký ngày 15 tháng 02 năm 2005. Điều 2. Giao Bộ Tư pháp ban hành Ý kiến pháp lý về Hiệp định tài trợ nói trên. Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt để tuyên bố Hiệp định có hiệu lực. Điều 4. Giao ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình thực hiện các nội dung của Hiệp định. Kể từ khi Hiệp định có hiệu lực thi hành. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh : Hà Giang, Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, PHÓ THỦ TƯỚNG
  2. - Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Thương mại, Tư pháp, - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, - ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, - ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, - Công báo, Vũ Khoan - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các Vụ: NN, ĐP, TH, - Lưu: QHQT (3b), Văn thư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản