Quyết định 54/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 54/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q UYÕT §ÞNH cña bé trëng Bé TµI CHÝNH Sè 54/2005/Q§-BTC ngµy 04 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001, NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 105/2003/N§-CP ngµy 17/9/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt lao ®éng vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ngêi sö dông lao ®éng khi lµm thñ tôc ®Ó ® îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ViÖt Nam cÊp giÊy phÐp lao ®éng, gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng vµ cÊp l¹i giÊy phÐp lao ®éng cho ng êi lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam ph¶i nép lÖ phÝ theo møc thu nh sau: - LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp lao ®éng : 400.000 ®ång/1 giÊy phÐp - LÖ phÝ cÊp l¹i giÊy phÐp lao ®éng: 300.000 ®ång/1 giÊy phÐp - LÖ phÝ cÊp gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng: 200.000 ®ång/ 1 giÊy phÐp §iÒu 2. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp lao ®éng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý vµ sö dông nh sau: 1. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi hoÆc Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®îc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi uû quyÒn cÊp giÊy phÐp lao ®éng thùc hiÖn thu lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký, kª khai, thu, nép, quyÕt to¸n lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp lao ®éng theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ. 2. C¬ quan thu lÖ phÝ ®îc trÝch 50% tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi phôc vô cho c«ng t¸c thu lÖ phÝ theo c¸c néi dung sau:
  2. 2 - Chi mua (hoÆc in) mÉu ®¬n, tê khai, hå s¬ liªn quan, sæ s¸ch, chi phÝ v¨n phßng phÈm, ®iÖn tho¹i, fax phôc vô c«ng t¸c thu lÖ phÝ vµ cÊp giÊy phÐp lao ®éng; - Chi tr¶ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, theo chÕ ®é hiÖn hµnh cho ngêi lao ®éng trùc tiÕp thu lÖ phÝ; - Chi c«ng t¸c phÝ vµ phèi hîp c«ng t¸c víi c¸c c¬ quan liªn quan x¸c minh hå s¬ cÊp giÊy phÐp lao ®éng; - Chi söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín tµi s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thu lÖ phÝ; - TrÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn trùc tiÕp thu lÖ phÝ trong ®¬n vÞ. Møc trÝch lËp 2 (hai) quü khen thëng vµ phóc lîi, b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2(hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch theo quy ®Þnh trªn ®©y, Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n n¨m theo quy ®Þnh; nÕu sö dông kh«ng hÕt trong n¨m th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. 3. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ® îc sau khi trõ sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy, sè cßn l¹i ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng vµ ph©n cÊp cho c¸c cÊp ng©n s¸ch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y vÒ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt nam tr¸i víi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu bÞ b·i bá. §iÒu 4. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ, c¸c ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản