Quyết định 56/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 56/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 56/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hóa Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 56/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH S 56/2005/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C PHÊ DUY T ÁN THÍ I M C PH N HÓA T NG CÔNG TY XU T NH P KH U XÂY D NG VI T NAM Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 187/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH i u 1. Phê duy t án thí i m c ph n hóa T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam, trong ó Nhà nư c gi c ph n chi ph i, v i nh ng n i dung sau ây: 1. M c tiêu: chuy n T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam thành T ng công ty c ph n, hình thành doanh nghi p có nhi u ch s h u, huy ng v n, t o thêm ng l c và có cơ ch qu n lý năng ng, hi u qu . 2. Hình th c c ph n hóa: gi nguyên v n Nhà nư c hi n có, phát hành thêm c phi u thu hút v n c a các nhà u tư trong và ngoài nư c. 3. Phương th c c ph n hoá: c ph n hoá Công ty m ( ư c thành l p trên cơ s văn phòng, ơn v h ch toán ph thu c) và các ơn v thành viên h ch toán c l p chưa c ph n hoá c a T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam hi n nay. 4. Chuy n Công ty Khoáng s n thành Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên. 5. T ng công ty c ph n Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con, trong ó: a) Công ty m là T ng công ty c ph n mà Nhà nư c gi c ph n chi ph i. b) Các Công ty con là Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Công ty m s h u 100% v n i u l , Công ty c ph n và Công ty trách nhi m h u h n nhi u thành viên mà Công ty m có v n góp chi ph i. 6. Tên g i c a T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam sau khi c ph n hóa: - Tên ti ng Vi t: T ng công ty c ph n Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam . - Tên ti ng Anh: VIETNAM CONSTRUCTION IMPORT - EXPORT JOINT - STOCK CORPORATION. - Tên giao d ch ti ng Anh: VINACONEX.
  2. - Tr s chính: 34 Láng H , qu n ng a, thành ph Hà N i. 7. Ngành ngh kinh doanh chính c a T ng công ty c ph n Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam: s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c xây d ng, xu t nh p khNu. 8. Ưu ãi cho ngư i lao ng trong T ng công ty: ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam ư c mua c ph n ưu ãi theo quy nh t i i u 37 Ngh nh s 187/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n. 9. Vi c gi i quy t lao ng dôi dư th c hi n theo quy nh hi n hành. 10. Trình t , th t c, nguyên t c c ph n hóa T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam và các ơn v thành viên th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 187/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n. Ph n v n tăng thêm do u giá bán c phi u T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam ư c l i nh m tăng v n nhà nư c t i T ng công ty c ph n Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam. B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng có hi u qu s v n này. i u 2. T ch c th c hi n: 1. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan liên quan x lý tài chính cho T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam khi c ph n hóa theo quy nh hi n hành và g i k t qu xác nh giá tr T ng công ty v B Tài chính thNm tra và quy t nh công b . 2. B trư ng B Xây d ng quy t nh chuy n T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam thành T ng công ty c ph n Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam và các ơn v thành viên h ch toán c l p nói t i kho n 3, kho n 4 i u 1 thành công ty c ph n và công ty trách nhi m h u m t thành viên theo quy nh hi n hành; k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng v n phát sinh c n x lý vư t quá thNm quy n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : Xây d ng, Tài chính, Lao ng- Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư, N i v , Th trư ng các cơ quan liên quan, Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p và H i ng qu n tr T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng N i v , LLao ng - Thương binh và Xã h i, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - UBND TP Hà N i, TP H Chí Minh, - Văn phòng TW, Ban Kinh t TW, - Văn phòng Qu c h i, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c, - Tòa án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Ban Ch o i m i và PTDN, - T ng công ty Xu t nh p khNu xây d ng VN, - Công báo, - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các V : TH, CN,
  3. KTTH, - Ban i u hành 112, - Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , - Lưu : MDN (10b), VT.
Đồng bộ tài khoản