Quyết định 58/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
3
download

Quyết định 58/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 58/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µI b ë  ch Ý n h  S è  58/2003/Q§­B T C   n g µ y  16 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   Ö c ba n   µ n h  Biªn    vi h lai thu  Ò n p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h ti c b é   ë ng b é   µI ch Ý nh tr t  C¨n cø Ph¸p lÖnh xö  lý  ph¹m  hµnh chÝnh sè  44/2002/PL ngµy   vi 16/7/2002 .     C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002 cña  Ýnh  ñ     Ch ph quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,  ¬    v  h v c c tæ  cBc quan ngang  é. b C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh. BT  Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Õ. c Thu quy Õt  Þ nh ® §i Ò u  Ban  µnh  Ìm  1:  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n thªm  lo¹ “Biªnlai   5  i      thu tiÒn  ¹t”  É u   ph ,m CTT  45C  chØ   ã    Ö nh     Òn  ¹t(theo  É u   nh   c ghi m gi¸ti ph   m ®Ý kÌm): 5.000 ®ång, 10.000 ®ång, 20.000 ®ång, 50.000 ®ång  vµ  100.000  ®ång, sö  ông  èng  Êt trong c¶  íc®Ó     Òn ph¹t®èi víi   µnh    Þ    d th nh     n   thu ti         h c¸c vib xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ¹  ç  ph     h ch ti ch kh«ng  ph¶ighihä, tªnngêinép  Òn ph¹t.        ti     §èivíibiªnlaithu tiÒn  ¹t, É u           ph   m CTT  45B, khiviÕtbiªnlaikh«ng  Êt thiÕt         nh     ph¶i ghi ®Çy     ä, tªn ngêi nép  Òn  ¹t,v×    éi dung  µy  ∙  ã       ®ñ h       ti ph   c¸c n   n ® c ghi trongQuy Õt  nh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  Ìm    ®Þ x l    h ch k theo.  §i Ò u    2: Tæng   ôc  Õ   ã  c Thu c tr¸chnhiÖ m     n,    µnh, cÊp    in Ê ph¸th   ph¸t,  cho  ôc  C Thu Õ     Êp  ®Ó c ph¸tcho    Kho  ¹c Nhµ   íc tØnh, thµnh  è. Kho  ¹c b  n    ph   b  Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ã  n    ph c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,cÊp      ¹        l  ph¸tc¸c lo ibiªnlaithu tiÒn  ¹ttheo  ph   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Biªn laithu  Òn  ¹t® îc qu¶n  ý,sö  lu       ti ph     l  dông  theo  Õ     ch ®é qu¶n  ýÊn  l   chØ  Õ  thu ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 30/2001/Q§/BTC  µy  ng 13/4/2001 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  §i Ò u 3: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ¨ng  ® c«ng b¸o.
  2. 2
Đồng bộ tài khoản