Quyết định 576-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 576-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 576-TTg về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 576-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 576-TTg Hà N i , ngày 16 tháng 9 năm 1995 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH HÀNH NG QU C GIA V DINH DƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c t i Công văn s 880-UB/NLN ngày 28-3-1995 v K ho ch Hành ng qu c gia v dinh dư ng năm 1995-2000, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch Hành ng qu c gia v dinh dư ng năm 1995-2000 v i nh ng n i dung chính sau ây: 1- Phương hư ng c a K ho ch qu c gia dinh dư ng: a) ưa các m c tiêu, n i dung và gi i pháp th c hi n K ho ch qu c gia dinh dư ng vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i chung dài h n và hàng năm c a Nhà nư c và c a t ng a phương. b) T ng bư c h th p, ti n t i thanh toán m t cách v ng ch c tình tr ng thi u ói, suy dinh dư ng do thi u ăn, các b nh do thi u vi ch t dinh dư ng nh m c i thi n d n s phát tri n th ch t và tinh th n con ngư i Vi t Nam. c) m b o tiêu chuNn ch t lư ng và v sinh th c phNm b o v s c kho ngư i tiêu dùng; t ch c m ng lư i thanh tra th c phNm, ào t o cán b , c ng c và xây d ng các Labor ki m nghi m ch t lư ng và an toàn v sinh th c phNm c a ngành Tiêu chuNn ch t lư ng và ngành Y t . d) Tăng cư ng giám sát, ki m tra, ánh giá, ph i h p và qu n lý các chương trình dinh dư ng trong nư c và h p tác qu c t . 2- M c tiêu c a K ho ch qu c gia dinh dư ng: a) Thanh toán tình tr ng thi u ăn, ưa m c ăn bình quân u ngư i t 1932 kcal hi n nay lên trên 2100 kcal và ưa t l các gia ình có năng lư ng bình quân u ngư i dư i 1800 kcal t 22,5% hi n nay xu ng dư i 10%.
  2. b) Gi m t l suy dinh dư ng: i v i ngư i l n gi m t l thi u năng lư ng trư ng di n, c bi t ph n l a tu i sinh (15-49 tu i) t trên 40% hi n nay xu ng dư i 30%. i v i tr em, gi m t l suy dinh dư ng thi u Protein năng lư ng tr dư i 5 tu i (theo ch s Cân/Tu i) t 45% xu ng dư i 30%. c) Gi m tình tr ng thi u vi ch t dinh dư ng: - Cơ b n thanh toán các bi u hi n lâm sàng thi u Vitamin A và các h u qu c a nó, k c mù loà. - Cơ b n thanh toán các r i lo n do thi u Iod. - Giám t l thi u máu dinh dư ng ph n có thai t 50% n 60% hi n nay xu ng dư i 40% nh ng a phương có tri n khai chương trình phòng ch ng thi u máu. 3- Các gi i pháp chính ã ư c xác nh trong k ho ch là: a) m b o an ninh th c phNm h gia ình. b) Th c hi n k ho ch chăm sóc s c kho ban u c a ngành Y t . C th chú ý phòng ch ng các b nh nhi m khuNn, khuy n khích nuôi con b ng s a m , khuy n khích ch ăn thích h p và i s ng lành m nh. c) Phòng ch ng thi u vi ch t dinh dư ng t p trung vào thi u Iod, thi u Vitamin A, thi u s t. d) Giáo d c dinh dư ng: ào t o cán b và nghiên c u các v n dinh dư ng. ) m b o tiêu chuNn ch t lư ng và v sinh th c phNm. e) Giám sát ánh giá ho t ng dinh dư ng và v sinh th c phNm. K ho ch c n t p trung trư c h t vào công tác tuyên truy n giáo d c, ào t o cán b dinh dư ng phòng ch ng thi u Protein năng lư ng tr em dư i 5 tu i, c bi t các vùng có nhi u nguy cơ, vùng sâu, vùng xa, mi n núi, cao nguyên, vùng dân t c ít ngư i. i u 2. 1- U ban K ho ch Nhà nư c là cơ quan chính ư c giao nhi m v ch o th c hi n k ho ch này. 2- U ban K ho ch Nhà nư c ph i h p v i các B liên quan thành l p 7 ti u ban giúp vi c bao g m: - An ninh th c phNm h gia ình, - Dinh dư ng và s c kho ,
  3. - Vì ch t dinh dư ng, - Giáo d c và ào t o cán b dinh dư ng, - Ch t lư ng và v sinh th c phNm, - Giám sát dinh dư ng và v sinh th c phNm, - Phòng ch ng thi u Protein năng lương tr em dư i 5 tu i. Các ti u ban nói trên giúp U ban K ho ch hoá Nhà nư c xây d ng các d án h p tác qu c t theo dõi vi c tri n khai và ánh giá k t qu ho t ng. Hàng năm có báo cáo các k t qu ho t ng. 3- U ban K ho ch Nhà nư c th ng nh t v i B Y t giao nhi m v cho Vi n dinh dư ng qu c gia làm u m i qu c gia v dinh dư ng. Vi n dinh dư ng v a là cơ quan thư ng tr c t ng h p tình hình th c hi n k ho ch, chuNn b k ho ch hàng năm và các h i ngh ánh giá t ng k t. i u 3. Hàng năm U ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính s dành m t ph n ngân sách (c v n trong nư c và ngoài nư c) m b o cho vi c tri n khai các ho t ng c a k ho ch qu c gia dinh dư ng 1995-2000. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản