Quyết định 60-BXD/VKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
86
lượt xem
3
download

Quyết định 60-BXD/VKT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 60-BXD/VKT của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Đấu thầu xây lắp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 60-BXD/VKT của Bộ Xây dựng

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   é   R ë N G  B é  X © Y  D ù N G  S è  60­B X D/ V K T  N G µ Y   BT 30­3­1994 V Ò  VI Ö C  B A N  H µ N H  Q UI C H Õ  ® Ê U   H Ç U  X © Y  L ¾ P.  T Bé  ëNG   é  © Y   ù NG   TR BX D C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  3­ cø  ®Þ s 15­ ng 4­ 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chøc n¨ng,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   h v c c tæ  c BX d C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  5­ cø  ®Þ s 15­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; § Ó     Õn c«ng    n    ù    c¶iti   t¸c®¬ gi¸, to¸nnh»m     êng  d t¨ngc qu¶n  ý, èng    l  ch l∙ng phÝ, thÊttho¸t µ    ùc       tiªuc trong ®Ç u    µ  ©y  ùng  v   tv x d theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 92­ TTg  µy  3­ ng 7­ 1994  ña  ñ íng ChÝnh  ñ, c Th t   ph   QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u      1. ­Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n b¶n quy  Õ   u  Çu  ch ®Ê th x©y  ¾p    l ®Ó thay thÕ    cho b¶n quy  Õ   u   Çu  ch ®Ê th trong x©y  ùng    d ban  µnh  h kÌm  theo Quy Õt  nh  è  BXD/VKT  µy  2­   ®Þ s 24­ ng 12­ 1990  ña  é  ©y  ùng. c BX d   §i Ò u    2.­Qui  Õ   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  ch n c hi l     trong c¶  íc kÓ   õ ngµy      n   t  1 th¸ng4    n¨m 1994 . §i Ò u 3.­C¸c  é,  û     B U ban  µ   íc,c¸c c¬  Nh n     quan  éc  Ýnh  ñ  µ  thu Ch ph v Uû   ban  ©n  ©n    Nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ phæ   Õn,híng bi     dÉn  µ  chøc  v tæ  chØ  o  ùc hiÖn  u  Çu  ©y  ¾p  ®¹ th   ®Ê th x l theo quichÕ   µy.    n  Q U I  C H Õ   ® Ê U  T H Ç U  X © Y   ¾ P L (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  BXD/VKT   ®Þ s 60­ ngµy  3­ 30­ 1994  ña  é  ëng  é  ©y  ùng). c B tr BX d Qui  Õ   µy    nh   Ó  ch n qui ®Þ th thøc  u   Çu  ©y  ¾p  i  íitÊt c¶    ®Ê th x l ®è v     c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  ë  ÷u  µ   íc (bao  å m     ån  èn  ©n  tr x d thu s h Nh n   g c¸c ngu v ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông,vèn  ù bæ     n  td   t   sung  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc). Nh n   C¸c c«ng  ×nh  ã  èn  ùc tiÕp  u    tr c v tr   ®Ç t cu¶  íc ngoµi,c¸c c«ng  ×nh  n     tr kh«ng  thuéc së  ÷u  µ   íc(bao  å m     h Nh n   g c«ng  ×nh cña  tr   doanh  nghiÖp   ©n, doanh  tnh   nghiÖp  µnh  Ëp theo LuËt C«ng      îp t¸cx∙. .,n Õu  chøc  u  Çu  th l      ty,c¸ch     .  ) tæ  ®Ê th x©y  ¾p  òng  Ën  ông    Õ   µy. lc vd Qui ch n   I­NH ÷ NG     QUY   NH   ®Þ CHUN G  
 2. 2 §i Ò u    èit ng c«ng  ×nh x©y  ¾p: 1.­§  î   tr   l 1. C¸c    c«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  ë  ÷u  µ   íc ®Ò u   tr x d thu s h Nh n   ph¶i tæ    chøc  ®Êu  Çu  ©y  ¾p  íi® îctr Ónkhaix©y  ¾p,trõc¸clo¹ c«ng  ×nh sau  y   th x l m     i     l    i   tr   ®© thùc hiÖn  ¬ng    ph thøc chän  Çu  ©y  ¾p    th x l theo  quy  nh  ¹ phÇn  I ña  ®Þ ti  II c Quy  chÕ   µy,hoÆc   n  chØ  nh  Çu  ©y  ¾p: ®Þ th x l ­C«ng  ×nh thuéc bÝ  Ët  èc    tr     m qu gia; ­C«ng  ×nh cã  Ýnh  Êtnghiªncøu,thö nghiÖm;   tr   t ch        ­C«ng  ×nh cã    Çu  Êp    tr   yªu c c b¸ch do    thiªntai ®Þch  äa;  ,   h ­C«ng  ×nh cã    Þx©y  ¾p  á  íi   tr   gi¸tr   l nh (d   100.000.000,0); ­ M ét  è    s c«ng  ×nh ® Æc   Ötkh¸c cã  Õt  nh  tr   bi     quy ®Þ chØ  nh  Çu  ña  ®Þ th c Thñ íng Ch Ýnh  ñ; t  ph ­ C«ng  ×nh  ã  Ýnh  Êt  Æc   ï cña  ét  è  µnh  îc Thñ   íng tr ct ch ® th   m s ng ®  t  ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp; ph Chñ   qu¶n  Çu  , c¬  § t   quan  µichÝnh  t  hoÆc   ©n   µng    Êp  Ng h c¸c c kh«ng  cÊp  èn  v hoÆc   cho vay  èn  i  íic«ng  ×nh  µ   ñ   u    ú  Ön  v ®è v   tr m Ch ®Ç t tu ti giao   thÇu    íiquy  nh  tr¸ v   i ®Þ trªn,®ång  êixö  ýc¸c vÊn    ã  ªnquan  ú    th   l     ®Ò c li   tu theo  møc      ¹m  ña  ñ  u  . ®é viph c Ch ®Ç t 2. Tuú    theo quy  m«,  Ýnh  Êt,lo¹  t ch   i c«ng  ×nh vµ  ÷ng  iÒu  Ön  ô  tr   nh ® ki c thÓ  ña  çi  c m c«ng  ×nh,cã  Ó  chøc  u   Çu  ©y  ¾p  µn  é  tr   th tæ  ®Ê th x l to b c«ng  tr×nh hoÆc   õng h¹ng  ôc    t  m c«ng  ×nh. tr ­ §èivíic«ng  ×nh díih¹ng  ¹ch,tæ       tr     ng   chøc  u   Çu  ©y  ¾p  µn  é  ®Ê th x l to b c«ng  ×nh; tr ­ §èivíic«ng  ×nh trªnh¹ng  ¹ch,cã  Ó  chøc  u   Çu  ©y  ¾p       tr     ng   th tæ  ®Ê th x l tõng  ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh.Riªng  i  íic«ng  ×nh  tr   ®è v   tr quy    íncã  Ó    m« l   th tæ chøc  u  Çu  õng  ¹ c«ng    ©y  ¾p  ã  èil ng lín(san n Òn, ®ãng  äc  ®Ê th t lo i   t¸cx l c kh  î         c m ãng...   ). §i Ò u     cÇu  i víi 2. ­Yªu  ®è     c«ng  ×nh tæ  tr   chøc  u  Çu  ©y  ¾p: ®Ê th x l 1.Cã     å  ¬  ÕtkÕ   µ  ù    îcduyÖt cña    ®ñ h s thi   v d to¸n®     c«ng  ×nh ®Êu  Çu. tr   th ­ §èivíic«ng  ×nh díih¹ng  ¹ch       tr     ng ph¶icã    å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët­   ®ñ h s thi   k thu     thic«ng    (hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët vµ  ÕtkÕ   thi   k thu   thi   b¶n  Ï thic«ng  i  íic«ng  v    ®è v   tr×nh cã  ü  Ëtphøc  ¹p)    k thu   t, tæng  ù    µ  ù    ¹ng  ôc  d to¸nv d to¸nh m c«ng  ×nh ® îc tr     cÊp  ã  Èm  Òn  Öt. c th quy duy §èi víic«ng  ×nh    ¹ng  ¹ch     tr trªnh ng ph¶i cã  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët vµ    h s thi   k thu   tæng  ù  d to¸n ® îc duyÖt.N Õ u   u   Çu  ©y  ¾p  õng  ¹ng  ôc       ®Ê th x l t h m c«ng  ×nh tr   th×  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh ®ã   tr   ph¶icã  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ïthic«ng  µ  ù    ©y  v    v d to¸nx l¾p  îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt.Trêng  îp ® Æc   Ötn Õu  ®  c th quy duy   h  bi   c«ng  ×nh cha  tr   ®ñ   iÒu  Ön    Ëp  ® ki ®Ó l tæng  ù  d to¸n,nhng  ã  ÷ng  ¹ng  ôc  Çn  Õtph¶i   c nh h m c thi     thi  c«ng  × dù    õng h¹ng  ôc    th   to¸nt   m ®ã ph¶i® îcChñ     qu¶n  u    Ðt duyÖt. ®Ç tx   2.B¶o  ¶m     èn      ® ®ñ v ®Ó thanh    to¸ntheo hîp ®ång:    ­ §èivíic«ng  ×nh thuéc nguån  èn  ©n       tr     v ng s¸ch th×    c«ng  ×nh ph¶i® îc tr      ghitrong kÕ   ¹ch x©y  ùng  ¬      ho   d c b¶n  ña  é  c B hoÆc   a  ¬ng. ®Þ ph
 3. 3 C¬   quan  Õ   ¹ch,TµichÝnh  µ  ©n  µng    Êp  K ho    v Ng h c¸cc b¶o  ¶m   ©n  i  ® c ®è ®ñ   èn    Êp  v ®Ó c (hoÆc cho vay) theo  Õn      ti ®é trong luËn    chøng kinh  Õ  ü  tk thuËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët® îcduyÖt cña      thi   k thu       c¸cc«ng  ×nh ®ã. tr   ­ §èivíi      c«ng  ×nh thuéc nguån  èn  ù bæ   tr     v t   sung  ña  c doanh nghiÖp,vèn    tÝn  ông  ×  ñ   u    µm  Öc  íic¬  d th Ch ®Ç t l vi v   quan  ©n   µng      nh  è  Ng h ®Ó x¸c ®Þ s vèn  Ön  ã  µ  hi c v kh¶  n¨ng cho vay  ña  ©n  µng  ¬iChñ  c Ng h (n   qu¶n  u    ë   µi ®Ç tm t   kho¶n). ­ §èivíic«ng  ×nh ®Ç u         tr   tb»ng  Òu  ån  èn  nhi ngu v ph¶icã    Ën  ña    x¸c nh c c¬  quan  qu¶n  ýtõng nguån  èn  ãitrªn. l    v n  ­ §èivíic«ng  ×nh ®Ç u         tr   t b»ng  ån  èn  ngu v huy  ng  ña  ©n  ×  ®é cd th ph¶i  cã cam   Õt  k b¶o  ¶m   èn  ® v thanh    ña  chøc  øng    to¸nc tæ  ® ra huy  ng  èn,cã  ®é v  x¸c nhËn  ña  Ýnh  Òn  Êp    c ch quy c tØnh,thµnh  è    ph (hoÆc  Ën, huyÖn  i víi qu   ®è     c«ng  ×nh nhá) vµ  tr     b¶o    ña  ©n   µng  ¬i giao dÞch  ña  chøc    l∙nhc Ng h n    c tæ  huy ®éng  èn. v Chñ  u    ®Ç tchØ  chøc  u  Çu  ©y  ¾p  ÷ng  tæ  ®Ê th x l nh c«ng  ×nh,h¹ng  ôc   tr   m c«ng  ×nh hoÆc   ¹  tr   lo ic«ng    ©y  ¾p  ã  èil ng  ínt ng  t¸cx l c kh  î l  ¬ øng  íikh¶  v  n¨ng  huy  ng  èn. ®é v Trêng  îp sau  ét  êigian  Êt ®Þnh  íihuy  ng  îcvèn  h  m th   nh   m  ®é ®  theo    kh¶ n¨ng  ∙    nh,  ñ   u    Én  ã  Ó  chøc  u   Çu  ©y  ¾p, nhng  ® x¸c ®Þ Ch ®Ç t v c th tæ  ®Ê th x l   ph¶ighirâ      trong th«ng    b¸o  êi  Çu      chøc  ©y  ¾p  µo  èn  ù  m th ®Ó c¸c tæ  x l n mu d thÇu xem   Ðt kh¶  x  n¨ng  ña  × nh  íckhitham    ù  Çu. cm tr     giad th 3. Cã   Æt    m b»ng  ©y  ùng  ∙  îc ®Ò n   ï ®Êt  ai,hoa  µu...(tæng  x d ®®  b  ®  m   thÓ hay  õng  Çn  t ph theo  Õn  );cã  Êy  Ðp  ö  ông  t  µ  Êy  Ðp  ti ®é   gi ph sd ®Ê v gi ph theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n 4.§∙chuÈn  Þ  y    å  ¬  êi  Çu.    b ®Ç ®ñ h s m th   §i Ò u    ¬n  Þ  øng    chøc  u  Çu  ©y  ¾p: 3.­§ v ® ra tæ  ®Ê th x l 1.§¬n  Þ  øng    chøc  u  Çu  ©y  ¾p    v® ra tæ  ®Ê th x l (cßn  äilµbªn  êi  Çu) g     m th   lµc¸cChñ   u       ®Ç thoÆc     chøc  c¸ctæ  tæng  Çu    chøc  u  Çu  ¹ m ét  th (khitæ  ®Ê th l  i sè  ¹ng  ôc  h m hoÆc   èil ng c«ng  . kh  î   t¸c) 2. C¸c  ñ    ch qu¶n  u    ®Ç tkh«ng  øng    chøc  u  Çu  ® ra tæ  ®Ê th thay chñ  u     ®Ç tm µ     chØ  ã  c tr¸chnhiÖm:   ­Xem   Ðt quyÕt ®Þnh  ña  ñ  u  ;   x    c Ch ®Ç t ­ Giao  èn  µ    v v giao tr¸chnhiÖ m       b¶o  µn  µ    iÓnvèn  to v ph¸ttr   cho  ñ  u   Ch ®Ç t ; ­ H íng dÉn, ®«n  c  µ  Óm       ñ   u    Èn  Þ   y            ®è v ki trac¸c Ch ®Ç tchu b ®Ç ®ñ c¸c ®iÒu  Ön  chøc  u  Çu  ©y  ¾p; ki tæ  ®Ê th x l ­ Quy Õt  nh  Õt    ®Þ k qu¶  Ðt  än  n  Þ  óng thÇu  i  íic«ng  ×nh x ch ®¬ v tr   ®è v   tr   trªnh¹ng  ¹ch thuéc së  ÷u  µ   íc;   ng     h Nh n ­ Gi¸m    Óm    ùc hiÖn  Ö m   ô  ña  ñ   u  ,sö  ýnh÷ng      s¸t,ki trath   nhi v c Ch ®Ç t  l   sai ph¹m  ña  ñ  u  . c Ch ®Ç t   §i Ò u    å   ¬  êi  Çu: 4.­H s m th
 4. 4 1.Hå   ¬  êi  Çu    s m th bao  å m     µiliÖu sau: g c¸ct     ­Th«ng  m êi  Çu;   b¸o  th ­H íng dÉn  u  Çu;     ®Ê th ­§iÒu  Ön  ô  Ó  ña  îp ®ång;   ki c th c h   ­ ThiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ÕtkÕ       k thu   thi   b¶n  Ïthic«ng,c¸c phô  ôcm«     Æc   v       l   t¶ ® ®iÓ m   ü  Ët, k thu   quy c¸ch,chÊtl ng vµ     î   thuyÕtminh  ü  Ët;   k thu ­ B¶n   îng ®Ó   Ýnh    ù  Çu;trong ®ã     tiªnl   t gi¸d th     nªu  â m Æt   r  b»ng    gi¸trong  nícvµ  ûgi¸hèi®o¸i(nÕu  ã);   t        c ­M É u   n  ù  Çu;   ®¬ d th ­M É u     b¶o    ù  Çu; l∙nhd th ­M É u   îp ®ång;   h  ­M É u     b¶o    l∙nhb¶o  ¶m   ùc hiÖn  îp ®ång; ® th   h  ­C¸c  µiliÖu bæ     t     sung  Õu  ã). (n c 2. Chñ   u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖm     êib»ng      tr¶l   v¨n b¶n hoÆc  b»ng  iÖn  Ýn  ® t tÊtc¶  ÷ng  Ên    ªnquan  n   å  ¬  êi  Çu  µ     n  Þ  ù  Çu    nh v ®Ò li   ®Õ h s m th m c¸c ®¬ v d th yªu cÇu    Ých  µ  öicho  Êtc¶    n  Þ  ù  Çu.   gi¶ith vg  t   c¸c®¬ v d th 3. Trícthêih¹n  èicïng nép  n  ù  Çu  t  Êt lµ10  µy,Chñ  u         cu     ®¬ d th Ý nh     ng   ®Ç tcã  Ó  öa  æi,bæ     th s ®   sung  å  ¬  êi  Çu  Õu  Êy  ËtcÇn  Õt. éi dung  h s m th n th th   thi     N söa  æi, bæ   ®   sung  îcth«ng  b»ng    ®  b¸o  v¨n b¶n hoÆc  b»ng  iÖn  Ýn  ® t cho  Êt t  c¶    n  Þ   ù  Çu  ∙  c¸c ®¬ v d th ® mua   å  ¬  êi  Çu. C¸c  n   Þ   ù  Çu  h s m th   ®¬ v d th ph¶i   nhanh  ãng  ch th«ng b¸o cho  ñ   u    Ch ®Ç t b»ng  v¨n b¶n hoÆc  b»ng  iÖn  Ýn  ® t biÕtlµ®∙  Ën  îcnéidung  öa  æi,bæ       nh ®     s®   sung  .®ã Trêng  îp    h bæ sung, söa  æi  ín,Chñ   u    ã  Ó  Ðo  µi thªm  êi   ® l  ®Ç t c th k d  th   h¹n cuèicïng nép  n  ù  Çu  ng        ®¬ d th nh kh«ng      êih¹n ®∙    qu¸ 1/3 th     ghitrongth«ng    b¸o m êi  Çu.   th   §i Ò u    Òu  Ön  i víi n  Þ  ù  Çu: 5.­§i ki ®è     ®¬ v d th TÊt  c¸ctæ  c¶    chøc  ©y  ¾p  u   îcquyÒn  ù  Çu    ã      iÒu  x l ®Ò ®   d th khic ®ñ c¸c® kiÖn  sau: 1.  ã   ¨ng  ý  C® k kinh  doanh  µ  Êy  Ðp  µnh  v gi ph h nghÒ   ©y  ùng  x d theo  ®óng  Ò   ngh nghiÖp  µ  ¹m    ¹t®éng  îc cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  v ph viho   ®  c th quy c theo   quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc(nÕu  µ®¬n  Þ  ùcthuéc tæ  ®Þ hi h c Nh n   l  v tr     chøc  ã  Êy  c gi phÐp  µnh  h nghÒ   ×  th ph¶icã  Êy  û  Òn  ña  chøc  ). Tæ     gi u quy c tæ  ®ã   chøc  ã  c giÊy  Ðp  µnh  ph h nghÒ  kinh doanh  ©y  ùng  x d chØ   îc göi m ét  n  ù  Çu  ®   ®¬ d th trong  ét  m c«ng  ×nh  u   Çu  tr ®Ê th (hoÆc   µ trùc tiÕp  l    tham   ù   d hoÆc   µ  û  lu quyÒn). 2. Cã       ®ñ n¨ng  ùc vµ  ×nh ®é   l   tr   chuyªn  m«n  (m¸y  ãc  ÕtbÞ,  bé, m thi   c¸n    c«ng  ©n  ü  Ët)®¸p  nh k thu   øng  îcyªu cÇu  Æt    ®   ® ra trong hå  ¬  êi  Çu.   s m th 3. Trêng  îp c¸c ®¬n  Þ  ªndanh    ù  Çu  × ph¶icö  ét  idiÖn    h    v li   ®Ó d th th     m ®¹   vµ chØ  îcgöim ét  n  ù  Çu.§¬n  Þ  idiÖn  ®   ®¬ d th   v ®¹   ph¶ikª khairâ c¸c ®¬n  Þ          v li   ªndanh.
 5. 5 C¸c  n  Þ  ªndanh  òng  ®¬ v li   c ph¶icã    iÒu  Ön    ®ñ ® ki quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® 1, 2, §iÒu  cña    5  quy  Õ   µy  µ  ïng chÞu  ch n v c   tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc  ùc hiÖn  îp    v vi th   h ®ång  ©y  ¾p  íiChñ   u    (nÕu  óng  Çu).Gi÷a    n   Þ   ªndanh  x l v  ®Ç t tr th   c¸c ®¬ v li   ph¶i cã  îp  ng    h ®å kinh tÕ  ©n  nh  â    ph ®Þ r tr¸chnhiÖm   µ  Òn  î cña  õng    v quy l  i t ®¬n  Þ. v 4. Nép  Ö  Ý   u   Çu  µ    l ph ®Ê th v mua   å  ¬  êi  Çu. Tuú  h s m th   theo  ¹  lo ic«ng  tr×nh,møc   Ö  Ý   u   Çu    l ph ®Ê th kh«ng  qu¸  tr Öu ®ång. TiÒn  2  i     mua   å  ¬  êi  hsm thÇu  ú  tu theo    Ý   ¹n  chiph so th¶o  µ    n  µiliÖu  ña  õng  v in Ê t   ct c«ng  ×nh  u   tr ®Ê thÇu  µ  îcghirâ trong th«ng    êi  Çu. v ®        b¸o m th 5. Nép  Êy    gi b¶o    ù  Çu  m ét  ©n   µng  l∙nhd th do  Ng h chuyªn qu¶n  øng      ® ra b¶o    ã    Þtõ1  n       ù  Çu.GiÊy  l∙nhc gi¸tr     ®Õ 3% gi¸d th   b¶o    ù  Çu  îcnép  ­ l∙nhd th ®   tr ícgiêm ë   Çu  µ  Ï® îcChñ  u      ¹n Õu      th v s     ®Ç ttr¶l   i kh«ng  óngthÇu. tr   §èivíi n  Þ  óng thÇu,Chñ   u    Ïtr¶l¹ giÊy b¶o    ù  Çu       ®¬ v tr     ®Ç ts       i   l∙nhd th sau khi ®¬n   Þ   óng  Çu  ý  Õt  îp  ng  ©y  ¾p  µ  ép  Êy    v tr th k k h ®å x l v n gi b¶o    îp l∙nh h   ®ång  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 20  Quy  Õ   µy. ch n   §i Ò u    chØ    ¬  ®Ó   ù  Çu  µ  Ðt thÇu: 6.­C¸c  tiªuc b¶n  d th v x   1.Kü  Ët, Êtl ng:   thu  ch  î ­ C¸c  ¬ng  dù  Çu    ph ¸n  th ph¶i ®¸p    øng yªu  Çu  Ò   ü  Ët cña  å  ¬  c v k thu   hs thiÕtkÕ   ∙  tronghå  ¬  êi  Çu;   ® nªu    s m th ­B¶o  ¶m   Êtl ng vµ    ® ch  î   b¶o  ¶m   ® c«ng  ×nh theo chÕ     Ön  µnh. tr     ®é hi h 2.Gi¸dù  Çu  µ  Ðt thÇu:     th v x   a) Gi¸dù  Çu:     th ­ Gi¸dù  Çu  îctÝnh      ¬  ë    èil ng c«ng    ∙      th ®   to¸ntrªnc s c¸c kh  î   t¸c® nªu  trong  b¶n   îng vµ  n    ®¬n  Þ  ù  Çu  Ëp ra; tiªnl   ®¬ gi¸do  v d th l   §¬n    ù  Çu  gi¸d th ph¶ilËp    theo  Æt   m b»ng    gi¸quy  nh  ®Þ trong b¶n  íng   "H   dÉn  u   Çu" cña  ®Ê th   c«ng  ×nh.ViÖc  tr   quy  nh  Æt   ®Þ m b»ng    gi¸trong b¶n  ­   "H íng  Én  u   Çu" vµ  Öc  iÒu  d ®Ê th   vi ® chØnh    gi¸ph¶itheo    quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýl  gi¸x©y  ùng  ña  µ   íc;   d c Nh n ­ §¬n  Þ  ù  Çu    v d th ph¶ighi ®Çy       n       ®ñ c¸c ®¬ gi¸cho  çi  ¹  m lo ic«ng    ∙  t¸c® nªu trong b¶n   îng. Nh÷ng  ¹  tiªnl   lo ic«ng    t¸c kh«ng    n     ù   Çu  Ï ghi ®¬ gi¸ d th s   kh«ng  îcChñ  u    ®  ®Ç tthanh  to¸n. b) Gi¸xÐt thÇu:     Gi¸ xÐt  Çu  µ gi¸trÇn  ïng    µm    th l     d ®Ó l c¨n  xÐt  Çu, ® îc x¸c ®Þnh   cø  th       b»ng    Þ dù  gi¸tr   to¸n x©y  ¾p    l trong tæng  ù    d to¸n ® îc duyÖt     hoÆc     Þ dù  gi¸tr   to¸nx©y  ¾p  ¹ng  ôc    lh m c«ng  ×nh ® îc duyÖt  tr     theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Nhµ   íc,cã  Ýnh  n   iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng  n t ®Õ ® ki c th c t c«ng  ×nh  Ò  êih¹n  tr (v th   x©y  ùng, ®iÒu  Ön  Ò   èn  µ    iÒu  Ön  d   ki v v v c¸c ® ki riªng kh¸c,n Õu  ã).Gi¸ xÐt      c   thÇu  Chñ  u    Ëp vµ  ×nh chñ  do  ®Ç tl   tr   qu¶n  u    Ðt duyÖt. ®Ç tx   3.Thêigian hoµn  µnh        th c«ng  ×nh. tr B¶o  ¶m   Õn ®é   ©y  ùng  ∙  trong hå  ¬  êi  Çu. ® ti   x d ® nªu    s m th   §i Ò u    éi ®ång  Ðt thÇu: 7.­H   x 
 6. 6 1.Héi ®ång  Ðt thÇu  µtæ     x  l   chøc   Ên  óp Chñ  u    chøc  ë   Çu  tv gi   ®Ç ttæ  m th vµ  Ðt chän  n  Þ  óngthÇu    ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. x  ®¬ v tr   ®Ó tr   c th quy quy   2.Thµnh  Çn  éi ®ång  µ  Êp  Õt ®Þnh  µnh  Ëp:   ph H   v c quy   th l C«ng  ×nh do  Êp  µo  Öt  Ën  tr   c n duy lu chøng  kinh tÕ  ü  Ëtth×  Êp      k thu   c ®ã quyÕt  nh  µnh  Ëp  éi ®ång  Ðt thÇu  µ  ®Þ th lH  x  v chØ  nh  ñ   Þch  éi ®ång  ®Þ Ch t H  xÐt thÇu.   Thµnh  Çn  éi ®ång  ph H   bao  å m: g ­§¹idiÖn  ña  Êp  Ðt duyÖt luËn     c c x    chøng  kinhtÕ  ü  Ëtc«ng  ×nh;   k thu   tr ­ §¹idiÖn  ñ     ch qu¶n  u    Õu  ®Ç t(n c«ng  ×nh do  ñ íng xÐt duyÖt  Ën  tr   Th t     lu chøng kinh tÕ  ü  Ët);   k thu ­Chñ  u  ;   ®Ç t ­ §¹idiÖn  é      B hoÆc   ë   S qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh  ú theo    (tu   c«ng  tr×nh ®Êu  Çu  Trung  ng    th do  ¬ hay  a  ¬ng  ®Þ ph qu¶n  ý); l ­§¹idiÖn  ¬     c quan  ©n  µng  Õu  Ng h (n c«ng  ×nh thuéc nguån  èn  tr     v vay); ­  ¹idiÖn  ¬  §  c quan  Õ   ¹ch  µ  µi chÝnh  ®èi víic«ng  ×nh  éc  K ho vT  (    tr thu nguån  èn  ©n  v Ng s¸ch). C¸c  ¬  c quan  ãi trªnchØ   îc cö  ét  µnh    Ýnh  n    ®   m th viªn ch thøc trong  éi H  ®ång  Ðt  Çu. Khi cÇn  ÕtHéi  ng  Ðt  Çu  ã  Ó  êi  ¬  x th     thi   ®å x th c th m c quan   Ên  tv hoÆc     c¸c chuyªn    gia kinh tÕ    ü  Ët chuyªn  µnh    ­ k thu   ng kh«ng  éc    n   thu c¸c ®¬ vÞ  ù  Çu  µm   Ên. d th l tv   §i Ò u    h×nh  8.­C¸c  thøc ®Êu  Çu:   th 1. §Êu  Çu  éng  i Chñ   u      th r r∙   : ®Ç t th«ng b¸o  éng  i     ¬ng  Ön r r∙ trªnc¸c ph ti   th«ng    ichóng  µ    â c¸c®iÒu  Ön  i víi n  Þ  ù  Çu        tin®¹   v ghir     ki ®è     ®¬ v d th ®Ó c¸ctæ chøc  ©y  ùng  Õtvµ  ã  Ó  ù  Çu  Õu    iÒu  Ön). xd bi   c th d th (n ®ñ ® ki 2.§Êu  Çu  ¹n  Õ:  ñ  u      th h ch Ch ®Ç tchØ  th«ng    êi  ét  è  chøc  ©y  b¸o m m s tæ  x dùng  chuyªn  µnh    ng ®ñ n¨ng  ùc (cña  l  c«ng  ×nh  u   Çu) hoÆc   chøc  tr ®Ê th   tæ  x©y  ùng  ã  tÝn  n   ù  Çu.Chñ  u    d c uy  ®Õ d th   ®Ç tph¶ib¸o    íi ñ    c¸o v  ch qu¶n  u    ®Ç t vµ  é   ©y  ùng  BX d (hoÆc  ë   ©y  ùng  i víic«ng  ×nh do  a   ¬ng  Sx d ®è     tr   ®Þ ph qu¶n  lý vÒ     danh  ôc     chøc  ©y  ùng  ù  nh   êi  Çu. Sau    ã  ù  m c¸c tæ  x d d ®Þ m th   khi c s thèng  Êt  ña    ¬  nh c c¸c c quan    ×  ñ   u    míi ® îc göi th«ng  trªn th Ch ®Ç t     b¸o  êi  m thÇu. H×nh thøc  u   Çu  ¹n  Õ   ®Ê th h ch chØ    ông  i víinh÷ng  ¸p d ®è     c«ng  ×nh cã  tr   quy    ín, m« l   cÇu  ü  Ëtphøc  ¹p,do  Êp  Ðt duyÖt  Ën  yªu  k thu   t c x  lu chøng kinh tÕ    kü  ËtquyÕt ®Þnh. thu     Ngoµi sù    kh¸c biÖtvÒ       th«ng b¸o  êi  Çu  m th cßn  éidung  µ  ×nh tù tæ  n  v tr     chøc  u   Çu  éng  i µ  u   Çu  ¹n  Õ   u   ®Ê th r r∙  ®Ê th h ch ®Ò theo  ng  v ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti phÇn    ña  IIc Quy  Õ   µy. ch n   II­ × NH   ù     TR T Tæ CHøC   U   Ç U   © Y   ¾ P   ®Ê TH X L §i Ò u    Èn  Þ  å  ¬  êi  Çu: 9.­Chu b h s m th
 7. 7 a)  Ó   chøc  u   Çu  ©y  ¾p, tr c h Õt  ñ   u    § tæ  ®Ê th x l   í  Ch ®Ç t ph¶i chuÈn  Þ    b ®Çy      µiliÖu quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®ñ c¸ct     ®Þ t  i 4  Quy  Õ   u  Çu  ©y  ¾p  µy. ch ®Ê th x l n b) Ngoµi  ÷ng  µiliÖu  nh t  trong  å   ¬  êi  Çu, Chñ   u    cßn  hsm th   ®Ç t ph¶i   chuÈn  Þ    b c¸cc«ng  Öc  vi sau: ­Xin giÊy phÐp  ö  ông  t;      sd ®Ê ­Xin giÊy phÐp  ©y  ùng;      xd Gi¶iphãng  Æt     m b»ng  ©y  ùng  x d theo  Õn    ti ®é (bao  å m   Öc  n   ï g vi ®Ò b   ®Êt  ai,hoa  µ u,    ®  m dichuyÓn  µ  öa,ph¸ dì,san  Êp.. ) nh c       l .; ­TÝnh      Ðt thÇu  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt lµm        to¸ngi¸x   tr   c th quy phª duy   c¨n cø xÐt  än    óng  Çu. Møc     µy  ch gi¸tr th   gi¸n kh«ng   ®Ó trong  å  ¬  êi  Çu  ÷ h s m th (gi   kÝn) nh»m       n  Þ  ù  Çu    ®Ó c¸c ®¬ v d th nªu  Òu  nhi møc     gi¸kh¸c nhau    trong c¹nh    tranh.   §i Ò u 10.­§¨ng  ý  Öc  chøc  u  Çu:   k vi tæ  ®Ê th 1. Khi ®∙  Èn  Þ       iÒu  Ön    u   Çu, Chñ   u        chu b ®ñ c¸c ® ki ®Ó ®Ê th   ®Ç t ph¶i   ®¨ng  ý  Öc  chøc  u  Çu  ©y  ¾p  íi ñ  k vi tæ  ®Ê th x l v   ch qu¶n  u    µ  é  ®Ç t v B hoÆc   ë  S qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh.   2. C¬     quan  qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh  ã    c tr¸chnhiÖm     xem   Ðt c¸c x   thñ  ôc vµ  iÒu  Ön  chøc  u   Çu. N Õ u   Êy  a      iÒu  Ön  t  ® ki tæ  ®Ê th   th ch ®ñ c¸c ® ki theo quy  nh  ×  íng dÉn  ñ   u    ùc hiÖn  y    íitiÕn  µnh    ®Þ th h   Ch ®Ç tth   ®Ç ®ñ m   h tæ chøc  u  Çu. ®Ê th   §i Ò u 11.­Th«ng    êi  Çu:   b¸o m th Sau    ã    Ën  ña  ¬  khi c x¸c nh c c quan  qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  Ò   ng v c¸c thñ  ôc vµ  iÒu  Ön  chøc  u   Çu  ∙  îc thùc hiÖn  y   ,  ñ    t  ® ki tæ  ®Ê th ® ®     ®Ç ®ñ Ch ®Ç u    öi th«ng  tg   b¸o  êi  Ç u. Th«ng b¸o m ê i th Ç u ® îc c«ng b è  Ý t  m th nh Êt  µ 30  µ y  íc ng µ y  ë   Ç u. l   ng tr   m th   §i Ò u 12.­KiÓ m     iÒu  Ön  i víi n  Þ  ù  Çu:   tra® ki ®è     ®¬ v d th C¨n  th«ng  cø  b¸o  êi  Çu,c¸c ®¬n  Þ  ù  Çu  öicho  ñ   u       m th     v d th g   Ch ®Ç t c¸c tµiliÖu quy  nh  ¹ ®iÓ m       cña  Òu  trong quy  Õ   µy  µ    iÒu      ®Þ ti  1, 2, 3  §i 5    ch n v c¸c® kiÖn riªngcña    c«ng  ×nh ®Êu  Çu  Õu  ã). tr   th (n c Chñ   u    cã  ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   Óm       iÒu  Ön  i  íi®¬n   Þ   ù    ki tra c¸c ® ki ®è v   vd thÇu  µ  ùachän  ÷ng  n  Þ  ¸p  vl  nh ®¬ v ® øng    iÒu  Ön  Æt    c¸c® ki ® ra. §i Ò u 13.­Nép  å  ¬  ù  Çu:   h s d th 1. Sau    chøc  Óm      iÒu  Ön  i víi n  Þ  ù  Çu,Chñ    khitæ  ki trac¸c ® ki ®è     ®¬ v d th   ®Ç u    êi    n  Þ    iÒu  Ön  ù  Çu  tm c¸c®¬ v ®ñ ® ki d th mua  å  ¬  êi  Çu,th¨m  Ön  h s m th   hi tr ng  ©y  ùng  µ  êxd v th«ng  thêih¹n  èicïng nép  å  ¬  ù  Çu,ngµy,giê, b¸o    cu     h s d th      ®Þa  iÓ m   ë   Çu. ® m th
 8. 8 M äi    Ý   ªnquan  n   Öc  ×m  Óu, so¹n  chiph li   ®Õ vi t hi   th¶o  å  ¬  ù  Çu    h s d th do ®¬n  Þ  Çu  Þu  v th ch (cho dïtróng thÇu       hoÆc   kh«ng  óng thÇu). tr   Trong    ×nh xem   Ðt hå  ¬  êi  Çu  µ  qu¸ tr   x   s m th v th¨m  Ön  êng  ©y  ùng, hi tr xd   Chñ   u    ã  Ó  chøc  ®Ç tc th tæ  th¶o luËn,trao® æi       chung  íi   n  Þ  ù  Çu  v   ®¬ v d th c¸c n Õu  ã  ÷ng  Ên    µ     n    ù  Çu  a  â vÒ   éidung  µ  cÇu  c nh v ®Ò m c¸c®¬ vid th ch r   n   v yªu  c«ng  Öc. vi 2. Sau    ∙  ×m  Óu  ü  µ  Èn  Þ  y    å  ¬,®¬n  Þ  ù  Çu    khi® t hi k v chu b ®Ç ®ñ h s   v d th göicho  ñ  u    ÷ng  µi Öu sau  y:   Ch ®Ç tnh t    li ®© ­§¬n  ù  Çu  îcniªm    d th ®   phong  Ýn; k ­B¶n    sao  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh  µ  Êy phÐp  µnh  Ò   ©y  ùng;   v gi   h ngh x d ­ GiíithiÖu     n¨ng  ùc cña  n  Þ  ù  Çu  µ  ÷ng  l  ®¬ v d th v nh c«ng  ×nh ¬ng  ù tr t t  m µ   n  Þ   ∙    ®¬ v ® thic«ng  trong  êigian  n¨m  Çn  êi®iÓ m   u   Çu  µ  th   5  g th   ®Ê th v nh÷ng  c«ng  ×nh ®ang  µm; tr   l ­B¶n  ãm  ¾tbiÖn    t t  ph¸p thi    c«ng  c«ng  ×nh; tr ­B¶n  ù      nh    Çu;   d to¸nx¸c®Þ gi¸th ­GiÊy    b¶o    ù  Çu. l∙nhd th Toµn  é  å  ¬  ù  Çu  µm  µnh  ét  b h s d th l th m b¶n  èc  µ    g v c¸c b¶n  sao  è l ng (s  î   tuú theo  cÇu  ña  ñ   u  ).M çi  å  ¬  ng    yªu  c Ch ®Ç t   h s ®ù trong m ét    phong  ×  íncã  b l  ®ãng  Êu  µ  ¾n   d vg niªm  phong, göi ®Õ n   a      ®Þ chØ  ña  ñ   u    c Ch ®Ç t trong thêi    h¹n    ghitrong th«ng  m êi  Çu.Chñ   u    ã    b¸o  th   ®Ç tc tr¸chnhiÖm     b¶o  qu¶n    å  c¸c h s¬  ù  Çu,kh«ng  îcm ë     d th   ®   c¸cphong  ×  ícngµy,giêm ë   Çu. b tr       th   §i Ò u 14.­Thêih¹n  ã  Öu  ùccña  n  Þ  ù  Çu      c hi l   ®¬ v d th (kh«ng  t  ¬n    Ý h 30 ngµy  sau  µy  ë   Çu).Qu¸  êih¹n  ã  Öu  ùc ghi trong  n   ù  Çu, ng m th   th   c hi l     ®¬ d th   n Õu  Ën  îc th«ng  nh ®  b¸o  óng thÇu, ®¬n  Þ  óng thÇu  ã  Ó  Êp  Ën  tr     v tr   c th ch nh hoÆc   kh«ng  Êp  Ën  µ   Én  îchoµn    ¹giÊy b¶o    ù  Çu. ch nh m v ®   tr¶l   i   l∙nhd th Trêng  îp ® Æc   Öt,tr ckhih Õt  êih¹n  ã  Öu  ùccña  n  ù  Çu, h  bi   í     th   c hi l   ®¬ d th   Chñ   u    ã  Ó  ®Ç t c th yªu  Çu  c (b»ng  b¶n) ®¬n  Þ  ù  Çu  Ðo  µi thêih¹n v¨n    v d th k d      nµy (kh«ng  qu¸  ngµy).§¬n  Þ   ù  Çu  ã  Ó  Êp  Ën  10    v d th c th ch nh hoÆc  kh«ng  chÊp  Ën  Öc  Ðo  µi thêih¹n  ã  Öu  ùc cña  n  ù  Çu. Khi ®¬n  Þ  nh vi k d    c hi l   ®¬ d th     v dù  Çu  ng    Ðo  µi thêih¹n  µy  th ®å ýk d    n (b»ng  v¨n b¶n) th×  äi    m quy  nh  Ò   ®Þ v thanh  to¸n vµ  Êy    gi b¶o    ù  Çu  Én  îc ¸p  ông  Õp  l∙nh d th v ®   d ti trong thêih¹n  ã     c hiÖu  ùc ®∙  îc kÐo  µi cña  n  Þ  ù  Çu. N Õ u   n  Þ  ù  Çu  l  ®   d  ®¬ v d th   ®¬ v d th kh«ng  chÊp  Ën  Ðo  µithêih¹n  µy  ×  Én  îcChñ   u    µn    ¹ giÊy    nh k d     n th v ®   ®Ç tho tr¶l   i b¶o l∙nhdù  Çu.   th   §i Ò u 15.­Söa  æi  µ  óthå  ¬  ù  Çu:   ® v r   s d th Sau    öihå  ¬  ù  Çu,n Õu  èn  öa  æi  khig   s d th   mu s® hoÆc   óthå  ¬  ù  Çu  r   s d th th× ®¬n  Þ  ù  Çu    v d th ph¶igöith«ng  cho  m êi  Çu    â néidung  öa     b¸o  bªn  th (ghir     s ® æi hoÆc   óthå  ¬) tr cthêih¹n  èicïng nép  n  ù  Çu    r   s   í     cu     ®¬ d th ghitrong th«ng    b¸o  êi  Çu. Néi  m th   dung  öa  æi    s® ®Ó trong  phong  ×  b niªm  phong  Ýn. Chñ  k  ®Ç u    ã  t c tr¸chnhiÖ m     b¶o qu¶n, kh«ng  îc m ë   íc thêi®iÓ m   ë   Çu.Sau    ®   tr     m th   thêih¹n  èicïng  ép  n  ù  Çu    cu   n ®¬ d th th«ng  b¸o xin s ö a ® æi ho Æ c  rót å   h s ¬  ù   Ç u  d th kh«ng  cßn  Ö u  ùc. hi l
 9. 9   §i Ò u  ­  ë   Çu: 16. M th ­ Vµo  µy,giê ®∙  trong th«ng  m êi  Çu,Héi ®ång  Ðt thÇu  ë     ng     nªu    b¸o  th     x  m c«ng khaic¸c phong  ×  ng  å  ¬  ícsù  ã  Æt   ña    n  Þ  ù  Çu     b ®ù h s tr   c m c c¸c ®¬ v d th vµ  Óm     ¹  õng  å  ¬  ù  Çu      nh   ù  Õu, ®ñ     µiliÖu  ki tra l it h s d th ®Ó x¸c ®Þ s thi   c¸c t   tronghå  ¬.  s Khi m ë     c«ng khaitõng  å  ¬  ù  Çu, Héi  ng  Ðt  Çu  c        h s d th   ®å x th ®ä tªn c¸c ®¬n  Þ  ù  Çu,c¸clo¹ tµiliÖu trong hå  ¬,gi¸dù  Çu,thêih¹n hoµn  µnh, v d th     i         s     th       th   c¸c th«ng    b¸o b»ng  v¨n b¶n  Ò     v bæ sung, söa  æi    ® hoÆc   ót®¬n   ù  Çu  r  d th (nÕu  ã),giÊy  c  b¶o    ù  Çu  ña  õng  n  Þ  ∙  ép  µ      Õtkh¸c l∙nhd th c t ®¬ v ® n v c¸c chiti     m µ   éi ®ång  Êy  Çn  Õtc«ng  è. H  th c thi   b ­ Toµn  é  Ôn  Õn    b di bi buæi  ë   Çu  îclËp  µnh    m th ®   th biªnb¶n    y    ghi®Ç ®ñ trongdanh    s¸ch kÌm    theo ch÷  ý  ña    n  Þ  ù  Çu.   k c c¸c®¬ v d th   §i Ò u     Ðt  än  n  Þ  óngthÇu: 17 ­X ch ®¬ v tr   Qu¸  ×nh  Ðt  än  n  Þ  óng thÇu  îc tiÕn  µnh  tr x ch ®¬ v tr   ®  h theo    íc sau  c¸c b   ®©y: 1.Xem   Ðt hå  ¬  ña    n  Þ  ù  Çu:   x   s c c¸c®¬ v d th a) Xem   Ðt tÝnh  îp lÖ  ña  å  ¬  ù  Çu.N Õ u   å  ¬  µo    x  h   c h s d th   h s n kh«ng  îp lÖ  h  sÏbÞ  ¹ ra tõbícnµy.   lo i         b) Trong qu¸  ×nh  tr xem   Ðt  å  ¬  ù  Çu, Héi  ng  Ðt  Çu  ã  Ó  x h s d th   ®å x th c th yªu  Çu  õng  n  Þ  ù  Çu    Ých  ÷ng  éidung  a  â  c t ®¬ v d th gi¶ith nh n  ch r trong hå  ¬   s dù   Çu. C¸c  th   yªu  Çu    Ých  µ    êi® îc lËp  µnh  c gi¶ith v tr¶ l     th biªn b¶n. Trong      nh÷ng  êng  îp  Çn  Õt,Héi ®ång  Ðt  Çu  ã  Ó  Óm     ùctiÕp    tr hc thi     x th c th ki tratr   c¸c ®iÒu  Ön  ù  Çu  ki d th quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 5  Quy  Õ   µy. ch n c)Söa  ÷a      ãttronghå  ¬  ù  Çu  Õu  ã)   ch c¸csais     s d th (n c Khixem   Ðt c¸chå  ¬  ù  Çu,n Õu    Ön      ãtvÒ   Ýnh    x     s d th   ph¸thi c¸csais   t to¸n.   .. Héi ®ång  Ðt thÇu  Ïsöa  ¹ c¸c lçi µy    x  s  l      i n cho  Èn    µ  chu x¸c v th«ng  cho  n   b¸o  ®¬ vÞ  ù  Çu. N Õ u   n  Þ  ù  Çu  d th   ®¬ v d th kh«ng  Êp  Ën  ×  n  ù  Çu  Ï bÞ   ch nh th ®¬ d th s   lo¹ . i 2.§¸nh    µ  s¸nh c¸chå  ¬  ù  Çu:   gi¸v so      s d th C¸c  å  ¬  ô  Çu  îc®¸nh    µ  s¸nh theo tõng chØ    ¬  h s d th ®   gi¸v so        tiªuc b¶n    nªu t¹ §iÒu  cña    i 6  b¶n Quy  Õ   µy;sau    Õt  îp ®¸nh    µn  Ön  ch n   ®ã k h   gi¸to di theo  3  c¶  chØ  tiªu. Nh÷ng  éidung  ñ  Õu  n  ch y xem   Ðt khi®¸nh    õng chØ  x   gi¸t   chØ    µ: tiªul a) ChØ     ü  Ët, Êtl ng   tiªuk thu   ch  î ­ Møc     ¸p    ®é ® øng  i  íic¸c yªu  Çu  Ò   ü  Ët,chÊt l ng  ®è v     c v k thu    î nªu trong  hå  ¬  ÕtkÕ; s thi   ­TÝnh  îp lýcña        h    c¸cgi¶iph¸p kü  Ët, Ön    thu   bi ph¸p tæ    chøc    thic«ng; ­ Sù  ïhîp cña    ph     m¸y  ãc    m thic«ng  è l ng,chñng  ¹ . .  íi Æc   iÓ m,  (s  î   lo i . )   ,® v ® vµ  iÒu  Ön    ® ki thic«ng  ña  õng lo¹ c«ng    ©y  ¾p; ct  i   t¸cx l ­Sù  ¶m    ® b¶o  iÒu  Ön  Ö   ® ki v sinhm«i  êng..   tr .
 10. 10 N Õ u   å  ¬  ù  Çu  µo  h s d th n kh«ng  ¸p  ® øng    c¸c yªu  Çu  Ò   ü  Ët,chÊt c v k thu     lù¬ng nªu  trong hå  ¬  ÕtkÕ   ×    s thi   th kh«ng  Çn  Ðt  Õp    c x ti c¸c chØ    tiªukh¸c,vµ    hå  ¬  ù  Çu    Þ  ¹ . s d th ®ã b lo i b) ChØ         tiªugi¸c¶: ­  ù   ¶m   S® b¶o  ña  c c¸c  ¹  Ët  , thiÕt bÞ   ñng  ¹ ,quy  lo iv t     (ch lo i  c¸ch, m∙    hiÖu..   ïhîp víi   Çu  ü  Ët, Êtl ng cña  .ph       c k thu   ) yªu ch  î   c«ng    ©y  ¾p; t¸cx l ­Sù  ng  n   µ  îp lýcña  n      ¹ c«ng    ©y  ¾p;   ®ó ®¾ v h     ®¬ gi¸c¸clo   i t¸cx l ­Møc    gi¸. c)ChØ     êigian hoµn  µnh    tiªuth     th c«ng  ×nh: tr ­Møc      ®é b¶o  ¶m   Õn bé  ® ti   quy  nh  ®Þ trong hå  ¬  êi  Çu;   s m th ­ Sù   îp lývÒ   Õn    µn  µnh  ÷a c¸c h¹ng  ôc    h     ti ®é ho th gi     m c«ng  ×nh hoÆc   tr   c¸cbé  Ën    ph c«ng    ã  ªnquan  íi t¸cc li   v nhau; ­Kh¶    n¨ng  b¶o  ¶m   Õn bé  ∙    ® ti   ® ®Ò ra. §èi víinh÷ng     c«ng  ×nh  tr yªu  Çu  c chÆt  Ï vµ  Èn    Ò   êigian ch   chu x¸c v th     hoµn  µnh  th c«ng  ×nh th×  tr   chØ    µy  Ï lµ c¨n  ®Ç u       ¹  á    tiªun s     cø  tiªn®Ó lo i c¸c b hå  ¬  ù  Çu  s d th kh«ng  ¸p  ® øng. C¸c chØ      îc®¸nh    tiªutrªn®   gi¸b»ng  ¬ng  ph ph¸p cho  iÓ m,  ú theo    ® tu   yªu cÇu  ña  õng  ct c«ng  ×nh,Héi ®ång  Ðt thÇu  Ïquy  nh  è îng ®iÓ m   ©n  tr    x  s  ®Þ sl   ph bè  cho  õng chØ    t  tiªutrong tæng  è  iÓ m   ¸nh    êng  µ100  iÓ m).   s® ® gi¸(th l  ® Ngoµi 3    chØ    ¬  tiªuc b¶n nªu    ã  Ó  trªnc th xem   Ðt  x thªm  ét  è  m s chØ   tiªu phô kh¸c nh    khuyÕn  Ých  dông  ü  Ët tiªntiÕn,sö  ông  Ët liÖu míi, kh ¸p  k thu      d v     cã  Êtl ng,vËtliÖu ®Þa  ¬ng,u      n  Þ  ù  Çu  ch  î       ph   tiªnc¸c®¬ v d th trong níc. .   . Khi c¸c hå  ¬  ù  Çu  ã  è  iÓ m   Êp  nhau  ×  Çn  Ðt      s d th c s ® x xØ  th c x thªm    kh¶ n¨ng  chuyªn m«n,  ü  Ët,   k thu  kh¶ n¨ng  µichÝnh  µ  tÝn  ña  õng  n  Þ  ù  t  v uy  c t ®¬ v d thÇu. M äi  Ôn  Õn  ña    ×nh xÐt chän  n  Þ  óng thÇu  u   di bi c qu¸ tr     ®¬ v tr   ®Ò ph¶ighi    vµo    biªnb¶n  µ  ã  ÷  ý  ña    µnh    v c ch k c c¸cth viªntrongHéi ®ång.    3.Lùu  än  n  Þ  óng thÇu:   ch ®¬ v tr   a) §èivíi         c«ng  ×nh trªnh¹nh  ¹ch: c¸c tr     ng C¨n  kÕt  cø  qu¶  Ðt thÇu  ña  éi ®ång, Chñ   Þch  éi ®ång  Ëp  c¸o  x  c H    t H  l b¸o  (kÌm theo    biªn b¶n  ña  éi  ßng  Ðt  Çu) tr×nh  ñ  cH® x th   ch qu¶n  u     ®Ç t xem   Ðt, x  quyÕt ®Þnh  n  Þ  óng thÇu.   ®¬ v tr   b) §èivíi      c«ng  ×nh díi ¹ng  ¹ch: tr     h ng Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å c¨n  kÕt  cø  qu¶  Ðt  Çu  ña  éi  ng    èng  x th c H ®å ®Ó th nhÊt víi ñ  u    Õt ®Þnh  n  Þ  óng thÇu.    Ch ®Ç tquy   ®¬ v tr     §i Ò u  ­  18  Th«ng    óngthÇu: b¸o tr   Tríc khih Õt  êih¹n  ã  Öu  ña  n  Þ  ù  Çu, Chñ   u       th   c hi c ®¬ v d th   ®Ç t ph¶igöi    th«ng b¸o  óng thÇu  tr   cho  n  Þ  ∙  îc tróng thÇu  Ìm  ®¬ v ® ®     k theo b¶n  îp  ng  h ®å x©y  ¾p  îcdù  l ®   th¶o    ¬  ë    µiliÖu trong hå  ¬  êi  Çu  µ      trªnc s c¸c t       s m th v biªnb¶n xÐt tróng thÇu.      
 11. 11 §i Ò u      ý  îp ®ång  ©y  ¾p  µ  iÓn khaiviÖc  ©y  ùng  19 ­ K h   x l v tr     xd theo  Õt  k qu¶  Ðt thÇu: x  1. Trong  êih¹n  ngµy    th   15  sau    Ën  îc th«ng  khinh ®  b¸o  óng thÇu, ®¬n   tr     vÞ  óng thÇu  tr   ph¶igöi giÊy     b¶o    ùc hiÖn  îp  ng  µ  ý  µo  l∙nhth   h ®å v k v b¶n  îp h ®ång  åigöil¹cho  ñ  u  . r     i Ch ®Ç t Chñ   u    ®Ç t chØ   ý  îp  ng  k h ®å sau    Ën  îc giÊy  khinh ®  b¶o    ùc hiÖn  l∙nhth   hîp ®ång  ña  n  Þ  óng thÇu.   c ®¬ v tr   2. ViÖc  ý  Õt  îp  ng  ©y  ¾p    k k h ®å x l ph¶i tu©n    theo  ng  ®ó quy  Õ   Ön  ch hi hµnh  Ò   îp ®ång  vh  kinh tÕ    trongx©y  ùng  ¬    d c b¶n.   §i Ò u     Êy  l∙nhthùchiÖn  îp ®ång: 20. ­Gi b¶o      h  Khiký  îp ®ång  ©y  ¾p,®¬n  Þ  óngthÇu   h  xl  v tr   ph¶inép  Êy b¶o    ùc   gi   l∙nhth   hiÖn  îp ®ång  ña  ©n  µng  ã    Þb»ng  h  c Ng h c gi¸tr   10%     îp ®ång. gi¸h   Trong  êih¹n    th   ghi trong th«ng    b¸o  óng thÇu, n Õu  n  Þ  óng thÇu  tr     ®¬ v tr   kh«ng  ép  Êy  n gi b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  ×      ù bá  éc  µ  l∙nhth   h  th coinh t   cu v kh«ng  ® îcnhËn  ¹ kho¶n  Òn b¶o    ù  Çu.Trong  êng  îp nµy  ñ    l  i ti   l∙nhd th   tr h  Ch qu¶n  u   ®Ç tcã  Ó  än  n  Þ  ù  Çu  Õp  ¹ng  hai®Ó   ý  îp ®ång, hoÆc   Ïtæ    th ch ®¬ v d th x h thø    k h     s  chøc  ¹viÖc  u  Çu. l i ®Ê th   §i Ò u     ö  ýtr ng  îp thay® æi  21 ­X l   ê h     chØ    óng thÇu: tiªutr   Trong    ×nh thùc hiÖn  îp ®ång, vÒ   qu¸ tr     h    nguyªn t¾c    kh«ng  îcthay ® æi  ®    chØ    óng thÇu      èil ng,chÊt l ng vµ  êih¹n  ©y  ùng) .Trêng  tiªutr   (gi¸ kh  î   c¶,  î   th   xd    hîp cã    thay ® æi  ÕtkÕ   îcchñ    thi   ®   qu¶n  u      Öt  × khèil ng x©y  ¾p  ®Ç tphª duy th    î   l ® îc ®iÒu    chØnh  theo  ÕtkÕ   thi   thay ® æi  îc duyÖt,cßn  n      ®    ®¬ gi¸kh«ng  îc ®  thay ® æi. Nh÷ng  êng  îp    thay ® æi  t  Õn, Chñ   u        tr h gi¸c¶    ®é bi   ®Ç t ph¶ithèng    nhÊt  íic¸c  ¬  v  c quan  Õ   ¹ch, T µi ch Ý nh, X © y  d ù ng  xe m  x Ð t quy Õ t  K ho   ® Þ n h   i Ò u  Ø nh   ¬ n   ® ch ® gi¸.   §i Ò u     ¬ng  22 ­Ph thøc thanh,quyÕt to¸nc«ng  ×nh:        tr 1.§èivíi      c«ng  ×nh cã  èn  tr   v øng  íc: tr ­ Sau    ý  îp  ng  ©y  ¾p, Chñ     khik h ®å xl  qu¶n  u    ®Ç t øng  èn  íc cho  n   v tr   ®¬ vÞ  Ën  Çu  nh th kh«ng  t  ¬n  Ý h 10%     Þhîp ®ång  gi¸tr     (hoÆc    Þkhèil ng thùc gi¸tr    î     hiÖn trong n¨m  i víi     ®è     c«ng  ×nh quy    ín)   iÓnkhaiviÖc  ©y  ¾p  c¸c tr   m« l   tr   ®Ó   xl c«ng  ×nh; tr ­ Trong    ×nh thic«ng,hµng    qu¸ tr       th¸ngChñ  u      ®Ç tthanh   to¸ncho  n  Þ  ®¬ v nhËn  Çu    Þ khèil ng  ùc hiÖn  th gi¸tr    î th   trong th¸ng.Khi ®∙        thanh    to¸n b»ng  è  s tiÒn øng  íc,Chñ   u    ¾t  u   õdÇn  è  Òn ®∙    tr   ®Ç tb ®Ç tr   s ti   øng  ban  u   ®Ç trong c¸c    lÇn thanh    Õp  to¸n ti theo cho  í lóc kÕt  óc hîp  ng. Møc   õtiÒn  ti     th   ®å   tr   øng  íc tr   trongm çi kú      thanh    haibªn  to¸ndo    tho¶ thuËn;   ­ Trêng  îp  Ë m     h ch thanh to¸n theo  èil ng  ùc hiÖn    kh  î th   trong th¸ng,Chñ      ®Ç u    tph¶ithanh    møc     Êt (theo quy  nh  ña  ©n   µng) t ng    to¸nc¶  l∙ su   i   ®Þ c Ng h  ¬ øng  íi è  Òn thêigian chË m   v   ti     s   thanh to¸n. 2. Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é kho¸n    îp  ng  ©y  ¾p  gi¸h ®å x l (kh«ng  thay ® æi      gi¸ hîp  ng  ©y  ¾p    Õt  o¸n  ®å x l khiquy ® c«ng  ×nh)®èi  íic«ng  ×nh cã  êih¹n  tr   v  tr   th  
 12. 12 x©y  ùng  íi1  d d   n¨m.  ÷ng  Nh c«ng  ×nh  µy  ñ   u    ã  Ó  tr n Ch ®Ç t c th øng  èn  ícv tr   ®Õ n   30%     Þhîp ®ång  µ  gi¸tr     v thanh    to¸ntheo tiÕn ®é   haibªn  èng  Êt.     do    th nh   §i Ò u     ö  ýc¸ctr ng  îp ®Êu  Çu  23 ­X l     ê h   th kh«ng  ã  Õt  c k qu¶: Sau    khith«ng  m êi  Çu,®Õ n   µy  ë   Çu  Õu  b¸o  th   ng m th n kh«ng  ã  n  Þ  c ®¬ v nµo  ¨ng  ý  ù  Çu  ® k d th hoÆc     n  Þ  ¨ng  ý  ù  Çu  c¸c®¬ v ® k d th kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki tham    ù  Çu  gia d th hoÆc   kh«ng  ã  n  Þ  ù  Çu  µo  ¸p  c ®¬ v d th n ® øng  y       ®Ç ®ñ c¸c yªu  Çu  Ò   Êt l ng,thêigian  µ    th×  c v ch  î     v gi¸c¶  ph¶itæ    chøc  ¹ viÖc  u   Çu  l i ®Ê th vµ  ñ   u    Çn  Ch ®Ç t c xem   Ðt  ¹ c¸c ®iÒu  Ön  òng    x l   i ki c nh yªu  Çu  Æt  trong c ® ra    hå  ¬  êi  Çu  s m th sao  cho  ïhîp vµ  ã  ph     c kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  îc. th   ®  II   ä N   Ç U   µ   ICH . TH V CHØ   NH   Ç U ®Þ TH X©Y   ¾P   L C¸C  C«NG   × NH   TR THUé C   ë  ÷ U   µ   íC  SH NH N §i Ò u  ­  cÇu  i víi 24  Yªu  ®è     c«ng  ×nh chän  Çu: tr   th C¸c  c«ng  ×nh  éc  Ön  än  Çu  ©y  ¾p  íc khi tæ  tr thu di ch th x l tr     chøc  än ch thÇu  òng  c ph¶ib¶o  ¶m       Çu    ® c¸cyªu c quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 2  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 25.­Giíi Öu  n  Þ    än  Çu:    thi ®¬ v ®Ó ch th 1. Sau    ∙  Èn  Þ       iÒu  Ön  Çn  Õt,Chñ   u     öi tí   khi® chu b ®ñ c¸c ® ki c thi   ®Ç t g     i Bé   hoÆc   ë   S qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh  ©y  ùng,Giao    X d   th«ng,Thuû  î   l  i v¨n b¶n    Þ  íthiÖu c¸c®¬n  Þ  ù  Çu  ïng nh÷ng  µiliÖu sau:   ®Ò ngh gi  i    v d th c   t    ­ Giíi Öu  i t ng chän  Çu       thi ®è  î   th (tªnc«ng  ×nh ,quy  tr    m«,  a  iÓ m   ©y  ®Þ ® x dùng); ­B¶n    thuyÕtminh  ña  ÕtkÕ   ü  Ët;   c thi   k thu ­ C¸c    yªu  Çu  Ò   c v kinh  Õ, kü  Ët,tiÕn    ©y  ùng  µ    t   thu   ®é x d v c¸c yªu  Çu  c kh¸c(nÕu  ã).   c 2. Trªn c¬  ë    µiliÖu nhËn  îc tõ Chñ   u  , Bé       s c¸c t     ®    ®Ç t  hoÆc   ë   S qu¶n  ý l  x©y  ùng  d chuyªn ngµnh  í thiÖu  õ 3  n   ®¬n  Þ  ©y  ¾p    gi   i t   ®Õ 5  v x l chuyªn ngµnh    cho  ñ  u  . Ch ®Ç t 3.  ñ   u    göi hå   ¬  än  Çu  Ch ®Ç t   s ch th cho  c¸c  n   Þ   ©y  ¾p  îc gií ®¬ v x l ®   i thiÖu.Néi dung  å  ¬  än  Çu  òng ¬ng  ù nh  å  ¬  êi  Çu     h s ch th c t t   h s m th quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  cña    i 5  Quy  Õ   µy  õm É u   ch n (tr   b¶o    ù  Çu). l∙nhd th   §i Ò u 26.­Nép  å  ¬  ù  än  Çu:   h s d ch th C¸c  n  Þ  ©y  ¾p  îcm êi  Õu  ng    ®¬ v x l ®   n ®å ý tham    än  Çu  Ëp hå  ¬  gia ch th l   s dù  än  Çu  µ  öi cho  ñ   u    theo  ng  a   ch th v g   Ch ®Ç t ®ó ®Þ chØ   µ  êih¹n    v th   quy ®Þnh.  éi dung  å  ¬  ù  än  Çu  µ  Ó  N  h s d ch th v th thøc  ép  å  ¬  ù  än  Çu ­ n h s d ch th t ¬ng  ùnh  t   quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 13  Quy  Õ   µy  õgiÊy b¶o    ù  Çu). ch n (tr     l∙nhd th  
 13. 13 §i Ò u 27.­X Ðt  än  n  Þ  Ën  Çu:   ch ®¬ v nh th 1. ViÖc  Ðt chän  n  Þ  Ën  Çu  i víi   x  ®¬ v nh th ®è     c«ng  ×nh thuéc diÖn  än  tr     ch thÇu  ©y  ¾p  òng  Héi  ng  Ðt  än  Çu  ùc  Ön. Thµnh  Çn  µ  x lc do  ®å x ch th th hi   ph v nhiÖ m   ô  ña  éi ®ång  Ðt chän  Çu    vc H  x  th nh quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 7  Quy  Õ   ch nµy. 2.  µo  êi®iÓ m   V th   quy  nh,  éi  ng  Ðt  än  Çu  Õn  µnh  ë   ®Þ H ®å x ch th ti h m c«ng khaic¸cphong  ×  ng  å  ¬  ù  än  Çu.Th Ó      b ®ù h s d ch th   thøc m ë   Çu ¬ng  ù   th t t  nh quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 15  Quy  Õ   µy,nhng  ch n   kh«ng  Çn  ù  ã  Æt   ña  c scm c c¸c®¬n  Þ  ù  än  Çu.   v d ch th 3. ViÖc  Ðt chän  n  Þ  Ën  Çu,th«ng  kÕt    x  ®¬ v nh th   b¸o  qu¶  µ  ý  îp ®ång  vkh  x©y  ¾p  l theo ®óng    quy  nh  ¹ c¸c§iÒu  ®Þ t    i 16,17,18cña    Quy  Õ   µy. ch n   §i Ò u 28.­ChØ   nh  Çu  ©y  ¾p    ®Þ th x l c«ng  ×nh: tr §èi víic¸c     c«ng  ×nh  ã  tr c quyÕt  nh   ®Þ chØ   nh   Çu  ña  ñ   íng ®Þ th c Th t   ChÝnh  ñ, Chñ   u    ã  ph   ®Ç t c tr¸chnhiÖm   ý  îp  ng    k h ®å giao  Ën  Çu  íitæ  nh th v   chøc tæng  Çu  ©y  ¾p  îcchØ  nh  Ò   Öc  ©y  ¾p  µn  é  th x l ®   ®Þ v vi x l to b c«ng  ×nh, tr   kÓ   nhµ    ña  c¶  ë c c«ng  ©n  Ën  µnh. nh vh Bé   ©y  ùng  ã  X d c tr¸chnhiÖ m   ñ  ×cïng    µnh      ch tr   c¸c th viªnkh¸c trong Héi      ®ång  Èm    Ën  th tralu chøng  kinh tÕ    ü  Ët(theo quy  nh  Ön  µnh  ña    ­ k thu     ®Þ hi h c Nhµ   ícvÒ   n   qu¶n  ýx©y  ùng  ¬  l  d c b¶n),thÈm    ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    trathi   k thu   tæng  ù  d to¸ntr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Ðt duyÖt.     t  ph x   Trªn c¬  ë    s tæng  ù    îc duyÖt,Chñ   d to¸n®     qu¶n  u    Ðt  Öt  ù    ®Ç t x duy d to¸n h¹ng  ôc  m c«ng  ×nh theo  ÕtkÕ   tr   thi   b¶n  Ïthic«ng    µm    ký  Õt  îp  v    ®Ó l c¨n cø  k h ®ång  µ  v thanh  Õt to¸nc«ng  ×nh.  quy     tr   IV.PH¹T,THANH       TRA,  Ó M   KI TRA   Ö C    VI Tæ CHøC   U   Ç U   ®Ê TH §i Ò u 29.­Ph ¹t:   M äi  µnh      ¹m    h vi vi ph c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   u   Çu  µy  Én  ch ®Ê th n d ®Õ n   ù    ¹m  Ýnh  Êt c«ng  s viph t ch   b»ng,c«ng    khaivµ  îp ph¸p ®Ò u     µhµnh    h    coil   ®éng  ©y  Öth¹ivÒ   g thi     kinhtÕ,®Ò u      ph¶ixö  ý:  l ­  Õ u   n   Þ   ù  Çu    ¹m  Ï bÞ   ¹  ái danh  N ®¬ v d th vi ph s   lo ikh   s¸ch  ù  Çu  µ  d th v kh«ng  îctr¶l¹tiÒn b¶o    ù  Çu. ®      i  l∙nhd th ­ N Õ u   ñ   u      ¹m,  Õt    Ch ®Ç t viph k qu¶  u   Çu  Ï bÞ   û  á, Chñ   ®Ê th s   hu b   qu¶n  ®Ç u    ÏchØ  o  ¹ viÖc  chøc  u  Çu.Chñ  u    ts   ®¹ l   i tæ  ®Ê th   ®Ç tph¶ibåith ng  ÷ng      ê nh chiphÝ    cho    n  Þ  ù  Çu. c¸c®¬ v d th   §i Ò u 30.­Thanh    Óm    Öc  chøc  u  Çu:   tra,ki travi tæ  ®Ê th 1. C¸c  é     B qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh  ã    c tr¸chnhiÖ m   Óm     ­   ki trath êng  ú  µ  t  Êt    k v ®é xu c¸c c«ng  ×nh  u   Çu  ña    n   Þ   c¬  tr ®Ê th c c¸c ®¬ v do  quan  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý.Bé   ©y  ùng  µ    ë   ©y  ùng  ã  l  X d v c¸c S X d c tr¸chnhiÖ m   Óm     ki
 14. 14 traviÖc  chøc  u   Çu  ét  è    tæ  ®Ê th m s c«ng  ×nh cña    µnh  µ  a   ¬ng  tr   c¸c ng v ®Þ ph (khicÇn  Õt)   thi . 2. C¸c  ë   S qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ã  ng c tr¸ch nhiÖ m     thanh    tra, kiÓm      trac¸cc«ng  ×nh ®Êu  Çu  ®Þa  ¬ng  tr   th do  ph qu¶n  ý. l 3. Néi    dung  Óm     ki tra,thanh    ú  tra:Tu theo  ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  õng  t h c th c t c«ng  ×nh  u   Çu, cã  Ó  tr ®Ê th   th thanh    Óm     µn  é  å  ¬  u   Çu  tra,ki tra to b h s ®Ê th hoÆc   õng  ©u,  õng  ô  Öc  ã  Ên    Ó  kh©u  t kh t v vi c v ®Ò (k c¶  thanh to¸n)®èi  íi   v  nh÷ng c«ng  ×nh kh«ng  ùc hiÖn  ng  tr   th   ®ó Quy  Õ.ch 4. C¬     quan  thanh    Óm     ã  tra,ki trac tr¸chnhiÖ m   Õn  Þ  Êp  ã  Èm     ki ngh c c th quyÒn  c«ng  Ën  nh hoÆc   û  á  Õt  hu b k qu¶  u   Çu.C¸c  ¬ng  ù  îcquyÒn  ®Ê th   ® s®  khiÕu  ¹in Õu  Ðt thÊy  Õt  nh  ña  ¬  n  x  quy ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  Õu  c th quy thi c«ng  b»ng.  V.  ÒU  §I KHO¶N   èI  ïNG   CU C §i Ò u 31.­  Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý  µ  îc ¸p  ông  ch n c hi l   t ng k v ®   d thèng  Êt trong c¶  íc.Nh÷ng  nh    n  quy  nh  Ò   u   Çu  ®Þ v ®Ê th trong x©y  ùng  íc   d tr   ®©y    íi tr¸v   i Quy  Õ   µy  u     á. ch n ®Ò b∙i   b §i Ò u  32.­C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,    ¬  B c¸c c quan kh¸c thuéc ChÝnh      phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  dông  µ  Óm     ùc  Ön    h d ¸p  v ki tra th hi quy  Õ   µy  ña    ch n c c¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc. v tr    
Đồng bộ tài khoản