Quyết định 58/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 58/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý tài chính đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khoản lợi nhuận được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 58/2004/Q§­BTC  ngµy 06 th¸ng 07 n¨m 2004 VÒ viÖc quy ®Þnh qu¶n lý  tµi chÝnh ®èi víi vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tõ kho¶n  lîi nhuËn ®îc chia tõ xÝ nghiÖp liªn doanh  dÇu khÝ Vietsovpetro Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc sè  01/2002/QH11 ngµy   16/12/2002;  ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 185/2003/Q§­TTg ngµy 10/9/2003   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  b∙i bá  c¸c quy  ®Þnh cña Thñ  tíng   ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp l¹i, ®Çu t trë l¹i tõ c¸c kho¶n thu   cña ng©n s¸ch nhµ níc tõ n¨m ng©n s¸ch 2004. ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Ng©n s¸ch nhµ  níc, Vô   trëng Vô Ph¸p chÕ, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   B∙i   bá   Th«ng   t  sè   49/TC/NSNN   ngµy  30/7/1997 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn vÒ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi kho¶n lîi nhuËn  ®îc chia tõ  xÝ  nghiÖp liªn doanh   dÇu khÝ Vietsovpetro. §i Ò u   2.   KÓ  tõ  n¨m 2004, kho¶n lîi nhuËn (sau khi  nép   thuÕ)   ®îc   chia   tõ   xÝ   nghiÖp   liªn   doanh   dÇu   khÝ  Vietsovpetro (phÇn ViÖt Nam  ®îc hëng) vµ  c¸c kho¶n dÇu,  khÝ  l∙i  ®îc chia cña níc chñ  nhµ  trong c¸c hîp  ®ång ph©n  chia s¶n phÈm (PSC) ph¶i nép ng©n s¸ch (Ch¬ng 121, lo¹i  03, kho¶n 02, môc 027, tiÓu môc 03 cña Môc lôc ng©n s¸ch  nhµ níc hiÖn hµnh) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  2. 2 § i Ò u   3.   Hµng n¨m, c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh  ®Çu t  vÒ  dÇu khÝ   ®îc Nhµ  níc phª duyÖt giao cho Tæng c«ng ty DÇu  khÝ ViÖt Nam thùc hiÖn ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch  nhµ  níc (bao gåm c¶ phÇn vèn gãp cña phÝa ViÖt nam cho  c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh  ®Çu t  träng  ®iÓm vÒ  dÇu khÝ) b¸o  c¸o ChÝnh phñ   ®Ó  tr×nh Quèc héi xem xÐt, quyÕt  ®Þnh theo  quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. §i Ò u   4.   Tæng c«ng ty DÇu khÝ  ViÖt Nam chÞu tr¸ch  nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông nguån kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc  ®Ó ®Çu t cho c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh cña ngµnh dÇu khÝ theo   ®óng chÕ   ®é  Nhµ  níc quy  ®Þnh,  ®óng môc  ®Ých vµ  cã  hiÖu  qu¶. §i Ò u   5.   §èi   víi  sè  vèn   ®∙  ®îc   ng©n  s¸ch   nhµ   níc  cÊp cho Tæng c«ng ty DÇu khÝ  ViÖt nam theo dù  to¸n  ®îc  Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao b»ng h×nh thøc ghi thu ghi chi,  ®Õn hÕt thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n ng©n s¸ch trung  ¬ng  n¨m 2003 nÕu cha sö  dông th×   ®îc sö  dông tiÕp  ®Ó  chi cho  c¸c c«ng tr×nh ®îc bè trÝ kÕ ho¹ch ®Çu t hµng n¨m cña Nhµ  níc. §i Ò u   6.   Kho b¹c nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t  chi   thanh   to¸n   vèn   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   cho   c¸c   c«ng  tr×nh, dù ¸n cña ngµnh dÇu khÝ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. §i Ò u   7.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   8.  Vô trëng Vô Ng©n s¸ch nhµ níc, Vô trëng Vô  §Çu   t,   Côc   trëng   Côc   Tµi   chÝnh  doanh   nghiÖp,   Tæng   gi¸m   ®èc Kho b¹c Nhµ  níc,  Tæng  côc trëng  Tæng  Côc ThuÕ, Chñ  tÞch Héi  ®ång  Qu¶n  trÞ, Tæng gi¸m   ®èc  Tæng  c«ng ty DÇu  khÝ   ViÖt   nam   cã   nhiÖm   vô   triÓn   khai   tæ   chøc   thùc   hiÖn  QuyÕt ®Þnh nµy.  
Đồng bộ tài khoản