Quyết định 597/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
131
lượt xem
8
download

Quyết định 597/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 597/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án xây dựng giai đoạn 1 đoạn Mai Dịch - Pháp Vân thuộc đường vành đai III - thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 597/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   Þ nh § c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  597/Q§­T T G  n g µ y 16/5/2001 v Ò  vi Ö c  Ç u   T t p s ® t D ù  ¸n x © y  d ù n g  giai ® o ¹ n 1 ® o ¹ n M ai D Þ c h  ­ P h¸p  © n  thu é c ® ê n g    V v µ n h  ® ai   ­ th µ nh p h è  H µ   é i III N Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ  ña  é   ®Ò ngh c B Giao  th«ng  Ën    v t¶i(V¨n b¶n  è    s 234/GTVT­KH§T   ngµy  th¸ng 1  22    n¨m  2001) vµ    Õn  Èm  nh  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     ý ki th ®Þ c B K ho v§ t (V¨nb¶n  è    s 2208/BKH­VPT§  µy  th¸ng4  ng 11    n¨m  2001), Q U Y Õ T   Þ N H: § §i Ò u 1. §Çu  Dù   x©y  ùng    o¹n  ®o¹n  t ¸n  d giai® 1  Mai  Þch  Ph¸p  D ­  V ©n  éc ® êng  µnh  ai II ­thµnh  è  µ   éi víi éidung  ñ  Õu    thu   v ®   I    ph H N       n ch y nh sau: 1. Ph¹m    ù      vid ¸n:Trªn ®Þa  Ën  Ën  Ç u   Êy,huyÖn  õ    ph qu C Gi   T Liªm,quËn    Thanh  ©n  µ  Ön  Xu v huy Thanh  ×   µnh  è  µ   éi. Tr ­th ph H N ­Tæng  Òu  µituyÕn  ù      chi d   d ¸n theo quy  ¹ch lµ11,20 km.   ho       §iÓ m   u:    +  ®Ç Km 18  850     (ng∙tMai  Þch). D §iÓ m   èi:   +  cu   30  040  ®iÓ m  u   ña  ù    Çu  Km ( ®Ç c d ¸n c Thanh  ×). Tr ­ §o¹n  Õn  îclµm  íctrong giai®o¹n  cã    tuy ®   tr      1  tæng  Òu  µi10,10 km;  chi d     ®iÓ m   u   ¹ Km   +  ®Ç t i   18  850  µ  iÓ m   èit¹ ®iÓ m   v® cu   i  giao víi êng     ® bao  ¾c   å  B h Linh §µ m     (Km  +  28  980). §o¹n  Õp  èitõ Km   +  ti n     28  980  n   iÓ m   u   ù  cÇu  ®Õ ® ®Ç d ¸n  Thanh  ×  Ï Tr s   ® îc®Ç u      tsau. 2.TiªuchuÈn  ü  Ëtvµ     k thu   quy    u    ©y  ùng: m« ®Ç tx d a) TiªuchuÈn  ü  Ët:    k thu §o¹n  Mai  Þch    D ­ Ph¸p  ©n   V theo quy  ¹ch  å m     Çn:  Çn  êng  ho g hai ph ph ® ®«  Þ  ®êng  è  Ýnh  Êp        th ( ph ch c I)ë haibªn  µ  Çn  êng  v ph ® cao  èc li   t   ªntØnh    ë gi÷a (4 lµnxe).      TiªuchuÈn  ü  Ët¸p dông    k thu     theo c¸cquy  ×nh,quy  ¹m  ñ  Õu     tr   ph ch y sau: ­Quy  ¹m  ÕtkÕ   êng      ph thi   ® «t« cao  ècTCVN   t  5729­97. ­ Quy  ¹m  ü  ËtthiÕtkÕ   êng  è, ® êng    ph k thu    ® ph   qu¶ng  êng, ®«  Þ  tr   th 20­ TCN­104­83. ­TiªuchuÈn  ÕtkÕ   êng       thi   ® «t« TCVN   4054   ­98. ­Quy  ¹m  ÕtkÕ   Çu  èng    ph thi   c c theo tr¹ngth¸i íh¹n 22­           TCN­18­ gi i 79. b) Quy    u  :   m« ®Ç t
  2. 2 Ph Çn  êng: ®   +  Æt   ¾t  M c ngang:Giai®o¹n  cã     1  quy    m« sau: §o¹n l: ótMai  Þch        n D ­Linh §µ m     (Km  +  18  850     +  ­Km 28  580). Gi¶iphãng  Æt     m b»ng  µ  ©y  ùng  êng  «  Þ  vx d ® ® th theo   s¸tchØ  í ® êng  gi   i ®á   68m.  ©y  ùng  Ò     X d v haibªn  ® êng  tim  quy  ¹ch,m çi  ho   bªn  å m:  Çn  Ì ® ­ g ph h  êng  éng  r 8m,  Çn  êng  «   Þ  éng  ph ® ® th r 12m   cho  lµn xe  ¬  í vµ  lµn xe  2    c gi i 1      th« s¬. D¶i ®Êt    ÷a réng      ë gi   28m   îctrång c©y  ®    xanh  µ phÇn  t  ù  ÷®Ó   l  ®Ê d tr   giai o¹n   ® sau  ë   Õp c¸clµnxe  m ti       cao  ècvµ    µnh  Çn  t   c¸cth ph giao th«ng    kh¸c. §o¹n 2:Linh §µ m     êng       ­® bao  ¾c  å  B h Linh §µ m     (Km  +  28  580      +  ­ Km 28  980). Gi¶iphãng  Æt     m b»ng  µ  ©y  ùng  êng  «   Þ    vx d ® ® th s¸tchØ  í ® êng    gi i   ®á réng  51m  (theo quy      m« khu  Þch  ô  d v tæng  îp  µ  µ    å  h v nh ë h Linh  µ m). X ©y   §   dùng  Ò     v haibªn    êng,m çi  tim ®   bªn  å m:  Çn  Ì ® êng  éng  g ph h  r 5m,  Çn  êng  ph ® réng  12m   åm  lµn xe  ¬  í vµ  lµn xe    ¬).D¶i ®Êt    ÷a réng  (g 2    c gi   1    th« s     i ë gi   17m   ® îc trång c©y      xanh  µ phÇn  t  ù  ÷®Ó   l  ®Ê d tr   sau  µy  ©y  ùng    µn xe  ¬  nxd c¸c l   c giívµ    µnh  Çn    c¸cth i ph giao th«ng    kh¸c. +  Õt  Êu  Æt   êng: Kcm ® M Æt   êng  Êp  ® c cao b»ng  t«ng nhùa. bª    +  C¸c  ótgiao c ¾t: n    Giai®o¹n    ¹inótMai  Þch  µ  ótThanh  ©n  Ïx©y  ùng    Çu  ­   l:     T D vn  Xu s  d c¸cc v îtë  ÷a cho  lµn xe  i  ¼ng  ùcth«ng    gi   4    ® th tr   theo híng Mai  Þch        D ­ Ph¸p  ©n.  ¹i V T  c¸c vÞ  Ý giao c ¾t    tr     kh¸c tæ    chøc  giao b»ng.Giai®o¹n       sau:x©y  ùng    ót   d c¸c n   giao nh    quy  ¹ch. ho ­Ph Çn  Çu:   c +    ängthiÕtkÕ   T¶itr     H30­XB80. +  µn  Õn  µi2  Çu  îttrùcth«ng  ¹ nótgiao Mai  Þch  µ  To tuy ngo   c v     ti       D v Thanh  Xu ©n  cßn  ©y  ùng  Çu  ¹iTõ   îts«ng  LÞch. Khi tr Ón khai x©y  ùng  x d c §  v  T«     i     d cÇu Thanh  ×  Ïx©y  ùng  Çu  ît å  Tr s   d c v   Linh §µ m. h   ­C¸c    c«ng  ×nh kh¸ctrªntuyÕn: tr      X ©y  ùng  ng  é  Ö   èng  Õu  d ®å b h th chi s¸ng,hÌ ® êng, c©y       xanh, c¸c c«ng     tr×nh kü  Ët®«  Þ,c¸cc«ng  ×nh kü  Ët(c¸ctuynen  ü  Ët),   ¹m    thu   th     tr   thu       k thu   trc¸c dõng    Çu  îthoÆc   Çu  xe,c v   c chuid©n    sinhcho  êi®i  é.   ng   b 3.Vèn  u    µ  ån  èn:   ®Ç tv ngu v ­Tæng    møc  u      o¹n  (t¹m tÝnh):820.833  iÖu®ång. ®Ç tgiai® 1      tr   Bao  å m: g ­X ©y  ¾p:444.000  iÖu®ång.   l  tr   ­Kinh  Ý    ph kh¸c:301.758  iÖu®ång.   tr   ­ Dù     phßng:74.626  iÖu®ång.   tr   Tæng  møc   u    nªu    ¹m  Ýnh    ôc  ô  ©n     Õ   ¹ch ®Ç t trªn t t ®Ó ph v ph bæ k ho   nguån  èn  u    µ  Ï® îcx¸c®Þnh  Ýnh  v ®Ç tv s       ch thøc sau    ã  ÕtkÕ   µ    khic thi   v tæng  dù    îcduyÖt. to¸n®  
  3. 3 ­ Nguån  èn:Vèn  ©n    v  ng s¸ch nhµ  ícdµnh    n  cho    ãng  Æt   gi¶iph m b»ng  µ  v vèn    c¸cdoanh nghiÖp øng  ícx©y  ùng   tr   d ­chuyÓn giao (ph ng    ¬ thøc BT).     4.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   ­Chñ  u  :Bé    ®Ç t  Giao  th«ng  Ën  . v t¶i ­§¹idiÖn  ñ  u  :Ban     Ch ®Ç t  Qu¶n  ýdù    l   ¸n Th¨ng  Long. ­ TiÕn    ùc hiÖn  ù  giai®o¹n    ëi c«ng  ©y  ùng    ®é th   d ¸n    l:Kh   x d c«ng  ×nh tr   cuèin¨m    2001,c¬    b¶n  µn  µnh  ho th n¨m 2003. §i Ò u    ©n    Öm  ô: 2. Ph giao nhi v 1.Giao  é    B Giao  th«ng  Ën  : v t¶i + Phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  µnh  duy thi   k thu   th sau    èng  Êt víi û     khith nh     ban U nh©n  ©n  µnh  è  µ   éi,c¸cBé, ngµnh  Ò     ¹ng  ôc  ü  Ët®«  Þ  d th ph H N       v c¸ch m k thu   th vµ  ñy lî . th   i +  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Tr Th t Ch ph phª  Öt  Õ   ¹ch  u   Çu. Bé   ëng  duy k ho ®Ê th   tr Bé   Giao th«ng  Ën    îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  y  Òn  v t¶i®   t  ph ñ quy phª  Öt  Õt    duy k qu¶ ®Êu  Çu. th +  èi hîp  íic¸c Bé,  µnh  Ph   v    ng chøc n¨ng    Õt  ån  èn    ùc gi¶iquy ngu v ®Ó th   hiÖn  c«ng      ãng  Æt   t¸cgi¶iph m b»ng  µ  ùc hiÖn  ù    µy. v th   d ¸n n +    Tæ chøc  ùc hiÖn  ù    th   d ¸n theo  ng  Õn    µ  ®ó ti ®é v theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh. 2. Giao  û   U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi  ñ  ×,phèi hîp  íiBé   nh d th ph H N ch tr     v  Giao th«ng  Ën    Ëp ph¬ng      ãng  Æt   v t¶i  l ¸n gi¶iph m b»ng  µ    nh  ,®¸p    v t¸ ®Þ i c  øng kÞp  êitiÕn ®é     th     thic«ng.Uû     ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi cÇn  µnh  Ëp nh d th ph H N   th l  Ban    ãng  Æt   gi¶iph m b»ng  ña  ù     µy,cã    Èm  Òn  µ  c D ¸n n   ®ñ th quy v n¨ng  ùc®Ó   l  tr Ónkhaicã  Öu  i    hi qu¶  c«ng      ãng  Æt   t¸cgi¶i ph m b»ng  µ    nh    ña  ù  v t¸ ®Þ i c c d ¸n. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ  ã  ªnquan,Chñ  Þch  û   ph c li     t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi chÞu  nh d th ph H N   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản