Quyết Định 58/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
2
download

Quyết Định 58/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết Định 58/2000/QĐ-UB về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư những công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị trọng điểm và phục vụ kỷ niệm 990 năm Thăng Long do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định 58/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :58/2000/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 06 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T CH C TH C HI N CÁC D ÁN TRONG K HO CH U TƯ NH NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG H T NG K THU T Ô THN TR NG I M VÀ PH C V K NI M 990 NĂM THĂNG LONG. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 52/1999/ND-CP ngày 8-7-1999 v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5-5-2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8-7-1999 c a Chính ph ; Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1-9-1999 v vi c ban hành quy ch u th u; Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 5-5-2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/199/N -CP ngày 1-9-1999 c a Chính ph ; Căn c quy t nh s 1361 ngày 31/3/2000 c a UBND Thành ph v vi c thành l p T công tác ôn c, ki m tra th c hi n xây dmlg h t ng k thu t ô th tr ng i m và ph c v k ni m 990 năm Thăng Long; Căn c ch th s 07/2000/CT-UB ngày 5-5-2000 c a ch t ch UBND Thành ph v vi c tri n khai k ho ch u tư nh ng công trình tr ng i m ph c v k ni m 990 năm Thăng Long; Căn c quy t nh s 45/2000/Q -uB ngày 5-5-2000 c a UBND Thành ph v vi c giao b sung k ho ch năm 2000 cho các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n th c hi n các d án xây d ng h t ng k thu t ô th tr ng i m và ph c v k ni m 990 năm Thăng Long. Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư Hà n i, QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo quy t nh này quy nh t ch c th c hi n các d án trong k ho ch u tư nh ng công trình h t ng k thu t ô th tr ng i m và ph c v k ni m 990 năm Thăng Long. i u 2 : Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3 : Chánh văn phòng UBND Thành ph , Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và th trư ng các S , Ban, Ngành, các Ch u tư có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng QUY NNH V VI C T CH C TH C HI N CÁC D ÁN TRONG K HO CH U TƯ NH NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG H T NG K THU T Ô THN TR NG I M VÀ PH C V K NI M 990 NĂM THĂNG LONG. (Ban hành kèm theo quy t nh s 58/2000/Q - UB ngày 12/6/2 000 c a U ban nhân dân thành ph Hà n i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: K ho ch u tư nh ng công trình h t ng k thu t ô th tr ng i m và ph c v k ni m 990 năm Thăng Long là m t tr ng tâm trong chương trình ho t ng c a Thành ph Hà N i chào m ng 990 năm Thăng Long và nh ng ngày l l n trong năm 2000. Các Ngành, các c p c n quán tri t tư tư ng ch o là u tư t p trung, hi u qu , Ny nhanh ti n ng th i ph i m b o ch t lư ng, k thu t, tuân th úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư XDCB; th c hành ti t ki m, ch ng tiêu c c trong XDCB. i u 2: Vi c t ch c th c hi n hoàn thành k ho ch các d án xây d ng h t ng k thu t ô th tr ng i m và ph c v 990 năm Thăng Long t i Quy t nh s 45/2000/Q -UB ngày 5-5-2000 c a UBND Thành ph là trách nhi m chung c a các c p các ngành, c a thành ph . Các S , Ngành, Qu n, Huy n có trách nhi m xây d ng k ho ch t ch c tri n khai c th và ch o ôn c các ch u tư, t p trung hoàn thành th t c và th c hi n tri n khai các d án công trình m b o k thu t ch t lư ng, úng ti n quy nh và hi u qu u tư xây d ng. Phát ng phong trào thi ua r ng rãi trong toàn thành ph hoàn thành các công trình úng ti n , m b o ch t lư ng k thu t an toàn lao ng l p thành tích chào m ng nh ng ngày l l n trong năm góp ph n hoàn thành nhi m v chính tr kinh t xã h i c a Th ô trong năm 2000. Chương 2: T CH C TH C HI N
  3. i u 3: UBND Thành ph , trong giao ban hàng tháng ti n hành ki m tra tình hình th c hi n và quy t nh các bi n pháp Ny nhanh ti n th c hi n các công trình tr ng i m c a Thành ph . Các ng chí Phó Ch t ch UBND Thành ph ph trách các kh i t p trung ch o, tr c ti p i u hành vi c t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c kh i mình ph trách trong k ho ch ã ư c UBND Thành ph giao. i u 4: Nhi m v c a T công tác liên ngành Thành ph : T công tác ư c thành l p là giúp cho UBND Thành ph trong vi c ôn c ki m tra, i u hành th c hi n ng th i thí i m nghiên c u c i cách th t c hành chính trong u tư và xây d ng. T công tác có nh ng nhi m v c th sau: - Hư ng d n, ôn c, ki m tra th c hi n toàn b các công trình xây d ng h t ng k thu t ô th tr ng i m và ph c v 990 năm Thăng Long. - xu t các gi i pháp c bi t, v n d ng các cơ ch chính sách tháo g k p th i vư ng m c v th t c XDCB nh m giúp cho các ch u tư th c hi n úng ti n theo quy nh. - Hư ng d n, ôn c, ki m tra các S , ngành, Qu n, Huy n... th c hi n c i t o, xây d ng các công trình h t ng k thu t ô th tr ng i m và ph c v k ni m 990 năm Thăng Long chú ý n các d án m i b sung k ho ch theo ch o c a UBND Thành ph . - T công tác m i tu n giành 1 n 2 ngày làm vi c chuyên sâu v công vi c c a t và tr c ti p xem xét có ý ki n tư v n k p th i v các d án u tư theo ngh c a cơ quan thNm nh d án. Hàng tháng t công tác có trách nhi m báo cáo k t qu ti n th c hi n cho UBND Thành ph (vào ngày 25 hàng tháng), xu t các bi n pháp x lý vư ng m c và Ny nhanh ti n th c hi n theo quy nh ng th i ph i có k ho ch ki m tra các công trình n m trong k ho ch ư c giao và thông báo cho các Ch u tư, S ngành liên quan chuNn b n i dung báo cáo. Hàng tu n t có thông báo k t qu làm vi c và ý ki n ch o c a UBND Thành ph các S , Ngành, Qu n, Huy n bi t và t ch c th c hi n. Nh ng v n có liên quan n các kh i thu c các Phó Ch t ch UBND Thành ph ph trách thì T trư ng T công tác, thành viên t công tác c a S , ngành có trách nhi m báo cáo k p th i v i Phó Ch t ch UBND Thành ph ch o, i u hành áp ng yêu c u công vi c. i u 5: Nhi m v , trách nhi m c a các S , Ngành, Qu n, Huy n: 5.1. Các s , ngành, qu n, huy n là c p trên c a ch u tư có trách nhi m: - Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n, ăng ký ti n theo quy nh báo cáo UBND Thành ph , T công tác liên ngành Thành ph ch m nh t là ngày 30/6/2000. - Ch o các ch u tư công trình thu c lĩnh v c ph trách t ch c tri n khai xây d ng công trình úng k thu t, ch t lư ng và ti n theo quy nh và ch p hành nghiêm t c các th t c qu n lý u tư và xây d ng hi n hành, thư ng xuyên xin ý ki n ch o c a Phó ch t ch ph trách kh i và phân công c th , ph i h p ch t ch trong t p th lãnh o s , ngành, qu n, huy n nâng cao hi u qu i u hành th c hi n các d án.
  4. - Ch ng gi i quy t, k p th i báo cáo nh ng vư ng m c v i các ngành liên quan và T công tác liên ngành Thành ph xem xét tháo g , m b o th c hi n ư c k ho ch UBND Thành ph ã giao. 5.2. Các s , ngành c a thành ph ph i nâng cao trách nhi m qu n lý nhà nư c theo ch c năng nhi m v ư c phân công, s d ng toàn b b máy c a mình áp ng k p th i các yêu c u c a công vi c, th c hi n c i cách hành chính trong vi c gi i quy t các th t c qu n lý u tư và xây d ng, rút ng n t i thi u 50% th i gian gi i quy t th t c cho các d án, công trình ã giao trong Quy t nh 45/2000/Q -UB. C th : - S K ho ch và u tư hư ng d n ôn c ki m tra và t ch c thNm nh phê duy t các d án u tư theo úng th t c qu n lý u tư xây d ng. T ng h p toàn b tình hình th c hi n hàng tháng và làm vi c th ng nh t v i T công tác liên ngành Thành ph trư c khi báo cáo tình hình v i UBND Thành ph . Báo cáo hàng tháng ph i c p rõ các n i dung tình hình tri n khai các th t c chuNn b u tư xây d ng, nh ng vư ng m c t n t i, nguyên nhân và gi i pháp xu t tháo g khó khăn cho ch u tư, ti n th c hi n kh i lư ng, k t qu gi i ngân và nh ng ki n ngh i v i UBND Thành ph ... - S Tài chính v t giá: ch u trách nhi m v chuy n ngu n v n và thNm nh phương án n bù gi i phóng m t b ng, quy t toán v n công trình, ph i h p v i S K ho ch và u tư trong vi c xem xét và trình UBND Thành ph , i u ch nh k ho ch XDCB hàng tháng. - Kho b c Nhà nư c thành ph : Ch u trách nhi m v ki m soát và thanh toán v n k p th i, úng ti n . - Ki n trúc sư trư ng thành ph : Hư ng d n ki m tra gi i quy t các th t c v quy ho ch ki n trúc, c p phép (n u có). -S a chính Nhà t: Ch u trách nhi m v hư ng d n và gi i quy t các th t c giao (thuê) t. - S Xây d ng, S Giao thông Công chính, S Công nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn: Ch u trách nhi m thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán c a các công trình thu c chuyên ngành mình qu n lý, t ch c ki m tra ch t lư ng, k thu t công trình theo úng quy nh hi n hành. - Các s ngành khi ư c m i tham gia h p tư v n thNm nh d án u tư ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n c a ngành mình mang theo g i cho S K ho ch và u tư t i cu c h p gi m b t phi n hà và rút ng n th i gian thNm nh d án. i u 6: Nhi m v , trách nhi m ch u tư: - Ch u trách nhi m toàn di n trư c pháp lu t và ngư i có thNm quy n quy t nh u tư v quá trình th c hi n d án (k thu t, ch t lư ng, ti n , hi u qu và th t c u tư...) theo quy nh t i i u 14 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và i m 2 ph n I c a Thông tư s 01/2000/TT-BXD ngày 01/3/2000 c a B Xây d ng v vi c Hư ng d n
  5. các hình th c qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng và ăng ký ho t ng xây d ng. - Xây d ng k ho ch, ăng ký ti n tri n khai th c hi n d án, báo cáo T công tác liên ngành Thành ph theo quy nh. - Báo cáo ti n vào ngày 18 hàng tháng v S KH& T và T công tác liên ngành Thành ph theo quy nh. Trong trư ng h p khó khăn không có kh năng th c hi n ư c k ho ch v n XDCB UBND Thành ph ã giao thì ph i có văn b n báo cáo UBND Thành ph và các ngành liên quan xem xét i u ch nh k ho ch. Quá trình tri n khai th c hi n n u có vư ng m c ph i ph n nh k p th i v i các ngành liên quan và T công tác liên ngành Thành ph có gi i pháp tháo g i u 7: Nguyên t c i u ch nh k ho ch: Giao cho t công tác liên ngành c a Thành ph ph i h p S K ho ch và u tư và S Tài chính V t giá hàng tháng rà soát ti n tri n khai t ng d án, công trình trong k ho ch b sung năm 2000 ã giao, k p th i trình UBND thành ph i u ch nh v n t công trình ch m ho c không có kh năng th c hi n sang các công trình có th t c, có kh năng th c hi n hoàn thành. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 8: Chánh văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n; thành viên T công tác liên ngành Thành ph ; Ch u tư các d án trong k ho ch u tư nh ng công trình h t ng k thu t ô th tr ng i m và ph c v 990 năm Thăng Long - Hà N i có trách nhi m t ch c tri n khai, th c hi n nghiêm túc quy nh này. i u 9: Quy nh này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c c n s a i ngh S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n k p th i g i văn b n ngh v b ph n thư ng tr c T công tác thu c S KH& T t ng h p, xu t ý ki n báo cáo UBND Thành ph i u ch nh k p th i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản