Quyết định 594/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định 594/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 594/2001/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 594/2001/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 594/2001/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2001 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 594/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2001 V VI C S A Đ I, B SUNG GIÁ T I THI U CÁC M T HÀNG KHÔNG THU C DANH M C M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u qui đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997; Thông tư s 92/1999/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính quy đ nh th m quy n n đ nh giá tính thu c a T ng c c H i quan; Căn c Đi u 3 Quy t đ nh s 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Xét đ ngh c a ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u. QUY T Đ NH Đi u 1: Đi u ch nh giá t i thi u m t s m t hàng qui đ nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và b sung giá t i thi u các m t hàng phát sinh ban hành kèm theo quy t đ nh này. Đi u 2: Giá t i thi u các m t hàng đi u ch nh t i quy t đ nh này thay th giá t i thi u các m t hàng cùng lo i qui đ nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các ông C c trư ng C c Ki m tra - Thu thu XNK, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Lê M nh Hùng (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NG GIÁ S A Đ I, B SUNG B NG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 177/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 14/3/2001 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 594 ngày 29 tháng 6 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c h i quan) Tên hàng ĐVT Giá tính thu (USD) CHƯƠNG 4 * Hu b khung giá s a b t thành ph m qui đ nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 177/2001/QĐ-TCHQ. * S a b t thành ph m: + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t: - Lo i đóng trong h p, lon kim lo i kg 3,50 - Lo i đóng trong bao bì khác kg 3,00 + Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70% khung giá trên * S a lo i khác: + S a b t g y nguyên li u kg 2,00 + S a b t nguyên li u khác kg 1,80 CHƯƠNG 7 * Đ u Hà lan khô kg 2,00 CHƯƠNG 11 * Tinh b t s n t n 170,00 CHƯƠNG 15 * D u th c v t khác: + Lo i thô t n 540,00 + Lo i đã tinh ch t n 750,00 CHUƠNG 17 * K o cao su kg 2,80 * Bánh Chocolate (k c lo i pha Chocolate): + Do Hàn qu c s n xu t kg 1,80 + Do các nư c khác s n xu t kg 2,50 * Các lo i bánh nêu trên đ ng trong h p gi y, h p nh a, bao ni lon tính b ng 80% khung giá trên.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHƯƠNG 19 * Ca cao có đư ng, không s a kg 2,50 * Th c ăn ch bi n t s a kg 1,20 CHƯƠNG 20 * Ch t Protein đã đư c làm r n t đ u nành dùng làm th c ph m kg 0,90 chay CHƯƠNG 21 * Mì chính (b t ng t) do các nư c s n xu t (tr Trung Qu c s n xu t) + Lo i đã đóng trong bao bì dư i 25 kg t n 1.300,00 + Lo i đã đóng trong bao bì t 25 kg tr lên tính b ng 80% lo i trên * Mì chính (b t ng t) do Trung Qu c s n xu t tính b ng 90% lo i do các nư c khác s n xu t * Viên ng m sâm (h p = 165 gr) h p 1,70 CHƯƠNG 23 * Hoá ch t dùng trong công nghi p th c ph m: Mu i c a axit Nucleic + Lo i IMP (Disodium inosine 5 ' monophosphate) kg 12,00 + Lo i GMP (Disodium guanosine 5 ' monophosphate) kg 12,00 * Nguyên li u s n xu t th c ăn gia súc: B t xương th t t n 150,00 CHƯƠNG 28, 29 * Xút NaOH t n 220,00 CHƯƠNG 37 * Phim màu Kodak ProImage, Kodak ProFoto cu n 0,80 CHƯƠNG 39 * H t nh a PP (Poly Propylen) t n 550,00 * H t nh a PVC t n 500,00 * H p đ ng đĩa m m vi tính (h p đ ng 20 đĩa tr xu ng) h p 1,00 * Băng keo nh a kh r ng trên 20cm tính b ng 120% lo i kh dư i 20cm. CHƯƠNG 44 * G dán nhi u l p tính tương đương ván dăm g ép
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHƯƠNG 48 * Gi y d ng cu n dùng đ s n xu t khăn gi y v sinh t n 650,00 * Gi y t dính (m t m t có quét l p keo ho c nh a, m t m t có m2 0,10 l p gi y b o v ). CHƯƠNG 51, 52, 53... * V i m c lo i khác kh 1,6 m mét 0,50 * V i Jean thun (Cotton pha Polyester, Spandex...) kh 1,5m mét 1,50 CHƯƠNG 61, 62, 63... * Bao t i đay + Lo i đ ng 100 kg chi c 0,40 + Lo i đ ng trên ho c dư i 100 kg tính quy đ i theo lo i đ ng 100 kg * Chăn lông hoá h c: + Lo i t 2 kg tr xu ng chi c 2,00 + Lo i t 2 kg đ n dư i 3 kg chi c 5,00 + Lo i t 3 kg tr lên chi c 10,00 CHƯƠNG 64 * Các lo i giày do Trung Qu c s n xu t tính b ng 50% các lo i giày qui đ nh t i b ng giá 177/2001/QĐ-TCHQ CHƯƠNG 73 * V bình ga + Lo i đ ng dư i 9 kg ga bình 10,00 + Lo i đ ng t 9 kg đ n 15 kg ga bình 16,00 + Lo i đ ng trên 15 kg ga bình 22,00 * N i ch o b ng Inox, s t thép chưa đ ng b (thi u quai, n p) tính b ng 80% lo i đ ng b * Dây sen và gương sen (kèm giá đ ) đ ng b b 10,00 CHƯƠNG 83 *Khoá càng cua xe đ p chi c 0,15 CHƯƠNG 84 * Thân máy cày, máy x i + Lo i t 4 HP đ n 8 HP chi c 140,00
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Lo i trên 8 HP đ n 10 HP chi c 200,00 + Lo i trên 10 HP đ n 15 HP chi c 350,00 + Lo i trên 15 HP đ n 20 HP chi c 500,00 + Lo i trên 20 HP đ n 25 HP chi c 600,00 + Lo i trên 25 HP chi c 700,00 CHƯƠNG 85 * Bình đun nư c nóng dùng đi n (Water head): + Lo i do G7 s n xu t: - Lo i không làm nóng t c th i: -- Lo i dư i 30lít chi c 55,00 -- Lo i t 30 lít đ n dư i 50 lít chi c 70,00 -- Lo i t 50 lít đ n dư i 80 lít chi c 75,00 -- Lo i t 80 lít đ n dư i 100 lít chi c 80,00 -- Lo i t 100 lít đ n dư i 150 lít chi c 90,00 -- Lo i t 150 lít đ n 180 lít chi c 100,00 -- Lo i trên 180 lít đư c tính trên cơ s qui đ i giá theo dung tích chi c c a lo i 180 lít - Lo i nóng t c th i b ng đi n chi c 55,00 + Lo i do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% lo i trên CHƯƠNG 87 * Xe ô tô t i do Trung Qu c s n xu t + Lo i tr ng t i dư i 1 t n chi c 2.000,00 + Lo i tr ng t i t 1 t n đ n dư i 2 t n chi c 3.000,00 + Lo i tr ng t i t 2 t n đ n 3 t n chi c 5.000,00

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản