Quyết định 57/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
108
lượt xem
6
download

Quyết định 57/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 57/2004/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31/12/2003 hết hiệu lực pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 57/2004/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 57/2004/Q -BTC NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2004 V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH N NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 6 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch ; Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B ; QUY T NNH i u 1: Nay công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành n ngày 31 tháng 12 năm 2003 h t hi u l c pháp lu t g m 140 văn b n (Có danh m c kèm theo). i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v thu c, tr c thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) DANH M C CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH N NGÀY 31/12/2003 H T HI U L C PHÁP LU T (Kèm theo Quy t nh s 57 ngày 28 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính)
 2. 1. LĨNH V C THU STT Hình S văn b n Ngày ban Trích y u n i dung th c văn hành b n 1 Thông 102/2000/TT-BTC 19/10/2000 Hư ng d n ch thu, s d ng tư l phí ki m nh k thu t và l phí c p gi y phép s d ng các máy móc, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn. 2 Thông 95/2000/TT-BTC 22/9/2000 V phí tuy n sinh i ào t o tư nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c. 3 Thông 34/2001/TT-BTC 25/5/2001 Hư ng d n ch thu và s tư d ng l phí tuy n sinh vào các trư ng, cơ s giáo d c công l p. 4 Thông 113/2002/TT-BTC 16/12/2002 Hư ng d n b sung Thông tư s tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 c a B Tài chính v i u ch nh m c thu môn bài. 5 Thông 79/1998/TT-BTC 12/6/1998 Hư ng d n thi hành Quy t nh tư s 75/1998/Q -TTg ngày 4 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph quy nh v mã s i tư ng n p thu . 6 Thông 75/2003/TT-BTC 4/8/2003 Hư ng d n s a i Thông tư s tư 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 26/2001/N -CP ngày 4/6/2001 c a Chính ph và Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 7 Thông 73/TC-TCT 20/10/1997 Hư ng d n ch hoá ơn, tư ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng. 8 Thông 92/1997/TT-BTC 25/12/1997 Hư ng d n s a i, b sung tư Thông tư s 73 TC/TCTngày 20 tháng 10 năm 1997 c a B Tài chính hư ng d n ch hoá ơn ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng.
 3. 9 Thông 17/1999/TT-BTC 5/2/1999 Hư ng d n s a i, b xung m t tư s i m v ch hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng. 10 Thông 140/1999/TT-BTC 2/12/1999 Hư ng d n b sung và s a i tư m t s i m trong Thông tư s 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 và Thông tư s 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 c a B Tài chính hư ng d n ch hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng. 11 Thông 32/2001/TT-BTC 23/5/2001 Hư ng d n ch thu và s tư d ng l phí thi tuy n công ch c và thi nâng ng ch cán b , công ch c. 12 Thông 122/2000/TT-BTC 29/12/2000 Hư ng d n thi hành Ngh nh tư s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng. 13 Thông 82/2002/TT-BTC 18/9/2002 Hư ng d n s a i, b sung m t tư s n i dung c a Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hư ng d n thi hành Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng. 14 Thông 116/2002/TT-BTC 25/12/2002 Hư ng d n thi hành Ngh nh tư s 108/2002/N -CP ngày 25/12/2002 c a Chính ph v vi c bãi b quy nh kh u tr thu giá tr gia tăng u vào theo t l (%) i v i m t s hàng hoá, d ch v . 15 Thông 84/2003/TT-BTC 28/8/2003 Hư ng d n th c hi n thu su t tư thu giá tr gia tăng theo danh m c hàng hoá nh p khNu. 16 Thông 37/1999/TT-BTC 7/4/1999 Hư ng d n cách phân lo i hàng tư hoá theo danh m c Bi u thu xu t khNu, bi u thu nh p khNu. 17 Thông 168/1998/TT-BTC 21/12/1998 Hư ng d n thi hành Ngh nh tư s 84/1998/N -CP ngày 12/10/1998 c a Chính ph quy
 4. nh chi ti t thi hành Lu t Thu tiêu th c bi t. 18 Thông 164/1998/TT-BTC 17/12/1998 Thu giá tr gia tăng i v i ho t tư ng d ch v bưu chính vi n thông 19 Thông 103/2000/TT-BTC 20/10/2000 Qu n lý, s d ng l phí nh p tư c nh, xu t c nh, quá c nh và cư trú t i Vi t Nam. 20 Thông 18/2002/TT-BTC 20/2/2002 Hư ng d n thi hành Ngh nh tư s 26/2001/N -CP ngày 4/6/2001 và Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu TNDN 21 Thông 13/2001/TT-BTC 8/3/2001 Hư ng d n th c hi n quy nh tư v thu i v i các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam 22 Quy t 136/1999/Q - 10/11/1999 Bi u m c thu l phí nh p c nh, nh BTC xu t c nh, quá c nh và cư trú t i Vi t Nam. 23 Quy t 1803/1998/Q - 11/12/1998 V vi c ban hành bi u thu nh p nh BTC khNu ưu ãi và các quy t nh s a i, b sung tên, mã s , m c thu su t c a m t s nhóm, m t hàng trong bi u thu nh p khNu ưu ãi ư c ban hành theo quy t nh này. 24 Quy t 137/2001/Q - 18/12/2001 V vi c s a i, b sung tên và nh BTC thu su t c a m t s nhóm m t hàng trong bi u thu nh p khNu ưu ãi 25 Quy t 1066/Q -BTC 26/12/1997 V vi c ban hành tem và vi c in nh qu n lý s d ng tem rư u nh p khNu 26 Quy t 58/2000/Q -BTC 21/4/2000 V vi c ban hành bi u m c thu nh l phí ki m nh k thu t và l phí c p gi y phép s d ng các máy móc, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u v an toàn 27 Quy t 70/2002/Q -BTC 4/6/2002 V vi c s a i m c thu l phí nh ki m nh k thu t nh kỳ theo tiêu chuNn an toàn không gia h n
 5. gi y phép i v i chai ch a khí t hoá l ng 28 Quy t 22/2000/Q -BTC 21/02/2000 Ban hành m c thu phí, l phí nh b o v và ki m d ch th c v t 29 Quy t 885/1998/Q - 16/7/1998 V vi c s a i, b sung ch nh BTC phát hành, qu n lý, s d ng hoá ơn bán hàng 30 Quy t 597/TC-Q -TCT 8/12/1990 V vi c ban hành biên lai thu nh môn bài 31 Quy t 42/2000/Q -BTC 17/3/2000 T l chênh l ch giá v i m t s nh m t hàng nh p khNu. 32 Quy t 35/2001/Q -BTC 18/4/2001 T l chênh l ch giá v i m t s nh m t hàng nh p khNu. 33 Quy t 144/2002/Q - 22/11/2002 V s a i m c thu su t c a nh BTC m t s m t hàng trong bi u thu nh p khNu ưu ãi. 34 Quy t 404/VGCP-TLSX 14/5/1994 V m c thu chênh l ch giá ho c nh ph thu. 35 Quy t 83/2003/Q -BTC 17/6/2003 Ban hành bi u m c thu l phí nh h n ng ch xu t khNu hàng d t, may sang th trư ng Hoa Kỳ. 36 Quy t 118/2002/Q - 25/9/2002 Ban hành bi u m c thu l phí nh BTC h n ng ch xu t khNu hàng d t, may sang th trư ng EU và Canada. 37 Quy t 27/2000/Q -BTC 24/2/2000 Ban hành m c thu l phí c p nh gi y ch ng nh n ki m nh k thu t và ch t lương thi t b , phương ti n giao thông v n t i. 2. LĨNH V C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C STT Hình S văn b n Ngày Trích y u n i dung th c văn tháng ban b n hành 38 Thông tư 40/1998/TT- 31/3/1998 hư ng d n ch qu n lý, c p BTC phát, thanh toán các kho n chi Ngân sách Nhà nư c qua Kho b c nhà nư c. 39 Thông tư 41/1998/TT- 31/3/1998 hư ng d n ch t p trung, qu n BTC lý các kho n thu ngân sách nhà
 6. nư c qua Kho b c nhà nư c. 40 Thông tư 12/1999/TT- 1/2/1999 S a i, b sung m t s i m c a BTC Thông tư 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 v t p trung qu n lý các kho n thu ngân sách nhà nư c qua Kho b c nhà nư c. 41 Thông tư 61/2002/TT- 11/7/2002 Hư ng d n xây d ng d toán ngân BTC sách nhà nư c năm 2003. 42 Thông tư 09/2003/TT- 27/1/2003 Hư ng d n thi hành m t s i m v BTC ch trương bi n pháp i u hành d toán ngân sách nhà nư c năm 2003. 43 Thông tư 61/2003/TT- 23/6/2003 Hư ng d n xây d ng d toán ngân BTC sách nhà nư c năm 2004. 3. LĨNH V C HÀNH CHÍNH S NGHI P STT Hình S văn b n Ngày Trích y u n i dung th c văn tháng ban b n hành 44 Thông tư 24/2001/TT- 16/4/2001 Hư ng d n vi c s d ng ti n thu t BTC x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông. 45 Thông tư 73/2001/TT- 30/8/2001 Hư ng d n th c hi n ch s BTC d ng i n tho i công v t i nhà riêng và i n tho i di ng i v i cán b lãnh o trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, t ch c chính tr , các t ch c chính tr - xã h i. 46 Thông tư 85/1998/TT- 25/6/1998 Hư ng d n quy ch qu n lý tài BTC chính i v i b o hi m xã h i Vi t Nam. 47 Thông tư 55/1999/TT- 11/5/1999 Hư ng d n s a i Thôngtư s BTC 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 c a B Tài chính v vi c hư ng d n Quy ch qu n lý tài chính i v i b o hi m xã h i Vi t Nam 48 Thông tư 66/2001/TT- 22/8/2001 Hư ng d n s a i m t s i m BTC c a 49 Thông tư s 85/1998/TT- BTC ngày 25/6/ 1998 c a B Tài chính hư ng d n Quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m xã h i
 7. Vi t Nam. 49 Thông tư 38/2002/TT- 25/4/2002 Hư ng d n cơ ch tài chính iv i BTC b o hi m xã h i Vi t Nam. 50 Thông tư 48/2000/TT- 29/5/2000 Hư ng d n vi c c p l i, qu n lý và BTC s d ng thu thu nh p doanh nghi p th c n p vào Ngân sách Trung ương u tư cho ngành báo in. 51 Thông tư 69/2001/TT- 24/8/2001 Hư ng d n công tác qu n lý tài BTC chính trong vi c th c hi n thí i m khoán thu, khoán chi i v i ài Truy n hình Vi t Nam. 52 Thông tư 72/1998/TT- 25/5/1998 hư ng d n n i dung thu, chi c a BTC các t ch c H i c u chi n binh trong cơ quan hành chính, s nghi p, doanh nghi p nhà nư c. 53 Thông tư 21/2000/TT- 16/3/2000 Hư ng d n xét duy t thông báo BTC quy t toán năm i v i các ơn v Hành chính s nghi p. 4. LĨNH V C H I QUAN STT Hình S văn b n Ngày Trích y u n i dung th c văn tháng ban b n hành 54 Quy t 164/2000/Q - 10/10/2000 V vi c ban hành Danh m c các nh BTC nhóm m t hàng nhà nư c qu n lý giá tính thu nh p khNu và B ng giá t i thi u các m t hàng nhà nư c qu n lý giá nh p khNu xác nh tr giá tính thu nh p khNu. 55 Quy t 1558/2001/Q - 28/12/2001 V ki m tra sau thông qun i v i nh TCHQ hàng hoá xu t khNu, nh p khNu 56 Quy t 1557/2001/Q - 28/12/2001 Ban hành B ng hư ng d n t m th i nh TCHQ th c hi n i u 29, i u 30 Lu t H i quan. 57 Quy t 1550/2001/Q - 26/12/2001 Ban hành b n quy nh (t m th i) nh TCHQ th t c h i quan i v i bưu phNm, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu g i qua d ch v bưu chính và v t phNm, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu g i qua d ch v chuy n phát nhanh. 58 Quy t 1548/2001/Q - 26/12/2001 Ban hành b n quy nh (t m th i)
 8. nh TCHQ th t c h i quan i v i t u bi n xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, chuy n c ng và ki m soát, giám sát h i quan t i các c ng bi n. 59 Quy t 1494/2001/Q - 26/12/2001 Ban hành quy nh t m th i v a nh TCHQ i m làm th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 60 Quy t 1495/2001/Q - 26/12/2001 V vi c a i m làm th t c h i nh TCHQ quan, a i m ki m tra hàng hoá ngoài c a khNu 61 Quy t 89/Q -TCHQ 21/12/1993 V vi c ban hành quy ch công tác nh th ng kê Nhà nư c v H i quan 62 Quy t 1549/2001/Q - 26/12/2001 Ban hành b n quy nh (t m th i) nh TCHQ qu n lý h i quan i v i hàng hoá bán t i c a hàng kinh doanh hàng mi n thu . 63 Quy t 155/2001/Q - 26/12/2001 V vi c ban hành qui nh v th nh TCHQ t c h i quan, công tác ki m soát, giám sát h i quan i v i tàu ho liên v n qu c t nh p c nh, xu t c nh 64 Quy t 46/2003/Q - 9/4/2003 V vi c s a i thu su t thu nh p nh BTC khNu c a m t s m t hàng thu c nhóm 2710 trong Bi u thu thu nh p khNu ưu ãi. 65 Quy t 19/2002/Q - 10/01/2002 S a i, b sung m t s n i dung t i nh TCHQ các quy t nh s 1200/2001/Q TCHQ ngày 23/11/2001, 1257/2001/Q -TCHQ ngày 04/12/2001, 1494/2001/Q -TCHQ, 1495/2001/Q -TCHQ, 1548/2001/Q -TCHQ, 1549/2001Q -TCHQ, 1550/2001/Q -TCHQ, 1557/2001/Q -TCHQ ngày 28/12/2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan.
 9. 66 Quy t 500/2000/Q - 27/10/2000 V ban hành qui ch b o v bí m t nh TCHQ nhà nư c trong ngành H i quan 5. LĨNH V C TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG STT Hình S văn b n Ngày Trích y u n i dung th c văn tháng ban b n hành 67 Thông tư 18/1998/TT- 13/2/1998 V hư ng d n t ch c và ho t BTC ng c a H i ng giám sát ch ng ki n x s ki n thi t. 68 Thông tư 82/2001/TT- 2/10/2001 Hư ng d n th c hi n ch ti n BTC lương c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 69 Thông tư 55/2000/TT- 9/6/2000 Hư ng d n vi c u th u trái phi u BTC Chính ph qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung. 70 Thông tư 58/2000/TT- 16/6/2000 Hư ng d n th c hi n m t s i m BTC c a Ngh nh 01/2000/N -CP ngày 13/1/2000 c a Chính ph ban hành quy ch phát hành trái phi u Chính ph . 71 Thông tư 68/2000/TT- 13/7/2000 Hư ng d n chi ti t m t s i m v BTC b o hành và i lý phát hành phi u Chính ph . 72 Thông tư 13/2002/TT- 5/2/2002 Hư ng d n s a i b sung Thông BTC tư 73s 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 hư74 ng d n chi ti t m t s i m v b o lãnh và i lý phát hành trái phi u Chính ph . 73 Quy t 141/1999/Q - 16/11/1999 Quy t nh c a B trư ng B Tài nh BTC chính ban hành m c thu l phí thNm nh d án u tư, thi t k k thu t và t ng d toán u tư xây d ng. 74 Thông tư 39/2000/TT- 11/5/2000 V vi c phát hành tín phi u kho BTC b c qua Ngân sách nhà nư c. 75 Thông tư 42TC/CSTC 31/7/1996 Hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i ngân hàng ph c v ngư i nghèo. 76 Quy t 643/TC-Q - 8/9/1997 V vi c ban hành quy ch x s nh TCNH bóc bi t k t qu ngay
 10. 77 Quy t 37/2000/Q - 13/3/2000 V ban hành quy ch t ch c phát nh BTC hành x s lô tô 78 Quy t 729/TC-Q - 15/10/1997 V vi c phát hành x s ki n thi t nh TCNH truy n th ng 79 Quy t 156/2003/Q - 24/9/2003 V vi c phát hành trái phi u Chính nh BTC ph tI u tư m t s công trình giao thông thu l i quan tr ng c a t nư c. 80 Quy t 155/2003/Q - 24/9/2003 V vi c phát hành TPCP t 1 nh BTC b ng ngo i t u tư m t s công trình giao thông thu l i quan tr ng c a t nư c. 81 Ch th 2036 TC/C TC 31/10/1992 Ch n ch nh m t s i m trong công tác phát hành XSKT. 6. LĨNH V C TÀI CHÍNH I NGO I STT Hình S văn b n Ngày Trích y u n i dung th c văn tháng ban b n hành 82 Thông tư 147/1998/TT- 12/11/1998 Hư ng d n ch qu n lý tài BTC chính các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. 83 Thông tư 47/TC-TC N 24/9/1992 Quy nh v ch ãi ng v i cán b công nhân viên công tác dài h n nư c ngoài. 84 Thông tư 42/TC-TC N 14/5/1994 Hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. 85 Thông tư 10/2001/TT- 30/1/2001 Hư ng d n cơ ch thanh toán hàng BTC hoá và d ch v tr n cho Liên Bang Nga. 7. LĨNH V C U TƯ STT Hình S văn b n Ngày tháng Trích y u n i dung th c văn ban hành b n 86 Thông tư 96/2000/TT- 28/9/2000 Hư ng d n vi c qu n lý - v n s BTC nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. 87 Thông tư 70/2000/TT- 17/7/2000 Hư ng d n quy t toán v n u tư
 11. BTC 88 Thông tư 23/2002/TT- 20/3/2002 Hư ng d n qu n lý, s d ng chi BTC phí qu n lý d án u tư t ngu n v n Ngân sách nhà nư c. 89 Thông tư 49/2001/TT- 26/6/2001 Hư ng d n vi c qu n lý, thanh BTC toán, quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n thu c xã, th tr n qu n lý. 90 Thông tư 85/2000/TT- 16/8/2000 Hư ng d n s a i b sung m t BTC s i m v qu n lý, thanh toán v n u tư d án xây d ng ư ng H Chí Minh. 8. LĨNH V C B O HI M STT Hình S văn b n Ngày tháng Trích y u n i dung th c văn ban hành b n 91 Thông tư 137/1999/TT- 19/11/1999 Hư ng d n b o hi m công trình BTC xây d ng. 92 Quy t 663 TC/Q - 24/6/1995 V vi c ban hành Quy t c b o nh TCNH hi m m i r i ro v xây d ng; quy t c b o hi m r i ro v l p t; bi u phí b o hi m xây d ng và l p t; ph phí và Bi u m c kh u tr i v i t n th t v t ch t áp d ng chung cho các doanh nghi p b o hi m ư c phép ho t ng t i Vi t Nam và các ch u tư. 93 Quy t 107TC/Q /TCNH 24/11/1997 S a i, b sung Quy t nh s nh 663TC/Q /TCNH ngày 24/6/1995 V vi c ban hành Quy t c b o hi m m i r i ro v xây d ng; quy t c b o hi m r i ro v l p t; bi u phí b o hi m xây d ng và l p t; ph phí và Bi u m c kh u tr iv it n th t v t ch t áp d ng chung cho các doanh nghi p b o hi m ư c phép ho t ng t i Vi t Nam và các ch u tư. 94 Quy t 299/1998/Q - 16/3/1998 V vi c ban hành quy t c, bi u nh BTC phí và m c trách nhi m b o hi m b t bu c trách nhi m dân
 12. s c a ch xe cơ gi i 9. LĨNH V C H P TÁC QU C T STT Hình S văn b n Ngày Trích y u n i dung th c văn tháng ban b n hành 95 Thông tư 47/2002/TT- 28/5/2002 Hư ng d n thi hành Ngh nh s BTC 21/2002/N -CP ngày 28/2/2002 và Ngh nh s a i, b sung s 53/2002/N -CP ngày 13/5/2003 c a Chính ph ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam th c hi n Hi p nh v ưu ãi thu quan có hi p nh chung (CEPT) c a các nư c ASEAN cho năm 2002. 10. LĨNH V C TÀI CHÍNH DOANH NGHI P STT Hình S văn b n Ngày Trích y u n i dung th c văn tháng ban b n hành 96 Thông tư 132/1999/TT- 15/11/1999 Hư ng d n bán c ph n cho nhà BTC u tư nư c ngoài. 97 Quy t 95/2000/Q - 9/6/2000 V vi c ban hành quy ch qu n lý, nh BTC thu, n p và s d ng Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c 98 Quy t 166/TC-Q - 30/12/1999 V vi c ban hành ch qu n lý, nh CSTC s d ng và trích kh u hao TSC 11. LĨNH V C GIÁ STT Hình th c S văn b n Ngày Trích y u n i dung văn b n tháng, ban hành 99 Thông tư 03/VGNN- 1/7/1992 Hư ng d n n i dung qu n lý c a U ban KHCS nhà nư c v giá c a U ban V t giá Nhà nhân dân t nh, thành ph nư c 100 Thông tư 04/VGNN- 6/7/1992 Hư ng d n th c hi n ăng ký KHCS giá, hi p thương giá, niêm y t c a U ban giá V t giá Nhà
 13. nư c 101 Thông tư 05/VGNN- 15/7/1992 Hư ng d n vi c quy nh và KHCS qu n lý giá chuNn, giá gi i h n c a U ban V t giá Nhà nư c 102 Thông tư 06/LB/BVGCP- 10/7/1993 Hư ng d n cơ ch qu n lý giá liên t ch BTC hàng hóa, d ch v ư c th c Ban VGCP- hi n chính sách tr giá và t B Tài hàng t ngu n ngân sách nhà chính nư c trong lĩnh v c văn hóa, thông tin, y-t , ào t o, th d c th thao. 103 Quy t nh 20/1999/Q - 10/4/1999 V vi c giá bán thép xây d ng BVGCP 104 Quy t nh 128/1999/Q - 16/12/1999 V vi c giá d ch v ăng ki m BVGCP tàu bi n, phương ti n n i thu và s n phNm công nghi p c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam thu c ph m vi giám sát c a ăng ki m Vi t Nam 105 Quy t nh 129/1999/Q - 16/12/1999 V vi c giá d ch v ăng ki m BVGCP tàu bi n, phương ti n n i thu và s n phNm công nghi p c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam thu c ph m vi giám sát c a ăng ki m Vi t Nam 106 Quy t nh 138/1999/Q - 18/12/1999 V vi c giá ki m nh k thu t, BVGCP giá ki m nghi m ch t lư ng các lo i thi t b , xe máy thi công và phương ti n cơ gi i ư ng b 107 Quy t nh 48/2001/Q - 28/5/2001 V vi c ban hành m c thu phí, BTC l phí hàng h i 108 Quy t nh 129/2002/Q - 8/10/2002 V vi c b sung m c thu phí, l BTC phí hàng h i 109 Quy t nh 85/2000/Q - 10/11/2000 V giá d ch v c ng bi n BVGCP 110 Quy t nh 86/2000/Q - 10/11/2000 V giá hoa tiêu i v i tàu bi n BVGCP v n chuy n hàng hoá gi a các c ng bi n Vi t Nam 111 Quy t nh 87/2000/Q - 10/11/2000 V giá d ch v c ng bi n m t s BVGCP trư ng h p c bi t
 14. 112 Quy t nh 08/2002/Q - 24/1/2002 V giá bán t i thi u thu c lá BVGCP bao s n xu t trong nư c 113 Ch th 09/2003/CT- 12/12/2003 V vi c bình n giá trong d p BTC T t Giáp Thân 114 Quy t nh 225/2003/Q - 26/12/2003 V giá bán nh hư ng xăng BTC d u 115 Quy t nh 214/2003/Q - 18/12/2003 Ban hành bi u gía d ch v c ng BTC bi n t i phân c ng xu t d u thô (Tr m rót d u không b n) và c u chuyên dùng ph c v d u khí 116 Quy t nh 39/VGCP- 23/12/1993 Phí i lý iv i i tàu nư c CNTD ngoài 117 Quy t nh 36/VGCP- 6/7/1995 Cư c v n t i hàng hóa b ng CNT V phương ti n cơ gi i ư ng sông 118 Quy t nh 27/VGCP- 29/4/1996 Cư c truy n báo CNTDDV 119 Quy t nh 46/1999/Q - 15/6/1999 V giá bán i n i v i doanh BVGCP nghi p có v n u tư nư c ngoài 120 Quy t nh 87/1999/Q - 23/9/1999 V giá bán i n năng BVGCP 121 Quy t nh 01/2000/Q - 5/1/2000 V b ơn giá các h ng m c BVGCP s a ch a tàu d ch v d u khí c a Xí nghi p LD Vietsopetro 122 Quy t nh 40/2000/Q - 14/6/2000 Giá gi i h n t i a gi y in báo BVGCP c a công ty gi y Tân Mai 123 Quy t nh 36/2000/Q - 5/6/2000 M c thanh toán cư c truy n BVGCP báo Quân i Nhân dân b ng phương th c in gi y can 124 Quy t nh 88/2000/Q - 13/11/2000 V cư c x p d v n chuy n, BVGCP chuy n t i v t tư ph c v xây d ng các công trình trên o thu c ngu n v n Chương trình Bi n ông-H i o 125 Quy t nh 89/2000/Q - 13/11/2000 Cư c v n t i hàng hoá b ng ô- BVGCP tô 12. LĨNH V C K TOÁN, KI M TOÁN STT Hình th c S văn b n Ngày Trích y u n i dung
 15. văn b n tháng ban hành 126 Quy t 162/1999/Q - 24/12/1999 V vi c ban hành ch k toán nh BTC Qu H tr phát tri n 127 Quy t 99/2001/Q - 2/10/2001 V s a i, b sung ch k nh BTC toán Qu H tr phát tri n ban hành kèm theo Quy t nh s 162/1999/Q -BTC ngày 29/12/1999. 128 Quy t 53/1999/Q - 18/5/1999 V vi c c p gi y phép hành nh BTC ngh ki m toán. 129 Quy t 133/1999/Q - 2/11/1999 V vi c c p gi y phép hành nh BTC ngh ki m toán cho ki m toán viên ngư i nư c ngoài. 13. LĨNH V C KHO B C NHÀ NƯ C STT Hình th c S văn b n Ngày Trích y u n i dung văn b n tháng ban hành 130 Thông tư 63 TC/KBNN 11/9/1991 Qu n lý vàng b c, kim khí quý, á quý. 131 Thông tư 15 TC/TVQT 27/2/1996 Quy nh ch ch qu n lý tài chính i v i h th ng kho b c nhà nư c. 132 Quy t 1276/1998/Q - 24/9/1998 V vi c ban hành ch k nh BTC toán Kho b c nhà nư c. 133 Quy t 402/TC/Q /TVQT 1/4/1998 V vi c u quy n quy t nh nh u tư, m r ng c i t o s a ch a l n. 134 Quy t 128TC/Q /TVQT 14/2/1999 V vi c u quy n quy t nh nh các d án nhóm C. 135 Quy t 145/1999/Q - 26/11/1999 Nhi m v và t ch c b máy nh BTC thanh toán v n u tư thu c h th ng Kho b c nhà nư c. 136 Quy t 161/1999/Q - 24.12.1999 V vi c s a i, b sung ch nh BTC k toán KBNN. 137 Quy t 10/2001/Q -BTC 13/3/2001 Quy ch chuy n v n u tư nh thu c Ngân sách nhà nư c. 14. LĨNH V C D TR QU C GIA
 16. STT Hình th c S văn b n Ngày Trích y u n i dung văn b n tháng ban hành 138 Quy t 03/2000/Q - 13/1/2000 Ban hành các quy ph m v b o nh DTQG qu n hàng hoá d tr qu c gia. 139 Quy t 15/1999/Q - 24/9/1999 V ban hành qui ch b o v bí nh DTQG m t nhà nư c trong ngành DTQG 15. LĨNH V C KHÁC STT Hình th c S văn b n Ngày Trích y u n i dung văn b n tháng ban hành 140 Quy t 1258/1998/Q - 19/9/1998 Quy ch ti p dân, nh n và gi i nh BTC quy t ơn thư khi u n i, t cáo trong các ơn v thu c ngành tài chính.
Đồng bộ tài khoản