Quyết định 60/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định 60/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 60/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 60/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 60/2003/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C THÍ I M T NG CÔNG TY CÔNG NGHI P TÀU TH Y VI T NAM SANG HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam và ý ki n c a các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án thí i m T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam sang ho t ng theo mô hình Công ty m - công ty con v i nh ng n i dung sau: 1. M c tiêu nh m thí i m i m i t ch c s n xu t kinh doanh c a T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam, t o i u ki n liên k t và phát huy năng l c các Doanh nghi p thành viên phát tri n ngành công nghi p tàu thu , thúc Ny quá trình tích t , t p trung v n t ng bư c hình thành T p oàn Công nghi p tàu th y c a Nhà nư c, kinh doanh a ngành, trên cơ s ngành chính là óng m i và s a ch a tàu bi n; t o m i quan h ch t ch và xác nh rõ quy n l i, trách nhi m v s n phNm, v n và l i ích kinh t gi a các doanh nghi p có tư cách pháp nhân; cung c p t t hơn các d ch v thông tin, ti p th , tiêu th , cung ng, nghiên c u, ào t o cho các ơn v tham gia liên k t, nâng cao uy tín và kh năng c nh tranh c a doanh nghi p và s n phNm c a T ng công ty trên th trư ng. 2. N i dung chính c a án: a) T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam chuy n sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con như sau: - Công ty m (T ng công ty) là doanh nghi p nhà nư c, tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t - kinh doanh và có v n u tư các công ty con, ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c t i Công ty và v n u tư vào các công ty con, toàn quy n i u hoà ph n v n Nhà nư c t i các công ty con theo i u l và Quy ch tài chính thí i m ư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
  2. - Tuỳ theo c i m v s n xu t - kinh doanh; quy mô, tính ch t u tư v n và v trí quan tr ng i v i s phát tri n c a công ty m , có th hình thành các lo i công ty con sau ây: + Công ty con là doanh nghi p do công ty m n m gi toàn b v n i u l , g m Doanh nghi p nhà nư c ho c Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. + Công ty c ph n do công ty m gi c ph n chi ph i, + Công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên do Công ty m gi t l v n góp chi ph i. Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài s n, tên g i, b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a doanh nghi p; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh c a pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a công ty con. b) Cơ c u v n i u l , ngành ngh kinh doanh c a Công ty m và t ng công ty con; t ch c, qu n lý c a Công ty m ; quan h gi a Công ty m v i ch s h u Nhà nư c và v i Công ty con, Công ty thành viên, ơn v s nghi p ư c quy nh trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m . c) Công ty m có trách nhi m k th a các quy n và nghĩa v pháp lý c a T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam. i u 2. Vi c chuy n sang ho t ng theo mô hình Công ty m - công ty con c a T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam ư c th c hi n như sau: 1. Giai o n 1 ( n h t năm 2003): + Thành l p Công ty m bao g m b máy c a T ng công ty hi n có và 10 ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty (danh sách t i m c I, Ph n A c a Ph l c). + Hình thành các công ty con g m 04 Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên và 02 doanh nghi p nhà nư c (danh sách t i m c II, Ph n A c a Ph l c). + i v i ph n v n góp c a các Doanh nghi p thành viên thu c T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam trong các Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty liên doanh v i nư c ngoài Công ty m là i di n ch s h u (danh sách t i m c III, Ph n A c a Ph l c). 2. Giai o n 2: ( 2004 - 2005) + Chuy n 5 doanh nghi p nhà nư c thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (danh sách t i m c I, Ph n B c a Ph l c). + C ph n hoá 21 doanh nghi p nhà nư c (danh sách t i m c II, Ph n B c a Ph l c). i u 3. Phân giao nhi m v
  3. 1. Giao H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam: a) L p án chuy n các doanh nghi p nhà nư c, thành viên c a T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam thành các Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, Công ty c ph n; chuy n Vi n Khoa h c công ngh tàu th y thành doanh nghi p nhà nư c ho t ng khoa h c công ngh (m c 1 và 2 i u 2 Quy t nh này); án ào t o ngu n nhân l c trình cao áp ng phát tri n ngành công nghi p tàu th y và D án b th mô hình tàu th y thu c Vi n Khoa h c công ngh tàu th y thành Phòng thí nghi m qu c gia. b) Xây d ng i u l t ch c ho t ng, Quy ch tài chính c a mô hình thí i m t ch c Công ty m - công ty con t i T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam trình Chính ph xem xét, phê duy t. 2. Giao B trư ng B Giao thông v n t i: ch o xây d ng và th c hi n quy ho ch ngành công nghi p tàu th y Vi t Nam và t p trung ch o phát tri n T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam thành T p oàn kinh t m nh. Ph i h p v i Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p, H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam xây d ng án thí i m H i ng qu n tr ký h p ng v i T ng giám c T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. Giao B trư ng B Giáo d c và ào t o: ch o T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam xây d ng án ào t o ngu n nhân l c trình cao áp ng phát tri n ngành công nghi p tàu th y th i kỳ m i. 4. Giao B trư ng B Khoa h c - Công ngh : ch o T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam th c hi n t t D án b th mô hình tàu th y thu c Vi n Khoa h c công ngh tàu th y thành Phòng thí nghi m qu c gia. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. B trư ng các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giáo d c và ào t o, Khoa h c - Công ngh , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C V VI C THÍ I M T NG CÔNG TY CÔNG NGHI P TÀU TH Y VI T NAM SANG HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON
  4. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 60/2003 /Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A- Giai o n I thí i m T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con n h t năm 2003. I. THÀNH L P CÔNG TY M BAO G M: B MÁY C A T NG CÔNG TY HI N CÓ VÀ 10 ƠN VN H CH TOÁN PH THU C T NG CÔNG TY: 1. Công ty Công nghi p tàu th y và Xây d ng Sông H ng, 2. Công ty L p máy và Xây d ng Vinashin, 3. Công ty V n t i và D ch v hàng h i, 4. Trung tâm H p tác ào t o lao ng v i nư c ngoài, 5. Trung tâm Công ngh tin h c, 6. Công ty Tư v n và Thi t k công nghi p tàu thu , 7. Công ty Công nghi p tàu th y à N ng, 8. Công ty u tư và Thương m i giao thông v n t i, 9. Công ty K thu t công ngh bi n, 10. Công ty K thu t i u khi n và Thông tin. II. HÌNH THÀNH CÁC CÔNG TY CON: CHUY N 04 DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN: 1. Nhà máy óng tàu B ch ng, 2. Nhà máy s a ch a tàu bi n Phà R ng, 3. Nhà máy óng tàu B n Ki n, 4. Công ty Công nghi p tàu thu Sài Gòn. + Gi nguyên doanh nghi p nhà nư c: Công ty Tài chính công nghi p tàu thu . + Chuy n thành doanh nghi p nhà nư c ho t ng khoa h c công ngh : Vi n Khoa h c công ngh tàu th y. III. DOANH NGHI P THÀNH VIÊN THU C T NG CÔNG TY CÔNG NGHI P TÀU TH Y VI T NAM G M CÁC CÔNG TY C PH N, CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N NHI U THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN
  5. DOANH V I NƯ C NGOÀI DO CÔNG TY M LÀ I DI N CH S H U: + Công ty m gi c ph n chi ph i ho c v n góp chi ph i: 1. Công ty c ph n K thu t công nghi p tàu th y Shintec, 2. Công ty c ph n Xây d ng Vinashin, 3. Công ty c ph n u tư và v n t i d u khí Vinashin, 4. Công ty c ph n K thu t tàu công trình th y Vinashin, 5. Công ty c ph n Xây d ng và Phát tri n cơ s h t ng Vinashin, 6. Công ty c ph n Ch bi n g - kinh doanh v t li u xây d ng Vinashin, 7. Công ty c ph n Công ngh i n l nh Vinashin, 8. Công ty trách nhi m h u h n Khu công nghi p Cái Lân, 9. Công ty liên doanh v n t i bi n Bancan. + Công ty m gi c ph n m c th p ho c góp v n m c th p: 1. Công ty c ph n Môi trư ng công nghi p tàu th y Shintec, 2. Công ty c ph n B o hi m Thăng Long, 3. Công ty c ph n C ng B n ình - Sao Mai, 4. Ngân hàng c ph n nhà (HAHUBANK), 5. Công ty trách nhi m h u h n Nhà máy s a ch a tàu bi n Huyndai - Vinashin, 6. Công ty liên doanh Sheellgas, 7. Công ty liên doanh Visdemco. B- Giai o n II thí i m T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con (năm 2004 n h t năm 2005). I. CHUY N 05 DNNN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N 01 THÀNH VIÊN: 1. Nhà máy óng tàu H Long, 2. Công ty Tàu th y Nam Tri u, 3. Nhà máy óng tàu à N ng,
  6. 4. Nhà máy óng tàu Nha Trang ( Khánh Hoà), 5. Công ty óng tàu và công nghi p hàng h i Sài Gòn. II. C PH N HOÁ 21 DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: 1. Nhà máy óng tàu Sông C m, 2. Nhà máy óng tàu Tam B c, 3. Công ty Công nghi p tàu th y Ngô Quy n, 4. Công ty Công nghi p tàu th y và Xây d ng H ng Bàng, 5. Công ty Xu t nh p khNu v t tư tàu th y, 6. Công ty V n t i Bi n ông, 7. Công ty Xây d ng và ng d ng công ngh m i, 8. Công ty Cơ khí - i n- i n t tàu th y, 9. Công ty óng tàu và V n t i th y H i Dương, 10. Nhà máy óng tàu Nam Hà, 11. Nhà máy óng tàu Sông Lô ( t nh Phú Th ), 12. Công ty Công nghi p tàu th y Thanh Hoá, 13. Nhà máy óng tàu B n Th y, 14. Công ty Công nghi p tàu th y Qu ng Bình, 15. Công ty Công nghi p nông th y s n Phú Yên, 16. Nhà máy óng tàu 76, 17. Công ty óng tàu và V n t i th y C n Thơ, 18. Công ty V n t i sông bi n C n Thơ, 19. Công ty Tư v n u tư và Thương m i, 20. Công ty Tư v n thi t k công nghi p giao thông v n t i, 21. Công ty i n chi u sáng à N ng.
Đồng bộ tài khoản