Quyết định 54/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định 54/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục chi tiết các chương trình, dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 54/2004/Q -BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH DANH M C CHI TI T CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN VAY V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 2957/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 6 năm 2004 c a Văn phòng Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính; QUY T NNH: i u 1. Quy t nh này quy nh v Danh m c chi ti t các chương trình, d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c Danh m c chi ti t các chương trình, d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c áp d ng th ng nh t k t ngày Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01/4/2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c có hi u l c thi hành. i u 2. Các d án u tư có trong danh m c nêu trên, có nhu c u vay v n và áp ng các i u ki n theo quy nh u ư c xem xét cho vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c t Qu H tr phát tri n u tư d án. i u 3. Th i h n ký k t h p ng tín d ng gi a ch u tư có d án thu c danh m c nêu trên v i Qu H tr phát tri n n h t ngày 31 tháng 12 năm 2005. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng Giám c Qu H tr phát tri n; V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) STT i tư ng vay v n theo Ngh nh i tư ng vay v n chi a bàn th c hi n d án 106/2004/N -CP ti t I. Các d án cho vay u tư theo quy ho ch ư c c p có th m quy n phê duy t: 1 Các d án tr ng r ng nguyên li u D án tr ng r ng a bàn có i u ki n kinh gi y, b t gi y, ván nhân t o t p nguyên li u gi y, b t t -xã h i khó khăn theo trung g n li n v i các doanh nghi p gi y, ván nhân t o t p danh m c B, C quy nh ch bi n trung mà ch u tư và c a Chính ph v hư ng các doanh nghi p ch d n thi hành Lu t Khuy n bi n ã ký k t h p ng khích u tư trong nư c v tiêu th s n phNm t (s a i), sau ây g i t t là d án tr ng r ng nguyên a bàn B và C. li u. 2 Các d án s n xu t gi ng g c, D án s n xu t gi ng Không phân bi t a bàn gi ng m i s d ng công ngh cao. g c, gi ng m i s d ng công ngh cao g m: - Gi ng gia súc: gi ng c , k , ông bà, àn thu n, àn h t nhân g n v i s n xu t kinh doanh gi ng thương phNm công ngh cao. - Gi ng gia c m: các dòng thu n, ông bà, b m g n v i s n xu t kinh doanh gi ng thương phNm công ngh cao. - Gi ng cây ăn qu , cây lương th c, cây công nghi p, cây lâm nghi p: các cây u dòng, siêu nguyên ch ng, nguyên ch ng, b m g n v i s n xu t kinh doanh gi ng thương phNm công ngh cao. - Gi ng thu , h i s n: bao g m s n xu t kinh doanh dòng b m b
  3. m , b t, ương, hương và s n xu t kinh doanh con gi ng nuôi tr ng các lo i thu , h i s n công ngh cao. 03 Các d án cung c p nư c s ch ph c Các d án cung c p Không phân bi t a bàn v sinh ho t nư c s ch ph c v sinh ho t 04 Các d án u tư s n xu t và ch Các d án u tư s n Không phân bi t a bàn bi n mu i công nghi p. xu t và ch bi n mu i công nghi p. 05 Các d án u tư s n xu t kháng D án u tư s n xu t và Không phân bi t a bàn sinh. ch bi n mu i công nghi p. 06 Các d án u tư trư ng d y ngh . D án u tư trư ng d y Khu v c nông thôn ngh (k c trang b l n u phương ti n, thi t b ph c v cho gi ng d y). 07 Các d án u tư nhà máy d t, in D án u tư nhà máy Không phân bi t a bàn nhu m hoàn t t. d t, in nhu m hoàn t t bao g m các nhà máy riêng l và nhà máy h n h p, các phân xư ng d t và in nhu m hoàn t t. 08 - Các d án s n xu t phôi thép t - Các d án u tư s n Không phân bi t a bàn qu ng, thép chuyên dùng ch t lư ng xu t phôi thép t qu ng cao. k c trư ng h p u tư khai thác qu ng g n li n v i u tư s n xu t phôi thép t qu ng khai thác. - Các d án khai thác và s n xu t - Các d án u tư s n nhôm. xu t thép ch t o. - Các d án khai thác qu ng bôxit; s n xu t alumin và nhôm t qu ng bôxit. 09 - Các d án s n xu t ô tô tr khách - Các d án s n xu t Không phân bi t a bàn lo i 25 ch ng i tr lên v i t l n i ng cơ, h p s , c m a hoá t i thi u 40%. chuy n ng cho ôtô các lo i v i t l n i a hoá t i thi u 40%. - Các d án u tư óng m i toa xe - Các d án u tư óng ư ng s t t i các cơ s s n xu t m i toa xe ư ng s t t i trong nư c. các cơ s s n xu t trong
  4. nư c. - Các d án s n xu t l p ráp u máy xe l a. - Các d án u tư nhà máy óng - Các d án s n xu t và tàu bi n. l p ráp u máy xe l a. - Các d án u tư nhà máy óng tàu bi n có kh năng óng tàu tr ng t i t 10.000 t n tr lên. 10 Các d án s n xu t ng cơ diesel D án s n xu t ng cơ Không phân bi t a bàn lo i t 300 CV tr lên. iesel lo i t 300CV tr lên. 11 - Các d án s n xu t s n phNm cơ - Các d án u tư s n Không phân bi t a bàn khí n ng, m i. xu t các s n phNm cơ khí n ng, m i g m: + u tư s n xu t thi t b ng b các nhà máy xi măng, gi y, phân m, thu i n, nhi t i n, d u khí. + u tư s n xu t máy công c . - Các d án úc có quy mô công su t t 10.000 t n/năm tr lên. - Các d án úc v i quy mô l n. 12 Các d án xây d ng các nhà máy Các d án xây d ng các a bàn B, C. thu i n l n: Ph c v cho di dân nhà máy thu i n có và ch t o thi t b trong nư c. công su t t 50 MW tr lên i v i nh ng h ng m c công vi c sau: - Ph c v di dân, gi i phóng m t b ng; Mua s m thi t b s n xu t trong nư c g m p tràn, ư ng ng áp l c, c n tr c gian máy, c a d n nư c ra, tu c bin, máy phát 13 Các d án s n xu t phân m, DAP. Các d án u tư s n Không phân bi t a bàn xu t phân m, DAP. 14
  5. V n i ng các d án s d ng v n V n i ng các d án Không phân bi t a bàn ODA cho vay l i. s d ng v n ODA cho vay l i. II. Chương trình, m c tiêu c bi t c a Chính ph th c hi n theo phương th c u thác: - Kiên c hoá kênh mương. - Kiên c hoá kênh mương. - Cho vay ph n tôn n n di n tích - Cho vay ph n tôn n n xây d ng nhà cho các h dân các di n tích xây d ng nhà t nh ng b ng C u Long. cho các h dân các t nh ng b ng C u Long . - Các chương trình khác (k c cho - Các chương trình khác vay l i v n ODA) (k c cho vay l i v n ODA)
Đồng bộ tài khoản