Quyết định 55/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định 55/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2003/QĐ-BNN về việc ban hành tạm thời Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 55/2003/Q -BNN NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 2003 BAN HÀNH T M TH I CH TIÊU SU T V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N CÔNG TRÌNH NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p &PTNT; Căn c ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V u tư XDCB, QUY T NNH i u 1: Ban hành t m th i Ch tiêu su t v n u tư XDCB công trình Ngành Nông nghi p &PTNT cho m t s vùng như sau: 1- Ch tiêu su t v n u tư XDCB công trình thu l i ph c v tư i lúa (Ph l c 1): G m: Ch tiêu su t v n u tư XDCB công trình h ch a, p dâng, tr m bơm. 2- Ch tiêu su t v n u tư XDCB công trình lâm nghi p (Ph l c 2): G m: Ch tiêu su t v n u tư XDCB công trình lâm sinh, gi ng cây lâm nghi p cho 1000 cây tiêu chuNn và ch bi n ván nhân t o. i u 2: Ch tiêu su t v n u tư XDCB công trình Ngành Nông nghi p &PTNT ư c ban hành t m th i cho m t s lo i công trình thu c m t s vùng là tài li u tham kh o cho các D án u tư do B Nông nghi p &PTNT qu n lý, làm cơ s tham kh o cho vi c ư c tính v n u tư xây d ng công trình trong giai o n chuNn b u tư và l p k ho ch u tư. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, các ơn v c n ti p t c nghiên c u, theo dõi t ng k t, b sung s li u có căn c ti p t c hoàn thi n ch tiêu su t v n u tư XDCB công trình ngành Nông nghi p &PTNT.
  2. i u 4: Chánh Văn phòng B ; Th trư ng Các C c,V ch c năng thu c B ; Giám c các Ban Qu n lý d án; các Ch u tư và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m H ng Giang ( ã ký) PH L C 1 SU T V N U TƯ XDCB CÔNG TRÌNH THU L I PH C V TƯ I LÚA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2003/Q -BNN ngày 9/4/2003 c a B NN&PTNT) TT Các lo i hình công ơn v tính Su t v n u tư trình Vùng núi Vùng trung Mi n Trung du phía B c phía B c 1 H ch a-C p III ng 67.045.000 62.033.000 66.940.000 VN/ha Xây l p " 56.117.000 51.718.000 54.725.000 Xây l p CT um i " 35.695.000 35.999.000 36.223.000 p " 18.693.000 23.267.000 22.123.000 Tràn " 5.545.000 4.869.000 8.156.000 C ng " 7.109.000 2.881.000 2.319.000 H ng m c CT ph " 4.176.000 4.023.000 3.506.000 tr Nhà qu n lý " 172.000 149.000 120.000 Xây l p kênh " 27.118.000 19.247.000 18.502.000 Thi t b " 328.000 298.000 1.765.000 Chi phí khác " 7.462.000 7.156.000 7.677.000 D phòng " 3.138.000 2.869.000 2.772.000 2 H ch a-C p IV ng 75.449.000 69.809.000 76.954.000 VN/ha Xây l p " 62.809.000 57.885.000 61.251.000
  3. Xây l p CT um i " 44.540.000 44.919.000 48.787.000 p " 22.940.000 28.553.000 27.150.000 Tràn " 10.730.000 9.422.000 15.782.000 C ng " 6.235.000 2.527.000 2.034.000 H ng m c CT ph " 4.145.000 3.993.000 3.480.000 tr Nhà qu n lý " 489.000 425.000 342.000 Xây l p kênh " 18.268.000 12.966.000 12.464.000 Thi t b " 740.000 672.000 3.984.000 Chi phí khác " 8.302.000 7.962.000 8.541.000 D phòng " 3.598.000 3.290.000 3.178.000 3 C m công trình h ng 68.721.000 ch a -c p IV VN/ha Xây l p " 57.592.000 Xây l p CT um i " 39.259.000 Xây l p kênh " 18.333.000 Thi t b " - Chi phí khác " 8.441.000 D phòng " 2.689.000 4 Công trình p dâng ng 61.001.000 c p IV VN/ha Xây l p " 52.886.000 Xây l p CT um i " 27.942.000 p " 19.094.000 C ng " 3.327.000 H ng m c CT ph " 4.782.000 tr Nhà qu n lý " 740.000 Xây l p kênh " 24.944.000 Thi t b " 168.000 Chi phí khác " 6.027.000 D phòng " 1.919.000
  4. 5 Công trình tr m ng 7.595.000 11.014.000 bơm tư i VN/ha Xây l p " 3.942.000 8.539.000 Xây l p CT um i " 3.301.000 2.180.000 Xây l p kênh " 962.000 6.657.000 Thi t b " 2.169.000 1.052.000 Chi phí khác " 1.075.000 997.000 D phòng " 408.000 427.000 6 Công trình tr m ng 9.004.000 bơm tiêu VN/ha Xây l p " 5.048.000 Xây l p CT um i " 3.657.000 Xây l p kênh " 1.391.000 Thi t b " 2.212.000 Chi phí khác 1.298.000 D phòng 446.000 Ghi chú: Su t v n u tư trên ây tính theo m t b ng giá Quý I/2001, chưa k n lãi vay và các chi phí phát sinh do b t kh kháng. PH L C 2 CH TIÊU SU T V N U TƯ XDCB CÔNG TRÌNH LÂM NGHI P (ban hành kèm theo quy t nh s 55/2003/Q -BNN ngày 09/04/2003 c a B Nông nghi p &PTNT) A-Su t v n u tư XDCB công trình lâm sinh TT Loài M t Su t u tư theo vùng (1000 ) cây, Mô hình, phương (cây/ha) Mi n Trung ng Duyên Tây ông Tây th c núi b ng h i Nguyên Nam Nam
  5. tr ng phía du B c mi n B B r ng B c B Trung I R ng phòng h u ngu n 1 Mu ng 600+1000 9.623 8.903 9.843 8.599 8.863 + Keo 2 Thông 660+1000 9.813 9.534 9.514 10.465 + Keo 3 Trám + 660+1000 9.766 Keo II R ng c d ng 1 Thông 1600 10.816 10.112 9.844 10.951 ba lá thu n lo i 2 D u rái 550 4.274 4.176 thu n lo i 3 Lát hoa 2000 13.579 thu n lo i 4 Lát hoa 560+1100 10.395 + Keo 5 D u rái 830+830 10.523 + Keo III R ng s n xu t 1 B ch 1660 15.051 12.932 13.189 14.343 13.252 13.423 àn- Giâm hom - Th công và máy 2 B ch 1111 13.818 àn- Nuôi c y mô - Th
  6. công 3 Keo 2220 19.969 19.105 17.800 19.777 20.327 14.809 18.458 lai- Giâm hom- Th công và máy 4 Thông 1660 19.180 19.291 Caribê - Gieo - Th công 5 Thông 1660 22.178 19.279 18.926 19.139 22.022 nh a - Gieo - Th công B-Su t v n u tư XDCB công trình t o gi ng cây lâm nghi p cho 1000 cây tiêu chu n TT Lo i cây Su t u tư cho 1000 cây tiêu chu n (1000 ng) 1 D u rái - T h t 1.013,0 2 Lát hoa - T h t 799,9 3 Mu ng en - T h t 393,3 4 Trám -T h t 1.007,0 5 Thông nh a - T h t 800,9 6 Thông ba lá - T h t 713,0 7 Thông Caribê - T h t 500,1 8 Keo lai - Giâm hom 500,0 9 B ch àn - Giâm hom 500,0 10 B ch àn - Nuôi c y mô 600,0 C- Su t v n u tư XDCB công trình ch bi n ván nhân t o TT Lo i ván Nư c Công Su t u tư theo vùng (1000 ) s n su t nhà xu t nhân t o thi t b máy Mi n núi B c, Tây Nam b (m3/năm) phía B c Nam và Trung trung B nguyên du
  7. 1 Ván dăm Châu á 16.500 2.830,7 3.105,6 3.462,8 2.478,3 2 Ván dăm Châu á 30.000 2.468,6 2.708,3 3.019,8 2.396,7 3 Ván s i Châu 54.000 2.667,8 2.898,7 3.232,2 2.565,2 Âu 4 Ván s i Châu 105.000 2.453,5 2.665,8 2.972,5 2.359,1 Âu Ghi chú: Su t v n u tư trên ây tính theo m t b ng giá Quý I/2001, chưa k n lãi vay và các chi phí phát sinh do b t kh kháng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản