Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế áp dụng cho các khu công nghiệp phần mềm tập trung do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế áp dụng cho các khu công nghiệp phần mềm tập trung do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 58/2003/qđ-bccvt về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp internet quốc tế áp dụng cho các khu công nghiệp phần mềm tập trung do bộ bưu chính, viễn thông ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/2003/QĐ-BCCVT về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế áp dụng cho các khu công nghiệp phần mềm tập trung do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2003/Q -BCCVT Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2003 QUY T NNH C A B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG S 58/2003/Q -BBCVT NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2003 BAN HÀNH CƯ C DNCH V CÀI T VÀ THUÊ C NG K T N I TR C TI P INTERNET QU C T ÁP D NG CHO CÁC KHU CÔNG NGHI P PH N M M T P TRUNG B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Ngh nh s 55/CP ngày 23/08/2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet; Căn c Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/05/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c bưu chính, vi n thông; Căn c Quy t nh s 128/2000/Q -TTg ngày 20/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách và bi n pháp khuy n khích u tư phát tri n công nghi p ph n m m; Căn c Quy t nh s 81/2001/Q -TTg ngày 24/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình hành ng tri n khai Ch th s 58/CT-TW c a B Chính tr v y m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trong s nghi p công nghi p hoá và hi n i hoá giai o n 2001-2005. Căn c Thông tư s 03/1999/TT-TCB ngày 11/5/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n hư ng d n thi hành Ngh nh s 109-CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính và Vi n thông và Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c bưu chính, vi n thông; Căn c Thông tư s 04/2001/TT-TCB ngày 20/11/2001 c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 55/2001/N -CP ngày 23/08/2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v k t n i Intenet, d ch v truy nh p Internet và d ch v ng d ng Internet trong bưu chính, vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành cư c d ch v cài t và thuê c ng k t n i tr c ti p Internet qu c t c a các Doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP) áp d ng cho các Khu công nghi p ph n m m t p trung như sau: 1. Cư c cài t: 2.275.500 ng/c ng (thu m t l n).
  2. 2. Cư c thuê c ng k t n i tr c ti p Internet qu c t : STT T c (Kb/s) M c cư c (1.000 /tháng) 1 64 12.335 2 128 18.542 3 192 24.604 4 256 30.666 5 320 35.777 6 384 40.888 7 448 46.177 8 512 51.466 9 576 56.636 10 640 61.807 11 704 66.977 12 768 72.754 13 832 76.619 14 896 80.485 15 960 84.350 16 1.024 88.216 17 1.088 91.167 18 1.152 94.119 19 1.216 97.070 20 1.280 100.022 21 1.344 102.973 22 1.408 105.925 23 1.472 108.877 24 1.536 111.827 25 1.600 115.828 26 1.664 119.828 27 1.728 123.829 28 1.792 127.829 29 1.856 131.829 30 1.920 135.829 31 1.984 139.830
  3. 32 2.048 143.830 33 4Mb/s 230.128 34 8Mb/s 431.491 35 16Mb/s 791.066 36 34Mb/s 1.438.302 37 45Mb/s 1.797.878 3. Các m c cư c quy nh m c t i 1, 2 nêu trên chưa bao g m thu giá tr gia tăng (VAT) và cư c thuê kênh vi n thông t các khu công nghi p ph n m m t p trung n các doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet. i u 2. Doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP) ư c quy nh hình th c tính và thu cư c khác trên nguyên t c t ng cư c s d ng trong tháng không vư t quá m c cư c thuê c ng k t n i tr c ti p Internet qu c t quy nh t i i u 1 nêu trên. i u 3. Căn c m c cư c quy nh t i i u 1 khu công nghi p ph n m m t p trung quy nh m c cư c truy nh p Internet áp d ng cho các doanh nghi p ( i tư ng) ph n m m trong khu công nghi p s d ng trên cơ s bù p chi phí (không có l i nhu n). i u 4. Chi phí l p t ư ng truy n d n vi n thông t doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet n khu công nghi p ph n m m t p trung do các bên tho thu n trên cơ s giá thành. i u 5. Cư c thuê kênh vi n thông k t n i t khu công nghi p ph n m m t p trung n doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet do các bên tho thu n trên cơ s giá thành nhưng không vư t quá 70% m c cư c thuê kênh vi n thông trong nư c hi n hành. i u 6. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01/04/2003 và thay th Quy t nh s 15/2002/Q -TCB ngày 11/01/2002 c a T ng c c Bưu i n v vi c ban hành cư c d ch v cài t và thuê c ng truy nh p tr c ti p Internet qu c t áp d ng cho các khu công nghi p ph n m m t p trung. i u 7. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Bưu chính, Vi n thông; T ng Giám c, Giám c các doanh nghi p cung c p d ch v vi n thông, các doanh nghi p cung c p d ch v k t n i Internet (IXP), Giám c các khu công nghi p ph n m m t p trung và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. ng ình Lâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản