Quyết định 54/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 54/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 54/2004/qđ-bnn', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2004/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 54/2004/Q -BNN NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch làm vi c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph và thay th Quy t nh s 40/1998/Q -BNN ngày 2 tháng 3 năm 1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 3. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Cao c Phát ( ã ký) QUY CH LÀM VI C C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành theo Quy t nh s 54 /2004/Q -BNN ngày 28 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1:
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch , trách nhi m, l l i làm vi c và trình t gi i quy t công vi c c a lãnh o B , Th trư ng, cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau ây g i là B ). i u 2. i tư ng áp d ng M i cán b , công ch c, các cơ quan, ơn v thu c B ; các t ch c, cá nhân trong nư c; các t ch c và cá nhân nư c ngoài có quan h làm vi c v i B có trách nhi m ch p hành và th c hi n y các quy nh c a Quy ch này. i u 3. Nguyên t c làm vi c 1. M i ho t ng c a B ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t và Quy ch làm vi c c a B . 2. Gi i quy t công vi c úng ph m vi trách nhi m và thNm quy n. 3. M i vi c ch có m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính. Th trư ng cơ quan, ơn v ư c phân công công vi c ph i ch u trách nhi m chính v công vi c ư c phân công. 4. Tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng các quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch, l ch làm vi c và các Quy ch ã ư c ban hành, tr trư ng h p có yêu c u t xu t ho c yêu c u c a cơ quan c p trên; b o m rõ ràng, minh b ch, k p th i và hi u qu . 5. B o m s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. Chương 2: TH M QUY N, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Th m quy n, ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng 1. ThNm quy n gi i quy t công vi c c a B trư ng: a) Ch o, i u hành B th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n qu n lý nhà nư c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Ngh nh s 86/2002/N -CP c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b , Ngh nh s 86/2003/N -CP c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các văn b n pháp lu t có liên quan.
 3. b) Phân công cho các Th trư ng; phân c p cho Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t m t s v n thu c thNm quy n qu n lý ngành, lĩnh v c c a B . c) Ch o vi c hư ng d n, thanh tra, ki m tra ho t ng c a các b , ngành, u ban nhân dân các c p, các t ch c khác, các cơ quan chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn a phương, các cơ quan, ơn v thu c B trong vi c th c hi n pháp lu t, nhi m v ã phân công, phân c p thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng: a) Nh ng công vi c thu c thNm quy n quy nh trong Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph , các văn b n pháp lu t liên quan và nh ng quy nh t i kho n 1 i u này. b) Nh ng công vi c ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph giao, u quy n; nh ng công vi c do Ban cán s ng phân công. c) Nh ng vi c liên quan n t hai Th trư ng tr lên nhưng các Th trư ng có ý ki n khác nhau; tr c ti p gi i quy t m t s vi c ã giao cho Th trư ng, nhưng do th y c n thi t ho c do Th trư ng i công tác v ng và Văn phòng B có trách nhi m báo cáo Th trư ng ph trách v các vi c B trư ng ã gi i quy t. Khi B trư ng i công tác v ng s y quy n cho m t Th trư ng thay m t gi i quy t công vi c. B trư ng có th u quy n cho Th trư ng cơ quan, ơn v c p dư i ký văn b n gi i quy t m t s công vi c thu c thNm quy n B trư ng. 3. Nh ng công vi c B trư ng t ch c th o lu n t p th Lãnh o B trư c khi quy t nh: a) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành. b) K ho ch c a ngành tri n khai các ngh quy t, ch th , ch trương, chính sách quan tr ng c a ng và Chính ph . c) Chương trình công tác, k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm và dài h n c a ngành; d th o ngh nh, pháp l nh, lu t do B ch trì so n th o trư c khi trình c p có thNm quy n. d) Các chương trình, d án tr ng i m c a ngành. ) Phân b và i u ch nh các ngu n v n u tư hàng năm. e) Công tác t ch c b máy và nhân s c a B theo quy nh. g) Báo cáo hàng năm v t ng k t tình hình th c hi n k ho ch nhà nư c và ki m i m s ch o i u hành c a Lãnh o B . h) Nh ng v n khác mà B trư ng th y c n thi t ph i ưa ra th o lu n.
 4. Trư ng h p c bi t, không có i u ki n t ch c th o lu n t p th , theo ch o c a B trư ng, cơ quan ch trì án ph i h p v i Văn phòng B l y ý ki n các Th trư ng, trình B trư ng quy t nh. i u 5. Th m quy n, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng 1. ThNm quy n gi i quy t công vi c c a Th trư ng: Các Th trư ng ư c B trư ng phân công ph trách m t s lĩnh v c và a bàn công tác, ph trách m t s cơ quan, ơn v và ư c s d ng quy n h n c a B trư ng, nhân danh B trư ng khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c B trư ng v nh ng quy t nh c a mình. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng: a) Ch o vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c, xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c phát tri n, quy ho ch, k ho ch, án, d án và các văn b n qu n lý khác trong lĩnh v c ư c B trư ng phân công. b) Ch o ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy t nh c a B trư ng, phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung. c) Th trư ng ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công; n u có v n liên quan n lĩnh v c c a Th trư ng khác thì tr c ti p ph i h p v i Th trư ng ó gi i quy t. Trư ng h p c n có ý ki n c a B trư ng ho c gi a các Th trư ng còn có các ý ki n khác nhau, ph i báo cáo B trư ng quy t nh. d) i v i nh ng v n thu c v ch trương ho c có tính nguyên t c, chưa có văn b n quy nh, vư t quá thNm quy n, nh ng v n nh y c m d gây tác ng n tình hình kinh t - xã h i c a t nư c, vi c ký k t văn b n h p tác v i nư c ngoài và nh ng v n quan tr ng khác, Th trư ng ph i xin ý ki n c a B trư ng trư c khi quy t nh. ) Khi B trư ng i u ch nh phân công gi a các Th trư ng thì các Th trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan. 3. Th trư ng ư c u quy n gi i quy t công vi c khi B trư ng v ng m t, ngoài vi c th c hi n các quy nh t i kho n 2 i u này còn có quy n h n và nhi m v sau: a) Gi i quy t các công vi c chung c a B và ký văn b n theo u quy n c a B trư ng. b) Ph i h p ho t ng gi a các Th trư ng. c) Gi i quy t m t s công vi c c p bách c a Th trư ng khác khi Th trư ng ó v ng m t theo ngh c a Chánh Văn phòng B . i u 6. Th m quy n, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng các ơn v
 5. 1. Ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ; ch u trách nhi m trư c B trư ng v k t qu th c hi n công vi c ư c giao; th c hi n y ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t và c a B . 2. Nh ng vi c phát sinh vư t quá thNm quy n ph i k p th i báo cáo Th trư ng ph trách cho ý ki n ch o gi i quy t; không chuy n công vi c thu c thNm quy n sang ơn v khác ho c lên Lãnh o B , không gi i quy t công vi c không thu c nhi m v c a ơn v mình. 3. Ch ng ph i h p v i Th trư ng các ơn v , x lý nh ng v n có liên quan n nh ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v và th c hi n nhi m v chung c aB . 4. Th c hi n nh ng nhi m v do B trư ng ho c Th trư ng giao; ư c B trư ng u quy n gi i quy t ho c ký m t s văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng và ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t và trư c B trư ng v n i dung ư c u quy n. 5. Xây d ng và quy t nh quy ch làm vi c trong cơ quan, ơn v theo hư ng d n c a B . Phân công công tác cho c p phó và cán b , công ch c thu c quy n qu n lý. 6. Khi Th trư ng v ng m t kh i cơ quan t ba ngày tr lên ph i u quy n ngư i qu n lý, i u hành ơn v và báo cáo B trư ng b ng văn b n qua Chánh Văn phòng B . Ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v , B trư ng và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a ơn v trong th i gian ư c u quy n. 7. Th trư ng ơn v có trách nhi m th c hi n úng yêu c u c a Lãnh o B khi Lãnh o B có chương trình làm vi c v i ơn v . 8. T ch c ơn v ch p hành các ch trương, chính sách c a chính quy n a phương nơi óng tr s . i u 7. Th m quy n, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c 1. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c ào t o ho c phân công theo dõi, các công vi c ư c Th trư ng ơn v ho c Lãnh o B giao theo ch c năng, nhi m v chuyên môn c a ơn v . 2. Ch u trách nhi m cá nhân trư c Th trư ng ơn v , trư c Lãnh o B và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a t ng công vi c ư c giao; v hình th c, th th c, trình t và th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c thu c chuyên môn ư c ào t o ho c lĩnh v c công vi c ư c phân công theo dõi. 3. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; các quy nh và các quy ch công v do Lãnh o B ban hành. Chương 3: QUAN H GI I QUY T CÔNG VI C
 6. i u 8. Quan h v i các cơ quan c a ng, Qu c h i, Chính ph , các a phương, cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i- ngh nghi p thu c ngành, lĩnh v c Quan h làm vi c gi a B trư ng v i Ban ch p hành Trung ương và các Ban c a ng, các cơ quan c a Qu c h i, Chính ph , các b , ngành khác, các a phương, cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i- ngh nghi p thu c ngành, lĩnh v c ư c th c hi n theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , các văn b n pháp lu t liên quan và Quy ch ph i h p gi a B v i các t ch c ã ư c th a thu n. i u 9. Quan h v i t ch c ng trong B 1. M i quan h công tác gi a Lãnh o B v i Ban cán s ng th c hi n theo quy nh c a Trung ương và Quy ch làm vi c c a Ban cán s ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Quan h gi a Lãnh o B v i ng u cơ quan B , ng u kh i cơ s t i thành ph H Chí Minh theo quy nh c a Trung ương và Quy ch làm vi c c a ng y cơ quan B , ng y kh i cơ s t i thành ph H Chí Minh ã ư c Ban cán s ng B thông qua. i u 10. Quan h v i các t ch c chính tr -xã h i trong B 1. Quan h gi a B trư ng v i Công oàn ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam ư c th c hi n theo Ngh quy t liên t ch v m i quan h công tác và l l i làm vi c gi a B trư ng và Ban Thư ng v Công oàn ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam. 2. Quan h gi a B trư ng v i các t ch c chính tr -xã h i trong Cơ quan B : a) Sáu tháng m t l n B trư ng ho c Th trư ng ư c B trư ng u quy n làm vi c v i thư ng v c a Công oàn cơ quan B , oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B , H i C u chi n binh cơ quan B , Ban vì s ti n b Ph n cơ quan B thông báo nh ng ch trương công tác c a B , nh ng ki n ngh c a oàn viên, h i viên ã ư c gi i quy t và nh ng ý ki n ngh c a các t ch c, oàn th . b) Ch t ch Công oàn cơ quan B , trư ng Ban Vì s ti n b c a Ph n cơ quan B , Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B , Ch t ch H i C u chi n binh cơ quan B ư c m i tham d các cu c h p, h i ngh có liên quan n ho t ng, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên. c) B Trư ng t o i u ki n thu n l i các t ch c trên ho t ng có hi u qu , góp ph n th c hi n nhi m v chính tr c a B ư c Nhà nư c giao; tham kh o ý ki n c a các t ch c trư c khi quy t nh các v n liên quan n quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên. i u 11. Quan h v i cơ quan qu n lý chuyên ngành v Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương
 7. 1. Lãnh o B có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Các cơ quan qu n lý chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn a phương ch u s ch o, hư ng d n c a B v nghi p v chuyên môn; ch u s ki m tra, thanh tra vi c ch p hành cơ ch , chính sách, pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n ngành ã ư c phê duy t a phương. Theo yêu c u c a công tác ch o, i u hành, B k t h p v i a phương t ch c h p toàn qu c ho c t ng vùng n m ư c chính xác tình hình th c t , th ng nh t các ch trương và bi n pháp gi i quy t công vi c ư c k p th i, hi u qu . Hàng tháng lãnh o B dành ít nh t m t ph n tư th i gian i công tác a phương và cơ s . 2. Lãnh o các cơ quan qu n lý chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n các chương trình công tác l n c a B , ngành t i a phương; báo cáo B k t qu công tác c a ơn v theo quy nh; tham gia y các ho t ng chung và tham d các cu c h p B tri u t p úng thành ph n quy nh; th c hi n y các quy nh qu n lý c a B i v i toàn ngành. i u 12. Quan h gi a Lãnh o B v i Th trư ng các ơn v thu c B 1. Hàng tháng, hàng quý, B trư ng, Th trư ng ph trách lĩnh v c và ơn v , h p v i Th trư ng các ơn v ho c làm vi c v i Lãnh o t ng ơn v , tr c ti p nghe báo cáo tình hình, ch o vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a ơn v và c a B . 2. Th trư ng ơn v có trách nhi m báo cáo k p th i v i Lãnh o B v k t qu th c hi n công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t khi th c hi n các quy nh t i i u 6 c a Quy ch này, nh ng v n v cơ ch , chính sách c n s a i, b sung; ki n ngh s a i, b sung chương trình, k ho ch công tác cho phù h p v i yêu c u c a Chính ph và c a B . i u 13. Quan h gi a Th trư ng các ơn v tr c thu c B 1. Th trư ng ơn v khi ư c giao ch trì gi i quy t các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v khác ph i th ng nh t ý ki n v i Th trư ng ơn v ó. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n b ng văn b n có trách nhi m tr l i b ng văn b n theo úng yêu c u c a ơn v ch trì. N u quá th i h n ghi trong văn b n mà không có ý ki n tr l i thì ư c xem như ng ý và ph i ch u trách nhi m v nh ng n i dung liên quan n ơn v mình. 2. Theo phân công c a B trư ng, các ơn v có trách nhi m ph i h p th c hi n các d án, chương trình c a B . i v i nh ng v n liên quan n nhi u ơn v mà vư t quá thNm quy n gi i quy t ho c không i u ki n th c hi n, thì Th trư ng ơn v ch trì báo cáo, xu t Lãnh o B xem xét, quy t nh. i u 14. Quan h gi a Th trư ng v i c p u , các t ch c qu n chúng và cán b , công ch c trong ơn v
 8. 1. T ch c ng ơn v ho t ng theo úng quy nh c a Trung ương v ch c năng, nhi m v c a ng b , chi b cơ s cơ quan hành chính (Quy nh s 98/Q - TW), ho c v ch c năng, nhi m v c a ng b , chi b cơ s trong các ơn v s nghi p (Quy nh s 97/Q -TW). Th trư ng ơn v t o i u ki n thu n l i cho các t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng tôn ch , m c ích, i u l các oàn th . K t h p ch t ch v i các oàn th trong ơn v , b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan. Th trư ng ph i h p v i c p u ng và các t ch c qu n chúng chăm lo và t o i u ki n làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c trong ơn v ; xây d ng n n n p văn hoá công s ; oàn k t giúp l n nhau cùng hoàn thành t t nhi m v ư c giao. 2. ng viên, h i viên gương m u hoàn thành t t công vi c ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; nghiêm ch nh th c hi n các quy nh v nhi m v và trách nhi m c a ngư i ng viên, h i viên và các quy nh có liên quan n công v c a cán b , công ch c; gi i quy t công vi c úng th i gian; ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC i u 15. Chương trình công tác 1. Chương trình công tác năm: a) Yêu c u: Nh ng công vi c ăng ký trong chương trình công tác năm c a B ph i xác nh rõ n i dung chính; ngư i ph trách; trình Chính ph hay trình B quy t nh, ơn v ch trì, ơn v ph i h p và th i h n trình. b) Phân công th c hi n: - Văn phòng B ch trì ph i h p v i các v , c c và các ơn v liên quan xây d ng chương trình công tác năm c a B . - Ch m nh t vào ngày 5 tháng 11 hàng năm, các ơn v thu c B g i Văn phòng B v danh m c công vi c c n trình B trư ng trong năm t i. Văn phòng B có trách nhi m t ng h p và ăng ký nh ng công vi c c a B ưa vào chương trình công tác trình Chính ph trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm. Riêng chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph và quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , ch m nh t vào ngày 10 tháng 10 năm trư c, các ơn v ph i g i Văn phòng B chương trình c a năm sau, t ng h p và trình B trư ng ký g i Văn phòng Chính ph và B Tư pháp trư c ngày 15 tháng 10 hàng năm. - Sau khi Chính ph g i d th o chương trình công tác năm sau, ch m nh t sau 10 ngày, Văn phòng B ph i hoàn thành d th o chương trình công tác năm sau c a B g i các ơn v liên quan tham gia ý ki n.
 9. - Trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n ư c d th o chương trình công tác năm c a B , các ơn v ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n g i Văn phòng B t ng h p xin ý ki n ch o c a B trư ng. - Trong th i h n 5 ngày k t ngày Lãnh o B thông qua chương trình công tác năm, Chánh Văn phòng B trình B trư ng ký ban hành và g i Th trư ng các ơn v thu c B th c hi n. 2. Chương trình công tác quý: a) Yêu c u: Nh ng công vi c ghi trong chương trình công tác quý c a B ph i xác nh rõ n i dung chính, trình Chính ph hay trình B quy t nh, ngư i ph trách, ơn v ch trì, ơn v ph i h p và th i h n trình. b) Phân công th c hi n: - Ch m nh t là ngày 10 c a tháng cu i quý, các ơn v ph i g i d ki n chương trình công tác quý sau cho Văn phòng B . Nh ng công vi c ph i i u ch nh, b sung sang quý sau ph i có văn b n báo cáo B . Quá th i h n trên coi như ơn v không có nhu c u i u ch nh. - Ch m nh t là ngày 15 c a tháng cu i quý, Văn phòng B t ng h p chương trình công tác quý sau c a B , trình B trư ng xem xét, quy t nh. Nh ng v n trình Chính ph n u có s thay i v th i gian, Văn phòng B ph i có văn b n trình Lãnh o B ký, g i Văn phòng Chính ph ngh i u ch nh. Ch sau khi ư c ch p nh n, các ơn v m i ư c th c hi n theo ti n m i. Riêng quí II, chương trình công tác quí ư c thay b ng báo cáo và chương trình công tác 6 tháng. 3. Chương trình công tác tháng: a) Hàng tháng, các ơn v căn c chương trình công tác quý xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình công tác tháng. N u ti n th c hi n chương trình công tác tháng b ch m ph i báo cáo B trư ng trư c ngày 20 hàng tháng. b) Ch m nh t là ngày 25 hàng tháng, Văn phòng B t ng h p chương trình công tác tháng sau c a B , trình B trư ng xem xét, quy t nh và thông báo cho các ơn v . 4. Chương trình công tác tu n c a B trư ng, các Th trư ng: a) Căn c chương trình công tác tháng và s ch o c a B trư ng, Văn phòng B ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng chương trình công tác tu n, trình Lãnh o B duy t và g i các ơn v vào sáng th hai hàng tu n. b) Khi có s thay i chương trình công tác tu n c a Lãnh o B , thư ký c a B trư ng và các chuyên viên t ng h p giúp vi c Th trư ng ph i thông báo cho Văn phòng B và c p nh t thông tin trên m ng máy tính. 5. Chương trình công tác c a các ơn v :
 10. a) Căn c chương trình công tác c a B ; ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao; các ơn v xây d ng chương trình, k ho ch công tác c năm, t ng quý, tháng và t ch c th c hi n. b) Th trư ng ơn v có trách nhi m theo dõi, ôn c, t o i u ki n hoàn thành chương trình, k ho ch công tác. Trư ng h p do nh ng khó khăn ch quan, khách quan không hoàn thành ư c công vi c theo ti n , k ho ch ã nh, ph i k p th i báo cáo Th trư ng ph trách lĩnh v c và thông báo cho Văn phòng B bi t i u ch nh chương trình chung và tìm gi i pháp kh c ph c. c) Th trư ng ơn v có trách nhi m khai thác m ng thông tin di n r ng c a B kp th i n m b t tình hình ph c v công tác ch o i u hành chung; báo cáo k t qu công tác v i B theo quy nh. i u 16. Chu n b án, d án 1. Căn c Chương trình công tác năm, Th trư ng ơn v ư c giao ch trì án, d án - bao g m c d án xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i chung là án) ph i l p cương, k ho ch công tác và d trù tài chính (n u c n thi t). Khi ư c Lãnh o B phê duy t, ơn v ch trì ph i ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan th c hi n úng th t c và th i gian quy nh và thông báo k ho ch n Văn phòng B theo dõi, ôn c th c hi n. i v i các án không thu c k ho ch c a B , do ơn v t khai thác và ký h p ng, ơn v ph i báo cáo B , t ch u trách nhi m trư c pháp lu t. i v i vi c chuNn b các d án lu t, pháp l nh, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, ngoài vi c tuân theo các quy nh c a quy ch này còn ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. N u ơn v ch trì thay i th i h n trình và n i dung c a án thì ph i báo cáo và ư cs ng ý c a B trư ng, ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c. i u 17. Quan h ph i h p trong chu n b án 1. Th trư ng ơn v ch trì xây d ng án (sau ây g i là ch án) m i Th trư ng các ơn v liên quan n bàn vi c chuNn b án ho c ngh c cán b tham gia chuNn b án. ơn v ư c m i có trách nhi m c ngư i tham gia theo ngh c a ch án. Ngư i ư c c là i di n c a ơn v tham gia chuNn b án ph i thư ng xuyên báo cáo và xin ý ki n Th trư ng ơn v trong quá trình tham gia xây d ng án. Các ho t ng ph i h p xây d ng án trên ây không thay th ư c các th t c xin ý ki n chính th c quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Sau khi án ã ư c chuNn b xong, ch án ph i l y ý ki n chính th c c a các ơn v liên quan b ng m t trong hai hình th c sau ây: a) T ch c h p: Ch án g i gi y m i và tài li u ít nh t 3 ngày làm vi c trư c khi h p. Ch án ch trì cu c h p, gi i thi u n i dung và thu th p ý ki n b sung hoàn ch nh án. Nh ng ý ki n th o lu n ph i ư c ghi vào biên b n có ch ký c a ch to cu c h p.
 11. ơn v ư c m i h p ph i c i di n có thNm quy n n h p, phát bi u ý ki n c a Th trư ng ơn v (n u có) và ph i báo cáo y k t lu n cu c h p cho Th trư ng ơn v bi t. Trư ng h p i di n ơn v ư c m i v ng m t, ch án g i ph n k t lu n có liên quan cho ơn v ó. Trong vòng 5 ngày làm vi c, k t khi nh n công văn, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n ph i tr l i b ng văn b n. N u quá th i h n trên, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n không tr l i thì ư c hi u là ng ý v i án, và ph i ch u trách nhi m v các n i dung liên quan. b) G i công văn xin ý ki n: Ch án g i b n th o cu i cùng c a án và h sơ kèm theo n Th trư ng ơn v có liên quan l y ý ki n. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m phát bi u ý ki n chính th c c a mình b ng văn b n, g i ch án trong th i gian ch m nh t là 7 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh v i y h sơ c n thi t. Văn b n góp ý ki n ph i ghi rõ nh ng i m ng ý, không ng ý, nh ng ki n ngh v vi c s a i, b sung. N u h sơ án chưa rõ ho c do v n ph c t p c n có thêm th i gian nghiên c u thì ơn v ư c h i ý ki n có quy n yêu c u ch án làm rõ ho c cung c p thêm các tài li u c n thi t và th a thu n th i h n tr l i, nhưng t i a không quá 10 ngày. N u quá th i h n trên, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n không tr l i thì ư c hi u là ng ý v i án và ph i ch u trách nhi m v các n i dung có liên quan. i u 18. Theo dõi và ánh giá k t qu th c hi n chương trình công tác 1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, Th trư ng các ơn v rà soát, th ng kê ánh giá vi c th c hi n chương trình công tác c a ơn v , g i Văn phòng B t ng h p, báo cáo Lãnh o B v k t qu x lý các công vi c ư c giao, nh ng công vi c còn t n ng, hư ng x lý ti p theo, ki n ngh vi c i u ch nh, b sung chương trình công tác th i gian t i. 2. Văn phòng B có nhi m v thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b các án c a các cơ quan tr c thu c B ; hàng tháng, 6 tháng và cu i năm có báo cáo k t qu th c hi n chương trình công tác c a B . 3. Th trư ng ư c phân công ph trách án, d án có trách nhi m ch o các ơn v tri n khai th c hi n theo k ho ch ư c duy t; báo cáo B trư ng trư c khi nghi m thu, phê duy t ho c trình c p trên. Chương 5: TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C C A LÃNH OB i u 19. Cách th c gi i quy t công vi c c a Lãnh oB 1. B trư ng, Th trư ng xem xét, gi i quy t công vi c trên cơ s “Phi u trình gi i quy t công vi c” (Ph l c 1 kèm theo Quy ch này), “Phi u trình văn b n” (quy nh t i Quy t nh s 58/2003/Q -BNN c a B Nông nghi p & PTNT). 2. B trư ng, Th trư ng ch trì h p, làm vi c v i lãnh o các cơ quan, t ch c, chuyên gia liên quan tham kh o ý ki n trư c khi gi i quy t nh ng v n quan tr ng, c n thi t mà chưa x lý ngay ư c b ng cách th c nêu t i kho n 1 i u này.
 12. 3. Các cách th c khác theo quy nh t i Quy ch này, như i công tác và x lý công vi c t i ch , ti p khách và các phương th c khác do B trư ng quy nh. i u 20. Th t c g i văn b n trình gi i quy t công vi c 1. Th t c trình B trư ng, Th trư ng gi i quy t công vi c: a) Công văn, t trình Lãnh o B ph i do Th trư ng ơn v , Th trư ng cơ quan nông nghi p và phát tri n nông thôn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký và óng d u úng thNm quy n. b) i v i nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v khác, trong h sơ trình ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n c a các ơn v liên quan; nh ng xu t c a a phương có liên quan n cơ ch , chính sách cho vùng ho c lãnh th ph i có ý ki n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. c) i v i các văn b n, án nêu t i i m a kho n 1 i u này, h sơ trình g m: - T trình lãnh o B ph i thuy t minh rõ n i dung chính c a án, lu n c c a các ki n ngh , các ý ki n khác nhau. i v i văn b n quy ph m pháp lu t, n i dung t trình ph i theo úng quy nh c a pháp lu t. - Văn b n ho c ý ki n c a ơn v thNm nh án theo quy nh c a pháp lu t hay quy ch c a B . - Báo cáo gi i trình vi c ti p thu ý ki n tham gia c a các ơn v có liên quan, k c ý ki n tư v n khác (n u có). - D th o văn b n chính và d th o văn b n hư ng d n thi hành (n u c n); n i dung các d th o ph i rõ ràng, c th khi văn b n chính ư c thông qua, có th th c hi n ư c ngay. - K ho ch t ch c th c hi n khi án ư c thông qua, văn b n ư c ban hành. - Các tài li u c n thi t khác. Chuyên viên soan th o văn b n và Th trư ng ơn v ký trình d th o văn b n ph i ký, ghi rõ h tên và ch u trách nhi m v n i dung d th o văn b n, n i dung công vi c trình gi i quy t. N u là d th o văn b n quy ph m pháp lu t ph i có ý ki n c a V Pháp ch . N u văn b n có liên quan n nư c ngoài ph i có ý ki n c a V H p tác qu c t . 2. Các công văn, t trình ngh gi i quy t công vi c ch g i 1 b n chính n ơn v có thNm quy n gi i quy t. N u c n g i n các ơn v có liên quan bi t ho c ph i h p thì ch ghi tên các ơn v ó ph n Nơi nh n c a văn b n. i u 21. Trách nhi m c a Văn phòng B
 13. 1. Văn phòng B ch trình B trư ng, Th trư ng nh ng v n thu c ph m vi gi i quy t c a B trư ng, Th trư ng quy nh t i i u 4 và i u 5 khi có th t c và h sơ quy nh t i i u 20 c a Quy ch này. 2. Khi nh n ư c h sơ án, công vi c c a các ơn v , a phương g i trình B trư ng, Th trư ng, Văn phòng B có nhi m v : a) ThNm tra v m t th t c: N u h sơ án, công vi c trình không úng theo quy nh, trong th i gian không quá 2 ngày làm vi c, Văn phòng B g i l i ơn v trình và yêu c u th c hi n úng quy nh. i v i nh ng v n c n gi i quy t g p, Văn phòng B làm Phi u báo cho ơn v trình b sung thêm h sơ, ng th i báo cáo B trư ng, Th trư ng bi t. b) ThNm tra v m t th th c văn b n: - N u n i dung án, công vi c trình không thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng, Th trư ng, không b o m phù h p gi a n i dung và hình th c, th th c c a văn b n, trong th i gian không quá 3 ngày làm vi c, Văn phòng B ph i tr l i ơn v , a phương trình và nêu rõ lý do tr l i. - N u trong n i dung án, công vi c còn có nh ng v n chưa rõ ho c còn có ý ki n khác nhau v quan i m x lý gi a các ơn v có liên quan, Văn phòng B yêu c u ch án gi i trình thêm ho c theo u quy n c a B trư ng t ch c h p v i ch án và các ơn v liên quan ho c g i văn b n l y thêm ý ki n các ơn v khác x lý và báo cáo B trư ng, Th trư ng quy t nh. 3. Ch m nh t trong th i h n 5 ngày làm vi c ho c 10 ngày i v i vi c x lý nh ng công vi c quy nh t i kho n 3 i u 4 Quy ch này, k t ngày nh n h sơ úng th t c, Văn phòng B ph i hoàn ch nh h sơ và th t c trình B trư ng, Th trư ng. Phi u trình gi i quy t công vi c ph i th hi n rõ, y , trung thành ý ki n c a các ơn v , k c ý ki n khác nhau; ý ki n xu t c a chuyên viên t ng h p tr c ti p theo dõi và ý ki n c a Lãnh o Văn phòng B . Phi u trình gi i quy t công vi c ph i kèm theo y h sơ. 4. H sơ trình Lãnh o B ph i ư c Văn phòng B l p danh m c theo dõi quá trình x lý. i u 22. X lý văn b n trình và thông báo k t qu 1. Ch m nh t sau 5 ngày làm vi c, k t ngày Văn phòng B trình, B trư ng, Th trư ng có trách nhi m x lý h sơ trình và có ý ki n chính th c vào Phi u trình gi i quy t công vi c c a Văn phòng B . 2. i v i nh ng án, công vi c mà B trư ng ho c Th trư ng yêu c u tham kh o ý ki n tư v n c a các chuyên gia; yêu c u ch án và ơn v liên quan gi i trình trư c khi quy t nh, Văn phòng B có trách nhi m ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b y các n i dung và t ch c B trư ng ho c Th trư ng h p, làm vi c v i các chuyên gia, ch án và các ơn v có liên quan trư c khi quy t nh.
 14. Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng ho c Th trư ng có th u quy n cho Chánh Văn phòng B ho c V trư ng, C c trư ng ch trì các cu c h p quy nh t i kho n 2 i u này và báo cáo b ng văn b n v i B trư ng ho c Th trư ng v k t qu cu c h p. 3. i v i nh ng công vi c thu c ph m vi gi i quy t c a t p th Lãnh o B quy nh t i kho n 3 i u 4 Quy ch này, B trư ng, Th trư ng theo lĩnh v c ư c phân công, xem xét n i dung và tính ch t c a t ng án quy t nh: a) Cho phép ch án hoàn thành th t c và ăng ký v i Văn phòng B b trí trình t p th Lãnh o B t i phiên h p g n nh t. b) Yêu c u ch án chuNn b thêm n u xét th y n i dung chưa t yêu c u. c) Giao Ch án làm th t c l y ý ki n các ơn v liên quan theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 17 Quy ch này. 4. Căn c ý ki n ch o c a B trư ng ho c Th trư ng v n i dung án, công vi c, Văn phòng B và Th trư ng ơn v ch trì án có trách nhi m ph i h p hoàn ch nh d th o văn b n ký ban hành. i v i ý ki n ch o n i dung các án, công vi c có liên quan n ch trương, cơ ch , chính sách nh t thi t ph i th ch b ng văn b n g i cho ơn v ho c a phương. i v i các văn b n do các V tham mưu trình v công vi c chuyên môn, tuỳ t ng trư ng h p c th , không c n thi t ph i ra văn b n c a B , B trư ng ho c Th trư ng phê duy t tr c ti p vào văn b n trình và thông báo cho ơn v trình và Văn phòng B bi t. 5. Ch m nh t 15 ngày làm vi c k t khi nh n ư c y h sơ, n u chưa có quy t nh cu i cùng c a B trư ng ho c Th trư ng thì Văn phòng B ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v ho c a phương trình án, công vi c bi t rõ lý do. i u 23. T ch c h p x lý công vi c thư ng xuyên 1. Trong lĩnh v c ư c phân công, B trư ng ho c Th trư ng h p v i các chuyên gia, ch án và i di n các ơn v có liên quan nghe ý ki n tư v n, tham mưu trư c khi quy t nh gi i quy t công vi c. a) Trách nhi m c a Văn phòng B : - ôn c ơn v ch án chuNn b y tài li u h p, g i gi y m i cùng tài li u n các thành ph n ư c m i trư c ngày h p ít nh t 2 ngày làm vi c (tr trư ng h p c bi t n u ư c B trư ng, Th trư ng ng ý thì có th g i tài li u mu n hơn). - ChuNn b a i m và các i u ki n ph c v cho cu c h p; ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n nhi m v này n u cu c h p không t ch c cơ quan B . - Ghi biên b n cu c h p và khi c n thi t có th ghi âm. - Thông báo b ng văn b n k t lu n c a B trư ng ho c Th trư ng v n i dung cu c h p (n u c n).
 15. b) Trách nhi m c a ch án: - ChuNn b y tài li u h p theo thông báo c a Văn phòng B . - ChuNn b ý ki n gi i trình các v n c n thi t liên quan n n i dung h p. - Sau cu c h p ph i h p v i Văn phòng B hoàn ch nh án ho c văn b n trình theo k t lu n c a B trư ng, Th trư ng. 2. B trư ng cùng các Th trư ng trao i ý ki n gi i quy t công vi c t i cu c h p giao ban hàng tu n ho c h p Lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng. Chương 6: T CH C H I NGHN, H P i u 24. Phân lo i h i ngh , h p 1. H i ngh toàn ngành: a) Ch trì: B trư ng. b) Thành ph n d : Lãnh o B , Th trư ng các ơn v thu c B , Ch t ch Công oàn ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Bí thư ng u cơ quan B , Bí thư ng u kh i cơ s t i thành ph H Chí Minh, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các khách m i Trung ương và a phương do B trư ng quy t nh. c) ChuNn b n i dung: Văn phòng B và các V , C c liên quan ho c Thanh tra B (theo phân công c a B trư ng). d) Ch trì t ch c: Văn phòng B . 2. H i ngh chuyên , h i th o, t p hu n: a) Ch trì: B trư ng ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c. b) Thành ph n do Lãnh o B phê duy t. c) ChuNn b n i dung: ơn v ch trì xu t trình lãnh o B ph trách lĩnh v c phê duy t . d) ơn v ch trì t ch c tri n khai h p và báo cáo k t qu v i Lãnh o B ph trách lĩnh v c ngay sau khi h i ngh k t thúc. 3. H p lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng, hàng quý: a) Ch trì: B trư ng.
 16. b) Thành ph n: Các ng chí lãnh o B . Trư ng h p h p m r ng c n m i Th trư ng các ơn v có liên quan t i n i dung chương trình kỳ h p do B trư ng quy t nh. c) ChuNn b nô dung: Văn phòng B , V K ho ch và các ơn v có liên quan. 4. H p giao ban vùng: a) Ch trì: B trư ng, ho c Th trư ng ph trách vùng. b) Thành ph n do Lãnh o B phê duy t. c) ChuNn b n i dung: V K ho ch chuNn b báo cáo chính v tình hình và k t qu tri n khai th c hi n k ho ch, chương trình c a B t i các a phương trong vùng; các v , c c ch c năng chuNn b báo cáo chuyên (theo yêu c u c a Lãnh o B ). d) Ch trì t ch c: Văn phòng B . 5. H p giao ban kh i: a) Ch trì: ng chí Th trư ng ph trách lĩnh v c b) Thành ph n: do Th trư ng ph trách lĩnh v c quy t nh. c) Ch trì t ch c và chuNn b n i dung: ơn v qu n lý chuyên ngành. 6. H p giao ban lãnh o B hàng tu n: a) Ch trì: B trư ng ho c Th trư ng ư c u quy n (khi B trư ng i công tác v ng). b) Thành ph n: Các ng chí Lãnh o B ; khi c n thi t s m i Lãnh o ơn v liên quan. c) ChuNn b n i dung: Văn phòng B . 7. H p gi i quy t công vi c t xu t: a) Ch trì: B trư ng, ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c ư c B trư ng phân công. b) Thành ph n: Do lãnh o B quy t nh theo t ng n i dung cu c h p. c) ChuNn b n i dung: Các ơn v qu n lý chuyên ngành ư c phân công. d) Ch trì t ch c: Văn phòng B . 8. Lãnh o B làm vi c v i lãnh o các cơ quan Trung ương, lãnh o a phương t i Văn phòng B : a) Ch trì: B trư ng ho c Th trư ng ư c u quy n .
 17. b) Thành ph n: Th trư ng các ơn v liên quan. c) ChuNn b n i dung: Các ơn v liên quan. d) Ch trì t ch c: Văn phòng B . 9. Lãnh o B làm vi c v i a phương và ơn v trong Ngành t i a phương: a) Trư ng h p Lãnh o B làm vi c v i Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các ơn v trong Ngành (k c các cu c h i th o), Văn phòng B và ơn v ch trì chuyên môn ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn chuNn b và t ch c th c hi n chương trình làm vi c. b) Trư ng h p lãnh o B làm vi c v i Lãnh o T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Văn phòng B cùng ơn v ch trì chuyên môn ph i h p v i Văn phòng U ban nhân dân và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh và thành ph tr c thu c Trung ương chuNn b và t ch c th c hi n chương trình làm vi c. i u 25. Công tác chu n b h i ngh , h p 1. Duy t ch trương a) B trư ng quy t nh các cu c h p sau: - H i ngh toàn ngành. - H i ngh chuyên ( thu c lĩnh v c B trư ng ch trì). - H p lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng, hàng quý. - H p giao ban vùng. - H p giao ban lãnh o B hàng tu n. - H p gi i quy t công vi c t xu t (thu c lĩnh v c B trư ng ch trì hoăc lĩnh v c khác, n u th y c n thi t). - Lãnh o B làm vi c v i Lãnh o các cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b) Th trư ng quy t nh ch trương các cu c h p theo lĩnh v c ư c B trư ng phân công: - Giao ban kh i. - Lãnh o B làm vi c t i các ơn v , a phương (n u Th trư ng làm vi c). - H i ngh chuyên , h p gi i quy t công vi c t xu t (thu c lĩnh v c Th trư ng ph trách).
 18. 2. Xây d ng k ho ch t ch c h i ngh , h p (g i chung là h i ngh ): Sau khi ư c Lãnh o B duy t cho t ch c h i ngh , ơn v ch trì chuNn b n i dung h i ngh ch u trách nhi m xây d ng t trình k ho ch t ch c h i ngh . N i dung t trình k ho ch xin ý ki n Lãnh o B quy t nh nêu nh ng v n chính sau: a) Ch các báo cáo (báo cáo chính và các báo cáo chuyên ), phân công ơn v chuNn b báo cáo. b) Thành ph n, th i gian, a i m. c) D trù kinh phí (n i dung chi, ngu n tài chính). d) Trang trí h i trư ng, trưng bày hi n v t; thông tin tuyên truy n; thi ua khen thư ng. ) T ch c ón, ti p, hư ng d n i bi u; ghi danh i bi u; phát tài li u, công tác ph c v h u c n, y t và các công vi c c n thi t khác. e) D ki n thành l p Ban t ch c h i ngh (n u c n thi t). g) D th o gi y m i, chương trình cu c h p. h) T ch c tham quan mô hình. 3. ChuNn b và thông qua báo cáo: a) Văn phòng B thông báo cho các ơn v liên quan tri n khai chuNn b báo cáo và báo cáo tóm t t (n u báo cáo dài quá 15 trang). ơn v ư c phân công xây d ng và trình Th trư ng ph trách lĩnh v c duy t báo cáo chính, báo cáo tóm t t, bài phát bi u khai m c, bài phát bi u c a lãnh o c p trên (n u có yêu c u); t bài và ôn c, ti p nh n, biên so n bài phát bi u c a i bi u ... Th trư ng ư c phân công có trách nhi m ki m tra k v n i dung, hình th c các báo cáo chính, bài phát bi u c a c p trên (n u có), trư c khi trình Lãnh o B duy t. b) Th i h n g i báo cáo trình lãnh o B phê duy t: - Báo cáo chính ph i g i cho Văn phòng B trư c ngày h i ngh ít nh t 5 ngày kp hoàn t t các th t c trình Lãnh o B phê duy t. - Các chương trình, d án l n ph i thông qua t i cu c h p lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng và ph i g i trư c cho Lãnh o B trư c ngày h p 2 ngày. - Các báo cáo chuyên ư c Lãnh o B ph trách lĩnh v c duy t ph i g i trư c ngày h p 1 ngày. c) i v i h i ngh ngành có n i dung liên quan n nhi u ơn v , Văn phòng B có trách nhi m ôn c các ơn v d th o báo cáo và trình Lãnh o B úng th i gian quy nh; k p th i báo cáo Lãnh o B gi i quy t nh ng v n vư t quá kh năng và quy n h n c a ơn v .
 19. Các cu c h p ch c p n m t n i dung theo chuyên ngành thì ơn v ch trì chuNn b n i dung theo k ho ch. d) Báo cáo thông qua Lãnh o B g m: T ng k t công tác ch o i u hành sáu tháng, m t năm, năm năm c a B , t ng k t nh kỳ hai năm ho c năm năm th c hi n các chương trình, d án, công vi c quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Quy ch này; k t qu tri n khai th c hi n các chương trình l n c a B . Trư ng h p B trư ng u quy n Th trư ng ph trách lĩnh v c ch trì h i ngh , thì Th trư ng ch u trách nhi m quy t nh m i v n theo quy nh trên và báo cáo B trư ng v k t qu h i ngh . 4. Tri u t p i bi u: Văn phòng B , ho c ơn v ch trì t ch c d th o gi y m i theo danh sách thành ph n m i ã quy nh t i kho n 2 i u này; gi y m i ph i ghi rõ n i dung, thành ph n, th i gian, a i m, d ki n chương trình h i ngh và yêu c u i v i i bi u (n u có). i v i nh ng cu c h p, bu i làm vi c ã b trí trong l ch làm vi c tu n c a Lãnh o B , Văn phòng B làm gi y m i các cơ quan, ơn v thu c ngành và a phương có trong thành ph n h p, i v i các ơn v thu c B thì căn c vào l ch làm vi c c a Lãnh o B , b trí d h p úng thành ph n theo quy nh. 5. In tài li u, chuNn b a i m và các i u ki n khác c a h i ngh : a) Văn phòng B ch u trách nhi m in n các báo cáo do các V , Thanh tra B chuNn b . Các ơn v khác t in tài li u theo s lư ng yêu c u. b) Văn phòng B ch u trách nhi m b trí phòng h p (trong cơ quan B ). N u t ch c h p ngoài cơ quan B , Văn phòng B b trí xe ưa ón chung, nơi ăn, ngh cho i bi u các V , Thanh tra B ; i bi u các ơn v khác t lo phương ti n i l i và ăn ngh . c) Kinh phí cu c h p ư c chi theo quy nh chung c a Nhà nư c và k ho ch ư c duy t. d) Chương trình h i ngh do ơn v ch trì t ch c h i ngh xây d ng, trình Lãnh o B duy t. i u 26. T ch c h i ngh 1. Tri n khai h i ngh : Sau khi chương trình ã ư c phê duy t, ơn v ch trì t ch c ch u trách nhi m tri n khai th c hi n; ăng ký i bi u và n i dung tham lu n báo cáo oàn ch t ch h i ngh và x lý nh ng tình hu ng c n thi t (thay i chương trình, b trí quay phim, ch p nh, ph ng v n ...).
 20. 2. Ghi biên b n và thông báo k t qu h i ngh : a) ơn v ch trì n i dung h i ngh ch u trách nhi m l p t thư ký ghi biên b n h i ngh và so n th o thông báo ý ki n k t lu n c a lãnh o B g i Chánh Văn phòng thNm nh, trình B trư ng, ho c Th trư ng duy t trư c khi ký ban hành. b) Văn phòng B ph i h p v i các ơn v có liên quan d th o thông báo h i ngh ngành, h p Lãnh o B thư ng kỳ, giao ban Lãnh o B hàng tu n; Lãnh o B làm vi c v i Lãnh o các cơ quan Trung ương, v i các a phương và ơn v trong ngành. c) Các V , C c chuyên ngành d th o thông báo các h i ngh chuyên ; h p gi i quy t công vi c t xu t do ơn v ch trì chuNn b . d) V K ho ch d th o thông báo các h i ngh giao ban vùng. 3. Báo cáo k t qu h i ngh : a) H i ngh do Th trư ng ch trì, sau khi k t thúc h i ngh Th trư ng báo cáo k t qu h i ngh v i B trư ng. b) H i ngh do Th trư ng các V , C c ch trì ( ư c Lãnh o B u quy n) sau khi k t thúc h i ngh , ngư i ư c u quy n ph i báo cáo B trư ng và Th trư ng ph trách v k t qu h i ngh và nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a ơn v Lãnh o B x lý k p th i. 4. Tri n khai k t qu h i ngh : Văn Phòng B cùng ơn v ư c phân công ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nh ng n i dung Lãnh o B ã k t lu n t i h i ngh và ki m tra, ôn c, t ng h p báo cáo Lãnh o B v k t qu th c hi n n i dung k t lu n h i ngh . Chương 7: BAN HÀNH CÁC VĂN B N C A B i u 27. Th i h n ban hành văn b n 1. Trong th i h n 2 ngày làm vi c, k t ngày ký ban hành văn b n, Văn Phòng B có trách nhi m g i văn b n cho các t ch c và cá nhân ư c nh n văn b n. 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày Lãnh o B h p v i Lãnh o ơn v cho ý ki n ch o v n i dung án, d án liên quan n cơ ch , chính sách ho c liên ngành, Văn Phòng B ph i h p v i ơn v ch trì ra thông báo ý ki n k t lu n và ch o c a Lãnh o B . 3. Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày Lãnh o B h p nh kỳ hàng tháng, Văn Phòng B ph i ra thông báo ý ki n ch o gi i quy t công vi c c a Lãnh o B ã k t lu n t i cu c h p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản