Quyết định 541/1997/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 541/1997/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 541/1997/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi một số điều của Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 497/BXD-GĐ ngày 18/09/1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 541/1997/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  X © y  d ù n g  s è  541/1997/Q§­B X D  n g µ y 22 ë th¸ng 11 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c s ö a  æ i  m é t s è  ® i Ò u   ñ a Q u y  ch Õ  l Ë p, v ® c   th È m  ® Þ n h  v µ  x Ð t  u y Ö t thi Õt  Õ  c«n g  tr× nh x © y  d ù n g  b a n  h µ n h  kÌ m  d k theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  497/B X D n g µ y  18 th¸ng 9 n¨ m  1996 B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 04    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é     v  h v c c tæ  cB X ©y  ùng; d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m 1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 92/CP  µy  th¸ng 8  ng 23    n¨m 1997  ña  Ýnh   c Ch phñ ban  µnh  ét  è  h m s kho¶n  öa  æi    s® bæ sung  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y   l  tv x dùng  îcban  µnh  Ìm  ®  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng7  ng 16    n¨m  1996   cña  Ýnh  ñ; Ch ph ­ Theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C Gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng; tr   d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  ét  è  iÒu  ®Þ nm s® kho¶n  söa  æi,    ® bæ sung  Quy  Õ   Ëp, thÈm   nh   µ  Ðt  ch l   ®Þ v x duyÖt  Õt kÕ   thi   c«ng  tr×nh  ©y  ùng  x d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 497/BXD­G§   µy    ng 18 th¸ng9    n¨m  1996  ña  é  ëng  é  ©y  ùng. c B tr BX d §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  îc thùc hiÖn  èng  Êt trong c¶  íc vµ  ®Þ n ®    th nh     n  cã  Öu  ùcthi µnh  hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k §i Ò u 3. C¸c  é,  ¬  B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm       tæ chøc,híng dÉn    µnh      thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 M é t  è  i Ò u  s® kho¶n s ö a  æ i  b æ  s u n g   u y  c h Õ  l Ë p, th È m   Þ n h,  Ð t d u y Ö t thi Õt k Õ  c«n g  ® Q ® x tr× nh x © y   ù n g  ba n  h µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  497/BX D­G §   g µ y  d n 18­9­1996 c ñ a B é  tr n g  B é  X © y  d ù n g ë (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 541/1997/Q§­BXD   µy  11­ ng 22­ 1997 cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d §i Ò u 15. ThÈ m   nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc¸c c«ng  ×nh  éc  ù      ®Þ thi   k thu     tr thu d ¸n ®Ç u    ã m   sö  ông  èn  µ   íc: tnh A  d v Nh n Nay  öa  æi    s® bæ sung  kho¶n  nh  1  sau: N Õ u   ù  (hoÆc  ãithÇu) ® îc chØ  nh  Çu,Thñ  ëng  é   d ¸n  g     ®Þ th   tr B qu¶n  ý l  ngµnh  duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  phª  thi   k thu   tæng  ù   d to¸n(hoÆc  ù      Õttr d to¸nchiti   ­ êng  îp  a  Ëp  îc tæng  ù  h ch l ®   d to¸n)sau    îc c¬    khi ®   quan  chuyªn m«n   Èm   th ®Þnh  Ò   ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  µ  é   ©y  ùng  v thi   k thu   thi   k thu     vBX d thÈm   nh  Ò   ®Þ v tæng  ù  d to¸n (hoÆc  ù    d to¸n chitiÕt)  Õ u   ù  (hoÆc  ãi    .N d ¸n  g  thÇu) ph¶itæ      chøc  u  Çu,Bé  ®Ê th   qu¶n  ýngµnh  duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ët l  phª  thi   k thu   hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi thi   k thu     c«ng sau    îcc¬  khi®   quan  chuyªn m«n  Èm  nh     th ®Þ vÒ   ÕtkÔ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi thi   k thu   thi   k thu     c«ng. §i Ò u    16. Nay  öa  æi    s® bæ sung    nh sau: ThÈ m   nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc¸cc«ng  ×nh thuéc dù    u    ã m     ®Þ thi   k thu     tr     ¸n ®Ç tnh B vµ    ö  ông  èn  µ   íc: Cs d v Nh n Ng êi cã  Èm   Òn  Õt  nh   u   phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët   th quy quy ®Þ ®Ç t duy thi   k thu   hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thic«ng  thi   k thu     sau    ∙  îc c¬  khi® ®   quan  chuyªn m«n   Èm   th ®Þnh  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi thi   k thu   thi   k thu     c«ng. N Õ u   ù  (hoÆc  ãi thÇu) ® îc chØ   nh  Çu, ngêi cã  Èm   Òn  d ¸n  g     ®Þ th     th quy quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç tph¶iphª  Öt    duy tæng  ù    d to¸n(hoÆc  ù      Õttr ng  d to¸nchiti   ê hîp  a  Ëp  îc tæng  ù  ch l ®   d to¸n)c«ng  ×nh    tr sau    îc c¬  khi®   quan  qu¶n  ýx©y  l  dùng  Èm  nh. th ®Þ ViÖc  Èm   nh  ùc hiÖn  th ®Þ th   theo Th«ng   ªnBé   ©y  ùng    Õ   ¹ch t li   X d ­ K ho   vµ  Çu     µi chÝnh  íng dÉn    µnh  Òu  Ö  § t­ T   "H   thih §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 92/CP  µy  8­ ng 23­ 1997  ña  Ýnh  ñ". c Ch ph §i Ò u    Öc  duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët 25. Vi phª  thi   k thu   thi   k thu   thi  c«ng  µ  v tæng  ù    d to¸nquy  nh    ®Þ nh sau: Nay  á  b kho¶n    µ  öa  æi    1.3 v s ® bæ sung  kho¶n  nh  1  sau: 1.§èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    u    ö  ông  èn  µ   íc: c¸c tr     ¸n ®Ç ts d v Nh n   1.1.C¸c  ù    ã m     d ¸n nh A: ­ Thñ  ëng  é     tr B qu¶n  ýngµnh  l  phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   Õt duy thi   k thu   thi   kÕ   ü  Ëtthic«ng  µ  k thu     v tæng  ù    d to¸n(hoÆc  ù      Õttr ng  îp cha  Ëp d to¸nchiti   ê h   l  ® îc tæng  ù    d to¸n)c«ng  ×nh  éc  ù  (hoÆc   ãi thÇu) ® îc chØ   nh     tr thu d ¸n  g     ®Þ thÇu.
  3. 3 ­ Bé     qu¶n  ýngµnh    Öt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët l  phª duy thi   k thu   thi   k thu   thi  c«ng c«ng  ×nh thuéc dù    tr     ¸n (hoÆc  ãithÇu)ph¶itæ  g      chøc  u  Çu. ®Ê th 1.2.C¸c  ù    ã m   vµ    d ¸n nh B  C: ­ Ng êi cã  Èm  Òn  Õt  nh  u        th quy quy ®Þ ®Ç t phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët duy thi   k thu   hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi thi   k thu     c«ng. ­ N Õ u   ù      d ¸n (hoÆc  ãithÇu) ® îcchØ  nh  Çu,ngêicã  Èm  Òn  g     ®Þ th     th quy quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç t phª  Öt  duy tæng  ù    d to¸n (hoÆc  ù      Õttr ng  îp d to¸n chiti   ê h   cha  Ëp ® îctæng  ù  l    d to¸n)c«ng  ×nh.   tr §i Ò u    êih¹n  duyÖt  ÕtkÕ   õ sau    Ën    å  ¬    27. Th   phª  thi   t   khinh ®ñ h s ghi t¹ §iÒu    i 23. Nay    bæ sung  µo  èi§iÒu  nh  v cu   27  sau: Trêng  îp söa  æi,bæ   h  ®   sung  Ò   Õn  óc,quy  ¹ch vµ  Õt  Êu  Ýnh  v ki tr   ho   k c ch trong thiÕtkÕ   ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn      ®®  c th quy phª  Öt  ×  ñ  u    duy th ch ®Ç tchØ  îc ®  thùc hiÖn    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    khi® ®   c th quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   duy thi   k thu   thiÕtkÕ   ü  Ëtthi   k thu     c«ng  Êp  Ën. ch thu §i Ò u    28. V¨n b¶n phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ÕtkÕ   ü  Ët duy thi   k thu   thi   k thu   thic«ng  µ    v tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ©y  ùng    tr x d ph¶i göi cã      cho    ¬  c¸c c quan  sau  y    ®© ®Ó gi¸m    µ  s¸tv qu¶n  ý: l Nay  öa  æi    s® bæ sung    nh sau: 1.§èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    u    ©y  ùng  ö  ông  èn  µ   ­ c¸c tr     ¸n ®Ç tx d sd v Nh n íc: 1.1.C¸c  ù    ã m     d ¸n nh A: ­ Dù       ¸n (hoÆc  ãithÇu)® îcchØ  nh  Çu:V¨n  g     ®Þ th   phßng  Ýnh  ñ,Bé  Ch ph   K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   ho v§ t  Qu¶n  ýngµnh, Bé   ©y  ùng, Bé   µi chÝnh, Uû     l   X d   T    ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  éc Trung  ng  ¬ix©y  ùng    ph thu   ¬ n  d c«ng  ×nh. tr ­ Dù       ¸n (hoÆc  ãithÇu) ph¶itæ  g      chøc  u   Çu:Bé   ®Ê th   qu¶n  ýngµnh  öi l  g  m ét  é  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët®∙  b h s thi   k thu   phª  Öt  µ  b¶n  duy v v¨n  phª  Öt  Õt    duy k qu¶ ®Êu   Çu  í  é   ©y   ùng    th t i XB d ®Ó theo  âi vµ  Õn  Þ   ö  ý khi cÇn  Õt. d   ki ngh x l     thi   Ngoµi ra,Bé       qu¶n  ýngµnh  öi v¨n  l  g   b¶n  phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  Õt  duy thi   k thu   k qu¶  u  Çu  í c¸c c¬  ®Ê th t     quan:V¨n  i   phßng  Ýnh  ñ,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu  , Ch ph   K ho   § t  Bé   µi chÝnh, Uû   T    ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬i ¬ n  x©y  ùng  d c«ng  ×nh. tr 1.2.C¸c  ù  nhã m   vµ  c¬    d ¸n  B  C:  quan  Õ   ¹ch  µ  µichÝnh  ïng  Êp, k ho v t  c c  UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬i x©y  ùng  ¬ n  d c«ng  ×nh.Së   tr   X ©y   ùng, Së   d   qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ®èi víic«ng  ×nh  ng (    tr chuyªn  ngµnh)vµ  ¬    c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. c gi   xd 2. §èivíic¸c c«ng  ×nh thuéc dù    u           tr     ¸n ®Ç t kh«ng  ö  ông  èn  µ   íc: sd v Nh n   UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬i x©y  ùng  ¬ n  d c«ng  ×nh,Së   tr   X ©y   ùng, Së   d   qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ®èi víic«ng  ×nh  ng (    tr chuyªn  ngµnh)vµ  ¬    c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. c gi   xd
Đồng bộ tài khoản