Quyết định 55/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định 55/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2003 -2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 55/2003/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NINH GIAI O N 2003 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t i Công văn s 939/TT-UB; ý ki n các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c c a U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh giai o n 2003 - 2005 như ph l c kèm theo. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. Trư ng h p i u ch nh, b sung ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , a phương liên quan có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh trong vi c th c hi n Phương án này theo các th t c, quy nh hi n hành. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ch o, ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo.
  2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NINH TH C HI N S P X P, I M I GIAI O N 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55 /2003/Q - TTg ngày 15 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N: a) Doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích gi nguyên như hi n có: 1. Công ty Môi trư ng ô th thành ph H Long, 2. Công ty Môi trư ng ô th th xã Uông Bí, 3. Công ty Qu n lý khai thác th y l i ông Tri u, 4. Công ty Qu n lý khai thác th y l i Yên L p, 5. Công ty Qu n lý khai thác th y l i Mi n ông, 6. Trung tâm ăng ki m giao thông ư ng b Qu ng Ninh, 7. Công ty Qu n lý b n xe b n tàu Qu ng Ninh, 8. Công ty Môi trư ng ô th th xã CNm Ph , 9. Công ty Môi trư ng ô th th xã Móng Cái. b) Doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh gi nguyên như hi n có: 1. Công ty Thi công và C p nư c Qu ng Ninh, 2. Công ty X s ki n thi t Qu ng Ninh, 3. Công ty Du l ch H Long,
  3. 4. Công ty u tư xây d ng và Kinh doanh nhà Qu ng Ninh, 5. Công ty Xi măng và Xây d ng Qu ng Ninh, 6. Công ty Khoáng s n Qu ng Ninh. II. NH NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TI N HÀNH S P X P, I M I: 1. V các lâm trư ng: U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh th c hi n s p x p 10 lâm trư ng hi n có c a t nh, theo quy nh t i Quy t nh s 187/1999/Q -TTg ngày 16 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . 2. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n chi ph i: 1. Công ty Tư v n xây d ng giao thông Qu ng Ninh, 2. Vi n Qui ho ch và Thi t k xây d ng Qu ng Ninh, 3. Công ty Tư v n xây d ng th y l i, 4. Công ty Thương m i H Long, 5. Công ty Bia nư c gi i khát Qu ng Ninh, 6. Công ty Gi ng cây tr ng Qu ng Ninh, 7. Trung tâm D ch v du l ch V nh H Long, 8. Công ty D ch v Phát tri n nông nghi p, 9. Công ty Cung ng tàu bi n Qu ng Ninh, 10. Công ty Xu t nh p khNu Qu ng Ninh, 11. Công ty Xây d ng và Phát tri n nhà Qu ng Ninh, 12. Công ty Xây d ng s 2, 13. Công ty Xây d ng Th y l i Qu ng Ninh, 14. Công ty Công trình giao thông Qu ng Ninh, 15. Công ty G m xây d ng Gi ng áy Qu ng Ninh. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u, Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l :
  4. 1. Công ty Thông Qu ng Ninh, 2. Công ty Du l ch và D ch v H ng Gai, 3. Công ty Xu t nh p khNu th y s n 2 Qu ng Ninh, 4. Công ty Kinh doanh hàng xu t nh p khNu CNm Ph , 5. Công ty Thương m i Qu ng Ninh. c) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: 1. Nhà máy Cơ khí Qu ng Ninh, 2. Công ty V n t i x p d Qu ng Ninh, 3. Xí nghi p Cơ khí ô tô Qu ng Ninh, 4. Công ty V t tư thi t b nông nghi p Qu ng Ninh, 5. Công ty Du l ch Móng Cái, 6. Công ty Dư c và Trang thi t b y t Qu ng Ninh, 7. Công ty Thương m i và D ch v du l ch CNm Ph , 8. Công ty Thương m i d ch v Bình Liêu, 9. Công ty Thương m i d ch v Uông Bí, 10. Xí nghi p óng tàu H Long, 11. Công ty May và In 27/7 Qu ng Ninh, 12. Công ty Phát hành Phim và Chi u bóng Qu ng Ninh, 13. Công ty Thương m i d ch v Móng Cái, 14. Công ty Sách thi t b trư ng h c Qu ng Ninh, 15. Công ty May xu t khNu Qu ng Ninh, 16. Công ty Thương m i Bái T Long. 3. Doanh nghi p th c hi n giao ho c bán: 1. Công ty G ch, ngói H i Ninh, 2. Công ty Ch bi n g và s n xu t hàng xu t khNu,
  5. 4. Doanh nghi p chuy n v nơi khác qu n lý: Công ty Vân n. 5. Doanh nghi p th c hi n gi i th : Xí nghi p Than 5/8. III. L TRÌNH TH C HI N: 1. Năm 2003: a) C ph n hoá: 21 doanh nghi p (Nhà nư c gi c ph n chi ph i 10 doanh nghi p; khi bán c ph n l n u, Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l 01 doanh nghi p; Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n 10 doanh nghi p). b) Doanh nghi p th c hi n giao ho c bán: 02 doanh nghi p. 2. Năm 2004: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá: 10 doanh nghi p (Nhà nư c gi c ph n chi ph i 02 doanh nghi p; khi bán c ph n l n u, Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l 04 doanh nghi p; Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n 04 doanh nghi p). b) Doanh nghi p th c hi n gi i th : 02 doanh nghi p. 3. Năm 2005: Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá: 05 doanh nghi p (Nhà nư c gi c ph n chi ph i 03 doanh nghi p; Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n 02 doanh nghi p). Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh l a ch n các doanh nghi p c th m b o th c hi n úng l trình.
Đồng bộ tài khoản