Quyết định 54/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 54/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2003/QĐ-BTC về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 54/2003/Q -BTC NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2003 QUY NNH QU N LÝ H I QUAN I V I HÀNG HOÁ BÁN T I C A HÀNG KINH DOANH HÀNG MI N THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ư c Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam Khoá X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/06/2001; Căn c Ngh nh 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B . Căn c Quy t nh 205/1998/Q -TTg ngày 19/08/1998 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch v c a hàng kinh doanh hàng mi n thu ; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý h i quan i v i hàng hoá bán t i c a hàng kinh doanh hàng mi n thu . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh 1549/2001/Q -TCHQ ngày 26/12/2001, i u 6 - Quy t nh s 19/2002/Q -TCHQ ngày 10/01/2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và các văn b n hư ng d n khác trái v i quy nh t i Quy t nh này. i u 3. T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c cơ quan B Tài chính và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký)
  2. QUY NNH QU N LÝ H I QUAN I V I HÀNG HOÁ BÁN T I C A HÀNG KINH DOANH HÀNG MI N THU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2003/Q -BTC ngày 16/04/2003 c a B trư ng B Tài chính) I. QUI NNH CHUNG 1. Hàng hoá nh p khNu bán t i c a hàng kinh doanh hàng mi n thu (sau ây g i t t là c a hàng) ư c làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng. Th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu bán t i c a hàng th c hi n như qui nh i v i hàng kinh doanh nh p khNu. Riêng ph n tính thu ch ph i th c hi n i v i trư ng h p m t hàng nh p khNu bán cho ngư i nh p c nh có ơn giá vư t quá tiêu chuNn hành lý mi n thu (tính thu và thu thu i v i ph n vư t). 2. Hàng hoá ưa vào bán t i c a hàng ph i ư c dán tem "VIETNAM DUTY NOT PAID" dư i s giám sát c a H i quan. 3. H i quan không niêm phong kho hàng, c a hàng, không tr c ti p giám sát, không tr c ti p làm th t c bán hàng. M i tháng m t l n, H i quan th c hi n ki m tra ch ng t bán hàng c a c a hàng thanh kho n t khai nh p kh u. Trong quá trình thanh kho n n u xét th y c n thi t thì H i quan th c hi n vi c ki m tra lư ng hàng t n. 4. Trách nhi m c a c a hàng: 4.1. Bán hàng úng th t c, úng i tư ng, úng nh lư ng qui nh. 4.2. Lưu gi h sơ ch ng t bán hàng theo qui nh t i M c II dư i ây. 4.3. M i tháng, c a hàng ph i làm báo cáo bán hàng g i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng (theo m u ban hành kèm theo Quy t nh này) H i quan ki m tra và thanh kho n. 4.4. C a hàng ph i có h th ng máy tính n i m ng v i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng truy n tr c ti p t i cơ quan H i quan: - S li u bán hàng (tên ngư i mua hàng, s h chi u ho c s gi y thông hành, tên hàng, s lư ng, tr giá...). - S li u hàng t n kho (tên hàng, mã s , s lư ng, tr giá...). 5. H i quan qu n lý c a hàng ph i m s theo dõi hàng nh p khNu bán t i c a hàng và s li u hàng bán, hàng t n do c a hàng cung c p theo quy nh t i i m 5.4 trên ây. II. QUY NNH V BÁN HÀNG
  3. 1. Trư ng h p ngư i mua hàng là các cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s và cơ quan i di n các T ch c qu c t t i Vi t Nam ư c hư ng tiêu chuNn nh lư ng mi n thu quy nh t i Ngh nh 73/CP ngày 30/07/1994 c a Chính ph : 1.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u, ch ng minh thư ngo i giao ho c công hàm (n u ngư i mua là cơ quan). b) S nh m c hàng mi n thu . c) Văn b n u quy n mua hàng ( i v i trư ng h p mua hàng theo u quy n). d) Gi y phép c a C c H i quan T nh, Thành ph ( i v i m t hàng là ô tô, xe g n máy). 1.2. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) C t ô tem tương ng v i m t hàng bán và dán vào hoá ơn bán hàng. b) Hoá ơn bán hàng. c) Các ch ng t c, d quy nh t i i m 1.1 trên ây. 2. Trư ng h p ngư i xu t c nh mua hàng t i c a hàng c a khNu xu t: 2.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u ho c gi y thông hành xu t nh p c nh. b) Ch ng t ch ng minh ngu n g c ngo i t h p pháp (trư ng h p mua hàng v i tr giá trên m c ngo i t qui nh ph i khai báo H i quan theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam). 2.2. Nhân viên bán hàng ph i th c hi n: a) Ghi y h tên, s h chi u, ngày xu t c nh c a ngư i mua hàng vào hoá ơn bán hàng. b) Lưu hoá ơn bán hàng. 2.3. Trư ng h p khách du l ch xu t c nh b ng ư ng bi n không có th th c nh p c nh, không có t khai hành lý thì th c hi n như quy nh t i i m 2.2 trên ây. 3. Trư ng h p ngư i xu t c nh mua hàng t i c a hàng n i a: 3.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u. b) Vé máy bay ã ư c t ch .
  4. 3.2. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) Hoá ơn bán hàng ( ã có xác nh n th c xu t c a H i quan c a khNu xu t). b) Ghi y h tên, s h chi u, s hi u chuy n bay, ngày xu t c nh c a ngư i mua hàng vào hoá ơn bán hàng. 3.3. Th t c h i quan c a Chi c c H i quan qu n lý c a hàng: a) Ki m tra, i chi u hàng hoá ã bán v i hoá ơn bán hàng. b) Niêm phong hàng hoá ã bán c a hàng chuy n t i c a khNu xu t. 3.4. Th t c H i quan t i c a khNu xu t: a) Ki m tra niêm phong c a H i quan qu n lý c a hàng. b) Giám sát m b o hàng th c xu t. c) Xác nh n th c xu t vào t ng hoá ơn bán hàng. 4. Trư ng h p ngư i nh p c nh mua hàng c a hàng mi n thu t i c a khNu nh p và c a hàng mi n thu t i n i thành: 4.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u. b) T khai nh p xu t c nh. c) Sau khi bán hàng nhân viên c a hàng ph i ghi t ng tr giá hàng ã bán, ký ghi rõ h tên vào t khai nh p xu t c nh. 4.2. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) Hoá ơn bán hàng. b) Ghi y h tên, s h chi u, ngày nh p c nh c a ngư i mua hàng vào hoá ơn bán hàng. c) Thu b n copy T khai nh p xu t c nh (sau khi ã ghi theo quy nh t i i m 3.1.c trên ây). 5. Các trư ng h p ngư i mua là chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam theo tiêu chuNn nh lư ng mi n thu ư c quy nh t i Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c theo l i m i c a cơ quan Nhà nư c Vi t Nam quy nh t i Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph :
  5. 5.1. Th t c trư c khi bán hàng: C a hàng ph i xu t trình văn b n quy nh i m 5.2.c dư i ây v i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng xác nh n và tr lùi hàng hoá mua t i c a hàng. 5.2. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u. b) T khai nh p xu t c nh. c) Văn b n xác nh n c a B K ho ch và u tư (n u là chuyên gia ODA) ho c c a B , ngành m i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c (n u là Vi t Nam nh cư nư c ngoài). 5.3. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) Hoá ơn bán hàng. b) Ghi y h tên, s h chi u, ngày nh p c nh c a ngư i mua hàng vào hoá ơn bán hàng. c) i v i văn b n quy nh t i i m 5.2.c trên ây: - Thu b n copy văn b n ã có xác nh n tr lùi c a H i quan, n u ngư i mua chưa mua h t lư ng hàng ư c mi n thu . - Thu b n chính, n u ngư i mua ã mua h t lư ng hàng ư c mi n thu . 6. i v i hàng mi n thu bán trên máy bay: Khi ưa hàng lên máy bay và lúc ưa hàng không bán ư c tr v , doanh nghi p ph i n p cho H i quan ch ng t th hi n rõ lư ng hàng ưa lên máy bay, lư ng hàng th c bán, lư ng hàng t n chưa bán có xác nh n c a c a hàng mi n thu , ngư i bán hàng và H i quan giám sát làm cơ s cho vi c thanh kho n theo t ng chuy n bay. 7. Hàng hoá thuy n trư ng mua t i c a hàng mi n thu theo ơn t hàng ph i ư c ưa vào kho c a tàu H i quan niêm phong và giám sát cho n khi tàu xu t c nh (tr s hàng mà thuy n trư ng ngh ư c ngoài s d ng trong th i gian tàu neo u t i C ng v i s lư ng h p lý). III. QUY NNH V THANH KHO N 1. H sơ thanh kho n g m: a) Ch ng t bán hàng cho t ng i tư ng theo quy nh t i m c II trên ây. b) Báo cáo bán hàng trong tháng c a c a hàng. c) Các ch ng t khác (n u có).
  6. Vi c thanh kho n ư c ti n hành nh kỳ theo t ng tháng. nh kỳ hàng năm Chi c c H i quan qu n lý c a hàng th c hi n vi c ki m tra hàng t n kho. C a hàng ch u trách nhi m lưu gi h sơ ch ng t bán hàng (theo t ng lo i i tư ng mua hàng qui nh t i m c II trên ây) xu t trình khi H i quan ki m tra, thanh kho n. 2. Th t c thanh kho n: - M i tháng, Chi c c H i quan qu n lý c a hàng th c hi n thanh kho n hàng hoá ã bán trong tháng m t l n vào tu n u tiên c a tháng. Khi H i quan ki m tra, thanh kho n, c a hàng ph i xu t trình h sơ nói t i i m 1 trên ây và các s sách, ch ng t liên quan khác (khi H i quan yêu c u). - Trong quá trình thanh kho n, n u xét th y c n thi t thì H i quan th c hi n ki m tra hàng t n. - Sau khi thanh kho n, c a hàng ph i lưu gi h sơ bán hàng trong th i gian qui nh c a Pháp lu t. 3. Thanh kho n i v i trư ng h p hàng v , tiêu hu : 3.1. i v i hàng v trong quá trình v n chuy n thì c a hàng ph i n p ch ng thư giám nh và có văn b n gi i trình. Trư ng h p v l , s lư ng ít thì H i quan xác nh n không yêu c u ph i giám nh. 3.2. i v i hàng tiêu hu do quá h n s d ng, hàng b m t phNm ch t thì c a hàng ph i n p ch ng thư giám nh và có văn b n gi i trình. 3.3. Th t c tiêu hu : Th c hi n theo quy nh c a Pháp lu t. IV. QUY NNH V HÀNG HOÁ CHUY N M C ÍCH S D NG 1. Hàng tái xu t: a) Khi làm th t c tái xu t, c a hàng ph i n p các ch ng t sau: - Văn b n ngh xin tái xu t. - Gi y phép c a B Thương m i (n u khi nh p khNu có gi y phép c a B Thương m i). b) Th t c h i quan tái xu t: - Th t c h i quan tái xu t th c hi n như quy nh i v i lô hàng tái xu t khNu. - Chi c c H i quan qu n lý c a hàng làm th t c tái xu t. 2. Hàng chuy n vào bán n i a:
  7. Khi mu n chuy n hàng nh p khNu bán t i c a hàng vào tiêu th n i a, c a hàng ph i n p: a) Văn b n ngh . b) Gi y phép c a B Thương m i ( i v i hàng nh p khNu có i u ki n). Th t c h i quan chuy n hàng vào tiêu th n i a ư c th c hi n như quy nh i v i hàng kinh doanh nh p khNu.
Đồng bộ tài khoản