Quyết định 55/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
67
lượt xem
6
download

Quyết định 55/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tạm thời Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § C ñ A   é   R ¦ë N G  B é  N ¤ N G  N G HI Ö P  V µ  P H¸T T RI Ó N  N ¤ N G  T H ¤ N   BT Sè  55/2003/Q§­B N N  n g µ y   th¸ng 4 n¨ m  2003 B a n  h µ n h  t¹ m th êi C h Ø   9    tiªu su Ê t v è n ® Ç u  t   © y  d ù n g   ¬   ¶ n  c« n g  tr× nh N g µ n h   « n g  n g hi Ö p   x cb N v µ  P h¸t  tri Ó n n« n g  th«n B é   R ¦ë N G   é  N ¤ N G  N G H I Ö P  V µ  P H¸T T RI Ó N  N ¤ N G  T H ¤ N T B ­  C¨n  NghÞ   nh   è  CP   µy  cø  ®Þ s 73  ng 1/11/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B N«ng  nghiÖp  &PTNT; ­ C¨n  cø  nghÞ  ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy  08/7/1999, sè  CP 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  µ  è  v s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/1/2003  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­Theo    Þ  ña Vô  ëng  ô  Çu     ®Ò ngh c   tr V§ tXDCB, Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u  1: Ban  µnh  ¹m  êiChØ     Êt  èn  u    XDCB   h t th   tiªusu v ®Ç t c«ng  tr×nh Ngµnh    N«ng nghiÖp  &PTNT  cho  ét  è  ïng nh  m s v   sau:    1­  ChØ     Êt  èn  u    XDCB   tiªusu v ®Ç t c«ng  ×nh  û  î phôc  ô  íilóa tr thu l i   v t    (Phô  ôc1): l  G å m: ChØ     Êt vèn  u    tiªusu   ®Ç t XDCB  c«ng  ×nh  å  tr h chøa, ®Ëp   ©ng,   d   tr¹m b¬ m.   2­ ChØ     Êtvèn  u      tiªusu   ®Ç tXDCB   c«ng  ×nh l©m  tr   nghiÖp (Phô  ôc2):   l  G å m: ChØ     Êt vèn  u    tiªusu   ®Ç t XDCB  c«ng  ×nh  ©m  tr l sinh,gièng  ©y    c l©m  nghiÖp  cho  1000  ©y    Èn  µ  Õ   Õn    ©n  ¹o. c tiªuchu v ch bi v¸n nh t  §i Ò u  2: ChØ   ªusuÊt  èn  u    XDCB   ti   v ®Ç t c«ng  ×nh  µnh  tr Ng N«ng  nghiÖp  &PTNT   îcban  µnh  ¹m  êicho  ét  è  ¹ c«ng  ×nh thuéc m ét  è  ®  h t th   m s lo i   tr     s vïng  µ tµil Öu  l     i tham  kh¶o cho    ù   ®Ç u     Bé   c¸c D ¸n  t do  N«ng  nghiÖp  &PTNT   qu¶n  ý, µm  ¬  ë  l  l c s tham  kh¶o cho  Öc  ctÝnh  èn  u    ©y  ùng  vi í   v ®Ç tx d c«ng  ×nh tr   tronggiai o¹n  Èn  Þ  u    µ  Ëp kÕ   ¹ch ®Çu  .     ® chu b ®Ç tv l   ho   t  §i Ò u 3 : Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, c¸c  n   Þ   Çn  Õp  ôc  tr th hi   ®¬ v c ti t nghiªn cøu, theo  âi     d  tæng  Õt,bæ   k  sung  è  Öu ®Ó   ã  cø  Õp  ôc hoµn  Ön  s li   c c¨n  ti t   thi chØ    Êt tiªusu   vèn  u    ®Ç tXDCB   c«ng  ×nh ngµnh  tr   N«ng  nghiÖp &PTNT. §i Ò u  4:  Ch¸nh V¨n phßng  é;  ñ   ëng  B Th tr C¸c  ôc,Vô  C chøc n¨ng  thuéc  é;  B Gi¸m  c    ®è c¸c Ban  Qu¶n  ýdù      ñ   u     µ  ñ  ëng    l   ¸n;c¸c Ch ®Ç t v Th tr c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Þu  v c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 P h ô  l ô c 1 S u Ê t v è n ® Ç u  t X D C B  c « n g  tr× nh thu û lîi   p h ô c  v ô  tíi ó a  l (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è 55/2003/Q§­   ®Þ s  BNN   ngµy  9/4/2003 cña  é    B NN&PTNT) TT C¸c  ¹ h×nh  lo   i c«ng  §¬n  Þ  Ýnh vt SuÊt  èn  u   v ®Ç t tr×nh Vïng  ói Vïng  n trung MiÒn    Trung phÝa  ¾ c B du  Ýa  ph B ¾c 1 Hå  chøa­ Ê p   I C II §ång  VN/ha 67.045.000 62.033.000 66.940.000 X ©y  ¾p  l “ 56.117.000 51.718.000 54.725.000 X ©y  l¾p  CT  ®Ç u   “ 35.695.000 35.999.000 36.223.000 m èi §Ëp “ 18.693.000 23.267.000 22.123.000 Trµn “ 5.545.000 4.869.000 8.156.000 Cèng “ 7.109.000 2.881.000 2.319.000 H¹ng  ôc    ô  î m CT ph tr “ 4.176.000 4.023.000 3.506.000 Nhµ   qu¶n  ý l  “ 172.000 149.000 120.000 X ©y  ¾p  l kªnh “ 27.118.000 19.247.000 18.502.000 ThiÕtbÞ  “ 328.000 298.000 1.765.000 Chi phÝ    kh¸c “ 7.462.000 7.156.000 7.677.000 Dù  phßng “ 3.138.000 2.869.000 2.772.000 2 Hå  chøa­ Ê p   C IV §ång  VN/ha 75.449.000 69.809.000 76.954.000 X ©y  ¾p  l “ 62.809.000 57.885.000 61.251.000 X ©y  l¾p  CT  ®Ç u   “ 44.540.000 44.919.000 48.787.000 m èi §Ëp “ 22.940.000 28.553.000 27.150.000 Trµn “ 10.730.000 9.422.000 15.782.000 Cèng “ 6.235.000 2.527.000 2.034.000 H¹ng  ôc    ô  î m CT ph tr “ 4.145.000 3.993.000 3.480.000 Nhµ   qu¶n  ý l  “ 489.000 425.000 342.000 X ©y  ¾p  l kªnh “ 18.268.000 12.966.000 12.464.000 ThiÕtbÞ  “ 740.000 672.000 3.984.000 Chi phÝ    kh¸c “ 8.302.000 7.962.000 8.541.000 Dù  phßng “ 3.598.000 3.290.000 3.178.000 3 Cô m   c«ng  ×nh  å  tr h chøa cÊp  ­ IV §ång  VN/ha 68.721.000 X ©y  ¾p  l “ 57.592.000 X ©y  l¾p  CT  ®Ç u   “ 39.259.000 m èi X ©y  ¾p  l kªnh “ 18.333.000 ThiÕtbÞ  “ ­ Chi phÝ    kh¸c “ 8.441.000 Dù  phßng “ 2.689.000 4 C«ng   tr×nh   ®Ëp   d©ng  Êp  c IV §ång  VN/ha 61.001.000 X ©y  ¾p  l “ 52.886.000
  3. 3 X ©y  l¾p  CT  ®Ç u   “ 27.942.000 m èi §Ëp “ 19.094.000 Cèng “ 3.327.000 H¹ng  ôc    ô  î m CT ph tr “ 4.782.000 Nhµ   qu¶n  ý l  “ 740.000 X ©y  ¾p  l kªnh “ 24.944.000 ThiÕtbÞ  “ 168.000 Chi phÝ    kh¸c “ 6.027.000 Dù  phßng “ 1.919.000 5 C«ng  tr×nh  tr¹m  ång  § VN/ha b¬ m  íi t 7.595.000 11.014.000 X ©y  ¾p  l " 3.942.000 8.539.000 X ©y  l¾p  CT  ®Ç u   “ 3.301.000 2.180.000 m èi X ©y  ¾p  l kªnh  “ 962.000 6.657.000 ThiÕtbÞ  “ 2.169.000 1.052.000 Chi phÝ    kh¸c “ 1.075.000 997.000 Dù  phßng “ 408.000 427.000 6 C«ng  tr×nh    tr¹m  ång  § VN/ha b¬ m  tiªu 9.004.000 X ©y  ¾p  l “ 5.048.000 X ©y  l¾p  CT  ®Ç u   “ 3.657.000 m èi X ©y  ¾p  l kªnh “ 1.391.000 ThiÕtbÞ  “ 2.212.000 Chi phÝ    kh¸c 1.298.000 Dù  phßng 446.000 Ghi  ó:SuÊt  èn  u      y   Ýnh  ch   v ®Ç ttrªn®© t theo  Æt   m b»ng    ý   gi¸Qu I/2001,   cha  Ó   n     k ®Õ l∙vay  µ      Ý    i v c¸cchiph ph¸tsinh do  Êt kh¶   b  kh¸ng.
  4. P h ô  l ô c 2 C h Ø  tiªu u Ê t v è n ® Ç u  t X D C B  c « n g  tr× nh l © m  n g hi Ö p  s (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 55/2003/Q§­BNN   ngµy 09/04/2003 cña  é      B N«ng nghiÖp  &PTNT) A­ S u Ê t v è n ® Ç u  t X D C B  c « n g  tr× nh l © m  sinh TT Loµic©y,M«   ×nh,ph¬ng  M Ët       h   ®é SuÊt ®Ç u      ttheo vïng (1000  )     ® thøc trång rõng     (c©y/ha) MiÒn  ói Trung  n  du §ång b»ng  Duyªn    h¶i T ©y   §«ng  T ©y  Nam   phÝa  ¾c B B ¾c  é miÒn  B Trung Nguyªn Nam   é B Bé I Rõng   phßng   hé   ®Ç u   nguån 1 Muång  Keo +  600+1000 9.623 8.903 9.843 8.599 8.863 2 Th«ng  Keo +  660+1000 9.813 9.534 9.514 10.465 3 Tr¸m  Keo +  660+1000 9.766 II Rõng  Æc   ông ® d 1 Th«ng  l¸ Çn  ¹ ba   thu lo i 1600 10.816 10.112 9.844 10.951 2 D Ç u     Çn  ¹ r¸ithu lo i 550 4.274 4.176 3 L¸thoa  Çn  ¹   thu lo i 2000 13.579 4 L¸thoa  Keo   +  560+1100 10.395 5 D Ç u     Keo r¸i+  830+830 10.523 II Rõng  I s¶n  Êt  xu   1 B¹ch  n­Gi© m   ®µ hom   Thñ  1660 ­ 15.051 12.932 13.189 14.343 13.252 13.423 c«ng  µ  v m¸y 2 B¹ch ®µn­Nu«i cÊy m«  ­ 1111   13.818 Thñ c«ng 
  5. 3 Keo  lai Gi© m  hom­ Thñ  ­ 2220 19.969 19.105 17.800 19.777 20.327 14.809 18.458 c«ng  µ  v m¸y 4 Th«ng  Caribª­ Gieo    ñ     ­ Th 1660 19.180 19.291 c«ng 5 Th«ng nhùa ­ Gieo ­ Thñ  1660 22.178 19.279 18.926 19.139 22.022 c«ng B­S u Ê t v è n ® Ç u  t X D C B  c « n g  tr× nh t¹o gi è ng c © y  l © m  n g hi Ö p  c h o  1 0 00 c © y  tiªu h u È n  c TT Lo¹ic©y   SuÊt  u    ®Ç tcho  1000  ©y    Èn  c tiªuchu (1000  ng) ®å 1 D Ç u      õ  ¹t r¸i T h ­ 1.013,0 2 L¸thoa   õ  ¹t   ­T h 799,9 3 Muång  en   õ  ¹t ® ­T h 393,3 4 Tr¸m Tõ  ¹t ­h 1.007,0 5 Th«ng  ùa   õ  ¹t nh ­T h 800,9 6 Th«ng  l¸   õ  ¹t ba    T h ­ 713,0 7 Th«ng  Caribª­Tõ  ¹t    h 500,1 8 Keo     © m   lai Gi ­ hom 500,0 9 B¹ch  n   © m   ®µ ­Gi hom 500,0 10 B¹ch  n   ®µ ­Nu«icÊy    m« 600,0 C­ S u Ê t v è n ® Ç u  t X D C B  c « n g  tr× nh c h Õ  bi Õ n  v¸n n h © n  t¹o TT Lo¹iv¸n nh©n N ícs¶n  Êt C«ng  Êtnhµ       xu   su   SuÊt  u    ®Ç ttheo vïng (1000  )     ® t¹o thiÕtbÞ   m¸y  (m3/n¨m) MiÒn  óiphÝa  ¾c  µ  n  B v Trung  B ¾ c,  Nam  trung T ©y    Nguyªn Nam   é b du Bé
  6. 1 V¸n  d¨m Ch ©u  ¸ 16.500 2.830,7 3.105,6 3.462,8 2.478,3 2 V¸n  d¨m Ch ©u  ¸ 30.000 2.468,6 2.708,3 3.019,8 2.396,7 3 V¸n  îi s Ch ©u  ¢u 54.000 2.667,8 2.898,7 3.232,2 2.565,2 4 V¸n  îi s Ch ©u  ¢u 105.000 2.453,5 2.665,8 2.972,5 2.359,1 Ghi  ó:SuÊt  èn  u      y   Ýnh  ch   v ®Ç t trªn®© t theo  Æt   m b»ng    ý   gi¸Qu I/2001,cha  Ó   n       k ®Õ l∙ vay  µ      Ý    i v c¸c chiph ph¸tsinh do  Êt   b kh¶  kh¸ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản