Quyết định 54/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
109
lượt xem
20
download

Quyết định 54/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 54/2008/QĐ-BCT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V K THU T ĐI N B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Lu t Đi n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Thông tư s 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh v hư ng d n xây d ng, th m đ nh và ban hành quy chu n k thu t; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b Quy chu n k thu t qu c gia v k thu t đi n sau: - T p 5 Ki m đ nh trang thi t b h th ng đi n Ký hi u: QCVN QTĐ-5: 2008/BCT - T p 6 V n hành, s a ch a trang thi t b h th ng đi n Ký hi u: QCVN QTĐ-6: 2008/BCT - T p 7 Thi công các công trình đi n Ký hi u: QCVN QTĐ-7: 2008/BCT (Các t p 1, 2, 3, 4 đã đư c ban hành theo Quy t đ nh s 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p ban hành Quy ph m trang b đi n). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 06 tháng k t ngày đăng Công báo. B Quy chu n trên s thay th Quy ph m thi công công trình đi n ký hi u TCN -1 -84, Quy ph m v n hành nhà máy đi n và lư i đi n ký hi u QPNL-01-90 và Tiêu chu n ngành v Kh i lư ng và tiêu chu n th nghi m, nghi m thu, bàn giao các công trình đi n ký hi u TCN-26-87. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - TANDTC, Vi n KSNDTC; - B KHCN; - C c Ki m tra VBQPPL - B Tư pháp; - VCCI, EVN; - Công báo; Đ H u Hào - Website B ; - Lưu: VT, KHCN, PC.
  2. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy chuan
Đồng bộ tài khoản