Quyết định 55/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định 55/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  55/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc d Þ c h  v ô   B c thuª kªnh vi Ô n   th«ng q u è c t Õ  ¸p d ô n g  c h o  c¸c  d o a n h  n g hi Ö p  c u n g   Ê p  d Þ c h  v ô   Õ t n èi  c k Internet  (IXP)  thuª ® Ó  k Õ t n èi Internet u è c t Õ    q B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ­   v  h   c c tæ  c BB u  Ýnh,ViÔn  ch   th«ng; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 55/2001/N§­   µy  CP ng 23/08/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ý, l  cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  c vsd d v Internet; ­ C¨n      cø Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ c tr ëng Tæng   ôc  u  iÖn  íng  Én    µnh  cB® h d thih NghÞ   nh   è  ®Þ s 109­   µy  CP ng 12/11/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  c Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v qu¶n  ýgi¸vµ  l    cícbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­ C¨n  Th«ng   è    cø  t s 04/2001/TT­ TCB§  µy  ng 20/11/2001  ña  c Tæng  ôc  c tr ng  ë Tæng  ôc  u  iÖn  íng dÉn  ùc hiÖn  c B® h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 55/2001/N§­   CP ngµy 23/08/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý,cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  l  c vsd d v kÕt  èi Intenet,dÞch  ô  n    v truy nhËp    Internetvµ  Þch  ô   d v øng  ông  d Internet   trongbu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  íc thuª kªnh  Ôn  h c    vi th«ng  èc  Õ  ña    qu t c c¸c doanh  nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  Ôn  c d v vi th«ng  dông  ¸p  cho    c¸c doanh nghiÖp cung  cÊp  Þch  ô  Õt  èiInternet(IXP)thuª®Ó   Õt  èiInternetquèc  Õ    d vk n        k n    t nh sau: 1. Chi phÝ  u  èi,cµi® Æt     ®Ê n     ban  u   doanh  ®Ç do  nghiÖp  cung  Êp  Þch  cd vô    thuªkªnh  quy  nh    ¬  ë    µnh. ®Þ trªnc s gi¸th 2.C ícthuªth¸ngph©n  o¹n        ® kªnh  i  èc  Õ: ® qu t 2.1.Trêng  îp      h c¸c IXP  Õt  èi t¹  ¹m  Ëp  ê  ña  k n   itr c b c c¸p  Ón  bi (tØnh  µ   B R Þa  Vòng  µu, thµnh  è  µ  ½ ng)  –  T  ph § N hoÆc   ¹  ¹m  Ö     Æt   t  titr v tinhm ®Ê (tØnh  Hµ   ©y, B×nh  ¬ng): T   D
  2. 2 §¬n  Þ  Ýnh:USD/nöa  vt   kªnh/th¸ng Tèc    Thuª  ®é Thuª  qua    Ón c¸p bi kªnh qua  Ö   v tinh § Õn  Japan,China,Singapore,Thailand, § Õn    ícvµ          c¸cn   HongKong,Laos,Cambodia,Malaysia, c¸cvïng l∙nhthæ               Indonesia,  Phil i ines, l pp  Taiwan,South     kh¸c Korea 2  Mb/s 11.000 10.000 12.000 34 Mb/s 105.600 96.000 115.200 45 Mb/s 145.200 132.000 158.400 155  Mb/ 346.500 310.000 378.000 s 2.2.Trêng  îp  Õt  èi t¹      h k n   i tØnh, thµnh  è  c¸c   ph kh¸c,trõtØnh  µ   Þa        BR ­ Vòng  µu, vµ  µnh  è  µ  ½ ng   ®èi víithuª qua  T   th ph § N (      c¸p  Ón);trõ tØnh  µ   bi    H T ©y  µ  v tØnh  ×nh  ¬ng  ®èivíi B D (      thuªkªnh qua  Ö   v tinh): §¬n  Þ  Ýnh:USD/nöa  vt   kªnh/th¸ng Tèc    Thuª  ®é Thuª  qua    Ón c¸p bi kªnh qua  Ö   v tinh § Õn  Japan,China,Singapore,Thailand, § Õn    ícvµ          c¸cn   HongKong,Laos,Cambodia,Malaysia, c¸cvïng l∙nhthæ               Indonesia,  Phil i ines, l pp  Taiwan,South     kh¸c Korea 2  Mb/s  15.897 15.897 17.033 34 Mb/s 152.611 152.611 163.512 45 Mb/s 209.840 209.840 224.829 155  Mb/ 500.756 500.756 536.524 s 3. C íc thuª kªnh  Çn  Ðo  µi trong  íc (tõ tr¹m  Ëp  ê  ña       ph k d  n   c b c c¸p  Ón bi hoÆc   õ tr¹m  Ö     Æt   t  í ®iÓ m   Õt  èikªnh    t  v tinhm ®Ê t  i k cu   thuªriªngquèc  Õ  ña    tc IXP,hoÆc   õc¸ctrung t©m    t      truyÒn  Én  ña  d c doanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  cd v thuª kªnh  Ôn    vi th«ng  èc  Õ  í ®iÓ m   Õt  èikªnh  qu t t i   k cu   thuª riªng quèc  Õ  ña      tc IXP): 3.1.C íc thuª viÔn       th«ng  ªntØnh  Õu  ã):Thùc  Ön  li   (n c  hi theo  b¶ng  íc c  thuª kªnh  Ôn    vi th«ng  ªntØnh  dông  li   ¸p  cho    c¸c IXP, ISP  Bé   ëng  é   u    do  tr BB chÝnh,ViÔn    th«ng  quy  nh. ®Þ 3.2. C íc thuª kªnh  éi tØnh       n  (bao  å m   phÇn   g c¶  truyÒn  Én  éi h¹t) d n  :   Thèng  Êt ¸p dông    i víi nh     nh ®è     kªnh    thuªriªngnéitØnh  ®∙bao  å m   phÇn      (  g c¶  truyÒn  Én  éih¹t) Õt  èivíi d n    k n   kªnh  Ôn  vi th«ng  ªntØnh. li   4.C¸c    møc  íctrªncha  c    bao  å m   Õ    Þgiat¨ng­VAT. g thu gi¸tr       
  3. 3 §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc tõ  µy  ®Þ n c hi l   ng 01/4/2003,thay  Õ    th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 17/2002/Q§­ TCB§  µy  ng 11/01/2002  ña  c Tæng  ôc  u  iÖn  c B® vi th«ng  èc  Õ    ông  vÒ   Öc  vi ban  µnh  ¹m  êicícdÞch  ô    h t th     v thuªkªnh  Ôn  qu t ¸p d cho    c¸c doanh  nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  Õt  èiInternet(IXP) thuª®Ó   Õt  cd vk n        k nèiInternetquèc  Õ.     t §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  éc Bé   u  Ýnh, ViÔn  c¸c ®¬ v thu   B ch   th«ng;Tæng    Gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è c¸cdoanh    nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  Ôn  cd v vi th«ng,c¸cdoanh     nghiÖp  cung  Êp  c dÞch  ô  Õt  èi Internet(IXP) vµ  ñ  ëng    n  Þ   ã  ªnquan  Þu  vk n      Th tr c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản