Quyết định 60/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
46
lượt xem
8
download

Quyết định 60/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 60/2004/qđ-btc về việc ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 60/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 60/2004/Q -BTC NGÀY 15 THÁNG 07 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH ĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TR VÀ THANH TOÁN CH NG KHOÁN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; Căn c Ngh nh 77/2003/N -CP c a Chính ph ngày 01 tháng 7 năm 2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Theo ngh c a Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c, các Trung tâm Giao d ch ch ng khoán, các thành viên lưu ký và các bên có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) QUY CH ĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TR VÀ THANH TOÁN CH NG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 60 /2004/Q -BTC ngày 15 tháng 07 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính ) Chương 1:
 2. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh nguyên t c, n i dung, trình t , th t c liên quan n ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ăng ký ch ng khoán là vi c ghi nh n quy n s h u, các quy n khác và nghĩa v liên quan c a ngư i s h u ch ng khoán b ng h th ng thông tin lưu gi ch ng khoán và h th ng thông tin v ngư i s h u ch ng khoán. 2. Lưu ký ch ng khoán là vi c nh n ch ng khoán do khách hàng g i, b o qu n ch ng khoán cho khách hàng và giúp khách hàng th c hi n các quy n c a mình i v i ch ng khoán. 3. i lý chuy n như ng quy n s h u là t ch c cung c p d ch v qu n lý thông tin v ngư i s h u ch ng khoán, chuy n quy n s h u và phân ph i ch ng khoán, thay m t t ch c phát hành báo cáo cho các c ông thông tin liên quan nh n ư c t t ch c phát hành. 4. Thành viên lưu ký là công ty ch ng khoán, ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c (UBCKNN) c p Gi y phép lưu ký cung c p d ch v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán ã ăng ký làm thành viên lưu ký t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán (TTGDCK). 5. Bù tr song phương là phương th c bù tr các giao d ch ch ng khoán ư c th c hi n kh p trong cùng ngày gi a các c p i tác giao d ch i v i m t lo i ch ng khoán, t ó ưa ra k t qu ròng b ng ti n và ch ng khoán ph i thanh toán c a m i bên. 6. Bù tr a phương là phương th c bù tr các giao d ch ch ng khoán ư c kh p trong cùng ngày gi a nhi u bên tham gia giao d ch i v i m t lo i ch ng khoán, t ó ưa ra k t qu ròng b ng ti n và ch ng khoán ph i thanh toán c a m i bên. 7. Ngày thanh toán là ngày mà thành viên lưu ký bên mua ho c thành viên lưu ký bên bán ch ng khoán ư c nh n ch ng khoán ho c ti n theo quy nh c a UBCKNN. 8. Ngày ăng ký cu i cùng là ngày do t ch c phát hành n nh xác nh danh sách ngư i s h u ch ng khoán ph c v cho vi c th c hi n các quy n c a ngư i s h u ch ng khoán. i u 3. Các t ch c ư c th c hi n ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán
 3. 1. TTGDCK, Trung tâm Lưu ký và các thành viên lưu ký là nh ng t ch c ư c cung c p d ch v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. 2. TTGDCK th c hi n ch c năng c a Trung tâm Lưu ký cho n khi Trung tâm Lưu ký c l p ư c thành l p. Chương 2: THÀNH VIÊN LƯU KÝ i u 4. i u ki n c p Gi y phép lưu ký 1. Ngân hàng thương m i nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh xin c p Gi y phép lưu ký ph i áp ng các i u ki n sau: a) ư c phép thành l p và ho t ng t i Vi t Nam; b) Có n quá h n không quá 5% trên t ng dư n ; có lãi trong hai năm g n nh t; c) Có cơ s v t ch t, k thu t m b o cung c p d ch v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán; d) Có t i thi u 02 nhân viên nghi p v có trình i h c và có ch ng ch cơ b n v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và ch ng ch lu t áp d ng trong ngành ch ng khoán do UBCKNN c p; e) Có m t thành viên trong Ban Giám c ph trách v ho t ng lưu ký ch ng khoán có ch ng ch cơ b n v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và ch ng ch lu t áp d ng trong ngành ch ng khoán do UBCKNN c p; 2. Chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam xin c p Gi y phép lưu ký ph i áp ng các i u ki n sau: a) Các i u ki n quy nh t i Kho n 1 i u này; b) ư c phép ho t ng lưu ký ch ng khoán theo u quy n c a ngân hàng nguyên x . 3. Công ty ch ng khoán ã ư c UBCKNN c p gi y phép ho t ng môi gi i ho c t doanh ch ng khoán. i u 5. H sơ xin c p Gi y phép lưu ký 1. Ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh xin c p Gi y phép lưu ký ph i n p cho UBCKNN 01 b h sơ g m các tài li u sau ây: a. ơn xin c p Gi y phép lưu ký (theo Ph l c 01/LK kèm theo Quy ch này); b. B n sao h p l Gi y phép thành l p và ho t ng;
 4. c. Thuy t minh cơ s v t ch t, k thu t ph c v ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 02/LK kèm theo Quy ch này); d. Danh sách nhân viên nghi p v kèm theo h sơ ăng ký c a nhân viên nghi p v áp ng i u ki n cung c p d ch v lưu ký (theo Ph l c 03/LK kèm theo Quy ch này); e. Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán trong 02 năm liên t c g n nh t; g. Lý l ch tóm t t c a thành viên Ban Giám c ngân hàng ph trách ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 04/LK kèm theo Quy ch này) và b n sao h p l các ch ng ch chuyên môn v ch ng khoán quy nh t i i m e Kho n 1 i u 4 Quy ch này; h. Phương án cung c p d ch v lưu ký ch ng khoán trong 12 tháng u ho t ng. 2. Chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam xin c p Gi y phép lưu ký ph i n p cho UBCKNN 01 b h sơ g m các tài li u sau ây: a. Các tài li u quy nh t i i m a, c, d, e, g và h Kho n 1 i u này; b. Các tài li u c a ngân hàng nư c ngoài có chi nhánh t i Vi t Nam bao g m: i. i u l c a ngân hàng nguyên x ; ii.Gi y phép ho t ng c a ngân hàng nguyên x ; iii. Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán trong hai năm liên t c g n nh t và báo cáo tình hình ho t ng lưu ký c a ngân hàng nguyên x . c) B n sao h p l Gi y phép thành l p và ho t ng c a chi nhánh t i Vi t Nam; d) Gi y y quy n c a ngân hàng nư c ngoài cho chi nhánh t i Vi t Nam th c hi n ho t ng lưu ký ch ng khoán. Các tài li u quy nh t i các i m b và d Kho n 2 i u này bao g m b n g c ti ng c a nư c nguyên x và b n sao d ch ra ti ng Vi t có xác nh n c a cơ quan công ch ng Vi t Nam. i u 6. Th t c c p Gi y phép lưu ký 1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , UBCKNN c p Gi y phép lưu ký ch ng khoán cho ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài. Trong trư ng h p t ch i c p Gi y phép, UBCKNN gi i thích rõ lý do b ng văn b n. 2. Trư c khi nh n Gi y phép lưu ký, ngân hàng thương m i Vi t Nam, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ph i n p l phí c p Gi y phép lưu ký theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 5. 3. Vi c xét c p Gi y phép lưu ký cho công ty ch ng khoán ư c th c hi n ng th i v i vi c xét c p Gi y phép ho t ng môi gi i ho c t doanh ch ng khoán. 4. H sơ xin c p phép ho t ng lưu ký cho công ty ch ng khoán bao g m các tài li u quy nh t i i m c và d Kho n 1 i u 5 Quy ch này. i u 7. ăng ký th c hi n ho t ng lưu ký ch ng khoán cho h i s , chi nhánh c a ngân hàng thương m i 1. Ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n là thành viên lưu ký ư c ăng ký cho h i s , chi nhánh cung c p d ch v lưu ký ch ng khoán v i UBCKNN khi h i s và chi nhánh ó áp ng các i u ki n sau: a) Các i u ki n quy nh t i i m c, d Kho n 1 i u 4 Quy ch này; b) Có m t thành viên trong Ban Giám c h i s , chi nhánh ph trách ch u trách nhi m v ho t ng lưu ký ch ng khoán có ch ng ch cơ b n v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và ch ng ch lu t áp d ng trong ngành ch ng khoán do UBCKNN c p. 2. H sơ ăng ký quy nh t i Kho n 1 i u này bao g m: a. ơn ăng ký cho h i s , chi nhánh cung c p d ch v lưu ký ch ng khoán; (theo Ph l c 05/LK kèm theo Quy ch này); b. Thuy t minh cơ s v t ch t, k thu t c a h i s , chi nhánh ph c v ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 02/LK kèm theo Quy ch này); c. Gi y y quy n c a Ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n cho h i s , chi nhánh th c hi n ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 06/LK kèm theo Quy ch này); d. Lý l ch tóm t t c a thành viên Ban Giám c h i s , chi nhánh ngân hàng ph trách ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 03/LK kèm theo Quy ch này) và b n sao h p l các ch ng ch chuyên môn v ch ng khoán quy nh t i i m b Kho n 2 i u 7 Quy ch này; e. Danh sách nhân viên nghi p v ho t ng lưu ký ch ng khoán t i h i s , chi nhánh c a thành viên lưu ký kèm theo h sơ ăng ký c a nhân viên nghi p v i u ki n cung c p d ch v lưu ký (theo Ph l c 02/LK kèm theo Quy ch này); g. Gi y u quy n c a ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n cho thành viên Ban giám c h i s , chi nhánh ph trách ho t ng lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 07 /LK kèm theo Quy ch này). 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , UBCKNN phê duy t vi c ăng ký ho t ng lưu ký ch ng khoán cho h i s , chi nhánh c a các t ch c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 8. ăng ký thành viên lưu ký
 6. 1. Trong th i h n 12 tháng, k t ngày ư c UBCKNN c p Gi y phép lưu ký, công ty ch ng khoán, ngân hàng thương m i Nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ph i làm th t c ăng ký làm thành viên lưu ký t i TTGDCK, m tài kho n lưu ký ch ng khoán t i TTGDCK và óng góp vào Qu h tr thanh toán theo quy nh . 2. Trình t , th t c ăng ký thành viên lưu ký và m tài kho n quy nh t i Kho n 1 i u này do TTGDCK quy nh . 3. Sau khi c p Gi y ch ng nh n thành viên lưu ký, TTGDCK ph i g i báo cáo cho UBCKNN v vi c ăng ký thành viên lưu ký c a các t ch c ó. i u 9. Quy n và nghĩa v c a thành viên lưu ký 1. Thành viên lưu ký có quy n: a. Yêu c u khách hàng cung c p thông tin ho c các tài li u c n thi t th c hi n vi c ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán; b. Thu phí s d ng d ch v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán iv i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t; c. ăng ký các h p ng c m c ch ng khoán lưu ký t p trung t i TTGDCK, Trung tâm lưu ký; d. H tr ch ng khoán và nh n ch ng khoán h tr t các thành viên lưu ký khác trong trư ng h p t m th i thi u kh năng thanh toán ch ng khoán và hoàn tr theo quy nh c a pháp lu t. 2. Thành viên lưu ký có nghĩa v : a) Ch u hoàn toàn trách nhi m v ho t ng lưu ký, ăng ký, thanh toán c a mình cũng như c a h i s , chi nhánh ã ăng ký ho t ng lưu ký; b) Cung c p d ch v lưu ký, thanh toán ch ng khoán cho khách hàng i v i các lo i ch ng khoán quy nh t i i u 18 Quy ch này và ph i tái lưu ký các ch ng khoán ó t i TTGDCK; c) Cung c p cho TTGDCK nh ng thông tin ho c các tài li u c n thi t th c hi n vi c ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán; d) y quy n b ng văn b n cho Ngân hàng ch nh thanh toán th c hi n vi c thanh toán ti n liên quan n giao d ch ch ng khoán (theo Ph l c 08/LK kèm theo Quy ch này); e) y quy n b ng văn b n cho TTGDCK th c hi n các nghi p v liên quan n vi c bù tr thanh toán các giao d ch ch ng khoán (Ph l c 09/LK);
 7. g) Cam k t tuân th các quy nh c a UBCKNN, TTGDCK và Ngân hàng ch nh thanh toán v các v n liên quan n ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán (Ph l c 09/LK); h) óng góp vào Qu H tr thanh toán theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. ình ch , thu h i Gi y phép lưu ký ch ng khoán 1. Thành viên lưu ký b ình ch ho t ng lưu ký ch ng khoán t i a 60 ngày trong trư ng h p sau ây: a. Không còn áp ng các i u ki n c p Gi y phép lưu ký quy nh t i Kho n 1 i u 4 Quy ch này, tr i u ki n quy nh t i i m b Kho n 1 i u 4; b. Không th c hi n nghĩa v c a thành viên lưu ký quy nh t i Kho n 2 i u 9 Quy ch này; c. Thư ng xuyên vi ph m các quy nh t i các i u 51, 52 và 53 Quy ch này; d. Theo ngh c a TTGDCK do vi ph m các quy nh c a TTGDCK. 2. Thành viên lưu ký b thu h i Gi y phép lưu ký trong các trư ng h p sau ây: a) H t th i h n b ình ch ho t ng lưu ký mà không kh c ph c nh ng vi ph m quy nh t i Kho n 1 i u này; b) Không tri n khai ho t ng lưu ký ch ng khoán trong 12 tháng k t ngày ư c c p Gi y phép lưu ký ch ng khoán, tr trư ng h p Ngân hàng lưu ký là Ngân hàng giám sát b o qu n tài s n cho Qu u tư; c) T nguy n xin ch m d t ho t ng lưu ký ch ng khoán và ư c UBCKNN ch p thu n sau khi xem xét ơn xin rút gi y phép lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 10/LK kèm theo Quy ch này); d) Ch m d t ho t ng do gi i th , phá s n, sáp nh p, chia, h p nh t, chuy n i doanh nghi p. 3. Trư c khi ch m d t ho t ng lưu ký ch ng khoán, thành viên lưu ký ph i th c hi n các nghĩa v sau ây: a. Hoàn t t nghĩa v thanh toán ch ng khoán v i TTGDCK và thanh toán ti n cho Ngân hàng ch nh thanh toán; b. Làm th t c t t toán tài kho n lưu ký ch ng khoán t i TTGDCK và t t toán tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng t i thành viên lưu ký. 4. Th t c t t toán tài kho n lưu ký ch ng khoán ư c th c hi n theo quy nh c a TTGDCK.
 8. 5. Sau khi thành viên lưu ký ã t t toán tài kho n lưu ký ch ng khoán, TTGDCK ph i hoàn tr ph n óng góp còn l i vào Qu H tr thanh toán c a thành viên lưu ký sau khi ã tr nghĩa v n c a thành viên lưu ký i v i TTGDCK và Ngân hàng ch nh thanh toán và báo cáo UBCKNN. i u 11. H sơ, th t c ăng ký nhân viên nghi p v 1. H sơ ăng ký làm nhân viên nghi p v cho công dân Vi t Nam bao g m : a. ơn ăng ký cho nhân viên nghi p v th c hi n nghi p v lưu ký ch ng khoán (theo Ph l c 11/LK kèm theo Quy ch này); b. B n sao h p l ch ng ch cơ b n v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và ch ng ch lu t áp d ng cho ngành ch ng khoán và b ng t t nghi p i h c; c. Sơ y u lý l ch có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 2. H sơ ăng ký làm nhân viên nghi p v cho công dân nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam bao g m: a. Các tài li u quy nh t i i m a, b Kho n 1 i u này; b. B n sao h p l h chi u; c. B n sao h p l gi y phép lao ng t i Vi t Nam do B Lao ng Thương binh và Xã h i Vi t Nam c p. 3. Sau khi thành viên lưu ký hoàn t t th t c ăng ký nhân viên nghi p v , UBCKNN thông báo v danh sách nhân viên nghi p v cho TTGDCK và thành viên lưu ký. Chương 3: ĂNG KÝ CH NG KHOÁN i u 12. ăng ký ch ng khoán 1. T t c các ch ng khoán niêm y t ho c ăng ký giao d ch t i TTGDCK ph i ư c ăng ký lưu ký t p trung t i TTGDCK. Vi c ăng ký ch ng khoán bao g m: a. ăng ký lưu ký các ch ng khoán m i phát hành; b. Qu n lý s ăng ký ngư i s h u ch ng khoán; c. Qu n lý s ăng ký ch ng khoán chuy n như ng, s ăng ký ch ng khoán c m c ; d. L p danh sách ngư i s h u ch ng khoán chuNn b ih ic ông hàng năm; e. Làm d ch v g i thư m i c ông và ghi biên b n các cu c h p ih i ng c ông;
 9. g. Th c hi n các công vi c liên quan n thanh toán c t c, trái t c và các quy n c a c ông; h. Th c hi n các nghi p v ăng ký ch ng khoán liên quan n tăng, gi m v n c a t ch c phát hành; i. Giám sát t l tham gia c a bên nư c ngoài; j. Các công vi c khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th t c ăng ký ch ng khoán t i TTGDCK ư c th c hi n theo quy nh c a TTGDCK . i u 13. Quy n và nghĩa v c a TTGDCK trong ho t ng ăng ký ch ng khoán 1. Ghi chép chính xác, y và c p nh t thông tin v các ch ng khoán ã ăng ký. 2. B o qu n, lưu tr , thu th p và x lý s li u liên quan n ăng ký ch ng khoán. 3. Th c hi n ki m soát n i b nh m b o v khách hàng ho c ngư i s h u ch ng khoán. 4. Giám sát các thành viên lưu ký trong vi c lên danh sách ngư i s h u ch ng khoán có ch ng khoán lưu ký t i TTGDCK và theo dõi t l n m gi ch ng khoán c a ngư i s h u ch ng khoán phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 5. Hư ng d n quy trình ăng ký ch ng khoán cho thành viên lưu ký. 6. Cung c p d ch v chuy n quy n s h u ch ng khoán i v i các ch ng khoán ã ăng ký lưu ký t p trung t i TTGDCK. 7. Th c hi n ch c năng ăng ký giao d ch b o m i v i các ch ng khoán ã ư c lưu ký t p trung t i TTGDCK. 8. Thu phí i v i thành viên lưu ký s d ng d ch v ăng ký ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. 9. Quy nh quy n và nghĩa v c a thành viên lưu ký trong ho t ng ăng ký ch ng khoán . i u 14. Thông tin ăng ký 1. Ch ng khoán ư c ăng ký tách bi t cho t ng lo i theo các thông tin sau ây: a. Thông tin v ch ng khoán; b. Thông tin v ngư i s h u ch ng khoán.
 10. 2. N i dung c th v các thông tin quy nh t i Kho n 1 i u này do TTGDCK quy nh. i u 15. Thay i thông tin ăng ký 1. Khi c n thay i quy n s h u ch ng khoán, h và tên, a ch c a ngư i s h u ch ng khoán, thay i thông tin v m t pháp nhân s h u ch ng khoán thì thành viên lưu ký ho c t ch c phát hành ph i n p cho TTGDCK m t b h sơ xin thay i các thông tin v ăng ký ch ng khoán. 2. H sơ quy nh t i Kho n 1 i u này do TTGDCK quy nh. 3. TTGDCK ph i i u ch nh thông tin ăng ký phù h p v i các thông tin do thành viên lưu ký, t ch c phát hành cung c p. N u phát hi n mâu thu n trong các thông tin v ăng ký ch ng khoán thì TTGDCK ph i x lý thông tin cho phù h p sau khi xác nh n l i v i các bên có liên quan. Chương 4: LƯU KÝ CH NG KHOÁN i u 16. Nguyên t c th c hi n ho t ng lưu ký ch ng khoán 1. Các ch ng khoán niêm y t ho c ăng ký giao d ch t i TTGDCK ph i ư c lưu ký t p trung t i TTGDCK. 2. Thành viên lưu ký ư c cung c p cho khách hàng d ch v lưu ký i v i các ch ng khoán khác ngoài các ch ng khoán quy nh t i Kho n 1 i u này. TTGDCK ư c nh n tái lưu ký các ch ng khoán ó n u thành viên lưu ký có yêu c u. TTGDCK hư ng d n vi c ăng ký lưu ký i v i các lo i ch ng khoán này. 3. Các ch ng khoán cùng lo i ư c lưu ký t p trung t i TTGDCK dư i hình th c lưu ký t ng h p; ngư i s h u ch ng khoán tr thành ngư i ng s h u ch ng khoán lưu ký t ng h p theo t l ch ng khoán ư c lưu ký. 4. Vi c lưu ký ch ng khoán c a khách hàng ư c qu n lý theo hai c p: khách hàng lưu ký ch ng khoán t i thành viên lưu ký và thành viên lưu ký tái lưu ký ch ng khoán c a khách hàng t i TTGDCK. 5. Các thành viên lưu ký ph i m tài kho n lưu ký ch ng khoán t i TTGDCK. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các t ch c tín d ng và các t ch c khác tham gia u th u, i lý phát hành, b o lãnh phát hành trái phi u Chính ph ư c tr c ti p m tài kho n lưu ký trái phi u Chính ph cho chính mình t i TTGDCK và ư c nh n các d ch v lưu ký do TTGDCK cung c p. Th t c m tài kho n lưu ký trái phi u Chính ph t i TTGDCK th c hi n theo quy nh c a TTGDCK. 6. Thành viên lưu ký nh n th c hi n lưu ký các ch ng khoán c a khách hàng ng tên mình v i tư cách là ngư i ư c u quy n th c hi n các nghi p v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. lưu ký ch ng khoán t i thành viên lưu ký, khách hàng ph i ký h p ng m tài kho n lưu ký ch ng khoán v i thành viên lưu ký.
 11. 7. TTGDCK nh n lưu ký ch ng khoán t các thành viên lưu ký ng tên c a TTGDCK v i tư cách là ngư i ư c thành viên lưu ký u quy n th c hi n các nghi p v liên quan t i ho t ng ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. i u 17. Các lo i ch ng khoán lưu ký t p trung t i TTGDCK 1. Các ch ng khoán ư c phép lưu ký t p trung t i TTGDCK bao g m các lo i ch ng khoán niêm y t ho c ch ng khoán ăng ký giao d ch t i TTGDCK và các ch ng khoán khác quy nh trong Kho n 2 i u 16 Quy ch này. 2. Vi c nh n g i ch ng khoán lưu ký t p trung t i TTGDCK ch th c hi n iv i các t phát hành ch ng khoán ã hoàn t t th t c ăng ký t i TTGDCK. i u 18. Quy n và nghĩa v c a TTGDCK trong ho t ng lưu ký ch ng khoán 1. Cung c p các d ch v lưu ký i v i các lo i ch ng khoán quy nh t i Kho n 1 i u 17 Quy ch này. 2. Cung c p cho thành viên lưu ký sao kê v tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký t i TTGDCK. 3. Thông báo và hư ng d n cho thành viên lưu ký các quy nh pháp lu t và quy trình liên quan n ho t ng lưu ký ch ng khoán. 4. Ch u trách nhi m v thi t h i do Trung tâm Giao d ch ch ng khoán gây ra cho các thành viên lưu ký tr trư ng h p do nh ng nguyên nhân b t kh kháng ư c pháp lu t th a nh n. 5. Thu phí i v i thành viên lưu ký s d ng d ch v lưu ký ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký 1. Tài kho n lưu ký ch ng khoán bao g m: a. Tài kho n ch ng khoán giao d ch; b. Tài kho n t m ng ng giao d ch; c. Tài kho n c m c ; d. Tài kho n bù tr thanh toán ch ng khoán; e. Tài kho n s a l i giao d ch; g. Tài kho n ch rút; h. Các tài kho n khác theo quy nh c a pháp lu t.
 12. 2. Tài kho n lưu ký ch ng khoán quy nh t i Kho n 1 i u này ư c phân lo i như sau: a. Tài kho n lưu ký ch ng khoán cho nhà u tư trong nư c; b. Tài kho n lưu ký ch ng khoán cho nhà u tư nư c ngoài; c. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a chính thành viên lưu ký. 3. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký m t i TTGDCK ph i th hi n các n i dung sau ây: a. S tài kho n lưu ký ch ng khoán; b. Tên và a ch c a thành viên lưu ký; c. S lư ng, lo i và mã ch ng khoán lưu ký; d. S lư ng ch ng khoán lưu ký tăng, gi m. i u 20. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng t i thành viên lưu ký 1. Thành viên lưu ký ph i qu n lý tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng theo nguyên t c sau ây: a. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng ph i tách bi t v i tài kho n lưu ký ch ng khoán c a chính thành viên lưu ký; b. Thành viên lưu ký không ư c s d ng ch ng khoán trong tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng vì l i ích c a bên th ba ho c vì l i ích c a chính thành viên lưu ký; c) M i khách hàng ch ư c phép m m t tài kho n lưu ký ch ng khoán và m i kho n giao d ch ư c th c hi n qua tài kho n này; d) Công ty qu n lý Qu ph i m tài kho n lưu ký riêng bi t cho công ty và cho t ng qu u tư ch ng khoán do công ty qu n lý. 2. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng m t i thành viên lưu ký ph i th hi n các n i dung sau ây: a. Tài kho n ch ng khoán giao d ch; b. Tài kho n t m ng ng giao d ch; c. Tài kho n c m c ; d. Tài kho n bù tr thanh toán ch ng khoán; e. Tài kho n s a l i giao d ch;
 13. g. Tài kho n ch rút h. Các tài kho n khác theo quy nh hi n hành. 3. Tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng m t i thành viên lưu ký ph i th hi n các n i dung sau ây: a. S tài kho n lưu ký ch ng khoán; b. Tên, a ch c a ch tài kho n; c. S ch ng minh nhân dân i v i khách hàng là ngư i Vi t nam ho c s h chi u i v i khách hàng là ngư i nư c ngoài; s Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i khách hàng là doanh nghi p, s Gi y phép thành l p i v i khách hàng là t ch c khác; d. S lư ng ch ng khoán, lo i ch ng khoán và mã ch ng khoán; e. S lư ng ch ng khoán tăng gi m; g. Các thông tin c n thi t khác. 4. Khách hàng có nghĩa v thông báo ngay cho thành viên lưu ký khi có b t c s thay i hay sai sót nào v nh ng thông tin trong tài kho n lưu ký ch ng khoán c a khách hàng t i thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký ph i ghi nh n nh ng thay i ho c i u ch nh nh ng sai sót theo thông báo c a khách hàng m t cách k p th i và chính xác. i u 21. ăng ký mã s và m tài kho n lưu ký ch ng khoán c a t ch c, cá nhân u tư nư c ngoài 1. T ch c, cá nhân nư c ngoài th c hi n mua, bán ch ng khoán trên th trư ng giao d ch t p trung ph i ăng ký mã s qu n lý u tư nư c ngoài v i TTGDCK thông qua thành viên lưu ký theo quy nh c a TTGDCK. 2. Vi c ăng ký mã s i v i t ch c, cá nhân u tư nư c ngoài theo văn b n hư ng d n v thành viên và giao d ch ch ng khoán do B Tài chính ban hành. 3. TTGDCK có nghĩa v hư ng d n thành viên lưu ký th c hi n m tài kho n lưu ký i v i t ch c, cá nhân u tư nư c ngoài. i u 22. Ký g i ch ng khoán 1. Ký g i ch ng ch ch ng khoán: a. Ch ng ch ch ng khoán ký g i t i TTGDCK ph i áp ng các i u ki n sau ây: i. Là ch ng khoán c a t ch c phát hành ã ư c ăng ký lưu ký t i TTGDCK;
 14. ii. Không ph i là ch ng khoán gi , ch ng khoán không còn th i h n lưu hành, ch ng khoán b hư h ng, ch ng khoán b thông báo m t c p, ch ng khoán ang trong giai o n tranh ch p quy n s h u; iii. Ch ký trên ch ng ch ch ng khoán ph i có giá tr . b. Khi phát hi n ch ng khoán gi , TTGDCK l p biên b n ghi l i s sêri, lo i ch ng khoán, thu, l p b ng kê các lo i ch ng khoán ó và thông báo cho các thành viên lưu ký có liên quan. c. Thành viên lưu ký ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trong trư ng h p TTGDCK phát hi n các ch ng khoán ã lưu ký t i Trung tâm c a thành viên lưu ký thu c lo i các ch ng khoán gi , ch ng khoán b thông báo m t c p, không còn giá tr lưu hành, không tiêu chuNn lưu ký, không h p l ho c phát hi n ch ký xác nh n ch ng ch ch ng khoán là ch ký gi , ho c ch ký không có giá tr . 2. Ký g i ch ng khoán ghi s : a. Thành viên lưu ký ký g i S ch ng nh n c ông do khách hàng n p ho c S ch ng nh n c ông c a chính thành viên cho t ch c phát hành. b. T ch c phát hành, sau khi nh n ư c S ch ng nh n c ông quy nh t i i m a Kho n 2 i u này, ph i th c hi n các công vi c sau ây: i. Ki m tra tính h p pháp, h p l c a S ch ng nh n c ông và thông báo b ng văn b n cho thành viên lưu ký k t qu c a vi c xác minh này; ii. L p danh sách ngư i s h u ch ng khoán có yêu c u lưu ký theo t ng thành viên lưu ký và g i danh sách này cho TTGDCK, kèm theo S ch ng nh n c ông ch ng minh s lư ng ch ng khoán ang n m gi c a ngư i s h u ch ng khoán. c. TTGDCK, căn c vào danh sách ngư i s h u ch ng khoán do t ch c phát hành l p, th c hi n các bút toán tương ng vào tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký. T ch c phát hành ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v danh sách ngư i s h u ch ng khoán. 3. Vi c nh n ký g i ch ng khoán theo quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 i u này ư c th c hi n theo trình t , th t c do TTGDCK quy nh. 4. Trong quá trình ký g i ch ng khoán theo quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2 i u này, n u phát sinh chênh l ch, thành viên lưu ký ph i thông báo cho TTGDCK TTGDCK, t ch c phát hành và thành viên lưu ký cùng ki m tra và ti n hành s a i c n thi t. i u 23. Ký g i ch ng khoán c a t phát hành m i, phát hành thêm tăng v n: 1. Ch m nh t 5 ngày làm vi c trư c ngày phát hành ch ng khoán, t ch c phát hành ph i g i cho TTGDCK báo cáo k ho ch phân b ch ng khoán theo m u do TTGDCK quy nh.
 15. 2. Sau khi nh n ư c báo cáo k ho ch phân b ch ng khoán TTGDCK th c hi n các bút toán tương ng phù h p v i báo cáo phân b ch ng khoán nh n ư c t t ch c phát hành và g i cho các thành viên lưu ký gi y báo tương ng xác nh n v vi c ã nh n g i các ch ng khoán trên tài kho n lưu ký ch ng khoán c a các thành viên lưu ký . i u 24. Hi u l c lưu ký ch ng khoán 1. Vi c lưu ký ch ng khoán có hi u l c k t th i i m TTGDCK th c hi n bút toán tương ng trên tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký m t i TTGDCK tr trư ng h p quy nh t i Kho n 2 i u này. 2. Trư ng h p thành viên lưu ký th c hi n b o lãnh phát hành ch ng khoán ho c t mua ch ng khoán ã ăng ký lưu ký t i TTGDCK, vi c lưu ký ch ng khoán liên quan có hi u l c vào ngày phát hành ho c ngày do t ch c phát hành thông báo. i u 25. Rút ch ng khoán 1. Vi c rút ch ng khoán ư c th c hi n theo quy nh c a TTGDCK. 2. Ch ng khoán ư c rút dư i d ng ch ng ch ph i theo m u do B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c quy nh; rút dư i d ng s ch ng nh n c ông ph i theo quy nh c a B Tài chính và i u l c a t ch c phát hành. i u 26. Chuy n kho n ch ng khoán 1. Vi c chuy n kho n ch ng khoán trên tài kho n lưu ký ch ng khoán ph i phù h p v i yêu c u chuy n kho n và các ch ng t g c khác (n u có) kèm theo. Vi c chuy n kho n ch ng khoán trong trư ng h p cho, t ng, bi u, th a k ph i phù h p v i các quy nh Quy ch này và pháp lu t có liên quan. Sau khi th c hi n bút toán trên các tài kho n lưu ký ch ng khoán, TTGDCK g i gi y báo tương ng cho thành viên lưu ký. 2. TTGDCK l p b n sao kê tài kho n lưu ký ch ng khoán c a thành viên lưu ký vào ngày làm vi c cu i tháng và g i cho thành viên lưu ký vào ngày làm vi c u tiên c a tháng ti p theo. 3. Vi c ra l nh chuy n kho n, nh n chuy n kho n ho c h y b vi c chuy n kho n ch ng khoán c a thành viên lưu ký trên tài kho n lưu ký ch ng khoán t i TTGDCK ph i tuân theo trình t , th t c do TTGDCK quy nh.Thành viên lưu ký ra l nh chuy n kho n ch ng khoán ph i m b o có s ch ng khoán trên tài kho n lưu ký ch ng khoán phù h p v i các l nh chuy n kho n. N u phát hi n b t c sai sót nào liên quan n ch ng t thanh toán quy nh t i Kho n 1 i u này thì thành viên lưu ký ph i thông báo b ng văn b n cho TTGDCK ngay trong ngày nh n ư c ch ng t thanh toán. 4. Thành viên lưu ký ph i ch u trách nhi m v thi t h i do mình gây ra cho TTGDCK ho c ngư i s h u ch ng khoán do vi c không tuân th nghĩa v quy nh t i Kho n 3 i u này.
 16. i u 27. Các ngày không nh n ký g i, cho rút và chuy n kho n ch ng khoán 1. TTGDCK không làm th t c nh n ký g i, cho rút ch ng khoán và th c hi n chuy n kho n ch ng khoán tr trư ng h p th c hi n chuy n kho n cho các giao d ch ch ng khoán ư c th c hi n qua h th ng giao d ch c a TTGDCK vào các ngày quy nh dư i ây: a. Kho ng th i gian t ngày làm vi c li n trư c n ngày làm vi c li n sau ngày ăng ký cu i cùng; b. Nh ng ngày làm vi c do TTGDCK quy nh i v i trư ng h p g p, tách c phi u ho c th c hi n yêu c u chuy n i trái phi u chuy n i; c. Nh ng ngày làm vi c do TTGDCK quy nh i v i trư ng h p tr g c và lãi trái phi u; d. Nh ng ngày làm vi c vì lý do k thu t, TTGDCK không th th c hi n yêu c u c a khách hàng. Trong trư ng h p này, TTGDCK ph i báo trư c cho thành viên lưu ký liên quan v lý do và th i gian TTGDCK không làm th t c ký g i ch ng khoán, cho rút ch ng khoán và th c hi n chuy n kho n ch ng khoán. 2. Ngoài các ngày quy nh t i Kho n 1 i u này, TTGDCK không cho phép rút và chuy n kho n ch ng khoán khi vi c ký g i ch ng khoán chưa có hi u l c theo quy nh t i i u 24 Quy ch này. i u 28. C m c ch ng khoán 1. Vi c c m c ch ng khoán ph i ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp l nh hi n hành v c m c . 2. Vi c c m c ch ng khoán ư c th c hi n theo nguyên t c sau: a. Vi c c m c ch ng khoán lưu ký t p trung t i TTGDCK ph i th c hi n thông qua các H p ng c m c có ăng ký giao d ch b o m t i TTGDCK. b. Vi c u quy n c a bên c m c và bên nh n c m c cho thành viên lưu ký v i tư cách là bên th ba qu n lý ch ng khoán c m c ư c th c hi n theo quy nh trong h p ng c m c ch ng khoán gi a các bên. c. Vi c c m c ch ng khoán c a ngư i u tư ư c th c hi n t i các thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký ch u trách nhi m qu n lý s ch ng khoán c m c c a ngư i u tư thông qua tài kho n c m c ch ng khoán c a thành viên lưu ký t i TTGDCK. 3. Ngay sau khi thành viên lưu ký c a bên c m c th c hi n chuy n s ch ng khoán ngh c m c t tài kho n ch ng khoán giao d ch c a khách hàng sang tài kho n ch ng khoán c m c c a khách hàng, thành viên lưu ký ph i g i ch ng t liên quan cho TTGDCK. N u ch ng t h p l , TTGDCK s th c hi n bút toán tương ng. Trư ng h p TTGDCK nh n ư c ch ng t liên quan trư c 15 gi cùng ngày thì vi c c m c s có hi u l c ngay trong ngày. Trư ng h p TTGDCK nh n ư c ch ng t
 17. liên quan sau 15 gi thì vi c c m c s có hi u l c vào ngày làm vi c ngay sau ngày nh n ch ng t ó. 4. Sau khi chuy n kho n ch ng khoán c m c t tài kho n ch ng khoán giao d ch sang tài kho n ch ng khoán c m c , TTGDCK ph i thông báo b ng văn b n cho thành viên lưu ký liên quan v vi c chuy n kho n ó. TTGDCK ph i ình ch vi c rút, chuy n như ng các ch ng khoán trên tài kho n c m c ch ng khoán trong th i gian c m c . i u 29. Gi i to ch ng khoán c m c 1. Vi c gi i t a ch ng khoán c m c ư c th c hi n theo nguyên t c sau ây: a. Vi c ngh gi i t a ch ng khoán c m c ư c th c hi n theo yêu c u c a bên nh n c m c và g i cho thành viên lưu ký bên c m c . b. Vi c gi i to ch ng khoán c m c ư c th c hi n thông qua thành viên lưu ký bên c mc . c. Các bên có th ngh gi i t a toàn b hay m t ph n ch ng khoán c m c . 2. Trình t , th t c gi i t a ch ng khoán c m c do TTGDCK quy nh và TTGDCK ph i m b o gi i t a ch ng khoán c m c úng th i h n cho khách hàng. 3. Sau khi gi i t a ch ng khoán c m c , TTGDCK ph i thông báo b ng văn b n cho thành viên lưu ký liên quan v vi c ã gi i t a ch ng khoán c m c . i u 30. X lý ch ng khoán c m c 1. Vi c x lý ch ng khoán c m c ư c th c hi n theo các quy nh pháp lu t v giao d ch m b o. 2. Trong trư ng h p các bên l a ch n vi c bán ch ng khoán x lý ch ng khoán c m c , vi c bán ch ng khoán c m c ư c th c hi n thông qua h th ng giao d ch c a TTGDCK theo quy nh c a TTGDCK. Chương 5: BÙ TR , THANH TOÁN CH NG KHOÁN i u 31. Ph m vi áp d ng và th i h n thanh toán các giao d ch ch ng khoán 1. Bù tr , thanh toán ch ng khoán ư c áp d ng cho t t c các giao d ch ch ng khoán t i TTGDCK. 2. TTGDCK có nghĩa v quy nh c th th i gian th c hi n vi c bù tr và thanh toán. i u 32. Phương th c bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán
 18. 1. Vi c bù tr các giao d ch lô ch n và lô l n ư c th c hi n theo phương th c bù tr a phương. Phương th c bù tr song phương ch áp d ng trong m t s trư ng h p, m t s lo i giao d ch nh t nh theo quy nh c a TTGDCK. 2. Vi c thanh toán các giao d ch lô th ư c th c hi n tr c ti p gi a thành viên lưu ký là công ty ch ng khoán có ho t ng t doanh và nhà u tư. i u 33. Nguyên t c bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán 1. Vi c thanh toán các giao d ch ch ng khoán ph i tuân th các nguyên t c giao ch ng khoán ng th i v i thanh toán ti n 2. Vi c thanh toán các giao d ch ch ng khoán ph i phù h p v i s lư ng ch ng khoán và ti n ghi trong các ch ng t thanh toán. 3. Vi c thanh toán ti n ph i th c hi n b ng hình th c chuy n kho n thông qua h th ng tài kho n c a thành viên lưu ký và TTGDCK m t i Ngân hàng ch nh thanh toán. 4. Vi c thanh toán ti n ph i th c hi n b ng hình th c chuy n kho n thông qua h th ng tài kho n ch ng khoán giao d ch, tài kho n bù tr thanh toán ch ng khoán ã giao d ch c a thành viên lưu ký m t i TTGDCK. i u 34. Trình t th c hi n bù tr và thanh toán, s a l i sau giao d ch 1. Trình t th c hi n bù tr và thanh toán các giao d ch ch ng khoán do TTGDCK quy nh trên nguyên t c m b o th i h n thanh toán quy nh t i Kho n 2 i u 31 Quy ch này và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. 2. Trình t th c hi n s a l i sau giao d ch c a khách hàng th c hi n theo quy nh c a TTGDCK. i u 35. Ngân hàng Ch nh thanh toán 1. Ngân hàng Ch nh thanh toán là ngân hàng thương m i ư c UBCKNN ch nh th c hi n vi c m tài kho n thanh toán b ng ti n cho TTGDCK và thành viên lưu ký nh m ph c v vi c thanh toán b ng ti n cho các giao d ch ch ng khoán. 2. Ngân hàng ch nh thanh toán ph i ch u trách nhi m trư c UBCKNN và TTGDCK v ho t ng c a mình và ho t ng c a h i s , chi nhánh ư c ngân hàng u quy n th c hi n nhi m v c a ch nh thanh toán trong vi c: a. Thanh toán y và úng h n cho các giao d ch ch ng khoán ã th c hi n t i TTGDCK; b. H tr cho TTGDCK m b o thanh toán b ng ti n cho các giao d ch ch ng khoán trong trư ng h p c n thi t; c. Tuân th ch thông tin, báo cáo và các b o m t thông tin theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
 19. d. B o m cơ s v t ch t k thu t và nhân l c c n thi t ph c v vi c thanh toán b ng ti n cho các giao d ch ch ng khoán. i u 36. Qu h tr thanh toán Qu h tr thanh toán là qu ư c hình thành t các kho n óng góp b ng ti n c a các thành viên lưu ký và ư c s d ng th c hi n thanh toán ti n thay cho thành viên lưu ký trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán ti n khi th c hi n các giao d ch. i u 37. Nghĩa v óng góp c a các thành viên lưu ký vào Qu h tr thanh toán 1.T t c các thành viên lưu ký có nghĩa v óng góp m t kho n ti n theo m c c nh ban u và m c óng góp hàng năm vào tài kho n Qu h tr thanh toán m t i Ngân hàng Ch nh thanh toán ng tên TTGDCK. Kho n ti n óng góp hàng năm ư c th c hi n vào tháng u tiên c a năm ti p theo. 2. M c óng góp c a thành viên lưu ký vào Qu h tr thanh toán như sau: a. M c óng góp c nh ban u là 120 tri u ng i v i thành viên lưu ký là công ty ch ng khoán và 80 tri u ng i v i thành viên lưu ký là ngân hàng thương m i; b. M c óng góp hàng năm b ng 0,008% doanh s giao d ch t doanh ho c môi gi i c a thành viên lưu ký là công ty ch ng khoán ho c giá tr giao d ch do thành viên lưu ký là ngân hàng th c hi n thanh toán c a năm li n trư c. i u 38. Qu n lý Qu h tr thanh toán 1. Qu h tr thanh toán do TTGDCK qu n lý. TTGDCK ph i g i toàn b s ti n óng góp vào Qu h tr thanh toán c a các thành viên lưu ký vào m t tài kho n ti n g i ng tên TTGDCK t i Ngân hàng Ch nh thanh toán. 2. TTGDCK có trách nhi m qu n lý Qu h tr thanh toán h tr k p th i cho thành viên lưu ký trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán ti n. 3. Ti n óng góp c a t ng thành viên lưu ký vào Qu h tr thanh toán ư c qu n lý trên các ti u kho n tách bi t m riêng cho t ng thành viên lưu ký theo ch k toán hi n hành quy nh i v i TTGDCK. 4. TTGDCK có nghĩa v phân b lãi ti n g i phát sinh t vi c qu n lý Qu h tr thanh toán phù h p v i s ti n ã óng góp và th i gian óng góp c a t ng thành viên sau khi tr phí qu n lý Qu cho TTGDCK theo m c phí do B Tài chính quy nh. 5. Ti n ph t thu t thành viên lưu ký vi ph m nghĩa v thanh toán ư c ghi tăng trên ti u kho n c a các thành viên lưu ký khác tham gia h tr theo t l tương ng v i s ti n ã trích t các ti u kho n ó. i u 39. S d ng Qu h tr thanh toán
 20. 1. TTGDCK ư c quy n s d ng Qu h tr thanh toán thanh toán t m th i thay cho thành viên lưu ký trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán. 2. Vi c s d ng ti n c a Qu h tr thanh toán trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán ti n ư c th c hi n theo trình t sau: a. T ng trích t ph n óng góp vào Qu h tr thanh toán c a các thành viên lưu ký vi ph m; b. Trư ng h p s d ng kho n óng góp nêu t i i m a Kho n 2 i u này v n chưa thanh toán, TTGDCK trích t kho n óng góp c a các thành viên lưu ký khác theo m c óng góp vào Qu h tr thanh toán c a các thành viên lưu ký này. i u 40. Trách nhi m c a thành viên lưu ký vi ph m nghĩa v thanh toán Thành viên lưu ký vi ph m nghĩa v thanh toán d n n vi c ph i s d ng Qu h tr thanh toán ph i ch u trách nhi m sau ây: 1. Hoàn tr kho n ti n ã nh n h tr t Qu h tr thanh toán trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày s d ng ti n c a Qu h tr thanh toán. Trư ng h p thành viên lưu ký không th c hi n nghĩa v này trong th i h n 05 ngày làm vi c, thành viên lưu ký ph i ch u ph t do vi ph m nghĩa v thanh toán.M c ph t thành viên lưu ký vi ph m ph i tr lãi ph t trên s ti n ch m tr và s ngày ch m tr . Lãi su t ph t b ng 1%/ngày trong 05 ngày làm vi c u tiên. 2. Trư ng h p trong th i h n trên thành viên lưu ký v n không th c hi n ư c nghĩa v thanh toán, thành viên lưu ký ph i ch u m c ph t b ng 6%/ngày k t ngày làm vi c th 6 tính t th i i m s d ng Qu h tr thanh toán. i u 41. Hoàn tr Qu h tr thanh toán 1. Ph n óng góp vào Qu h tr thanh toán c a thành viên lưu ký ch ư c hoàn tr khi thành viên ó ch m d t ho t ng lưu ký ch ng khoán theo quy nh t i i u 10 Quy ch này. 2. Vi c hoàn tr Qu h tr thanh toán cho thành viên lưu ký ch m d t ho t ng lưu ký ch ng khoán ư c th c hi n sau khi TTGDCK kh u tr các kho n ph i tr (nghĩa v n ) c a thành viên lưu ký ho c các kho n s d ng Qu c a thành viên lưu ký ó. i u 42. H tr ch ng khoán 1. Trong trư ng h p thành viên lưu ký m t kh năng thanh toán ch ng khoán, thành viên lưu ký có th nh n h tr ch ng khoán t các ngu n sau ây m b o th i h n thanh toán theo úng quy nh: a. Thành viên lưu ký khác; b. Khách hàng n u ư c khách hàng ng ý b ng văn b n; c. Các ngu n khác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản