Quyết định 57/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 57/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 57/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 57/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. QUYÕT §ÞNH cña Bé trëng bé tµi chÝnh Bé TµI CHÝNH Sè 57/2005/Q§-BTC ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®èi víi c¸c mÆt hµng linh kiÖn, phô tïng « t« trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ-UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 19/06/2003 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ XI vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 3028/VPCP – KTTH ngµy 3/6/2005 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi « t« vµ linh kiÖn, phô tïng « t«; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ; QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc (bao gåm Danh môc I, Danh môc II) vµ møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña c¸c mÆt hµng linh kiÖn, phô tïng « t«. Nh÷ng mÆt hµng kh«ng ®îc chi tiÕt tªn cô thÓ trong Danh môc II ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i theo qui ®Þnh t¹i Danh môc I. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 01/01/2006.
 2. 2 §iÒu 3. Trong thêi gian kÓ tõ ngµy 01/01/2006 ®Õn hÕt ngµy 31/12/2006, c¸c doanh nghiÖp ®îc lùa chän thùc hiÖn thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i theo bé linh kiÖn CKD quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§- BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh hoÆc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i theo tõng linh kiÖn, phô tïng « t« quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. Doanh nghiÖp lùa chän thùc hiÖn quy ®Þnh thuÕ suÊt theo bé linh kiÖn CKD hay thuÕ suÊt theo tõng linh kiÖn, phô tïng cho chñng lo¹i xe nµo th× ph¶i ®¨ng ký b»ng v¨n b¶n t¹i mét Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng mµ doanh nghiÖp thÊy thuËn tiÖn nhÊt vµ thùc hiÖn néi dung ®· ®¨ng ký trong suèt thêi gian chuyÓn ®æi. §iÒu 4. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« ®· s½n sµng thùc hiÖn quy ®Þnh thuÕ suÊt theo tõng linh kiÖn, phô tïng « t« ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh nµy th× ®îc phÐp ¸p dông thÝ ®iÓm tõ ngµy 01/09/2005. Doanh nghiÖp cã nguyÖn väng ¸p dông thÝ ®iÓm ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ göi Bé Tµi chÝnh vµ ®îc Bé Tµi chÝnh cã v¨n b¶n cho phÐp thùc hiÖn thÝ ®iÓm. §iÒu 5. Tõ ngµy 01/01/2007 ¸p dông thèng nhÊt quy ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tõng linh kiÖn, phô tïng « t« banh hµnh theo QuyÕt ®Þnh nµy vµ b·i bá møc thuÕ suÊt ¸p dông cho mÆt hµng bé linh kiÖn « t« CKD vµ IKD quy ®Þnh t¹i BiÓu sè I vµ BiÓu sè II ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i.
 3. DANH MôC, THUÕ SUÊT THUÕ NHËP KHÈU ¦U §·I §èI VíI LINH KIÖN, PHô TïNG ¤ T¤ (DANH MôC I) (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 57/2005/Q§-BTC ngµy 10/08/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M· hµng M« t¶ nhãm, mÆt hµng ThuÕ suÊt (%) 4011 Lèp míi, lo¹i dïng h¬i b¬m, b»ng cao su 4011 10 00 - Lo¹i sö dông cho « t« con (kÓ c¶ lo¹i « t« chë ngêi 30 cã khoang chë hµnh lý riªng vµ « t« ®ua) 4011 20 - Lo¹i dïng cho « t« buýt vµ « t« vËn t¶i: 4011 20 10 - - ChiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 30 4011 20 90 - - Lo¹i kh¸c 10 4011 30 00 - Lo¹i dïng cho m¸y bay 5 4011 40 00 - Lo¹i dïng cho xe m« t« 50 4011 50 00 - Lo¹i dïng cho xe ®¹p 50 - Lo¹i kh¸c, cã hoa lèp h×nh ch÷ chi hoÆc t¬ng tù: 4011 61 - - Lo¹i dïng cho xe vµ m¸y n«ng nghiÖp hoÆc l©m nghiÖp: 4011 61 10 - - - Lo¹i dïng cho xe vµ m¸y n«ng nghiÖp 20 4011 61 20 - - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt 20 4011 61 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 4011 62 - - Lo¹i dïng cho xe vµ m¸y x©y dùng hoÆc xÕp dì c«ng nghiÖp, vµ cã kÝch thíc vµnh kh«ng qu¸ 61cm: 4011 62 10 - - - Lo¹i dïng cho xe x©y dùng hoÆc xÕp dì c«ng 20 nghiÖp 4011 62 20 - - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt 20 4011 62 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 4011 63 - - Lo¹i dïng cho xe vµ m¸y x©y dùng hoÆc xÕp dì c«ng nghiÖp, vµ cã kÝch thíc vµnh trªn 61cm: 4011 63 10 - - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt 20 4011 63 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 4011 69 - - Lo¹i kh¸c: 4011 69 10 - - - Lo¹i dïng cho xe thuéc Ch¬ng 87 20 4011 69 20 - - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt 20 4011 69 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 - Lo¹i kh¸c: 4011 92 - - Lo¹i dïng cho xe vµ m¸y n«ng nghiÖp hoÆc l©m nghiÖp: 4011 92 10 - - - Lo¹i dïng cho xe vµ m¸y n«ng nghiÖp 20 4011 92 20 - - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt 20 4011 92 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 4011 93 - - Lo¹i dïng cho xe vµ m¸y x©y dùng hoÆc xÕp dì c«ng nghiÖp, kÝch thíc vµnh kh«ng qu¸ 61cm: 4011 93 10 - - - Lo¹i dïng cho xe x©y dùng hoÆc xÕp dì c«ng 20 nghiÖp 4011 93 20 - - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt 20
 4. 4 4011 93 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 4011 94 - - Lo¹i dïng cho xe vµ m¸y x©y dùng hoÆc xÕp dì c«ng nghiÖp, kÝch thíc vµnh kh«ng qu¸ 61cm: 4011 94 10 - - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt 20 4011 94 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 4011 99 - - Lo¹i kh¸c: 4011 99 10 - - - Lo¹i dïng cho xe thuéc Ch¬ng 87 20 4011 99 20 - - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt 20 4011 99 90 - - - Lo¹i kh¸c, cã chiÒu réng trªn 450 mm 10 4012 Lèp ®· qua sö dông hoÆc lèp ®¾p l¹i, lo¹i dïng h¬i b¬m, b»ng cao su; lèp ®Æc hoÆc nöa ®Æc, hoa lèp vµ lãt vµnh, b»ng cao su - Lèp ®¾p l¹i: 4012 11 00 -- Lo¹i dïng cho « t« con (kÓ c¶ « t« con chë ngêi cã 40 khoang chë hµnh lý riªng vµ « t« ®ua) 4012 12 - - Lo¹i dïng cho « t« buýt hoÆc « t« t¶i: 4012 12 10 - - - ChiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 40 4012 12 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 4012 13 00 - - Lo¹i dïng cho m¸y bay 5 4012 19 - - Lo¹i kh¸c: 4012 19 10 - - - Lo¹i dïng cho xe m« t« 50 4012 19 20 - - - Lo¹i dïng cho xe ®¹p 50 4012 19 30 - - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt 20 4012 19 40 - - - Lo¹i dïng cho c¸c xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87 20 4012 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 20 4012 20 - Lèp ®· qua sö dông, lo¹i dïng h¬i b¬m: 4012 20 10 - - Lo¹i dïng cho « t« con (kÓ c¶ « t« chë ngêi cã 50 khoang chë hµnh lý riªng vµ « t« ®ua) - - Lo¹i dïng cho « t« buýt hoÆc « t« t¶i: 4012 20 21 - - - ChiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 50 4012 20 29 - - - Lo¹i kh¸c 20 - - Lo¹i dïng cho m¸y bay: 4012 20 31 - - - Phï hîp ®Ó ®¾p l¹i 5 4012 20 39 - - - Lo¹i kh¸c 5 4012 20 40 - - Lo¹i dïng cho xe m¸y 50 4012 20 50 - - Lo¹i dïng cho xe ®¹p 50 4012 20 60 - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt 20 4012 20 70 - - Lo¹i dïng cho c¸c xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87 20 4012 20 90 - - Lo¹i kh¸c 20 4012 90 - Lo¹i kh¸c: - - Lèp ®Æc vµ lèp nöa ®Æc dïng cho xe thuéc Ch¬ng 87: 4012 90 01 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi kh«ng qu¸ 100 mm 30 4012 90 02 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 100 mm ®Õn 30 250 mm 4012 90 03 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 250 mm, chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm, dïng cho xe thuéc nhãm 30 87.09 4012 90 04 - - - Lèp ®Æc kh¸c cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 250 mm, 30
 5. 5 chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 4012 90 05 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 250 mm, chiÒu 5 réng trªn 450 mm, dïng cho xe thuéc nhãm 87.09 4012 90 06 - - - Lèp ®Æc kh¸c cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 250 mm, 5 chiÒu réng trªn 450 mm 4012 90 11 - - - Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 30 4012 90 12 - - - Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng trªn 450 mm 5 - - Lèp ®Æc hoÆc nöa ®Æc dïng cho m¸y dän ®Êt 4012 90 21 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi kh«ng qu¸ 100 mm 30 4012 90 22 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 100 mm ®Õn 30 250 mm 4012 90 23 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 250 mm, chiÒu 30 réng kh«ng qu¸ 450 mm 4012 90 24 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 250 mm, chiÒu 5 réng trªn 450 mm 4012 90 31 - - - Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 30 4012 90 32 - - - Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng trªn 450 mm 5 - - Lèp ®Æc hoÆc nöa ®Æc kh¸c: 4012 90 41 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi kh«ng qu¸ 100 mm 30 4012 90 42 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 100 mm ®Õn 30 250 mm 4012 90 43 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 250 mm, chiÒu 30 réng kh«ng qu¸ 450 mm 4012 90 44 - - - Lèp ®Æc cã ®êng kÝnh ngoµi trªn 250 mm, chiÒu 5 réng trªn 450 mm 4012 90 51 - - - Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 30 4012 90 52 - - - Lèp nöa ®Æc cã chiÒu réng trªn 450 mm 5 4012 90 60 - - Lèp tr¬n (chØ cã r·nh tho¸t níc, kh«ng cã hoa lèp) 30 4012 90 70 - - Lèp cã thÓ ®¾p l¹i hoa lèp, chiÒu réng kh«ng qu¸ 30 450 mm 4012 90 80 - - Lãt vµnh 30 4012 90 90 - - Lo¹i kh¸c 5 4013 S¨m c¸c lo¹i, b»ng cao su 4013 10 - Lo¹i dïng cho « t« con (kÓ c¶ « t« chë ngêi cã khoang chë hµnh lý riªng vµ « t« ®ua), « t« buýt hoÆc « t« t¶i: - - Lo¹i dïng cho « t« con: 4013 10 11 - - - Dïng cho lo¹i lèp cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 30 mm 4013 10 19 - - - Dïng cho lo¹i lèp cã chiÒu réng trªn 450 mm 10 - - Lo¹i dïng cho « t« buýt hoÆc « t« t¶i: 4013 10 21 - - - Dïng cho lo¹i lèp cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 30 mm 4013 10 29 - - - Dïng cho lo¹i lèp cã chiÒu réng trªn 450 mm 10 4013 20 00 - Lo¹i dïng cho xe ®¹p 50 4013 90 - Lo¹i kh¸c: - - Lo¹i dïng cho m¸y dän ®Êt: 4013 90 11 - - - Dïng cho lo¹i lèp cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 30 4013 90 19 - - - Dïng cho lo¹i lèp cã chiÒu réng trªn 450 mm 5
 6. 6 4013 90 20 - - Lo¹i dïng cho xe m¸y 50 - - Lo¹i dïng cho xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87: 4013 90 31 - - - Dïng cho lo¹i lèp cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 30 4013 90 39 - - - Dïng cho lo¹i lèp cã chiÒu réng trªn 450 mm 5 4013 90 40 - - Lo¹i dïng cho m¸y bay 5 - - Lo¹i kh¸c: 4013 90 91 - - - Dïng cho lo¹i lèp cã chiÒu réng kh«ng qu¸ 450 mm 30 4013 90 99 - - - Dïng cho lo¹i lèp cã chiÒu réng trªn 450 mm 5 4016 C¸c s¶n phÈm kh¸c b»ng cao su lu hãa trõ cao su cøng 4016 10 00 - B»ng cao su xèp 20 - Lo¹i kh¸c: 4016 91 - - TÊm lãt sµn vµ tÊm tr¶i sµn: 4016 91 10 - - - TÊm lãt sµn 40 4016 91 90 - - - Lo¹i kh¸c 40 4016 92 00 - - TÈy 20 4016 93 - - MiÕng ®Öm, vßng ®Öm vµ c¸c miÕng chÌn kh¸c: 4016 93 10 - - - VËt liÖu ®Ó g¾n kÝn tô ®iÖn ph©n 3 4016 93 90 - - - Lo¹i kh¸c 3 4016 94 00 - - §Öm chèng va cho tµu thuyÒn hoÆc ô tµu, cã 5 hoÆc kh«ng b¬m phång ®îc 4016 95 00 - - C¸c s¶n phÈm cã thÓ b¬m phång kh¸c 5 4016 99 - - Lo¹i kh¸c: - - - Bé phËn vµ phô tïng dïng cho xe thuéc ch¬ng 87: 4016 99 11 - - - - Dïng cho xe cã ®éng c¬ thuéc nhãm 87.02, 10 87.03, 87.04, 87.05 vµ 87.11 4016 99 12 - - - - Dïng cho xe cã ®éng c¬ thuéc nhãm 87.09, 10 87.13, 87.15 vµ 87.16 4016 99 13 - - - - Ch¾n bïn cña xe ®¹p 50 4016 99 14 - - - - C¸c bé phËn kh¸c cña xe ®¹p 50 4016 99 15 - - - - Phô tïng cña xe ®¹p 50 4016 99 16 - - - - Dïng cho xe chë ngêi tµn tËt 10 4016 99 19 - - - - Lo¹i kh¸c 5 4016 99 20 - - - Bé phËn vµ phô tïng cña dï xoay thuéc nhãm 5 88.04 4016 99 30 - - - D¶i cao su 5 4016 99 40 - - - §Öm ch¾n boong tµu thuyÒn 5 4016 99 50 - - - C¸c s¶n phÈm kh¸c sö dông cho m¸y hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc c¬ khÝ, hoÆc cho c¸c môc ®Ých 3 kü thuËt kh¸c - - - Lo¹i kh¸c: 4016 99 91 - - - - Lãt ®êng ray xe löa (rail pad) 5 4016 99 92 - - - - Lo¹i chÞu lùc x©y dùng kÓ c¶ lùc cÇu, trõ lãt ®- 5 êng ray xe löa 4016 99 93 - - - - Vßng d©y vµ vá bäc b»ng cao su dïng cho dông 5 cô lao ®éng d¹ng d©y tù ®éng 4016 99 94 - - - - Th¶m vµ tÊm tr¶i bµn 20 4016 99 95 - - - - Nót dïng cho dîc phÈm 3 4016 99 99 - - - - Lo¹i kh¸c 5
 7. 7 6813 VËt liÖu mµi vµ c¸c s¶n phÈm tõ vËt liÖu mµi (vÝ dô: tÊm máng, con l¨n, d¶i, ®o¹n, ®Üa, vßng ®Öm, tÊm lãt) cha l¾p r¸p, ®Ó lµm phanh, c«n hoÆc c¸c s¶n phÈm t¬ng tù víi thµnh phÇn chÝnh lµ amin¨ng, c¸c chÊt kho¸ng kh¸c hoÆc xenlulo ®· hoÆc cha kÕt hîp víi vËt liÖu dÖt hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c 6813 10 00 - Lãt vµ ®Öm phanh 10 6813 90 00 - Lo¹i kh¸c 10 7007 KÝnh an toµn, lµm b»ng thuû tinh cøng (®· t«i) hoÆc thñy tinh ®· c¸n máng - KÝnh an toµn cøng (®· t«i): 7007 11 - - Cã kÝch cì vµ h×nh d¹ng phï hîp víi tõng lo¹i xe, m¸y bay, tµu vò trô hoÆc tµu thuyÒn: 7007 11 10 - - - Phï hîp dïng cho xe cã ®éng c¬ thuéc ch¬ng 87 30 7007 11 20 - - - Phï hîp dïng cho m¸y bay hoÆc tµu vò trô thuéc 3 ch¬ng 88 7007 11 30 - - - Phï hîp dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn hoÆc dµn m¸y di chuyÓn trªn ®êng s¾t hay ®êng xe 3 ®iÖn thuéc Ch¬ng 86 7007 11 40 - - - Phï hîp dïng cho tÇu thuyÒn vµ c¸c kÕt cÊu næi 3 thuéc Ch¬ng 89 7007 19 - - Lo¹i kh¸c: 7007 19 10 - - - Phï hîp dïng cho m¸y dän ®Êt 10 7007 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 15 - KÝnh an toµn nhiÒu líp: 7007 21 - - Cã kÝch cì vµ h×nh d¹ng phï hîp víi tõng lo¹i xe, m¸y bay, tµu vò trô hoÆc tµu thuyÒn: 7007 21 10 - - - Phï hîp dïng cho xe cã ®éng c¬ thuéc Ch¬ng 87 30 7007 21 20 - - - Phï hîp dïng cho m¸y bay hoÆc tµu vò trô thuéc 3 Ch¬ng 88 7007 21 30 - - - Phï hîp dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn hoÆc dµn m¸y di chuyÓn trªn ®êng s¾t hay ®êng xe 3 ®iÖn thuéc Ch¬ng 86 7007 21 40 - - - Phï hîp dïng cho tÇu thuyÒn vµ c¸c kÕt cÊu næi 3 thuéc Ch¬ng 89 7007 29 - - Lo¹i kh¸c: 7007 29 10 - - - Phï hîp dïng cho m¸y dän ®Êt 5 7007 29 90 - - - Lo¹i kh¸c 15 7009 G¬ng thuû tinh, cã hoÆc kh«ng cã khung, kÓ c¶ g- ¬ng chiÕu hËu 7009 10 00 - G¬ng chiÕu hËu dïng cho xe cã ®éng c¬ 30 - Lo¹i kh¸c: 7009 91 00 - - Cha cã khung 30 7009 92 00 - - Cã khung 30 8407 §éng c¬ ®èt trong kiÓu piston chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn hoÆc kiÓu piston chuyÓn ®éng quay trßn, ®èt ch¸y b»ng tia löa ®iÖn 8407 10 00 - §éng c¬ m¸y bay 0 - §éng c¬ m¸y thñy:
 8. 8 8407 21 - - §éng c¬ g¾n ngoµi: 8407 21 10 - - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 20 kW 30 8407 21 20 - - - C«ng suÊt trªn 20 kW (27HP) nhng kh«ng qu¸ 30 22,38 kW (30HP) 8407 21 90 - - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW (30HP) 5 8407 29 - - Lo¹i kh¸c: 8407 29 10 - - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kW (30HP) 30 8407 29 20 - - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW (30HP) nhng kh«ng qu¸ 5 750 kW (1.006HP) 8407 29 90 - - - C«ng suÊt trªn 750 kW (1.006HP) 5 - §éng c¬ ®èt trong kiÓu piston chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn, dïng ®Ó t¹o ®éng lùc cho c¸c lo¹i cho xe thuéc ch¬ng 87: 8407 31 00 -- Cã dung tÝch xilanh kh«ng qu¸ 50 cc 100 8407 32 -- Cã dung tÝch xilanh trªn 50 cc nhng kh«ng qu¸ 250 cc --- Dïng cho xe thuéc nhãm 87.01 8407 32 11 ---- Dung tÝch xilanh trªn 50cc nhng kh«ng qu¸ 110cc 30 8407 32 12 ---- Dung tÝch xilanh trªn 110 cc nhng kh«ng qu¸ 30 125cc 8407 32 19 ---- Dung tÝch xilanh trªn 125 cc nhng kh«ng qu¸ 30 250cc --- Dïng cho xe thuéc nhãm 87.11 8407 32 21 ---- Dung tÝch xilanh trªn 50cc nhng kh«ng qu¸ 110cc 100 8407 32 22 ---- Dung tÝch xilanh trªn 110 cc nhng kh«ng qu¸ 100 125cc ---- Dung tÝch xilanh trªn 125 cc nhng kh«ng qu¸ 8407 32 29 100 250cc --- Dïng cho c¸c xe kh¸c thuéc ch¬ng 87 8407 32 91 ---- Dung tÝch xilanh trªn 50cc nhng kh«ng qu¸ 110cc 30 ---- Dung tÝch xilanh trªn 110 cc nhng kh«ng qu¸ 8407 32 92 30 125cc ---- Dung tÝch xilanh trªn 125 cc nhng kh«ng qu¸ 8407 32 99 30 250cc 8407 33 -- Cã dung tÝch xilanh trªn 250 cc nhng kh«ng qu¸ 1.000 cc 8407 33 10 --- Dïng cho xe thuéc nhãm 87.01 30 8407 33 20 --- Dïng cho xe thuéc nhãm 87.11 100 8407 33 90 - - - Lo¹i kh¸c 25* 8407 34 - - Cã dung tÝch xi lanh trªn 1.000cc: - - - §· l¾p r¸p hoµn chØnh: 8407 34 11 - - - - Dïng cho m¸y kÐo cÇm tay, dung tÝch xi lanh 30 kh«ng qu¸ 1.100cc 8407 34 12 - - - - Dïng cho c¸c xe kh¸c thuéc nhãm 87.01 30 8407 34 13 - - - - Dïng cho xe thuéc nhãm 87.11 100 8407 34 19 - - - - Lo¹i kh¸c 25* - - - Cha l¾p r¸p hoµn chØnh: 8407 34 21 ---- Dïng cho xe thuéc nhãm 87.01 30 8407 34 22 ---- Dïng cho xe thuéc nhãm 87.11 100
 9. 9 8407 34 29 - - - - Lo¹i kh¸c 20* 8407 90 - §éng c¬ kh¸c: 8407 90 10 - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 18,65 kW (25HP) 30 8407 90 20 - - C«ng suÊt trªn 18,65 kW (25HP) nhng kh«ng qu¸ 30 22,38 kW (30HP) 8407 90 90 - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW (30HP) 5 8408 §éng c¬ ®èt trong kiÓu piston ®èt ch¸y b»ng søc nÐn (diesel hoÆc b¸n diesel) 8408 10 - §éng c¬ m¸y thñy: 8408 10 10 - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kW 30 8408 10 20 - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW nhng kh«ng qu¸ 40 kW 5 8408 10 30 - - C«ng suÊt trªn 40 kW nhng kh«ng qu¸ 100 kW 3 8408 10 40 - - C«ng suÊt trªn 100 kW nhng kh«ng qu¸ 750 kW 0 8408 10 90 - - C«ng suÊt trªn 750 kW 0 8408 20 - §éng c¬ dïng ®Ó t¹o ®éng lùc cho c¸c xe thuéc ch- ¬ng 87: - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 20 kW: 8408 20 11 - - - Dïng cho xe thuéc ph©n nhãm 8701.10, ®· l¾p r¸p 40 hoµn chØnh 8408 20 12 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho xe thuéc nhãm 87.01, ®· l¾p 40 r¸p hoµn chØnh 8408 20 13 - - - Lo¹i kh¸c, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 20 19 - - - Lo¹i kh¸c, cha l¾p r¸p hoµn chØnh 30 - - C«ng suÊt trªn 20 kW nhng kh«ng qu¸ 22,38 kW: 8408 20 21 - - - Dïng cho xe thuéc ph©n nhãm 8701.10, ®· l¾p r¸p 30 hoµn chØnh 8408 20 22 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho xe thuéc nhãm 87.01, ®· l¾p 30 r¸p hoµn chØnh 8408 20 23 - - - Lo¹i kh¸c, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 30 8408 20 29 - - - Lo¹i kh¸c, cha l¾p r¸p hoµn chØnh 30 - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW nhng kh«ng qu¸ 60 kW: 8408 20 31 - - - Dïng cho xe thuéc ph©n nhãm 8701.10, ®· l¾p r¸p 30 hoµn chØnh 8408 20 32 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho xe thuéc nhãm 87.01, ®· l¾p 30 r¸p hoµn chØnh 8408 20 33 - - - Lo¹i kh¸c, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 25* 8408 20 39 - - - Lo¹i kh¸c, cha l¾p r¸p hoµn chØnh 20* - - Lo¹i kh¸c: 8408 20 91 - - - Dïng cho xe thuéc ph©n nhãm 8701.10, ®· l¾p r¸p 5 hoµn chØnh 8408 20 92 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho xe thuéc nhãm 87.01, ®· l¾p 5 r¸p hoµn chØnh 8408 20 93 - - - Lo¹i kh¸c, ®· l¾p r¸p hoµn chØnh 25* 8408 20 99 - - - Lo¹i kh¸c, cha l¾p r¸p hoµn chØnh 20* 8408 90 - §éng c¬ kh¸c: - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 18,65 kW: 8408 90 11 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 40 8408 90 12 - - - Dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn 40 8408 90 19 - - - Lo¹i kh¸c 40
 10. 10 - - C«ng suÊt trªn 18,65 kW nhng kh«ng qu¸ 22,38 kW: 8408 90 21 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 30 8408 90 22 - - - Dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn 30 8408 90 29 - - - Lo¹i kh¸c 30 - - C«ng suÊt trªn 22,38 kW nhng kh«ng qu¸ 60 kW: 8408 90 31 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 30 8408 90 32 - - - Dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn 30 8408 90 39 - - - Lo¹i kh¸c 30 - - C«ng suÊt trªn 60 kW nhng kh«ng qu¸ 100 kW: 8408 90 41 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 10 8408 90 42 - - - Dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn 10 8408 90 49 - - - Lo¹i kh¸c 10 - - C«ng suÊt trªn 100 kW: 8408 90 51 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 5 8408 90 52 - - - Dïng cho ®Çu m¸y xe löa hoÆc xe ®iÖn 5 8408 90 59 - - - Lo¹i kh¸c 5 8409 C¸c bé phËn chØ dïng hoÆc chñ yÕu dïng cho c¸c lo¹i ®éng c¬ thuéc nhãm 84.07 hoÆc 84.08 8409 10 00 - Cho ®éng c¬ m¸y bay 0 - Lo¹i kh¸c: 8409 91 - - ChØ dïng hoÆc chñ yÕu dïng cho ®éng c¬ piston ®èt trong kiÓu ®èt ch¸y b»ng tia löa: - - - Cho m¸y dän ®Êt: 8409 91 11 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 91 12 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 91 13 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 91 14 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh 20 ®ùng dÇu 8409 91 19 - - - - Lo¹i kh¸c 20 - - - Cho xe thuéc nhãm 87.01, cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kW: 8409 91 21 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 30 8409 91 22 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 30 8409 91 23 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 30 8409 91 24 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh 30 ®ùng dÇu 8409 91 29 - - - - Lo¹i kh¸c 30 - - - Cho xe thuéc nhãm 87.01, cã c«ng suÊt trªn 22,38 kW: 8409 91 31 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 91 32 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 91 33 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 91 34 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh 20 ®ùng dÇu 8409 91 39 - - - - Lo¹i kh¸c 20 - - - Cho xe thuéc nhãm 87.11: 8409 91 41 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 30 8409 91 42 - - - - Th©n m¸y, hép trôc khuûu, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 30 8409 91 43 - - - - XÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 30
 11. 11 8409 91 44 - - - - Hép trôc khuûu cho ®éng c¬ xe m« t« 30 8409 91 45 - - - - Vá hép trôc khuûu hoÆc c¸c lo¹i vá kh¸c b»ng 30 nh«m dïng cho ®éng c¬ xe m« t« 8409 91 49 - - - - Lo¹i kh¸c 30 - - - Cho xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87: 8409 91 51 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 15* 8409 91 52 - - - - Th©n m¸y, hép trôc khuûu, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20* 8409 91 53 - - - - XÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 15* 8409 91 54 - - - - Piston, èng xilanh cã ®êng kÝnh ngoµi tõ 50 mm 15* ®Õn 155 mm 8409 91 55 - - - - Piston vµ èng xilanh kh¸c 15* 8409 91 56 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh 15* ®ùng dÇu 8409 91 59 - - - - Lo¹i kh¸c 15* --- Cho tµu thuyÒn thuéc ch¬ng 89: 8409 91 61 ---- Cho ®éng c¬ ®Èy thuû c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 15 kW 8409 91 69 ---- Cho ®éng c¬ ®Èy thuû c«ng suÊt trªn 22,38 kW 3 --- Cho c¸c lo¹i ®éng c¬ kh¸c: 8409 91 71 ---- ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 91 72 ---- Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 91 73 ---- Piston, xÐcm¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 91 74 ---- Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu, b×nh ®ùng 20 dÇu 8409 91 79 ---- Lo¹i kh¸c 20 8409 99 - - Lo¹i kh¸c: --- Cho m¸y dän ®Êt 8409 99 11 ---- ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 99 12 ---- Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 99 13 ---- Piston, xÐcm¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 99 14 ---- Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu, b×nh ®ùng 20 dÇu 8409 99 19 ---- Lo¹i kh¸c 20 --- Cho xe thuéc nhãm 87.01, cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kW: 8409 99 21 ---- ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 30 8409 99 22 ---- Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 30 8409 99 23 ---- Piston, xÐcm¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 30 8409 99 24 ---- Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu, b×nh ®ùng 30 dÇu 8409 99 29 ---- Lo¹i kh¸c 30 --- Cho xe thuéc nhãm 87.01, cã c«ng suÊt trªn 22,38 kW: 8409 99 31 ---- ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 99 32 ---- Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 99 33 ---- Piston, xÐcm¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 99 34 ---- Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu, b×nh ®ùng 20 dÇu 8409 99 39 ---- Lo¹i kh¸c 20
 12. 12 - - - Cho xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87: 8409 99 41 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 15* 8409 99 42 - - - - Th©n m¸y, hép trôc khuûu, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20* 8409 99 43 - - - - XÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 15* 8409 99 44 - - - - Piston, èng xilanh cã ®êng kÝnh ngoµi tõ 50 mm 15* ®Õn 155 mm 8409 99 45 - - - - Piston vµ èng xilanh kh¸c 15* 8409 99 46 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh 15* ®ùng dÇu 8409 99 49 - - - - Lo¹i kh¸c 15* --- Cho tµu thuyÒn thuéc ch¬ng 89 8409 99 51 - - - - Cho ®éng c¬ ®Èy thuû c«ng suÊt kh«ng qu¸ 15 22,38 kW 8409 99 59 - - - - Cho ®éng c¬ ®Èy thuû c«ng suÊt trªn 22,38 kW 0 - - - Cho ®éng c¬ kh¸c: 8409 99 61 - - - - ChÕ hoµ khÝ vµ bé phËn cña chóng 20 8409 99 62 - - - - Th©n m¸y, èng xilanh, quy l¸t vµ n¾p quy l¸t 20 8409 99 63 - - - - Piston, xÐc m¨ng, chèt trôc hoÆc chèt piston 20 8409 99 64 - - - - Gi¸ treo (®ì) m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu; b×nh 20 ®ùng dÇu 8409 99 69 - - - - Lo¹i kh¸c 20 8414 B¬m kh«ng khÝ hoÆc b¬m ch©n kh«ng, m¸y nÐn vµ qu¹t kh«ng khÝ hay chÊt khÝ kh¸c; n¾p chôp ®iÒu hoµ giã hoÆc cöa th«ng giã cã kÌm theo qu¹t, cã hoÆc kh«ng l¾p bé phËn läc 8414 10 - B¬m ch©n kh«ng: 8414 10 10 - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn 10 8414 10 20 - - Ho¹t ®éng kh«ng b»ng ®iÖn 10 8414 20 00 - B¬m kh«ng khÝ ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc ch©n 20 8414 30 - M¸y nÐn sö dông trong c¸c thiÕt bÞ ®«ng l¹nh: - - Cã c«ng suÊt trªn 21kW/h, dung tÝch c«ng t¸c trªn mét chu kú tõ 220 cm3 trë lªn: 8414 30 11 - - - Dïng cho m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 30 8414 30 19 - - - Lo¹i kh¸c 10 - - Lo¹i kh¸c: 8414 30 91 - - - Dïng cho m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 30 8414 30 99 - - - Lo¹i kh¸c 10 8414 40 00 - M¸y nÐn khÝ l¾p trªn khung cã b¸nh xe ®Ó di 5 chuyÓn - Qu¹t: 8414 51 - - Qu¹t bµn, qu¹t sµn, qu¹t têng, qu¹t cöa sæ, qu¹t trÇn hoÆc qu¹t m¸i, cã ®éng c¬ ®iÖn ®éc lËp c«ng suÊt kh«ng qu¸ 125 W: 8414 51 10 - - - Qu¹t bµn vµ qu¹t d¹ng hép 50 8414 51 20 - - - Qu¹t têng vµ qu¹t trÇn 50 8414 51 30 - - - Qu¹t sµn 50 8414 51 90 - - - Lo¹i kh¸c 50 8414 59 - - Lo¹i kh¸c: 8414 59 10 - - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 125 kW 20*
 13. 13 8414 59 90 - - - Lo¹i kh¸c 10* 8414 60 00 - N¾p chôp cã kÝch thíc chiÒu ngang tèi ®a kh«ng 30 qu¸ 120 cm 8414 80 - Lo¹i kh¸c: - - N¾p chôp cã kÝch thíc chiÒu ngang tèi ®a trªn 120 cm: 8414 80 11 - - - §· l¾p víi bé phËn läc 5 8414 80 12 - - - Cha l¾p víi bé phËn läc, sö dông trong c«ng 5 nghiÖp 8414 80 19 - - - Cha l¾p víi bé phËn läc, trõ lo¹i sö dông trong 5 c«ng nghiÖp 8414 80 20 - - Qu¹t giã vµ c¸c lo¹i t¬ng tù 5 8414 80 30 - - ThiÕt bÞ t¹o giã kh«ng cã piston dïng cho tuabin 5 khÝ - - M¸y nÐn trõ lo¹i thuéc ph©n nhãm 8414.30 vµ 8414.40: 8414 80 41 - - - Modun nÐn khÝ sö dông trong khoan dÇu má 5 8414 80 42 - - - M¸y nÐn dïng cho m¸y ®iÒu hoµ « t« 10 8414 80 43 - - - C¸c bé phËn ®îc g¾n kÝn ®Ó lµm bé phËn cña 10 m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é 8414 80 49 - - - Lo¹i kh¸c 10 - - M¸y b¬m kh«ng khÝ: 8414 80 51 - - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn 10 8414 80 59 - - - Ho¹t ®éng kh«ng b»ng ®iÖn 5 - - Lo¹i kh¸c: 8414 80 91 - - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn 10 8414 80 99 - - - Ho¹t ®éng kh«ng b»ng ®iÖn 5 8414 90 - Bé phËn: - - Cña thiÕt bÞ ho¹t ®éng b»ng ®iÖn: 8414 90 11 - - - Cña b¬m hoÆc m¸y nÐn 0 8414 90 12 - - - Cña ph©n nhãm 8414.10 vµ 8414.40 0 8414 90 12 - - - Cña ph©n nhãm 8414.60 10 8414 90 14 - - - Cña ph©n nhãm 8414.30, 8414.80 0 8414 90 19 - - - Lo¹i kh¸c 30 - - Cña thiÕt bÞ ho¹t ®éng kh«ng b»ng ®iÖn: 8414 90 91 - - - Cña ph©n nhãm 8414.10 vµ 8414.40 0 8414 90 92 - - - Cña ph©n nhãm 8414.20 10 8414 90 93 - - - Cña ph©n nhãm 8414.30 vµ 8414.80 0 8414 90 99 - - - Lo¹i kh¸c 30 8415 M¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ, gåm cã mét qu¹t ch¹y b»ng m« t¬ vµ c¸c bé phËn lµm thay ®æi nhiÖt ®é vµ ®é Èm kÓ c¶ c¸c lo¹i m¸y kh«ng ®iÒu chØnh ®é Èm mét c¸ch riªng biÖt 8415 10 - Lo¹i l¾p vµo cöa sæ hoÆc l¾p vµo têng, ho¹t ®éng ®éc lËp hoÆc cã hÖ chia luång: 8415 10 10 - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 10 20 - - Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 10 30 - - Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20
 14. 14 52,75kW 8415 10 40 - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 8415 20 00 - Lo¹i sö dông cho ngêi, trong xe cã ®éng c¬ 30 - Lo¹i kh¸c: 8415 81 - - KÌm theo bé phËn lµm l¹nh vµ mét van ®¶o chiÒu chu tr×nh nãng/l¹nh (b¬m nhiÖt cã ®¶o chiÒu): - - - Dïng cho m¸y bay: 8415 81 11 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 81 12 ---- Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 81 13 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 81 14 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 - - - Sö dông cho xe ch¹y trªn ®êng ray: 8415 81 21 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 81 22 ---- Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 81 23 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 81 24 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 - - - Sö dông cho xe c¬ giíi ®êng bé: 8415 81 31 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 81 32 --- - Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 81 33 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 81 34 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 - - - Lo¹i kh¸c: 8415 81 91 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 81 92 ---- Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 81 93 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 81 94 ---- Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 8415 82 - - Lo¹i kh¸c, cã kÌm theo bé phËn lµm l¹nh: - - - Sö dông cho m¸y bay: 8415 82 11 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 82 12 ---- Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 82 13 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 82 14 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 - - - Sö dông cho xe ch¹y trªn ®êng ray: 8415 82 21 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 82 22 ---- Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 82 23 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 82 24 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20
 15. 15 - - - Sö dông cho xe c¬ giíi ®êng bé: 8415 82 31 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 82 32 ---- Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 82 33 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 82 34 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 - - - Lo¹i kh¸c: 8415 82 91 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 82 92 ---- Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 82 93 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 82 94 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 8415 83 - - Lo¹i kh«ng kÌm theo bé phËn lµm l¹nh: - - - Sö dông cho m¸y bay: 8415 83 11 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 83 12 --- - Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 83 13 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 83 14 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 - - - Sö dông cho xe ch¹y trªn ®êng ray: 8415 83 21 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 83 22 ---- Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 83 23 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 83 24 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 - - - Sö dông cho xe c¬ giíi ®êng bé: 8415 83 31 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 83 32 --- - Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 83 33 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 83 34 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 - - - Lo¹i kh¸c: 8415 83 91 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 50 8415 83 92 ---- Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸ 26,38 50 kW 8415 83 93 ---- Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 20 52,75kW 8415 83 94 ---- Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 20 8415 90 - Bé phËn: - - Cña m¸y cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW: 8415 90 11 - - - Lo¹i dïng cho m¸y bay hoÆc xe ch¹y trªn ®êng ray 20 8415 90 12 - - - Khung hoÆc vá, ®· hµn vµ s¬n 20* 8415 90 19 - - - Lo¹i kh¸c 20* -- Cña m¸y cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng kh«ng qu¸
 16. 16 26.38kW: 8415 90 21 - - - Lo¹i dïng cho m¸y bay hoÆc xe ch¹y trªn ®êng ray 30 8415 90 22 - - - Khung hoÆc vá, ®· hµn vµ s¬n 30* 8415 90 29 - - - Lo¹i kh¸c 30* -- Cña m¸y cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng kh«ng qu¸ 52.75kW: 8415 90 31 - - - Lo¹i dïng cho m¸y bay hoÆc xe ch¹y trªn ®êng ray 15 8415 90 32 - - - Khung hoÆc vá, ®· hµn vµ s¬n 15 8415 90 39 - - - Lo¹i kh¸c 15 - - Cña m¸y c«ng suÊt trªn 52,75 kW: 8415 90 91 - - - Lo¹i dïng cho m¸y bay hoÆc xe ch¹y trªn ®êng ray 15 8415 90 92 - - - Khung hoÆc vá, ®· hµn vµ s¬n 15 8415 90 99 - - - Lo¹i kh¸c 15 8421 M¸y ly t©m, kÓ c¶ m¸y lµm kh« b»ng ly t©m; m¸y vµ thiÕt bÞ läc hay tinh chÕ chÊt láng hoÆc chÊt khÝ - M¸y ly t©m, kÓ c¶ m¸y lµm kh« b»ng ly t©m: 8421 11 00 - - M¸y t¸ch kem 10 8421 12 - - M¸y lµm kh« quÇn ¸o: 8421 12 10 - - - C«ng suÊt kh«ng qu¸ 30 lÝt 30 8421 12 20 - - - C«ng suÊt trªn 30 lÝt 30 8421 19 - - Lo¹i kh¸c: 8421 19 10 - - - Dïng ®Ó s¶n xuÊt ®êng 5 8421 19 20 - - - M¸y sÊy kh« b»ng ph¬ng ph¸p quay li t©m ®Ó s¶n 5 xuÊt tÊm b¸n dÉn máng [ITA1/A116] 8421 19 90 - - - Lo¹i kh¸c 5 - M¸y vµ thiÕt bÞ läc hoÆc tinh chÕ chÊt láng: 8421 21 - - Dïng ®Ó läc hoÆc tinh chÕ níc: - - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn, c«ng suÊt läc kh«ng qu¸ 500 lÝt/h: 8421 21 11 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc sö dông trong gia ®×nh 20 8421 21 12 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc kh¸c 20 8421 21 19 - - - - Lo¹i kh¸c 20 - - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn, c«ng suÊt läc trªn 500 lÝt/h: 8421 21 21 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc sö dông trong gia ®×nh 5 8421 21 22 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc kh¸c 5 8421 21 29 - - - - Lo¹i kh¸c 5 - - - Ho¹t ®éng kh«ng b»ng ®iÖn: 8421 21 31 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc sö dông trong gia ®×nh 20 8421 21 32 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc kh¸c 20 8421 21 39 - - - - Lo¹i kh¸c 20 8421 22 - - Dïng ®Ó läc hoÆc tinh chÕ ®å uèng, trõ níc: - - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn, c«ng suÊt läc kh«ng qu¸ 500 lÝt/h: 8421 22 11 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc sö dông trong gia ®×nh 20 8421 22 12 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc kh¸c 20 8421 22 19 - - - - Lo¹i kh¸c 20 - - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn, c«ng suÊt läc trªn 500 lÝt/h:
 17. 17 8421 22 21 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc sö dông trong gia ®×nh 5 8421 22 22 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc kh¸c 5 8421 22 29 - - - - Lo¹i kh¸c 5 - - - Ho¹t ®éng kh«ng b»ng ®iÖn: 8421 22 31 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc sö dông trong gia ®×nh 20 8421 22 32 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc kh¸c 20 8421 22 39 - - - - Lo¹i kh¸c 20 8421 23 - - Bé läc dÇu hoÆc x¨ng cho ®éng c¬ ®èt trong: - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt: 8421 23 11 - - - - Bé läc dÇu 0 8421 23 19 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Dïng cho xe cã ®éng c¬ thuéc Ch¬ng 87: 8421 23 21 - - - - Bé läc dÇu 20* 8421 23 29 - - - - Lo¹i kh¸c 20* - - - Lo¹i kh¸c: 8421 23 91 - - - - Bé läc dÇu 0 8421 23 99 - - - - Lo¹i kh¸c 0 8421 29 - - Lo¹i kh¸c: 8421 29 10 - - - Dïng trong y tÕ hoÆc phßng thÝ nghiÖm 0 - - - Lo¹i kh¸c, ho¹t ®éng b»ng ®iÖn: 8421 29 21 - - - - Dïng trong s¶n xuÊt ®êng 0 8421 29 22 - - - - Sö dông trong ho¹t ®éng khoan dÇu 0 8421 29 23 - - - - ThiÕt bÞ läc x¨ng kh¸c 0 8421 29 24 - - - - ThiÕt bÞ läc dÇu kh¸c 0 8421 29 25 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc kh¸c 0 8421 29 29 - - - - Lo¹i kh¸c 0 8421 29 90 - - - Lo¹i kh¸c, ho¹t ®éng kh«ng b»ng ®iÖn 0 - M¸y vµ thiÕt bÞ läc hoÆc tinh chÕ c¸c lo¹i khÝ: 8421 31 - - Bé läc khÝ n¹p cho ®éng c¬ ®èt trong: 8421 31 10 - - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 0 8421 31 20 - - - Dïng cho xe cã ®éng c¬ thuéc Ch¬ng 87 10 8421 31 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 8421 39 - - Lo¹i kh¸c: - - - Ho¹t ®éng b»ng ®iÖn: 8421 39 11 - - - - ThiÕt bÞ t¸ch dßng 0 8421 39 12 - - - - ThiÕt bÞ läc kh«ng khÝ kh¸c 0 8421 39 13 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc kh¸c 0 8421 39 19 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Ho¹t ®éng kh«ng b»ng ®iÖn: 8421 39 21 - - - - M¸y vµ thiÕt bÞ läc 0 8421 39 29 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - Bé phËn: 8421 91 - - Cña m¸y ly t©m, kÓ c¶ m¸y lµm kh« b»ng ly t©m: 8421 91 10 - - - Cña hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm 8421.12 0 8421 91 20 - - - Cña hµng ho¸ thuéc m· sè 8421.19.10 0 8421 91 30 - - - Cña hµng ho¸ thuéc m· sè 8421.19.20 0 8421 91 90 - - - Cña hµng ho¸ thuéc m· sè 8421.11.00 vµ 0 8421.19.90 8421 99 - - Lo¹i kh¸c:
 18. 18 8421 99 10 - - - Bé phËn cña bé läc dÇu hoÆc x¨ng cña m¸y dän 0 ®Êt - - - Bé phËn cña bé läc dÇu hoÆc x¨ng cña xe cã ®éng c¬: 8421 99 21 - - - - Bé phËn läc cña bé läc thuéc ph©n nhãm 0 8421.23 8421 99 29 - - - - Lo¹i kh¸c 0 - - - Lo¹i kh¸c: 8421 99 91 - - - - Cña hµng ho¸ thuéc m· sè 8421.29.21 0 8421 99 92 - - - - Cña hµng ho¸ thuéc m· sè 8421.21.11, 0 8421.21.21 vµ 8421.21.31 8421 99 93 - - - - Cña hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm 8421.31 0 8421 99 94 - - - - Cña hµng ho¸ thuéc m· sè 8421.23.11vµ 0 8421.23.91 8421 99 95 - - - - Cña hµng ho¸ thuéc m· sè 8421.23.19 vµ 0 8421.23.99 8421 99 96 - - - - Cña hµng ho¸ thuéc m· sè 8421.29.24, 0 8421.39.19 vµ 8421.39.29 8421 99 99 - - - - Lo¹i kh¸c 0 8482 æ bi hoÆc æ ®òa 8482 10 00 - æ bi 3 8482 20 00 - æ ®òa c«n, kÓ c¶ c¸c côm linh kiÖn vµnh c«n vµ 3 ®òa c«n 8482 30 00 - æ ®òa lßng cÇu 3 8482 40 00 - æ ®òa kim 3 8482 50 00 - C¸c lo¹i æ ®òa h×nh trô kh¸c 3 8482 80 00 - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ æ kÕt hîp bi cÇu vµ bi ®òa 3 - Bé phËn: 8482 91 00 - - Bi, kim vµ ®òa cña æ 0 8482 99 00 - - Lo¹i kh¸c 0 8483 Trôc truyÒn ®éng (kÓ c¶ trôc cam vµ trôc khñyu) vµ tay biªn; gèi ®ì trôc dïng æ l¨n vµ gèi ®ì trôc dïng æ trît, b¸nh r¨ng vµ côm b¸nh r¨ng, vÝt bi hoÆc vÝt ®òa; hép sè vµ c¸c c¬ cÊu ®iÒu tèc kh¸c, kÓ c¶ bé biÕn ®æi m« men xo¾n; b¸nh ®µ vµ rßng räc kÓ c¶ pal¨ng; ly hîp vµ khíp nèi trôc (kÓ c¶ khíp nèi v¹n n¨ng) 8483 10 - Trôc truyÒn ®éng (kÓ c¶ trôc cam vµ trôc khñyu) vµ tay biªn: 8483 10 10 - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 20 - - Dïng cho ®éng c¬ cña xe thuéc Ch¬ng 87: - - - Dïng cho ®éng c¬ cña xe thuéc nhãm 87.01, trõ 8483 10 21 20 ph©n nhãm 8701.10 hoÆc 8701.90 --- Dïng cho ®éng c¬ cña xe thuéc ph©n nhãm 8483 10 22 20 8701.10 hoÆc 8701.90 (cho môc ®Ých n«ng nghiÖp) 8483 10 23 - - - Dïng cho ®éng c¬ cña xe thuéc nhãm 87.11 30 8483 10 24 - - - Dïng cho ®éng c¬ cña c¸c xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87 10* - - Dïng cho ®éng c¬ ®Èy thuû: 8483 10 31 - - -Lo¹i cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38kW 10
 19. 19 8483 10 39 - - -Lo¹i kh¸c 0 8483 10 90 - - Lo¹i kh¸c 20 8483 20 - Gèi ®ì dïng æ bi hoÆc æ ®òa: 8483 20 10 - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 0 8483 20 20 - - Dïng cho xe cã ®éng c¬ 10 8483 20 90 - - Lo¹i kh¸c 0 8483 30 - Gèi ®ì, kh«ng dïng æ bi hay æ ®òa, æ trît: 8483 30 10 - - Dïng cho m¸y dän ®Êt 0 8483 30 20 - - Dïng cho xe cã ®éng c¬ 30* 8483 30 90 - - Lo¹i kh¸c 0 8483 40 - B¸nh r¨ng vµ côm b¸nh r¨ng, trõ b¸nh xe cã r¨ng, ®Üa xÝch vµ c¸c bé phËn truyÒn chuyÓn ®éng riªng biÖt, vÝt bi hoÆc vÝt ®òa; hép sè vµ c¸c c¬ cÊu ®iÒu tèc kh¸c, kÓ c¶ bé biÕn ®æi m« men xo¾n: - - Dïng cho ®éng c¬ cña xe thuéc Ch¬ng 87: 8483 40 11 - - - Dïng cho ®éng c¬ cña xe thuéc nhãm 87.01, trõ 30 ph©n nhãm 8701.10 hoÆc 8701.90 8483 40 12 - - - Dïng cho ®éng c¬ cña xe thuéc ph©n nhãm 30 8701.10 hoÆc 8701.90 (cho môc ®Ých n«ng nghiÖp) 8483 40 13 - - - Dïng cho ®éng c¬ cña xe thuéc nhãm 87.11 50 8483 40 14 - - - Dïng cho ®éng c¬ cña c¸c xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87 30* - - Dïng cho ®éng c¬ ®Èy thñy: 8483 40 21 - - - Lo¹i cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kW 10 8483 40 29 - - - Lo¹i kh¸c 10 8483 40 30 - - Dïng cho ®éng c¬ cña m¸y dän ®Êt 20 8483 40 90 - - Dïng cho ®éng c¬ kh¸c 20 8483 50 00 - B¸nh ®µ vµ rßng räc, kÓ c¶ pa-l¨ng 10 8483 60 00 - Ly hîp vµ khíp nèi trôc (kÓ c¶ khíp nèi v¹n n¨ng) 0 8483 90 - B¸nh xe cã r¨ng, ®Üa xÝch vµ c¸c bé phËn truyÒn chuyÓn ®éng riªng biÖt; c¸c bé phËn: - - Bé phËn cña hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm 8483.10: 8483 90 11 - - - Dïng cho m¸y kÐo cÇm tay thuéc ph©n nhãm 10 8701.10 8483 90 12 - - - Dïng cho m¸y kÐo n«ng nghiÖp thuéc ph©n nhãm 10 8701.90 8483 90 13 - - - Dïng cho m¸y kÐo kh¸c thuéc nhãm 87.01 10 8483 90 14 - - - Dïng cho hµng ho¸ thuéc nhãm 87.11 10 8483 90 15 - - - Dïng cho c¸c hµng ho¸ kh¸c thuéc Ch¬ng 87 5 8483 90 19 - - - Lo¹i kh¸c 10 - - Lo¹i kh¸c: 8483 90 91 - - - Dïng cho m¸y kÐo cÇm tay thuéc ph©n nhãm 10 8701.10 8483 90 92 --- Dïng cho m¸y kÐo n«ng nghiÖp thuéc ph©n nhãm 10 8701.90 8483 90 93 - - - Dïng cho m¸y kÐo kh¸c thuéc nhãm 87.01 10 8483 90 94 - - - Dïng cho hµng ho¸ thuéc nhãm 87.11 10 8483 90 95 - - - Dïng cho c¸c hµng ho¸ kh¸c thuéc Ch¬ng 87 5 8483 90 99 - - - Lo¹i kh¸c 10 8484 §Öm vµ gio¨ng lµm b»ng tÊm kim lo¹i máng kÕt hîp
 20. 20 víi c¸c vËt liÖu kh¸c hoÆc b»ng hai hay nhiÒu líp kim lo¹i; bé hoÆc mét sè chñng lo¹i ®Öm vµ gio¨ng t¬ng tù, thµnh phÇn kh¸c nhau, ®îc ®ãng trong c¸c tói, bao hoÆc ®ãng gãi t¬ng tù, phít lµm kÝn. 8484 10 00 - §Öm vµ gio¨ng lµm b»ng tÊm kim lo¹i máng kÕt hîp víi c¸c vËt liÖu kh¸c hoÆc b»ng hai hay nhiÒu líp kim 3 lo¹i 8484 20 00 - Phít lµm kÝn 3 8484 90 00 - Lo¹i kh¸c 3 8507 ¾c quy ®iÖn, kÓ c¶ bé t¸ch (separator) cña nã, h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh kh¸c (kÓ c¶ h×nh vu«ng) 8507 10 - B»ng a xÝt ch× lo¹i dïng ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ piston: 8507 10 10 - - Lo¹i ®îc thiÕt kÕ dïng cho m¸y bay 5 - - Lo¹i kh¸c: 8507 10 91 - - - Lo¹i 6V hoÆc 12V, cã dung lîng phãng ®iÖn 50 kh«ng qu¸ 200AH 8507 10 99 - - - Lo¹i kh¸c 30 8507 20 - ¾c quy a xÝt ch× kh¸c: 8507 20 10 - - Lo¹i thiÕt kÕ dïng cho m¸y bay 5 - - Lo¹i kh¸c: 8507 20 91 - - - Lo¹i 6V hoÆc 12V, cã dung lîng phãng ®iÖn 50 kh«ng qu¸ 200AH 8507 20 99 - - - Lo¹i kh¸c 30 8507 30 - B»ng niken - ca®imi: 8507 30 10 - - Lo¹i thiÕt kÕ dïng cho m¸y bay 5 8507 30 90 - - Lo¹i kh¸c 20 8507 40 - B»ng niken - s¾t: 8507 40 10 - - Lo¹i thiÕt kÕ dïng cho m¸y bay 5 8507 40 90 - - Lo¹i kh¸c 20 8507 80 - ¾c quy kh¸c: 8507 80 10 - - ¾c quy liti - s¾t [ITA/2] 0 8507 80 20 - - Lo¹i thiÕt kÕ dïng trong m¸y bay 5 8507 80 90 - - Lo¹i kh¸c 0 8507 90 - C¸c bé phËn: - - C¸c b¶n cùc: 8507 90 11 - - - Cña hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm 8507.10 5 8507 90 19 - - - Lo¹i kh¸c 5 8507 90 20 - - Cña lo¹i thiÕt kÕ dïng cho m¸y bay 0 8507 90 30 - - Lo¹i kh¸c, v¸ch ng¨n cña pin ë d¹ng tÊm, cuén hoÆc ®· c¾t theo kÝch cì cña vËt liÖu trõ lo¹i lµm b»ng chÊt 5 liÖu PVC 8507 90 90 - - Lo¹i kh¸c, kÓ c¶ v¸ch ng¨n ®iÖn kh¸c 5 8511 ThiÕt bÞ ®¸nh löa hoÆc khëi ®éng b»ng ®iÖn lo¹i dïng cho ®éng c¬ ®èt trong ®èt ch¸y b»ng tia löa hoÆc b»ng søc nÐn (vÝ dô: magneto, dynamo magneto, bobin ®¸nh löa, bugi ®¸nh löa vµ nÕn ®¸nh löa (glow plugs), ®éng c¬ khëi ®éng); m¸y ph¸t ®iÖn (m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu, m¸y ph¸t ®iÖn
Đồng bộ tài khoản