Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
128
lượt xem
10
download

Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ------------------------- Số: 54 /2007/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2007 ́ ̣ QUYÊT ĐINH V ề ban hanh Quy đinh vê ̀ trinh t ự , thu ̉ tuc câp Giây ch ư ng nhân quyên s ơ h ư u nha ̀ ơ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ v a ̀ quyên s ư dung đât ơ , Giây ch ư ng nhân quyên s ơ h ư u nha ̀ ơ , Gi ấ y ch ư ng ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ n h ậ nquy ề n s ư d ụ ng đ ấ t tai thanh phô ́ Hô ̀ Chi ́ Minh ̣ ̀ -------------------------- UY BAN NHÂN DÂN THANH PHỐ HỒ CHÍ MINH ̉ ̀ Căn cư Luât Tổ chưc Hôị đông nhân dân và Uy ban nhân dân ngay 26 thang 11 năm 2003; ̣ ̀ ̉ ̀ ́ Căn cư Bộ Luât Dân sư ngay 14 thang 6 năm 2005; ̣ ̀ ́ Căn cư Luât Đât đai ngay 26 thang 11 năm 2003; ̣ ́ ̀ ́ Căn cư Luât Xây dưng ngay 26 thang 11 năm 2003; ̣ ̀ ́ Căn cư Luât Nhà ơ ngay 29 thang 11 năm 2005; ̣ ̀ ́ Căn cư Nghị đinh số 93/2001/NĐ-CP ngay 12 thang 12 năm 2001 cua Chinh phủ về phân ̣ ̀ ́ ̉ ́ câp quan lý môt số linh vưc cho thanh phố Hồ Chí Minh; ́ ̉ ̣ ̃ ̀ Căn cư Nghị đinh số 181/2004/NĐ-CP ngay 29 thang 10 năm 2004 cua Chính phủ về thi ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ hanh Luât Đât đai; Căn cư Nghị đinh số 90/2006/NĐ-CP ngay 06 thang 9 năm 2006 cua Chính phủ về quy đinh ̣ ̀ ́ ̉ ̣ chi tiêt và hương dân thi hanh Luât Nhà ơ; ́ ̃ ̀ ̣ Căn cư Quyêt đinh số 39/2005/QĐ-TTg ngay 28 thang 02 năm 2005 cua Thủ tương Chính ̣́ ̀ ́ ̉ phủ về viêc hương dân thi hanh Điêu 121 cua Luât Xây dưng; ̣ ̃ ̀ ̀ ̉ ̣ Căn cư Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hương dẫn thưc hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cư Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ trương Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy định về giấy chưng nhận quyền sử dụng đất; Căn cư Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngay 01 tha ng 11 năm 2006 cua Bộ Xây dưng h ương ̀ ́ ̉ dân thưc hiên môt số nôi dung cua Nghị đinh số 90/2006/NĐ-CP ngay 06 thang 9 năm 2006 cua ̃ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ Chính phủ quy đinh chi tiêt và hương dân thi hanh Luât Nhà ơ; ̣ ́ ̃ ̀ ̣ Xet đề nghị cua Giam đôc Sơ Xây dưng tai Tờ trinh số 2024/TT-SXD-CCQNĐ ngay 28 tha ng ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ 3 năm 2007 và Giam đôc Sơ Tai nguyên và Môi trường tai Công văn số 1925/TNMT-TTĐK ngay 15 ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ thang 3 năm 2007, ́ ̣ QUYÊT ĐINH: Điêu 1. Nay ban hanh kem theo Quyêt đinh nay Quy đinh về trinh tư,thủ tuc câp Giây chưng ̀ ̀ ̀ ̣́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ nhân quyên sơ hưu nhà ơ và quyên sử dung đât ơ, Giây chưng nhân quyên sơ hưu nhà ơ, Giấy ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ chưng nhận quyền sử dụng đất tai thanh phố Hồ Chí Minh và các biểu mẫu phụ lục hương dẫn. ̣ ̀ Điêu 2. Quyêt đinh này có hiệu lưc sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế các Quyêt đinh số ̀ ̣́ ̣́ 22/2001/QĐ-UB ngay 09 thang 3 năm 2001; Quyêt đinh số 04/2003/QĐ-UB ngay 06 thang 01 năm ̀ ́ ̣́ ̀ ́ 2003; Quyêt đinh số 90/2004/QĐ-UB ngay 09 thang 4 năm 2004 (trừ khoản 19 Điều 1) và Quyêt đinh ̣́ ̀ ́ ̣́ số 207/2005/QĐ-UBND ngay 01 thang 12 năm 2005. ̀ ́
  2. Cac trường hơp hồ sơ đề nghị câp Giây chưng nhân quyên sử dung đât có ghi nhân nhà ơ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ trên đât theo Luât Đât đai năm 2003 trươc khi Quyêt đinh nay có hiêu lưc mà chưa giai quyêt xong, ́ ̣ ́ ̣́ ̀ ̣ ̉ ́ đươc chuyên tiêp thưc hiên theo Quyêt đinh nay. ̉ ́ ̣ ̣́ ̀ Điêu 3. Chanh Văn phong Hôi đông nhân dân và Uy ban nhân dân thanh phô, Giam đôc Sơ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́ Xây dưng, Giam đôc Sơ Tai nguyên và Môi trường, Giam đôc Sơ Quy hoach - Kiên truc, Giam đôc ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ Sơ Tai chính, Giam đôc Sơ Ngoai vụ, Cuc trương Cuc Thuê, Thủ trương cac Sơ - Nganh thanh phô, ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ Chủ tich Ủy ban nhân dân cac quân - huyên, phường - xã, thị trân, cac tổ chưc, cá nhân có nhà ơ - ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ đât ơ tai thanh phố Hồ Chí Minh chiu trach nhiêm thi hanh Quyêt đinh nay./. ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣́ ̀ Nơi nhân: ̣ TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - Như Điêu 3; ̀ KÝ THAY CHỦ TỊCH - Thủ tương Chính phu; ̉ PHÓ CHỦ TỊCH ̀ ̉ - Văn phong Chính phu; - Bộ Xây dưng; - Bộ Tai nguyên-Môi trường; ̀ - Bộ Tai chính; ̀ - Bộ Công an, Bộ Ngoai giao; ̣ - Cuc Kiêm tra văn ban Bộ Tư phap; ̣ ̉ ̉ ́ - Thường trưc Thành ủy; Nguyễn Trung Tín - Thường trưc HĐND thành phố; ̀ ̣ ̉ ́ ̣ - Đoan Đai biêu Quôc hôi TP.HCM; - TTUB : CT, các PCT; - Uy ban Măt trân Tổ quốc TP.HCM; ̉ ̣ ̣ - Uy ban về người VN ơ nươc ngoai TP.HCM; ̉ ̀ - Các cơ quan Báo, Đài; ́ - VPHĐ-UB: Cac PVP; - Các Tổ NCTH; Trung tâm Công báo; - Lưu :VT, (ĐT/Thh) H.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản