Quyết định 54/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định 54/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2004/QĐ-TTg về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 4 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 54/2004/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2004 V M T S CƠ CH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ƯU ÃI I V I THÀNH PH H I PHÒNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c. Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành m t s cơ ch tài chính ngân sách ưu ãi i v i thành ph H i Phòng như sau: 1. V cơ ch ngân sách: a) Hàng năm, căn c t ng m c d toán ngân sách ư c duy t, ti n th c hi n các d án, kh năng b trí c a ngân sách thành ph , kh năng cân i ngân sách trung ương, B K ho ch và u tư, B Tài chính báo cáo Chính ph trình Qu c h i quy t nh b sung có m c tiêu t ngân sách Trung ương cho ngân sách thành ph H i Phòng t nay n năm 2010 h tr th c hi n các d án quan tr ng, có ý nghĩa i v i thành ph H i Phòng và các t nh vùng kinh t tr ng i m phía B c, c th như sau: - H tr d án ư ng ngã 5 sân bay Cát Bi, ư ng 353. - H tr u tư thành l p trư ng i h c H i Phòng theo mô hình i h c a ngành; h tr xây d ng b nh vi n Vi t - Ti p thành b nh vi n a khoa khu v c v i các chuyên khoa sâu, ch t lư ng cao ph c v cho c vùng duyên h i B c B . - Các d án u tư k t c u h t ng kinh t - xã h i t i các khu v c th xã Sơn; 2 huy n o (B ch Long Vĩ và Cát H i); h t ng khu ô th m i B c sông C m; xây d ng h t ng du l ch. b) Hàng năm, trong trư ng h p có s tăng thu ngân sách Trung ương so v i d toán ư c giao t các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách thành
  2. ph theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, ngân sách thành ph H i Phòng ư c thư ng 30% c a s tăng thu này, nhưng không vư t quá s tăng thu so v i m c th c hi n năm trư c. c) i v i s tăng thu so v i d toán c a ngân sách Trung ương hàng năm, B Tài chính, B K ho ch và u tư báo cáo Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i ưu tiên h tr có m c tiêu cho ngân sách thành ph H i Phòng theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. S thư ng vư t thu ngân sách và s h tr có m c tiêu hàng năm quy nh nêu trên ư c s d ng cho u tư các công trình k t c u h t ng, b trí v n i ng cho các d án ODA, chi tr n các kho n vay c a ngân sách Thành ph , th c hi n các nhi m v quan tr ng nh m phát tri n kinh t - xã h i, b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i c a thành ph H i Phòng và thư ng cho ngân sách c p dư i. U ban nhân dân thành ph H i Phòng báo cáo H i ng nhân dân cùng c p quy t nh m c v n c th cho t ng m c tiêu, nhi m v và thư ng cho ngân sách c p dư i. d) V huy ng và s d ng có hi u qu ngu n thu ti n s d ng t cho u tư phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph H i Phòng: Trên cơ s quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t, thành ph H i Phòng ư c ng ngân sách Thành ph và các ngu n huy ng khác theo ch quy nh u tư h t ng kinh t - k thu t thu c nhi m v u tư c a Nhà nư c, di chuy n các cơ s s n xu t - kinh doanh trong n i thành ra ngo i thành, ra khu công nghi p t o qu t, trên cơ s ó th c hi n u giá quy n s d ng t, tài s n công theo ch quy nh t o ngu n v n cho u tư phát tri n và hoàn tr v n ng trư c t ngân sách Thành ph và các ngu n v n ã huy ng. 2. V huy ng các ngu n tài chính cho u tư phát tri n: a) Thành ph H i Phòng ư c th c hi n cơ ch h tr m t ph n lãi su t cho các t ch c, cá nhân khi vay v n u tư vào các lĩnh v c có kh năng thu h i v n ( u tư h t ng du l ch, u tư các tuy n ư ng giao thông, các ho t ng d ch v v môi trư ng ô th , khám ch a b nh,...) trong ph m vi và kh năng c a ngân sách Thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. b) Ưu tiên b trí cho thành ph H i Phòng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) ph n ngân sách vay v c p cho các d án không có kh năng thu h i v n, u tư các d án k t c u h t ng quan tr ng thu c nhi m v u tư c a ngân sách Thành ph . Vi c b trí v n i ng trong nư c cho các d án này do ngân sách Thành ph b o m. c) i v i nhu c u vay v n nư c ngoài th c hi n nh ng d án quan tr ng, th c hi n theo nguyên t c: Trên cơ s các d án ã ư c H i ng nhân dân Thành ph thông qua và ý ki n chính th c c a B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, U ban nhân dân Thành ph H i Phòng trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh theo cơ ch Chính ph vay v cho Thành ph vay l i th c hi n các d án, công trình theo ngh c a U ban nhân dân Thành ph . Thành ph H i Phòng ch u trách nhi m b trí t ngân sách Thành ph hoàn tr theo quy nh.
  3. i u 2. B Tài chính ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c th c hi n, hư ng d n c th các n i dung quy nh t i Quy t nh này, b o m phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Ngoài các quy nh c a Quy t nh này, nh ng n i dung khác v ch tài chính, ngân sách nhà nư c i v i thành ph H i Phòng v n th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c hi n hành và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng B Tài chính, B trư ng B k ho ch và u tư, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân thành ph H i Phòng và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản