Quyết định 54/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định 54/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án đền bù thiệt hại cho UBND TP. Cần Thơ, Thị xã Vị Thanh và các huyện thuộc tỉnh Cần Thơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH C N THƠ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 54/2001/Q -UB C n Thơ, ngày 07 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V PHÂN C P QU N LÝ U TƯ, XÂY D NG VÀ PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN N BÙ THI T H I CHO UBND TP. C N THƠ, THN XÃ VN THANH VÀ CÁC HUY N THU C T NH C N THƠ Y BAN NHÂN DÂN T NH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 21/6/1994; Căn c Lu t Ngân sách và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph V vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u; Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph V vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph V/v bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Căn c Ngh quy t s 16/2001/NQ.H ND ngày 06/7/2001 c a H i ng Nhân dân t nh C n Thơ V tình hình kinh t - xã h i 6 tháng u năm và nhi m v công tác 6 tháng cu i năm 2001; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng và Giám c S Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND t nh, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v phân c p qu n lý u tư, xây d ng (quy t nh u tư, phê duy t thi t k k thu t- t ng d toán, các n i dung cơ b n c a quá trình u th u, phê duy t quy t toán các d án hoàn thành) và phương án n bù thi t h i khi thu h i t cho UBND thành ph C n Thơ, th xã V Thanh và các huy n (g i t t là c p huy n) thu c t nh C n Thơ i v i các d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c và các ngu n v n a phương huy ng n p vào ngân sách theo quy nh c a Nhà nư c (g i chung là v n ngân sách Nhà nư c) do a phương qu n lý. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15/8/2001 và thay th Quy t nh s 35/2000/Q -UB ngày 07/4/2000 c a UBND t nh C n Thơ V/v ban hành Quy nh phân c p quy t nh u tư, phê duy t thi t k k thu t- t ng d toán, phê duy t quy t toán và các n i dung cơ b n c a quá trình u th u các d án u tư cho UBND thành ph C n Thơ, th xã V Thanh và các huy n thu c t nh C n Thơ; bãi b Quy t nh s 488/Q -CT.UB ngày 02/3/2000 c a Ch t ch UBND t nh C n Thơ V vi c phân c p phê duy t phương án n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng các D án u tư có s d ng v n ngân sách Nhà nư c giao cho a phương. Nh ng quy nh trư c ây c a UBND t nh trái v i Quy t nh này không còn hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S , Th trư ng cơ quan Ban, ngành t nh, Ch t ch UBND thành ph C n Thơ, Ch t ch UBND th xã V Thanh, Ch t ch UBND các huy n và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH C N THƠ CH TNCH
  2. Nơi nh n: - VP Chính ph - B KH-KT, B Xây d ng - TT.TU, TT.H ND, TT.UBND t nh - VP.T nh y, các Ban c a ng Nguy n Phong Quang - TAND, Vi n KSND t nh - UBMTTQ, các oàn th t nh - S Ban, ngành t nh - Cơ quan Báo, ài t nh - TT.H ND, UBND c p huy n - Lưu VP (HC,NC-TH). QUY NNH V VI C PHÂN C P QU N LÝ U TƯ, XÂY D NG VÀ PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN N BÙ THI T H I CHO UBND TP.C N THƠ, THN XÃ VN THANH VÀ CÁC HUY N THU C T NH C N THƠ (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 54/2001/Q -UB ngày 07/8/2001 c a UBND t nh C n Thơ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. 1/- Th c hi n phân c p qu n lý u tư, xây d ng và phê duy t phương án n bù thi t h i khi thu h i t cho UBND c p huy n i v i các d án u tư phát tri n k t c u h t ng kinh t -xã h i, qu c phòng, an ninh c a a phương s d ng v n ngân sách Nhà nư c và các ngu n v n a phương huy ng n p vào ngân sách theo quy nh c a Nhà nư c (g i chung là v n ngân sách Nhà nư c) do a phương qu n lý. 2/- i v i các d án u tư do UBND c p huy n s d ng v n ngân sách Nhà nư c ph i ư c UBND t nh ch p thu n và qu n lý ch t ch v quy ho ch, k ho ch, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i; th c hi n úng Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u hi n hành và quy nh v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t. 3/- Không phân c p qu n lý u tư và xây d ng i v i các d án u tư thu c chương trình m c tiêu Qu c gia, các d án liên ngành, liên k t nhi u a phương trong t nh, các d án theo ph m vi qu n lý chuyên ngành. 4/- Các d án qui ho ch phát tri n kinh t - xã h i, qui ho ch xây d ng có quy nh phân c p riêng. Chương II QUY T NNH U TƯ i u 2. Th m quy n quy t nh u tư: 1/- UBND thành ph C n Thơ ư c quy n quy t nh u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c do a phương qu n lý có t ng m c u tư (TM T) dư i 05 (năm) t ng, trong ó chi phí cho công tác xây l p và u tư thi t b sau thu không vư t quá 02 (hai) t ng. 2/- UBND th xã V Thanh ư c quy n quy t nh u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c do a phương qu n lý có TM T dư i 03 (ba) t ng, trong ó chi phí cho công tác xây l p và chi phí u tư thi t b sau thu không vư t quá 1,5 t (m t t năm trăm tri u ng).
  3. 3/- UBND huy n ư c quy n quy t nh u tư các d án s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c do a phương qu n lý có TM T dư i 02 (hai) t ng, trong ó chi phí cho công tác xây l p và chi phí u tư thi t b sau thu không vư t quá 01 (m t) t ng. 4/- Các d án ư c phân c p cho UBND c p huy n bao g m: a- Các d án u tư xây d ng ( T-XD) m i, s a ch a, duy tu cơ s h t ng k thu t ô th và nông thôn như: h th ng thoát nư c, thu gom x lý rác th i, ch t th i, công viên, cây xanh, i n chi u sáng, v a hè. b- Các d án T-XD khu dân cư và khu thương m i th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành. c- Các d án T-XD m i, s a ch a, duy tu b o dư ng c u, ư ng tuy n xã, p và các tuy n ư ng huy n qu n lý; ư ng trong n i ô thành ph , th xã, th tr n. d- Các d án T-XD tuy n ư ng i n h th , sau khi có ý ki n th a thu n v k thu t và ngu n cung c p i n c a i n l c C n Thơ và S Công nghi p. - Các d án T-XD m i, s a ch a, duy tu b o dư ng ê p, tr m bơm, n o vét kênh mương th y l i t c p 3 tr xu ng. e- Các d án T-XD m i, s a ch a, nâng c p trư ng h c và u tư trang thi t b trư ng h c t c p ph thông trung h c cơ s tr xu ng. Tr d án thu c v n ADB. f- Các d án T-XD m i, s a ch a, duy tu b o dư ng tr s , cơ quan c a các ơn v hành chính - s nghi p thu c c p huy n qu n lý. g- Các d án T-XD thu c ngành Y t , Văn hóa- Thông tin, Th d c- Th thao, Du l ch, Lao ng- Thương binh và Xã h i và các ngành khác. UBND c p huy n khi phê duy t ph i b o m phù h p v i quy ho ch chuyên ngành ã ư c c p thNm quy n phê duy t. 5/- i v i các d án T-XD s d ng v n k t h p ngân sách Nhà nư c và v n huy ng khác thì th c hi n như sau: a- V n ngân sách Nhà nư c tham gia t 50% tr lên trong t ng m c u tư thì th c hi n phân c p theo Kho n 1, 2, 3 i u 2 Quy nh này. b- V n ngân sách tham gia dư i m c 50% trong t ng m c u tư ho c 100% huy ng thì th c hi n vi c qu n lý u tư và xây d ng theo Ngh nh s 24/1999/N -CP ngày 16/4/1999 c a Chính ph . 6/- Các Quy t nh phê duy t d án u tư theo phân c p ph i g i v UBND t nh, S K ho ch và u tư, S Xây d ng ho c các S có xây d ng chuyên ngành theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. i u 3. Th m nh d án u tư: 1/- i v i các d án u tư ư c phân c p cho UBND c p huy n do Ban ho c Phòng Tài chính- K ho ch ch trì thNm nh, l y ý ki n c a các cơ quan có liên quan cùng c p theo quy nh. 2/- N i dung t ng m c u tư, h sơ thNm nh d án u tư và báo cáo u tư ph i th c hi n theo úng quy nh c a B K ho ch và u tư và các quy nh pháp lu t hi n hành. Giám c S K ho ch và u tư có trách nhi m hư ng d n c th v n i dung công tác thNm nh d án u tư.
  4. Chương III PHÊ DUY T THI T K K THU T VÀ T NG D TOÁN i u 4. ThNm quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán(TKKT-TDT): Ch t ch UBND c p huy n phê duy t TKKT-TDT i v i các d án u tư thu c thNm quy n ư c phân c p quy t nh u tư. i u 5. Th m nh thi t k k thu t và t ng d toán: 1/- UBND c p huy n s d ng cơ quan chuyên môn c a mình phù h p v i ch c năng nhi m v qu n lý nhà nư c chuyên ngành t ch c thNm nh TKKT-TDT i v i các d án ư c phân c p quy t nh u tư. 2/- N i dung l p h sơ và thNm nh TKKT-TDT th c hi n theo quy nh c a B Xây d ng hư ng d n và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Căn c th c t v trình chuyên môn c a cán b k thu t th c hi n công tác thNm nh. Cơ quan thNm nh ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t n i dung thNm nh. Khi c n thi t, cơ quan thNm nh có th thuê chuyên gia, các t ch c tư v n chuyên ngành có tư cách pháp nhân cùng tham gia thNm nh (t ch c tư v n thi t k không ư c tham gia thNm nh s n phNm thi t k c a mình) ho c ngh S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành hư ng d n ho c thNm nh. Riêng i v i h sơ thi t k - k thu t thu c d án u tư tuy n i n h th ph i có s th a thu n c a S Công nghi p và ngành i n. 3/- Các Quy t nh phê duy t TKKT-TDT theo phân c p ph i g i v UBND t nh, S Xây d ng (ho c S có xây d ng chuyên ngành có liên quan) theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. Giao Giám c S Xây d ng ph i h p cùng v i các S có xây d ng chuyên ngành có trách nhi m hư ng d n UBND c p huy n thNm nh và phê duy t TKKT-TDT theo quy nh pháp lu t hi n hành. Chương IV T CH C U TH U i u 6. Th m quy n phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u: Ch t ch UBND c p huy n phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u i v i các d án ư c phân c p v n u tư theo Quy nh này và ph i th c hi n theo úng Quy ch u th u hi n hành và các quy nh pháp lu t v u th u. Công tác thNm nh u th u do Ch t ch UBND c p huy n ch n ơn v giúp vi c có cán b năng l c v nghi p v th c hi n. i u 7. Quy trình th c hi n u th u: Phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u th c hi n theo úng Quy ch u th u và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Giám c S K ho ch và u tư có trách nhi m hư ng d n UBND c p huy n th c hi n n i dung công tác u th u theo úng quy nh pháp lu t hi n hành và thNm quy n ư c phân c p. Chương V PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN N BÙ THI T H I i u 8. Ch t ch UBND c p huy n ư c quy n phê duy t phương án n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng các d án u tư như sau: 1/- i v i các d án ư c phân c p v n u tư theo Kho n 1, 2, 3 i u 2 c a Quy nh này.
  5. 2/- i v i d án thu c t nh qu n lý (do UBND t nh ho c Giám c S K ho ch và u tư phê duy t) u tư trên a bàn thành ph C n Thơ, th xã V Thanh và huy n có t ng m c n bù dư i 01 (m t) t ng. i u 9. Th t c phê duy t phương án n bù thi t h i, gi i phóng m t b ng ph i trên cơ s như sau: 1/- Quy t nh u tư ư c c p thNm quy n phê duy t. 2/- K ho ch v n th c hi n n bù. 3/- Quy t nh thu h i t và giao t theo thNm quy n quy nh c a Lu t t ai và Lu t s a ib sung m t s i u c a Lu t t ai. 4/- Văn b n thNm nh c a Ch t ch H i ng ThNm nh n bù thi t h i t nh. Giao Giám c S Tài chính – V t giá ph i h p cùng v i các ngành có liên quan hư ng d n UBND c p huy n t ch c th c hi n Quy nh này và các quy nh c a pháp lu t v n bù thi t h i khi nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng. Chương VI PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ i u 10. Th m quy n phê duy t quy t toán v n u tư: Ch t ch UBND c p huy n phê duy t quy t toán v n u tư i v i các d án ư c phân c p quy t nh u tư theo Kho n 1, 2, 3 i u 2 c a Quy nh này. i u 11. Th m tra quy t toán v n u tư: 1/- i v i các d án u tư ư c phân c p, do Ban ho c Phòng Tài chính- K ho ch t ch c thNm tra, trư ng h p c n thi t ư c thuê t ch c ki m toán c l p thNm tra ho c thành l p T tư v n g m i di n các ngành ch c năng có liên quan n d án hoàn thành t ch c thNm tra theo quy nh pháp lu t hi n hành. 2/- N i dung l p h sơ và các hình th c thNm tra quy t toán v n u tư th c hi n theo úng quy nh c a B Tài chính và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3/- Các Quy t nh phê duy t quy t toán theo phân c p ph i g i v UBND t nh, S Tài chính- V t giá, S Xây d ng ho c S có xây d ng chuyên ngành có liên quan theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. Giao Giám c S Tài chính - V t giá có trách nhi m hư ng d n UBND c p huy n thNm nh và phê duy t quy t toán theo quy nh pháp lu t hi n hành. Chương VII X LÝ VI PH M VÀ CÁC I U KHO N THI HÀNH i u 12. T ch c, cá nhân vi ph m Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u và n i dung Quy nh này tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính, truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh pháp lu t. i u 13. Nh ng d án ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư và phê duy t phương án n bù thi t h i trư c ngày Quy nh này có hi u l c thi hành thì không ph i trình duy t l i và ư c ti p t c th c hi n theo trình t l p, xét duy t TKKT-TDT, t ch c u th u, quy t toán u tư theo quy nh t i
  6. Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP, Ngh nh s 12/2000/N -CP và Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP, Ngh nh s 14/2000/N -CP, Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph , các quy nh pháp lu t hi n hành và các văn b n hư ng d n th c hi n c a các B , ngành có liên quan v lĩnh v c u tư và xây d ng, v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t. i u 14. 1/- Giao Giám c S Xây d ng ph i h p v i Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính- V t giá, Giám c S có xây d ng chuyên ngành Giám c S Tư pháp, có trách nhi m hư ng d n và t ch c tri n khai, theo dõi ôn c th c hi n Quy nh này. 2/- Ch t ch UBND c p huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy nh này và ph i tuân th các quy nh v trình t , th t c theo úng Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u và các văn b n hư ng d n hi n hành c a Nhà nư c. ng th i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình. Trong quá trình th c hi n n u g p khó khăn, vư ng m c ph i k p th i báo cáo v S Xây d ng ch trì cùng v i S K ho ch và u tư, S Tài chính- V t giá và các S có xây d ng chuyên ngành, t ng h p trình UBND t nh xem xét gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản