Quyết định 54/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định 54/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục chi tiết các chương trình, dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 54/2004/Q§­BTC  ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh Danh môc  chi tiÕt c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc    Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n   cø   LuËt   Tæ   chøc   ChÝnh   phñ   ngµy   30   th¸ng   9   n¨m   1992; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§­CP ngµy 1 th¸ng 4 n¨m   2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ   níc; C¨n cø chØ  ®¹o cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  t¹i v¨n b¶n sè   2957/VPCP­KTTH   ngµy   11   th¸ng   6   n¨m   2004   cña   V¨n   phßng   ChÝnh phñ; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng   vµ tæ chøc tµi chÝnh; QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   vÒ   Danh   môc   chi  tiÕt c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t  triÓn cña Nhµ níc Danh môc chi tiÕt c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n vay vèn tÝn  dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc  ®îc ¸p dông thèng nhÊt  kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§­CP ngµy 01/4/2004 cña  ChÝnh   phñ   vÒ   tÝn   dông   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   cña   Nhµ   níc   cã  hiÖu lùc thi hµnh.  §i Ò u   2.   C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  cã   trong   danh   môc   nªu  trªn, cã nhu cÇu vay vèn vµ ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo   quy  ®Þnh  ®Òu  ®îc xem xÐt cho vay vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t  triÓn cña Nhµ  níc tõ  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn  ®Ó   ®Çu t  dù  ¸n. 
  2. 2 § i Ò u   3.  Thêi h¹n ký kÕt hîp ®ång tÝn dông gi÷a chñ  ®Çu   t  cã  dù   ¸n   thuéc  danh   môc   nªu   trªn   víi   Quü   Hç   trî  ph¸t triÓn ®Õn hÕt ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005.   §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý, Tæng Gi¸m  ®èc Quü  Hç  trî  ph¸t   triÓn;   Vô   trëng   Vô   Tµi   chÝnh   c¸c   ng©n   hµng   vµ   tæ  chøc tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA DANH MôC CHI TIÕT C¸C Dù ¸N, CH¦¥NG TR×NH VAY VèN TÝN DôNG  §ÇU T¦ PH¸T TRIÓN CñA NHµ N¦íC (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 54/2004/Q§­BTC ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi   chÝnh) STT §èi tîng vay vèn theo NghÞ  §èi tîng vay vèn chi tiÕt §Þa bµn thùc hiÖn dù ¸n ®Þnh 106/2004/N§­CP I. C¸c dù ¸n cho vay ®Çu t  theo quy ho¹ch ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt: 01 C¸c dù ¸n trång rõng nguyªn  Dù  ¸n trång rõng nguyªn liÖu giÊy,  Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ  § liÖu giÊy, bét giÊy, v¸n nh©n  ét   giÊy,   v¸n   nh©n   t¹o   tËp   trung  b ­ x∙ héi khã  kh¨n theo danh  t¹o tËp trung g¾n liÒn víi  mµ   chñ   ®Çu   t  vµ   c¸c   doanh   nghiÖp  ôc B, C quy  ®Þnh cña ChÝnh  m c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn chÕ   biÕn   ®∙   ký   kÕt   hîp   ®ång   vÒ  ñ   vÒ   híng   dÉn   thi   hµnh  ph tiªu   thô   s¶n   phÈm   tõ   dù   ¸n   trång  Ët   KhuyÕn   khÝch   ®Çu   t Lu rõng nguyªn liÖu. trong níc (söa ®æi), sau ®©y  gäi t¾t lµ ®Þa bµn B vµ C. 02 C¸c dù ¸n s¶n xuÊt gièng gèc,  ù   ¸n   s¶n   xuÊt   gièng   gèc,   gièng  D Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn gièng míi sö dông c«ng nghÖ  míi sö dông c«ng nghÖ cao gåm: cao. ­ Gièng gia sóc: gièng cô, kþ, «ng  bµ,   ®µn   thuÇn,   ®µn   h¹t   nh©n   g¾n  víi  s¶n  xuÊt  kinh doanh  gièng  th­ ¬ng phÈm c«ng nghÖ cao. ­   Gièng   gia   cÇm:   c¸c   dßng   thuÇn,  «ng   bµ,   bè   mÑ   g¾n   víi   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   gièng   th¬ng   phÈm   c«ng  nghÖ cao. ­ Gièng c©y ¨n qu¶, c©y l¬ng thùc, 
  4. 4 c©y   c«ng   nghiÖp,   c©y   l©m   nghiÖp:  c¸c   c©y   ®Çu   dßng,   siªu   nguyªn  chñng, nguyªn chñng, bè  mÑ  g¾n víi  s¶n   xuÊt   kinh   doanh   gièng   th¬ng  phÈm c«ng nghÖ cao. ­ Gièng thuû, h¶i s¶n: bao gåm s¶n  xuÊt kinh doanh dßng bè  mÑ  bè  mÑ,   bét,  ¬ng,   h¬ng   vµ   s¶n   xuÊt   kinh  doanh   con   gièng   nu«i   trång   c¸c  lo¹i thuû, h¶i s¶n c«ng nghÖ cao.  03 C¸c dù ¸n cung cÊp níc s¹ch  C¸c   dù   ¸n   cung   cÊp   níc   s¹ch   phôc  Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn phôc vô sinh ho¹t vô sinh ho¹t 04 C¸c dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt vµ  C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  s¶n   xuÊt   vµ   chÕ  Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn chÕ biÕn muèi c«ng nghiÖp. biÕn muèi c«ng nghiÖp. 05 C¸c dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt  Dù   ¸n   ®Çu   t  s¶n   xuÊt   thuèc   kh¸ng Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn kh¸ng sinh. sinh phôc vô ch÷a bÖnh cho ngêi. 06 C¸c dù ¸n ®Çut trêng d¹y  Dù  ¸n  ®Çu t  trêng d¹y nghÒ  (kÓ  c¶  Khu vùc n«ng th«n nghÒ. trang bÞ  lÇn  ®Çu ph¬ng tiÖn, thiÕt  bÞ phôc vô cho gi¶ng d¹y). 07 C¸c dù ¸n ®Çu t nhµ m¸y dÖt, Dù   ¸n   ®Çu   t    nhµ   m¸y   dÖt,     in  Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn in nhuém hoµn tÊt. nhuém hoµn tÊt bao gåm c¸c nhµ  m¸y  riªng   lÎ   vµ   nhµ   m¸y   hçn   hîp,   c¸c  ph©n   xëng   dÖt   vµ   in   nhuém   hoµn  tÊt. 08 ­ C¸c dù ¸n s¶n xuÊt ph«i  ­   C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  s¶n   xuÊt   ph«i  Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn thÐp tõ quÆng, thÐp chuyªn  thÐp tõ  quÆng kÓ  c¶ trêng hîp  ®Çu  dïng chÊt lîng cao. t khai th¸c quÆng g¾n liÒn víi  ®Çu  ­ C¸c dù  ¸n khai th¸c vµ  s¶n   s¶n xuÊt ph«i thÐp tõ  quÆng khai  t xuÊt nh«m. th¸c.
  5. 5 ­   C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  s¶n   xuÊt   thÐp  chÕ t¹o. ­ C¸c dù  ¸n khai th¸c quÆng b«xit;  s¶n   xuÊt   alumin   vµ   nh«m   tõ   quÆng  b«xit. 09 ­ C¸c dù ¸n s¶n xuÊt « t« trë  ­ C¸c dù  ¸n s¶n xuÊt  ®éng c¬, hép   Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn kh¸ch lo¹i 25 chç ngåi trë  sè,   côm   chuyÓn   ®éng   cho   «t«   c¸c  lªn víi tû lÖ néi ®Þa ho¸ tèi  ¹i   víi   tû   lÖ   néi   ®Þa   ho¸   tèi  lo thiÓu 40%. thiÓu 40%. ­   C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  ®ãng   míi ­ C¸c dù  ¸n  ®Çu t  ®ãng míi toa xe  toa xe ®êng s¾t t¹i c¸c c¬ së  êng   s¾t   t¹i   c¸c   c¬   së   s¶n   xuÊt  ® s¶n xuÊt trong níc. trong níc. ­ C¸c dù  ¸n s¶n xuÊt l¾p r¸p    C¸c   dù   ¸n   s¶n   xuÊt   vµ   l¾p   r¸p  ­ ®Çu m¸y xe löa. ®Çu m¸y xe löa. ­   C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  nhµ   m¸y  ®ãng tµu biÓn. ­ C¸c dù  ¸n ®Çu t nhµ  m¸y  ®ãng tµu  biÓn   cã   kh¶   n¨ng   ®ãng   tµu   träng  t¶i tõ  10.000 tÊn trë lªn. 10 C¸c dù ¸n s¶n xuÊt ®éng c¬  Dù  ¸n s¶n xuÊt  ®éng c¬  diesel lo¹i  Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn diesel lo¹i tõ 300 CV trë  tõ 300CV trë  lªn. lªn. 11 ­ C¸c dù ¸n s¶n xuÊ s¶n phÈm ­ C¸c dù  ¸n ®Çu t s¶n xuÊt c¸c s¶n  Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn c¬ khÝ nÆng, míi. phÈm c¬ khÝ nÆng, míi gåm: + §Çu t  s¶n xuÊt thiÕt bÞ   ®ång bé  c¸c   nhµ   m¸y   xi   m¨ng,   giÊy,   ph©n  ®¹m,   thuû   ®iÖn,   nhiÖt   ®iÖn,   dÇu  ­   C¸c   dù   ¸n   ®óc   víi   quy   m«  Ý. kh lín. + §Çu t s¶n xuÊt m¸y c«ng cô. ­   C¸c   dù   ¸n   ®óc   cã   quy   m«   c«ng 
  6. 6 suÊt tõ 10.000 tÊn/n¨m trë lªn. 12 C¸c dù ¸n x©y dùng c¸c nhµ  C¸c   dù   ¸n   x©y   dùng   c¸c   nhµ   m¸y  Þa bµn B, C. § m¸y thuû ®iÖn lín: Phôc vô  thuû   ®iÖn   cã   c«ng   suÊt   tõ   50   MW  cho di d©n vµ chÕ t¹o thiÕt  trë   lªn   ®èi   víi   nh÷ng   h¹ng   môc  bÞ trong níc. c«ng viÖc sau: ­   Phôc   vô   di   d©n,   gi¶i   phãng   mÆt  b»ng; ­ Mua s¾m thiÕt bÞ  s¶n xuÊt trong   níc gåm  ®Ëp trµn, cöa nhËn níc,  ®­ êng  èng ¸p lùc, cÇn trôc gian m¸y,  cöa dÉn níc ra, tuècbin, m¸y ph¸t. 13 C¸c dù ¸n s¶n xuÊt ph©n ®¹m, C¸c dù  ¸n  ®Çu t s¶n xuÊt ph©n  ®¹m,  Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn DAP. DAP. 14 Vèn ®èi øng c¸c dù ¸n sö dông  èn  ®èi øng c¸c dù  ¸n sö  dông vèn   V Kh«ng ph©n biÖt ®Þa bµn vèn ODA cho vay l¹i. ODA cho vay l¹i. II. Ch¬ng tr×nh, môc tiªu ®Æc  biÖt cña ChÝnh phñ thùc hiÖn  theo ph¬ng thøc uû th¸c: ­ Kiªn cè ho¸ kªnh m¬ng. Theo uû quyÒn cña ChÝnh phñ ­ Kiªn cè ho¸ kªnh m¬ng. ­  Cho  vay   phÇn   t«n  nÒn   diÖn    Cho   vay   phÇn   t«n   nÒn   diÖn   tÝch  ­ tÝch   x©y  dùng   nhµ   ë  cho   c¸c  ©y dùng nhµ   ë  cho c¸c hé  d©n c¸c   x tØnh ®ång b»ng Cöu Long. hé d©n c¸c tØnh ®ång b»ng Cöu  Long. ­ C¸c ch¬ng tr×nh kh¸c (kÓ  c¶ cho  ­ C¸c ch¬ng tr×nh kh¸c (kÓ c¶  vay l¹i vèn ODA) cho vay l¹i vèn ODA)
Đồng bộ tài khoản