Quyết định 61/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
90
lượt xem
7
download

Quyết định 61/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 61/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 61/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  bé  tµi ën  ch Ý n h  S è  61/2003/Q§­B T C   n g µy  25 th¸ng 4 n¨ m  2003 B a n  h µ n h  Bi Ó u   ø c  thu p h Ý,  m lÖ p h Ý  h µ n g   ¶i vµ gi¸ Þ c h  vô  c¶ n g  bi Ó n h  d B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  Bé  cø  LuËt Hµng      h¶iViÖtNam     ban  hµnh  ngµy  30/6/1990; C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ  vµ lÖ phÝ  sè 38/2001/PL­ UBTVQH10  ngµy  28/8/2001; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh    40/2002/PL­ gi¸sè  UBTVQH10  ngµy  26/4/2002; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  qui ®Þnh    chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña    bé, c¬  quan ngang bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm  quyÒn    tæ  vô  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Giao  Bé  th«ng VËn    i t¶it¹ c«ng  sè  v¨n  1665/GTVT­ PC   ngµy    24/4/2003  theo    vµ  ®Ò nghÞ cña Côc  ëng  tr Côc    Tµi chÝnh doanh  nghiÖp, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy BiÓu møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng    gi¸dÞch  c¶ng  h¶ivµ    vô  biÓn.  §iÒu    quan  îcgiao  2: C¬  ®   nhiÖm   tæ  vô  chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ hµng  h¶icã    tr¸chnhiÖm   chøc      tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng    ® îctrÝch theo    h¶ivµ      tû lÖ  phÇn  tr¨m (%)    trªntæng  tiÒn  sè  phÝ,  phÝ  ® îc tr     lÖ  thu    íc khinép vµo ng©n  s¸ch Nhµ      níctheo quy    ®Þnh  sau ®©y: a. C¶ng  Hµng    îcthu phÝ    vô  h¶i®     träng t¶i phÝ    ;   neo ®Ëu  i t¹ vòng,vÞnh,       phÝ  dông  sö  cÇu, bÕn, phao      neo  Ng©n  do  s¸ch Nhµ      níc®Çu    do  quan  tvµ  c¬  c¶ng  qu¶n    phÝ  vµo  vô  lý;lÖ  ra  c¶ng biÓn; lÖ    phÝ  chøng thùc (kh¸ng nghÞ      hµng    ® îctrÝch ®Ó     h¶i)vµ      l¹ 35%     i trªntæng  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ    îc.Côc  thu ®   Hµng    h¶iViÖt Nam   îcphÐp    ®   ®iÒu hoµ  kinh phÝ          ®Ó l¹ chigi÷a c¸c ®¬n  i     vÞ  C¶ng  vô. b. B¶o    ®¶m   toµn  An  Hµng    h¶iViÖtNam   îcthu phÝ    ®     b¶o  ®¶m   hµng    h¶i vµ  îc®Ó     ®   l¹100%   i tæng  tiÒn phÝ    îc. sè    thu ® c.C¸c    c«ng    tyHoa    tiªuHµng    îcthu phÝ  h¶i®     hoa    thùc hiÖn  tiªuvµ    chÕ  ®é    tµichÝnh theo qui®Þnh      hiÖn  hµnh.
 2. 2 ViÖc qu¶n    dông  tiÒn  lýsö  sè  phÝ, lÖ    phÝ  îc trÝch theo  ®     quy ®Þnh    t¹i tiÕta,b  c      vµ  §iÒu  nµy thùc hiÖn    theo híng dÉn      cña  TµichÝnh. Bé    §iÒu  3: C¸c  møc  phÝ  neo ®Ëu   ivòng, vÞnh, phÝ  dông  t¹      sö  cÇu  bÕn, phao  neo  kh«ng  Nhµ    do  níc ®Çu    hoÆc   Nhµ     t do  níc ®Çu    nhng  t ®∙  chuyÓn  giao cho      c¸c doanh  nghiÖp c¶ng biÓn  phÝ  vµ  b¶o ®¶m  hµng      h¶ic¸c luång chuyªn  dïng cña  c¸c doanh nghiÖp  thùc hiÖn theo nguyªn  t¾c h¹ch  to¸n,tù chñ        tµichÝnh  gi¸dÞch  c¶ng  vµ    vô  biÓn quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  nµy  bao  ®∙  gåm  thuÕ        Gi¸trÞgiat¨ng.  §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 15/5/2003;   C¸c quy ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  hµng    gi¸dÞch  c¶ng  h¶ivµ    vô  biÓn  i t¹ QuyÕt  ®Þnh   48/2001/Q§/BTC  sè  ngµy  28/5/2001, QuyÕt    ®Þnh   129/2002/Q§­ sè  BTC  ngµy 8/10/2002  cña  TµichÝnh,QuyÕt  Bé      ®Þnh  85/2000/Q§­ sè  BVGCP   ngµy 10/11/2000 cña Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  c¸cqui®Þnh  vµ      kh¸ctr¸víi       i quy  ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy ®Òu       b∙ibá. §iÒu      5: Tæ chøc,c¸nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, lÖ    phÝ  hµng  h¶ivµ      gi¸dÞch  c¶ng  vô  biÓn;C¬    quan,tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng    h¶ivµ  gi¸dÞch  c¶ng    vô  biÓn  c¸c ®¬n  cã  ªnquan  vµ    vÞ  li   chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 Bi Ó u  p h Ý, lÖ p h Ý  h µ n g  h ¶i v µ gi¸ Þ c h  v ô  c ¶ n g  bi Ó n  d (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  61/2003/Q§/BTC  sè  ngµy  25/4/2003 cña  TµichÝnh)   Bé    A. q u y  ® Þ n h  c h u n g I.  §èi tîng ¸p  ô n g: d BiÓu phÝ, lÖ    phÝ  hµng    gi¸dÞch  c¶ng  h¶ivµ    vô  biÓn  nµy (sau ®©y     gäi t¾tlµphÝ, gi¸dÞch  c¶ng          vô  biÓn)® îc¸p dông        cho     îng sau: c¸c®èi t   1.Tµu    thuû ho¹t®éng      vËn    t¶i hµng    ho¸ (kÓ  container) hµnh  c¶    , kh¸ch tõ     ViÖt Nam   nícngoµivµ        ®i      tõ nícngoµi®Õn     ViÖt Nam,    vËn      t¶iqu¸ c¶nh ViÖt  Nam,  vËn    t¶itrung  chuyÓn  quèc  vµ  tÕ  vËn    t¶ivµo hoÆc   khu  ra  chÕ  xuÊt  (gäichung      lµvËn    t¶iquèc    tÕ) thùc tÕ    vµo,rêi, qua      ®i  hoÆc  neo  ®Ëu  i t¹ khu    vùc hµng    h¶ihoÆc   vïng nícthuéc c¶ng        biÓn ViÖtNam;   2. Hµng    ho¸ (kÓ  container)xuÊt khÈu, nhËp  c¶        khÈu, qu¸    c¶nh, trung     chuyÓn, ra hoÆc       vµo khu  chÕ xuÊt do    ngêivËn    chuyÓn (hoÆc ngêi® îcng­     êivËn    chuyÓn  th¸c)thanh    uû    to¸nphÝ, gi¸dÞch  c¶ng      vô  biÓn; 3. Hµnh    kh¸ch (kÓ  thuyÒn    c¶  viªn,sü    quan cña  kh¸ch)tõ níc ngoµi tµu          ®Õn   ViÖtNam     b»ng  êng  ® biÓn  hoÆc   ngîcl¹ ;   i II.§¬ n  v Þ  Ti Ò n  tÖ tÝnh p h Ý, gi¸ Þ c h  vô  c¶ n g  bi Ó n:    d §ång  tiÒn thu phÝ, gi¸dÞch  c¶ng          vô  biÓn  îcqui®Þnh  ®     b»ng  laMü   §«    (USD). ViÖc    thanh  to¸n phÝ,      gi¸dÞch  c¶ng  vô  biÓn thùc hiÖn    theo    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  qu¶n    vÒ  lýngo¹itÖ    cña  Nhµ    nícViÖt Nam.    Trêng    hîp ph¶i  chuyÓn  æi    ® tõ ®ång  la Mü     i §«    ra lo¹  tiÒn ViÖt Nam   quy    th×  ®æi theo      tû gi¸ giao dÞch  b×nh  qu©n    trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng  Ng©n   do  hµng  Nhµ    nícViÖtNam     c«ng  t¹ thêi®iÓm   bè      i thanh to¸n. III.§¬ n  v Þ  tÝnh p h Ý, gi¸ d Þ c h   ô  c¶n g  bi Ó n       v vµ c¸ch q u y  trßn: Møc   thu phÝ, gi¸dÞch  c¶ng      vô  biÓn  îctÝnh    së  ®   trªnc¬  tæng  dung  tÝch  (GROSS  TONNAGE  ­ GT); c«ng suÊt m¸y chÝnh ® îc tÝnh b»ng m∙ lùc   (HORSE   W E R     PO ­ HP) hoÆc  KWAT   (KW) cña tµu thuû;thêigian  îc tÝnh      ®   b»ng    giê,ngµy;khèil      îng hµng    îctÝnh  ho¸ ®   b»ng  hoÆc   tÊn  m3; container® ­   îctÝnh    b»ng chiÕc;kho¶ng    c¸ch tÝnh    b»ng      thÓ: h¶ilý,cô  1.§¬n  träng t¶i   vÞ    : 1.1.§èivíitµu        thuû  chë hµng kh« (kÓ  container)­ DRY   c¶     CARRIERS:  Träng    t¶itÝnh  phÝ,    gi¸dÞch  c¶ng  vô  biÓn    lµ tæng dung tÝch (GT)    línnhÊt  ghitrong giÊy chøng        nhËn cña §¨ng kiÓm.
 4. 4 1.2.§èivíitµu        thuû  chë hµng láng ­ LIQUID     CARG O  TANKERS:  Träng  t¶itÝnh    phÝ,    gi¸dÞch  c¶ng  vô  biÓn  b»ng  85%       GT línnhÊt    ghi trong giÊy  chøng nhËn cña §¨ng kiÓm kh«ng ph©n  biÖttµu cã      hay  kh«ng  c¸ckÐt níc cã        d»n hoÆc  ph©n ly. 1.3.§èi víitµu        thuû    ra,vµo    ®Ó chë kh¸ch,söa    ch÷a, ph¸      dì:Träng    t¶i tÝnh  phÝ, gi¸dÞch  c¶ng      vô  biÓn  b»ng 50%       GT línnhÊt ghitrong giÊy chøng          nhËn cña §¨ng  kiÓm. 1.4.Tµu    thuû kh«ng    ghiGT, träng t¶itÝnh      phÝ, gi¸dÞch  c¶ng      vô  biÓn  ® îcquy    ®æi  sau: nh  ­Tµu    thuû chë    hµng:1,5 tÊn      träng t¶i     ®¨ng  tÝnh  ký  b»ng  GT. 01  ­Tµu    kÐo,tµu ®Èy: 01        HP tÝnh  b»ng    0,5 GT. ­Sµ      lan: 01  träng t¶i tÊn      ®¨ng  tÝnh  ký  b»ng  GT. 01  1.5.§èivíitµu        thuû    lµ ®oµn  lan,tµu  sµ    kÐo  (hoÆc  ®Èy):Träng    tµu    t¶i tÝnh phÝ, gi¸dÞch  c¶ng      vô  biÓn    lµtæng    GT cña  ®oµn  lan vµ    c¶  sµ    tµu kÐo  (hoÆc    tµu ®Èy). 2. §¬n  tÝnh    vÞ  c«ng suÊt m¸y:Lµ  lùc(HP) hoÆc       m∙      KW; PhÇn      lÎ 01  díi HP   (hoÆc  KW) tÝnh    HP   trßn01  (hoÆc  KW). 3.§¬n  thêigian:   vÞ    ­ §èi víi®¬n  thêigian          vÞ    lµ ngµy: 1    ngµy  tÝnh    giê;PhÇn     lµ 24    lÎcña  ngµy    giêtrëxuèng  tõ12      tÝnh  b»ng    1/2 ngµy,trªn12        giêtÝnh  b»ng1  ngµy. ­ §èivíi®¬n  thêigian lµ giê:1          vÞ          giê tÝnh b»ng  phót;PhÇn      60    lÎtõ 30  phóttrëxuèng      tÝnh  b»ng        phóttÝnh  1/2 giê,trªn30    b»ng  giê. 1  4. §¬n  khèi l hµng  vÞ   îng  ho¸ (kÓ  bao  c¶  b×):Lµ    tÊn  hoÆc  mÐt khèi   (m3);PhÇn      tÊn    lÎdíi0,5  hoÆc   m3   0,5  kh«ng  tÝnh,tõ 0,5 tÊn        hoÆc       0,5 m3 trëlªntÝnh  tÊn      1  hoÆc   m3.  1  Trong  mét vËn ®¬n  , lÎ khèil tèithiÓu       îng    ®Ó tÝnh phÝ, gi¸dÞch  c¶ng      vô  biÓn    tÊn  lµ 1  hoÆc   m3.    i 1  Víilo¹ hµng    ho¸ mçi  tÊn chiÕm    m3         2    tõ2  trëlªnth× cø  m3 tÝnh  b»ng  tÊn. 1  5. Kho¶ng    c¸ch tÝnh    phÝ, gi¸dÞch  c¶ng      vô  biÓn:Lµ        h¶ilý;PhÇn    lÎcha  ®ñ  mét      h¶i lý tÝnh    h¶i lý.§¬n  tÝnh  lµ 1      vÞ  phÝ cÇu bÕn  tµu thuû    lµ mÐt,  phÇn    lÎcha  mÐt  ®ñ  tÝnh b»ng 1mÐt. IV. h © n  c hia   P c¸c k h u  v ùc c¶n g  bi Ó n: ­ Khu    vùc    1: C¸c c¶ng n»m  trong khu    vùc    tuyÕn  trëlªnphÝa  tõ vÜ  20      B¾c. ­ Khu vùc  C¸c  2:  c¶ng n»m  trong khu vùc  vÜ  tõ  tuyÕn 11,5 ®Õn  vÜ  tuyÕn  20. ­ Khu    vùc    3:C¸c  c¶ng  n»m   trong khu    vùc    tuyÕn  tõvÜ  11,5 trëvµo      phÝa  Nam. V. Gi¶i thÝch tõ n g ÷:
 5. 5 Mét  tõng÷  sè    trong QuyÕt    ®Þnh  nµy  îchiÓu  sau: ®   nh  1.Kho,b∙i Lµ      : kho,b∙i      thuéc vïng ®Êt      C¶ng  C¶ng  do  qu¶n  lý. 2. Hµng      ho¸ (kÓ  container)xuÊt khÈu: Lµ  c¶        hµng    n¬i göihµng  ho¸ cã      (gèc)ë    ViÖtNam   cã      vµ  n¬inhËn  hµng (®Ých)ë      nícngoµi. 3. Hµng      ho¸ (kÓ  container)nhËp  c¶    khÈu: Lµ    hµng    n¬igöihµng  ho¸ cã      (gèc)ë      nícngoµivµ      n¬inhËn  hµng (®Ých)ë    ViÖtNam.   4. Hµng    ho¸ (kÓ  container)qu¸  c¶    c¶nh: Lµ    hµng  ho¸  n¬i göi hµng  cã      (gèc)vµ      n¬inhËn  hµng  (®Ých)ë    ngoµil∙nhthæ      ViÖtNam   th¼ng    ®i  hoÆc   ­ ® îcbèc      dìqua c¶ng biÓn ViÖtNam     hoÆc   nhËp  kho,b∙i   tiÕp.     ®i  ®Ó 5. Hµng      ho¸ (kÓ  container)trung chuyÓn: Lµ  c¶        hµng    îc dì tõ tµu ho¸ ®         thuû  a  ® vµo  khu vùc  c¶ng trung chuyÓn    trong mét      thêigian nhÊt ®Þnh,      sau  ®ã  îcbèc      ®   lªntµu thuû kh¸c®Ó       vËn  chuyÓn  ®Õn  mét c¶ng kh¸c. 6. Tµu    thuû:Bao    gåm     tµu biÓn,tµu s«ng  c¸c lo¹        vµ    i tµu,thuyÒn,ph¬ng    tiÖn kh¸c (kh«ng      ph©n biÖtcã    ®éng  hoÆc   c¬  kh«ng  ®éng      cã  c¬) ho¹t®éng  trªnbiÓn  c¸cvïng nícli     vµ        ªnquan  ®Õn   biÓn ViÖtNam.   7. Tµu    trî Lµ  ® îc thiÕtkÕ,    laihç    tµu    :   ®¨ng kiÓm   ®¨ng  ho¹t®éng  vµ  ký    lµm  dÞch  lai vô   d¾t,hç          trî ra vµo  tµu c¶ng. 8. Tµu    c«ng tr×nh:Lµ  chuyªn dïng        tµu    ®Ó thic«ng x©y dùng    c¸c c«ng  tr×nh thuû.   9. VËn      t¶iquèc    vËn    tÕ: Lµ  t¶ihµng ho¸,conatiner    ,hµnh  kh¸ch    tõ ViÖt  Nam   níc ngoµi vµ      ®i      tõ níc ngoµi ®Õn     ViÖt Nam,    vËn    t¶iqu¸ c¶nh, vËn      t¶i trungchuyÓn    quèc  vµ  tÕ  vËn   t¶ivµo hoÆc     ra khu  chÕ  xuÊt. 10. Hµng    ho¸ nguy hiÓm:  hµng  Lµ  ho¸  tÝnh  cã  chÊt ®éc    nguy  h¹ivµ  hiÓm  cho ngêi,tÇu  m«i  êng    vµ  tr theo quy ®Þnh cña ph¸p    luËtViÖt Nam     vµ  ®iÒu    ícquèc  cã  ªnquan    tÕ  li   mµ ViÖtNam   ký    ®∙  kÕt hoÆc     gianhËp. 11. Ngêi vËn      chuyÓn:  ngêi dïng  Lµ    tµu thuû thuéc  h÷u  së  cña m×nh  hoÆc  thuª tµu    thuû thuéc  h÷u  së  cña ngêi kh¸c ®Ó       thùc hiÖn vËn chuyÓn  hµng    ho¸,hµnh  kh¸ch. 12.Ngêi® îcuû        th¸c: tæ    Lµ  chøc,c¸ nh©n  îcchñ      ®   hµng hoÆc   ngêivËn    chuyÓn  quyÒn    uû  ®Ó thùc hiÖn    vËn  chuyÓn, bèc      dì,giao nhËn  b¶o    vµ  qu¶n  hµng      ho¸ t¹ c¶ng. i 13. ChuyÕn:    Tµu thñy vµo    c¶ng  l   rêic¶ng  l   îc tÝnh    01 îtvµ    01 ît®   lµ 01  chuyÕn. B. Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó:  I. h Ý, gi¸ Þ c h  vô  h µ n h  h¶i:  P  d 1.PhÝ    trängt¶i   : 1.1.Tµu    thuû  vµo,rêic¶ng      biÓn,ph©n    c¶ng xuÊt dÇu      th« (tr¹m rãtdÇu      kh«ng bÕn),c¶ng    chuyªn dïng    phôc  dÇu  vô  khÝ ph¶inép    phÝ träng t¶itheo      møc  sau: nh 
 6. 6 Lo¹itµu   Møc  thu A.  Tµu thñy (trõtµu Lash)       ­Lît    vµo: 0,058  ­Lît :    rêi USD/GT 0,058  USD/GT B. Tµu Lash ­Tµu    mÑ Lîtvµo   0,030  USD/GT Lîtrêi   0,030  USD/GT ­ Sµ      lan con      mÑ     (khirêitµu  tí c¶ng  i kh«ng thuéc c¶ng        tµu mÑ   tËp  kÕt) Lîtvµo   0,030  USD/GT Lîtrêi   0,030  USD/GT 1.2.Tµu    thuû  vµo,rêinhiÒu      c¶ng  biÓn trong cïng mét      khu vùc  hµng    h¶i thuéc mét ®¬n  c¶ng  qu¶n    vÞ  vô  lýchØ  ph¶inép    mét  lÇn phÝ träng t¶itheo      møc    thu quy ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1.1 môc nµy. 1.3.Tµu    thuû vµo, rêic¶ng      lÊy nhiªn liÖu,thùc      phÈm,    níc ngät,thay     ®æi thuyÒn      viªn mµ kh«ng  bèc  hµng  dì  ho¸,kh«ng    nhËn    tr¶ kh¸ch  îc ¸p ®     dông  møc   thu b»ng  70%   víi so    møc    t¹ ®iÓm     thu nªu   i 1.1 môc  nµy. 1.4.Tµu    thuû  vËn    t¶ihµng    ho¸,hµnh  kh¸ch vµo,rêic¶ng        trong cïng mét      khu vùc hµng    h¶i thuéc mét  ®¬n  c¶ng  qu¶n    vÞ  vô  lý nhiÒu  h¬n  chuyÕn  4  trong mét    th¸ng th×      tõ chuyÕn  thø  trë®i  5    trong th¸ng ® îc ¸p        dông  møc     thu b»ng 50%   víi so    møc    thu cña  cïng tr   êng  hîp. 1.5.Tµu    thuû qu¸ c¶nh  Campuchia ¸p  ®i    dông b»ng 50%  møc   quy  thu  ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1.1 môc nµy. 1.6.Nh÷ng  êng      tr hîp sau  ®©y  kh«ng    thu phÝ  träng t¶i   : ­Tµu    thuû vµo,rêitr¸nhb∙o khÈn            cÊp,cÊp    cøu  bÖnh  nh©n,  ­ Xuång    hoÆc  can«  cña      tµu mÑ chë  kh¸ch neo  i   t¹ vòng,vÞnh      chë  hµnh  kh¸ch vµo,rêic¶ng.       ­Sµ      lancon  cña    tµu LASH     ho¹t®éng    t¹ c¶ng  i cïng c¶ng      kÕt.   tµu mÑ tËp  1.7.Tæ     chøc,c¸ nh©n  tµu thuû      cã    chë kh¸ch du    lÞch  theo ®Þnh tuyÕn  æn   ®Þnh  cËp  c¶ng  ViÖtNam       ¸p dông  møc    thu phÝ träng t¶i sau:     nh  ­ TÇu  tæng    cã  dung tÝch    díi300GT, cËp  c¶ng    æn ®Þnh    víitÇn  suÊt tèi     thiÓu 10    chuyÕn/th¸ng/c¶ng thu b»ng      60%   møc      thu qui®Þnh. ­ TÇu  tæng    cã  dung tÝch    tõ 300    GT ®Õn  1500 GT,  cËp c¶ng    æn ®Þnh  víi  tÇn suÊttèi    thiÓu 7    chuyÕn/th¸ng/c¶ngthu b»ng      50%  møc      thu qui®Þnh. ­ TÇu  tæng    cã  dung tÝch    tõ 1500        GT trëlªn,cËp  c¶ng    æn ®Þnh    víitÇn  suÊttèi     thiÓu 4    chuyÕn/th¸ng/c¶ng thu b»ng      40%  møc      thu qui®Þnh.
 7. 7 1.8. Tµu    thuû mçi îtvµo, rêic¶ng  l      ®ång    nhiÒu  thêicã  møc  thu kh¸c  nhau    îc¸p dông  th× ®     mét møc    thu thÊp  nhÊt. 2.   PhÝ  b¶o  ®¶m   hµng  h¶i: 2.1.Tµu    thñy vµo, rêic¶ng      biÓn, c¶ng    chuyªn dïng phôc  dÇu  vô  khÝ  ph¶inép    phÝ b¶o ®¶m  hµng    sau: h¶inh  Lo¹itµu   Khu  vùc   II Ivµ  I Khu  vùc  II A. Tµu thñy (trõtµu Lash)       ­Lît     vµo: 0,184  USD/GT 0,138  USD/GT ­Lît :     rêi 0,184  USD/GT 0,138  USD/GT B. Tµu Lash ­Tµu    mÑ Lîtvµo   0,068 USD/GT 0,054  USD/GT Lîtrêi   0,068 USD/GT 0,054  USD/GT ­Sµ      lancon (chØ              trªnluång) thu khirêitµu mÑ ®Ó ®i    Lîtvµo   0,10 USD/GT   0,054  USD/GT Lîtrêi   0,10 USD/GT   0,054  USD/GT 2.2.Tµu    thuû vµo,rêinhiÒu      c¶ng  biÓn  trong cïng mét      khu vùc  hµng    h¶i thuéc mét    ®¬n  c¶ng  qu¶n    vÞ  vô  lýchØ ph¶inép    mét  phÝ  lÇn  b¶o ®¶m   hµng  h¶itheo møc        thu quy ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 2.1 môc nµy. 2.3.Tµu    thuû  vËn    t¶ihµng    ho¸,hµnh  kh¸ch vµo,rêic¶ng        trong cïng mét      khu vùc hµng    h¶i thuéc mét  ®¬n  c¶ng  qu¶n    vÞ  vô  lý nhiÒu  h¬n  chuyÕn  4  trong mét    th¸ng th×      tõ chuyÕn  thø  trë®i  5    trong th¸ng ® îc ¸p        dông  møc     thu b»ng 70%  møc    thu cña  cïng tr   êng  hîp. 2.4.Nh÷ng  êng      tr hîp sau ®©y   îc¸p dông  ®     møc    thu b»ng 50%  møc    thu quy  ®Þnh   t¹ ®iÓm     i 2.1 môc nµy: ­ Tµu    thñy ®Õn   trÝ hµng    îcphÐp      vÞ    h¶i®   ®Ó nhËn  dÇu, nícngät,thùc         phÈm, thay ®æi    thuyÒn  viªn,  cÊp  cøu bÖnh  nh©n. ­ Tµu    thuû vµo, rêiph©n      c¶ng xuÊt dÇu  (tr¹m rãtdÇu    th«      kh«ng bÕn) 2.5.Tµu    thuû    qu¸ c¶nh  Campuchia ¸p dông  ®i      møc    thu b»ng  120%   møc   thu quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 2.1 môc nµy. 2.6.Kh«ng      thu phÝ  b¶o  ®¶m   hµng        êng    h¶i®èi víitr hîp sau: ­ Xuång    hoÆc  can«  cña      tµu mÑ chë  kh¸ch neo  i   t¹ khu    vùc  hµng    îc h¶i®   phÐp thùc hiÖn    kh¸ch vµo,rêic¶ng.   t¨ngbo        2.7.Tæ     chøc,c¸ nh©n  tµu thuû      cã    chë kh¸ch du    lÞch  theo ®Þnh tuyÕn  æn  ®Þnh  cËp c¶ng ViÖt Nam   dông    ¸p  møc  thu phÝ  b¶o ®¶m  hµng    h¶i nh sau: ­ TÇu  tæng    cã  dung tÝch    díi300GT, cËp  c¶ng    æn ®Þnh    víitÇn  suÊt tèi     thiÓu 10    chuyÕn/th¸ng/c¶ng thu b»ng      60%   møc      thu qui®Þnh. ­ TÇu  tæng    cã  dung tÝch    tõ 300    GT ®Õn  1500 GT,  cËp c¶ng    æn ®Þnh  víi  tÇn suÊttèi    thiÓu 7    chuyÕn/th¸ng/c¶ngthu b»ng      50%  møc      thu qui®Þnh.
 8. 8 ­ TÇu  tæng    cã  dung tÝch    tõ 1500        GT trëlªn,cËp  c¶ng    æn ®Þnh    víitÇn  suÊttèi     thiÓu 4    chuyÕn/th¸ng/c¶ng thu b»ng      40%  møc      thu qui®Þnh. 2.8. Tµu    thñy mçi îtvµo, rêic¶ng  l      ®ång    nhiÒu  thêicã  møc  thu kh¸c  nhau    îc¸p dông  th× ®     mét møc    thu thÊp  nhÊt. 3.PhÝ    hoa  : tiªu Tµu thñy vµo, rêic¶ng        biÓn  sö  cã  dông hoa    tiªuph¶inép    phÝ hoa    tiªu nh  sau: TT Cù    lydÉn  tµu Møc    thu (USD/GT­HL) Møc      thu tèithiÓu (USD/tµu/ t)   l î 1 §Õn  h¶ilý 10    0,0034 150 2 §Õn  h¶ilý 30    0,0028 170 3 §Õn  h¶ilý 60    0,0021 200 4 Trªn60      h¶ilý 0,0018 220 3.1.Tµu    thuû  träng t¶idíi200    cã        GT (kÓ  tµu  c¶  ®¸nh b¾t    dông  c¸)¸p  møc    USD/tµu/lt thu:30  î. 3.2.Tæ     chøc,c¸ nh©n  tµu thuû      cã    chë kh¸ch du    lÞch  theo ®Þnh  tuyÕn  tèithiÓu  chuyÕn/th¸ng/c¶ng ¸p dông    4      møc    thu b»ng 40%  møc      thu qui®Þnh  trªn. 3.3.Mét  tuyÕn      sè  ¸p dông  møc    thu phÝ  hoa    sau: tiªunh  TT TuyÕn  dÉn  tµu Møc    thu Møc      thu tèithiÓu  (USD/GT­ HL) (USD/tµu/ t) î l 1 TuyÕn  §Þnh  qua  An  luång s«ng    HËu 0,0032 270 2 T¹ic¶ng    §Çm  M«n­ Kh¸nh  Hoµ,  khu  0,0040 180 vùc  B×nh  TrÞ, Hßn  Ch«ng­ Kiªn   Giang 3 Luång Xu©n    H¶i­Cöa  Lß 0,0045 150 4 Khu vùc Phó Quèc­ KiªnGiang     0,0072 180 5 TuyÕn  phao    O ®Õn   c¶ng Nghi S¬n,     0,0045 200 Ch©n  M©y, Dung QuÊt,Vòng    ¸ng 3.4.Mçi  dichuyÓn    lÇn    trong c¶ng      ¸p dông  møc    thu:0,015  USD/GT/LÇn  dichuyÓn, møc          thu tèithiÓu 30    USD/Tµu/LÇn   dichuyÓn. 3.5.Tµu    thuû cña    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      thuéc ®èi t        îng qui®Þnh  i t¹ BiÓu    phÝ,    gi¸dÞch  c¶ng  vô  biÓn nµy    khi ph¶i dÞch    chuyÓn  gi÷a    c¸c cÇu  c¶ng  trong ph¹m      viC¶ng  biÓn theo  cÇu  yªu  cña Gi¸m ®èc c¶ng  biÓn  do  vµ  C¶ng  biÓn thanh  to¸n phÝ    hoa    tiªuth×  îc ¸p  ®   dông  møc  thu phÝ  hoa    tiªudÞch  chuyÓn  trongc¶ng          ®èi víi thuû vËn      tµu   t¶i ®Þa. néi 3.6.Khi xin hoa          tiªu,chñ  ph¶ib¸o  tµu    cho hoa    íc 6    tiªutr   giê.Trêng   hîp thay ® æi      giê hoÆc   hñy  viÖc    bá  xin hoa    tiªuph¶ib¸o    cho  hoa    tiªubiÕt tr     íc 3  giê;qu¸      thêih¹n    trªnchñ tµu ph¶i tr¶ tiÒn      chê      ®îivíimøc  thu 10USD/ngêi­   giê,c¸ch tÝnh        thêigian chê    sau:   ®îinh  a.Hoa      tiªucha    trÝxuÊtph¸t: rêivÞ       TÝnh    giê lµ1 
 9. 9 b.Hoa    rêivÞ      tiªu®∙    trÝxuÊtph¸t:     Thêigian chê        ®îitÝnh      tõlócxuÊtph¸t     ®Õn     khihoa      vÞ    tiªutrëvÒ  trÝban ®Çu. c.Hoa      tiªuchØ chê    i ®îit¹ ®Þa  ®iÓm  ®ãn  kh«ng    giê,qu¸ thêi tµu  qu¸ 4        gian trªnviÖc        xinhoa      ®∙  tiªucoinh  huû   bá; nÕu hoa    lªntµu  tiªu®∙    nhng  chñ  tµu huû  yªu  bá  cÇu  ph¶itr¶tiÒn  th×      hoa    tiªutheo luång  xin dÉn  êng  ®∙    ® vµ  møc    thu quy  ®Þnh. d. Hoa    lµm    tiªu®∙  xong viÖc dÉn  êng, nÕu  ®   thuyÒn  ëng  tr vÉn    gi÷ hoa  tiªul¹sÏtÝnh        i thªm tiÒn chê      ®îitheo sè      i   giêgi÷l¹ . ®. Trêng    hîp thuyÒn  ëng  tr kh«ng    gi÷ hoa    tiªunhng hoa    tiªuvÉn  ph¶i¨n     ë        trªntµu th× møc    thu chê    ®îitÝnh  USD/giê. 3  3.7.Trêng    hîp tµu thuû  hµnh  cã  tr×nh    ®Ó thö m¸y mãc thiÕtbÞ,    hiÖu  chØnh    labµn    ¸p dông møc    thu b»ng  110%  møc    thu quy  ®Þnh. 3.8.TÇu    thuû kh«ng    tù vËn hµnh  îc v×    sù  kü  ®   lýdo  cè  thuËt ¸p    dông  møc    thu b»ng  150%  møc    thu quy ®Þnh theo qu∙ng ® êng      thùc tÕ.   3.9.Tµu    thuû    xinhoa    tiªu®ét xuÊt (ngoµic¸ctr       êng    trªn)¸p dông  hîp nªu      møc    thu b»ng 110%   víi so   møc    thu quy  ®Þnh.   3.10.Trêng  hoa    ®Õn   trÝ nhng  thuû    hîp  tiªu®∙  vÞ    tµu  kh«ng vËn hµnh  ® îc v×    bÊt    lýdo  kh¶  kh¸ng    x¸c nhËn  ( cã    cña c¶ng  ) th×  vô    kh«ng thu phÝ  hoa  tiªu. 3.11.Tµu    thuû kh«ng  i tí th¼ng    c¶ng ®Õn       mµ xin neo    l¹ däc  êng    i ® (trõ c¸c tuyÕn    kh«ng  îcch¹y ®ªm)  ®     chñ    tµu ph¶itr¶chiphÝ        ph¬ng  tiÖn ph¸tsinh       thªm trongviÖc  a    ® ®ãn  hoa tiªu. 3.12.Trêng  tµu    hîp  thuû  ®Õn   trÝ chê  ®∙  vÞ    hoa    tiªutheo ®óng      giê ®¹i diÖn  chñ  thuû  yªu  tµu  ®∙  cÇu  ®∙  îc c¶ng  vµ  vµ  ®   vô  hoa    tiªuchÊp thuËn    mµ hoa    tiªucha  ikhiÕn  ph¶ichê    hoa    tí   , tµu    ®îith×  tiªuph¶itr¶tiÒn cho  thuû        tµu  tiÒn chê        ®îilµ100USD/giêtheo sè        giêthùc tÕ    ph¶ichê    ®îi. 3.13.Tµu    thuû  vËn    t¶ihµng  ho¸,hµnh    kh¸ch vµo, rêic¶ng      trong cïng  mét khu vùc hµng    mét  h¶ido  ®¬n  c¶ng  qu¶n    vÞ  vô  lýnhiÒu h¬n  chuyÕn  04  trong mét    th¸ng th×      tõ chuyÕn  thø  trë®i  5    trong th¸ng ® îc ¸p        dông  møc     thu b»ng 70%  møc    thu cña  êng   ¬ng  tr hîp t øng. 4.Gi¸dÞch  tµu lai trî     vô      hç    : 4.1.§¬n    gi¸: C«ng suÊttµu lai trî       hç  §¬n  gi¸ ­Tõ    500      HP trëxuèng 0,31 USD/HP­giê   ­Tõ    501    HP ®Õn  1.000 HP: + 500    HP ®Çu 155 USD/giê +  HP   501    mçi HP     Tõ  thø  trë®i    thu thªm 0,23 USD/   giê.   HP ­ ­Tõ    1.001    HP ®Õn  1.500  HP: + 1000    HP ®Çu 270  USD/giê, +  HP   1.001    mçi HP     Tõ  thø  trë®i    thu thªm 0,14 USD/   giê.   HP ­ ­Tõ    1.501    HP ®Õn  2000 HP: + 1.500    HP ®Çu  thu 340  USD/giê +  HP   1.501    mçi HP     Tõ  thø  trë®i    thu thªm  0,05 USD/   giê   HP ­ ­Tõ    2001      HP trëlªn 400  USD/giê
 10. 10 4.2.Thêi gian      tÝnh    gi¸dÞch  tµu    trî Tõ    laihç      vô  laihç    khitµu    trî vÞ  : rêi trÝ xuÊt ph¸ttrong khu          vùc c¶ng  tµu  cã  vµo  lµm hµng ®Õn       vÞ    khitrëvÒ  trÝ ban  ®Çu  hoÆc  chuyÓn  sang ho¹t®éng    kh¸c.Thêi gian        tèithiÓu tÝnh    gi¸ dÞch  tµu lai trî   giê/   vô      hç    1  lµ lÇn. 4.3.Gi¸m    ®èc    c¸c ®¬n  cung  vÞ  øng dÞch  tµu    trî   gi¸c¶  vô  laihç    cø    c¨n thÞ  êng  t×nh  tr vµ  h×nh  thùc tÕ  îc ®iÒu    ®   chØnh    t¨ng hoÆc  gi¶m 10%   víi so    ®¬n    gi¸quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     c«ng  ®¬n    4.1 vµ  bè  gi¸cho tõng  i laihç    lo¹ tµu    trî hiÖn cã. C¸c  êng      tr hîp t¨nggi¶m    díid©y  îcx¸c®Þnh    së  ®     trªnc¬  ®¬n    Gi¸m  gi¸do  ®èc  ®¬n  cung  vÞ  øng  dÞch  tµu lai trî vô      hç    c«ng  bè: 4.3.1.Trêng      hîp khu  vùc c¶ng  tµu  cã  vµo  lµm hµng kh«ng  tµu    cã  laihç  trî ph¶ihuy    ,   ®éng      tõ n¬i kh¸c ®Õn:    Chi phÝ huy ®éng tµu    trî® îc x¸c laihç        ®Þnh    së  trªnc¬  tho¶  thuËn  gi÷a chñ  laihç    chñ  nhng    tµu    trî vµ  tµu  kh«ng    vît qu¸ 50%     ®¬n    gi¸quy ®Þnh  cho  giêthùc tÕ  sè      ®iÒu  ®éng      trî tµu laihç  . 4.3.2.Trêng    hîp tµu    trî®∙  i trÝ ®ãn  laihç    tí vÞ      tµu thuû theo ®óng    giê mµ   chñ    tµu thuû  yªu cÇu  ®∙  îcC¶ng  chÊp  ®∙    vµ  ®   vô  nhËn nhng    tµu thuû  cha  tí   ig©y  , chê    ®îicho      trî th×  tµu laihç    chñ  thuû  , tµu  ph¶itr¶b»ng      50%  ®¬n    gi¸ quy  ®Þnh  cho  giêthùc tÕ  sè      ph¶ichê    ®îi. 4.3.3.Trêng    hîp tµu    trî®∙  i trÝ ®ãn  laihç    tí vÞ      tµu thuû theo ®óng    giê mµ  chñ  tµu thuû  yªu  ®∙  cÇu  ®∙  îc C¶ng  chÊp  vµ  ®   vô  nhËn  nhng  tµu thuû  kh«ng  i tí hoÆc     kh«ng  ch¹y,tµu    trîph¶itrëvÒ   trÝ xuÊt ph¸thoÆc     laihç        vÞ        chuyÓn  sang    ho¹t®éng  kh¸c,th× chñ        tµu thuû ph¶itr¶b»ng        50%  ®¬n    gi¸quy  ®Þnh  cho  giêthùc tÕ  sè      ®iÒu  ®éng      trî tµu laihç  . 4.3.4.Trêng    hîp thay ®æi      giê hoÆc   huû  viÖc    bá  xin tµu    trî chñ  laihç   , tµu thuû ph¶ib¸o    cho  chñ      trî tµu laihç    biÕttr   giê.Qu¸    íc2    quy  ®Þnh    trªnchñ  tµu ph¶itr¶tiÒn chê              ®îi,thêigian tèi     thiÓu tÝnh    tiÒn chê      giê.   ®îilµ1  4.3.5. Trêng hîp tµu chë kh¸ch ho¹t ®éng  ®Þnh  tuyÕn tèi  thiÓu 4  chuyÕn/th¸ng/c¶ng,gi¸dÞch  tµu laihç    îctÝnh      vô      trî   ® b»ng  60%   ®¬n    gi¸quy  ®Þnh. 4.4.C¸c  êng    îcx¸c ®Þnh    tr hîp ®     theo møc    gi¸tho¶ thuËn    gi÷a Gi¸m    ®èc  ®¬n  cung  vÞ  øng dÞch  tµu lai trî chñ  vô      hç    vµ  tÇu: 4.4.1. trî  Hç    trongtr   êng    hîp cøu  hé. 4.4.2.  Trêng      hîp tµu thuû  kh«ng    ho¹t®éng  ph¶isö    dông      trî   tµu laihç    ®Ó ®Èy  hoÆc  kÐo. 4.5.Sè îng vµ    l   c«ng suÊttµu lai trî       hç    thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  cña  Côc  Hµng    h¶iViÖtNam.   5.Gi¸dÞch  buéc   d©y     vô  cëi  5.1.§¬n      gi¸dÞch  buéc    vô  cëid©y    (®∙bao  gåm     chiphÝ  ph¬ng  tiÖn phôc    vô  viÖc  buéc    cëid©y). §¬n  tÝnh:USD/lÇn. vÞ    STT Träng    t¶itµu Møc    gi¸ T¹iphao   T¹icÇu   1 D íi  500 GT 36 11 2 Tõ  501 ®Õn   1.000 GT 58 18 3 Tõ  1.001  ®Õn  4.000  GT 97 30
 11. 11 4 Tõ  4.001 ®Õn   10.000  GT 135 40 5 Tõ  10.001 ®Õn  15.000 GT 155 45 6 Tõ  15.001      GT trëlªn 175 60 Gi¸dÞch  buéc      vô  cëid©y  tÝnh cho mét  buéc  cëi; lÇn  vµ    NÕu  tÝnh riªngbuéc    hoÆc       cëith× tÝnh    1/2 ®¬n    gi¸trªn. 5.2.Trêng          hîp c¸c tµu nhá hoÆc   lan buéc  sµ    vµo        tµu lín®Ó chuyÓn    t¶i hµng      ho¸ ¸p dông  møc  ®¬n   gi¸dÞch  buéc    vô  cëid©y    t¹ cÇu. i II. h Ý, gi¸ Þ c h  v ô  t¹ic Ç u  b Õ n  p  d   1.PhÝ    neo,®Ëu      t¹ vòng,vÞnh: i   1.1.Tµu    thñy neo, ®Ëu   i     t¹ vòng, vÞnh    ph¶i nép    phÝ neo ®Ëu   i t¹ vòng  vÞnh  sau: nh    ­Trong      thêigian 30    ngµy  ®Çu     ¸p dông  møc    thu: 0,0006 USD/GT­ giê ­Tõ    ngµy  trë®i    31    ¸p dông  møc  thu:                   0,0003 USD/GT­ giê 1.2.Tµu    thuû  neo,®Ëu  i   t¹ ph©n    c¶ng xuÊt dÇu    ¹m rãtdÇu    th« (tr     kh«ng  bÕn)    thu phÝ  dông  trÝneo  sö  vÞ    ®Ëu  sau: nh    ­Trong      thêigian 30    ngµy  ®Çu     ¸p dông  møc    thu: 0,0003 USD/GT­ giê ­Tõ    ngµy  31    ¸p dông  thø  trë®i    møc  thu:        0,0002  UDS/GT­giê Tµu  thñy neo,®Ëu      nhiÒu    n¬itrong ph¹m      vivòng,vÞnh  mét  quan    do  c¬  c¶ng  qu¶n    tÝnh  vô  lýth×  theo    thêigian thùc tÕ    neo, ®Ëu     tõng khu vùc,sau    ®ã céng  i l¹ . 1.3.Tæ     chøc,c¸ nh©n  tµu thuû      cã    chë kh¸ch du    lÞch  theo ®Þnh tuyÕn  tèithiÓu  chuyÕn/th¸ng/c¶ng ¸p dông    4      møc    thu b»ng 40%   møc    thu quy  ®Þnh  t¹ ®iÓm       i 1.1 môc nµy. 1.4.Kh«ng  phÝ    thu  neo, ®Ëu   i   t¹ vòng, vÞnh    ®èi    víitµu thuû trong thêi     gian chê    thuû tr   vïng nícc¶ng  íckhicËp    iÒuë      tr     c¶ng ViÖtNam.   2.   PhÝ  dông  sö  cÇu,bÕn, phao      neo  thuéc khu    vùc  c¶ng  biÓn: 2.1.§èivíi       ph¬ng  tiÖn:   ­Tµu    thuû ®ç      t¹ cÇu  i ph¶itr¶phÝ      theo møc:    0,0035USD/GT­  giê ­Tµu    thñy ®ç      t¹ phao  i ph¶itr¶phÝ      theo møc:   0,0014USD/GT­  giê a.Tµu    thuû ®ç    nhiÒu    n¬itrong ph¹m      vimét  c¶ng    th× tÝnh  theo thêigian      thùc tÕ    tõng khu    tµu ®ç    vùc sau  céng  i ®ã  l¹ . b.Tæ     chøc,c¸nh©n  tµu thuû chë      cã      kh¸ch du    lÞch theo    ®Þnh  tuyÕn    tèi thiÓu 4    chuyÕn/th¸ng/c¶ng¸p dông      møc    thu b»ng 40%   møc      thu qui®Þnh.
 12. 12 c.Trêng        hîp tµu thuû  nhËn  îclÖnh    ®   rêic¶ng    mµ vÉn  chiÕm  cÇu, phao    ph¶itr¶phÝ      theo møc:    ­ChiÕm     cÇu: 0,006USD/GT­giê ­ChiÕm     phao: 0,002USD/GT­giê d.Trêng        hîp tµu thuû ®ç      ¸p m¹n      víi kh¸cë  tµu   cÇu      th× tr¶phÝ  theo  møc:  0,0017USD/GT­  giê. ®.  Trêng  kh«ng  hîp  lµm hµng  îc do          ®   thêitiÕtvíithêigian    ngµy  trªn01  (24    ªntôc)hoÆc   giê li     ph¶inhêng    cÇu cho  thuû  tµu  kh¸c theo    lÖnh cña c¶ng  vô    th× kh«ng    thu phÝ  cña    thêigian kh«ng    lµm hµng. e. Tµu    thñy cËp    cÇu bÕn  i   t¹  c¶ng  c¸c chuyªn dïng    phôc  dÇu  vô  khÝ    mµ cã lµm hµng  hoÆc  nhËn dÇu, níc,tr¶phÝ        theo møc  0,33USD/m­giê,møc      tèi thiÓu cho    mét  cËp  lÇn  cÇu    lµ90USD/tµu. g.Tµu    thñy trùctiÕp cËp        cÇu bÕn  i   t¹ c¸cc¶ng    chuyªn dïng    phôc  dÇu  vô  khÝ nhng kh«ng  lµm hµng  hoÆc   kh«ng nhËn  dÇu,      níc,tr¶ phÝ theo møc  0,4USD/m­giê,møc        thu tèithiÓu cho    mét  cËp  lÇn  cÇu    lµ:110USD/tµu h. Tµu    thuû  ¸p m¹n  ®ç    song song        víic¸c tµu thuû kh¸c cËp  i   t¹ cÇu c¶ng  chuyªn dïng    phôc  dÇu  vô  khÝ    tr¶phÝ theo møc  0,09USD/m­giê,møc        thu tèi thiÓu cho    mét  ®ç    lÇn  ¸p m¹n    lµ:25USD/tµu. 2.2.§èivíi       hµng  ho¸ Hµng    ho¸ (kÓ  container) c¶   qua cÇu  bÕn,  phao  chñ  hµng  hoÆc   ngêi® ­   îcuû      th¸cph¶itr¶phÝ      theo møc    sau: a.Lµm     hµng    t¹ cÇu  i c¶ng:   ­Hµng    ho¸: 0,20 USD/tÊn.   ­Container20      feet:   1,8 USD/cont.   ­Container40      feet:   3,6 USD/cont.   ­Containertrªn40        feet:  4,5 USD/cont.   b.Lµm     hµng    t¹ phao: i   0,1 USD/tÊn.   c.Ph¬ng    tiÖn vËn  :   t¶i ­ Xe    b¶o    xÝch,gÇu  «n, xe    ngo¹m, xe    êng,xe    l¨n®   n©ng  hµng,cÇn    cÈu  tr¶phÝ    theo møc:    3USD/chiÕc. ­ Xe  t«15    «    chç  ngåitrëxuèng,xe  träng t¶i   trëxuèng          cã      tÊn    2,5 tr¶phÝ  theo møc:    1USD/chiÕc ­ C¸c  i«    lo¹  t« kh¸c ngoµi c¸c lo¹  quy        i®∙  ®Þnh     trªn ®©y     tr¶ phÝ theo  møc:  2USD/chiÕc d. Hµng    ho¸    lµ hµng láng (gas láng,x¨ng    dÇu,  nhùa  êng  ® láng..   . lµm  ) hµng b»ng ph¬ng  ph¸p b¬m     tµu  rãt tõ  thuû    bån    lªn xe  tr¶ phÝ theo  møc  1USD/tÊn. ®. Hµng    ho¸ qua c¶ng chuyªn dïng    phôc  dÇu  vô  khÝ    tr¶phÝ theo møc   1USD/tÊn. 2.3.§èivíi       hµnh  kh¸ch: a.Hµnh    kh¸ch qua    cÇu,bÕn      (®ihoÆc   ®Õn)  ph¶itr¶phÝ      theo møc:   
 13. 13 ­Lîtvµo:1        USD/ngêi ­Lîtrêi:1        USD/ngêi   (TrÎ     tuæikh«ng    díi em 12    thu). b. Trêng  tµu    hîp  biÓn  ®Ëu   i t¹ khu vùc neo ®Ëu   îc phÐp,  dông  ®   sö  ph­ ¬ng  tiÖn vËn    t¶ithuû kh¸c ®Ó   a    ® ®ãn  kh¸ch vµo tham quan  lÞch  i   du  t¹ c¸c ®¶o, phÝ    cÇu bÕn      ®èi víihµnh kh¸ch lµ1      USD/ngêi(bao    gåm   l   c¶ îtvµo  l   vµ ît rêi). 3.Gi¸dÞch  ®ãng        vô  më hÇm   hµng:    Chñ    yªu  tµu cã  cÇu c«ng  nh©n c¶ng ®ãng, më     hÇm  hµng ph¶itr¶tiÒn      theo    ®¬n    gi¸sau: 3.1.Trêng    dông    hîp sö  cÇn  cÈu  tµu: §¬n  tÝnh:USD/lÇn­ vÞ    hÇm STT Träng    t¶itµu §¬n    gi¸mét  ®ãng  lÇn  hoÆc   më §ãng hoÆc     më n¾p  §ãng  hoÆc     më n¾p  hÇm   hµng      ®Ó l¹boong hÇm   i hµng  a    ® lªnbê  1 Tõ 5.000GT    trëxuèng  8 16 2 Tõ   5.001GT   ®Õn   14 28 10.000GT 3 Tõ 10.001      GT trëlªn 20 40 3.2.Trêng    dông    hîp sö  cÇn  cÈu  c¶ng  tÝnh  b»ng  150%   ®¬n    i gi¸t¹ ®iÓm     3.1. 3.3.Trêng  tµu  2    hîp  cã  boong    ( TWEEN  DECK     ) tÝnh b»ng 200%  ®¬n  gi¸t¹ ®iÓm      i 3.1. 4.Gi¸dÞch  ® æ       vô  r¸c ­§∙bao      gåm     chiphÝ  ph¬ng  tiÖn thu nhËn  xö        vµ  lýr¸c. ­Sè  ® æ       lÇn  r¸ctheo qui®Þnh      hiÖn  hµnh. 4.1.§èivíi         chë  tµu hµng: 4.1.1.  §¬n      gi¸®æ r¸c: ­§ç      t¹ cÇu: i 15  USD/lÇn­ tµu. ­§ç      t¹ phao,vòng,vÞnh:   i        40  USD/  lÇn­     tµu.   4.1.2.  §¬n              tæng  gi¸®æ r¸c®èi víi cã  tµu dung  tÝch  nhá  h¬n  200  GT: ­§ç      t¹ cÇu: i   4  USD/lÇn­ tµu. ­§ç      t¹ phao,vòng,vÞnh:  i       8  USD/  lÇn­ tµu. 4.2.§èivíi         chë  tµu kh¸ch: 4.2.1.  §¬n    gi¸mét  ®æ     lÇn  r¸c: a.§ç      t¹ cÇu: 0,7 USD/ngêi. i     +  Møc      thu tèithiÓu mét  ® æ    :100    lÇn  r¸c   USD/lÇn­ tµu. + Møc      mét  ®æ      :500    thu tèi®a  lÇn  r¸c     USD/lÇn­ tµu.
 14. 14 b. §ç  i   t¹  phao, vòng,vÞnh      (hoÆc  t¹  ®ç  icÇu nhng ph¶idïng    ph¬ng tiÖn  thuû míithùc hiÖn  îcviÖc  æ           ®   ® r¸c):tÝnh  b»ng 130%   ®¬n      gi¸t¹ ®iÓm   i 4.2.1. 4.2.2. Trêng hîp tµu chë kh¸ch ho¹t ®éng  ®Þnh  tuyÕn tèi  thiÓu 4  chuyÕn/th¸ng/c¶ng,nÕu    thùc tÕ  thuª®æ         cã    r¸c, dÞch  ®æ     îctÝnh  gi¸ vô  r¸c®   b»ng  60%  ®¬n    gi¸quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 4.2.1. 4.3.Nh÷ng  chë    tµu  hµng  hoÆc  chë kh¸ch cã  dông    sö  thiÕtbÞ  lýr¸c   xö      tr     íc khithùc hiÖn    viÖc  æ     ® r¸c,nÕu  thùc tÕ  thuª ®æ       cã    r¸ctÝnh b»ng 50%   ®¬n    gi¸quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm     ®iÓm     i 4.1 vµ  4.2. 4.4.Trêng      hîp theo  cÇu  yªu  cña chñ  hoÆc     quan  tµu  c¸c c¬  kiÓm  dÞch  ph¶ihuû    (®èt,ch«n.. .r¸c,   .    ) Gi¸m ®èc ®¬n  lµm  vÞ  dÞch  ® æ     vô  r¸ctho¶ thuËn    møc    thÓ    gi¸cô  víikh¸ch hµng.   III.gi¸    t¸c g hi Ö p   µ n g  h o¸, o ntainer   n h  c 1.Gi¸t¸cnghiÖp            ®èi víihµng  ho¸: 1.1.Gi¸dÞch  bèc        vô  dìhµng  ho¸: 1.1.1.  §¬n    gi¸dÞch  bèc    vô  dìhµng    ho¸ b»ng  cÇn  cÈu    tµu: §¬n  tÝnh:USD/TÊn. vÞ    STT                                        T¸c                                          nghiÖp  HÇm   Toa  HÇ mtµu,Sµ  tµu­   bèc  dì xe,«t«,sµ    lan­     lan Kho    b∙i hoÆc   ngîcl¹ c¶ng    i hoÆc   ng­ Nhãm   hµng îcl¹   i 1 Hµng    rêi:quÆng   c¸c  i gang  ;xi lo¹ ;  rêi    1,6 2,3 m¨ng  ;ngò  rêi  cèc, ph©n    bãn, muèi,® ­     êng    ; b¨m  ®Ó rêi  gç  (chÆt);th¹chcao,l      u  huúnh    côc,®¸  rêi, ®¸    d¨m, c¸t,     than,bét     ®¸,clinker, .   .. 2 Hµng  ho¸  ®ãng  trong  bao   v¶i,bao  , t¶i  2,2 2,9 bao  giÊy,bao      gai,bao  nilon,  bao    cãi; vá  chia dùng    trong plletgi¸ycarton vµ          bäc  ngoµib»ng    nilon; khèi. .  ®¸  . 3 Gç  trßn (gç c©y);Gç          xÎ ®ãng  kiÖn,tre;     2,9 3,8 nøa;tróc. .   .. 4 M¸y  mãc, thiÕt  bÞ; Hµng  ho¸ ®ãng  3,1 4,1 trong  hßm,  thïng;C¸c  i   lo¹  s¾t  thÐp    bã, kiÖn, cuén, tÊm, thanh;  kim lo¹ mµu  i ®ãng  kiÖn,®ãng    cuén; 5 Hµng  ®ãng  kiÖn  b«ng,®ay, gai,cãi, nh          3,2 4,3 giÊy,v¶i,sîi h¹tnhùa…;  may  Æc;      ,     ®å  m dông  gia  cô  ®×nh;    t¹p phÈm;  cao    su; s¨m, lèp;g¹ch chÞu          löa,g¹ch men,    thiÕt  bÞ  tÕ y  6 Gç   sµn; dông  b»ng    c«ng  v¸n    cô  gç, thñ  3,5 4,6 mü   nghÖ...  ;Hµng  ho¸  ®ãng    sät,giµnh,   thóng;  
 15. 15 7 Hµng  ho¸ ®ãng  trong chai lä,  b×nh,   3,7 4,9 sµnh, sø, thuû tinh;  hµng dÔ  vì;  linh  kiÖn ®iÖn    g¾n  tö;xe  m¸y... 8 Hoa  qu¶ ¬i;®éng    t   vËt sèng;hµng    ®«ng  3,9 5,2 l¹nh. 9 ­¤t« b¸nh   (trõxe      lèp    b¶o  «n): 40USD/c 50USD/c ­Xe    chuyªn dïng c¸clo¹       i 55USD/c 70USD/c 10 Ph¬ng  tiÖn  di ®éng    b¸nh  tù    (trõxe  xÝch)    lªn cÇu  hoÆc  vµo kho, b∙i     c¶ng  lµ 25      USD/chiÕc    (®∙ bao gåm     chiphÝ  ngêi l¸ )Trêng  ph¬ng    i . hîp  tiÖn,«t«,thiÕtbÞ  b¸nh  l¨nnhng        cã  xe    kh«ng    tù hµnh  îc (kh«ng  ®   khëi  ®éng  îcm¸y) ph¶isö  ®       dông  ®Çu  kÐo  hoÆc   n©ng  xe  cña c¶ng    a  ®Ó ® vµo kho,b∙i     c¶ng lµ40      USD/chiÕc. Trêng  hîp hµng ho¸ cha  tªn trong c¸c nhãm     cã        trªn®©y, Gi¸m ®èc    c¸c ®¬n  kinh doanh,khaith¸cc¶ng  vÞ          biÓn    ® Æc   c¨n cø  ®iÓm   tÝnh  vµ  chÊt cña    hµng      ho¸ ®Ó xÕp  vµo nhãm  ¬ng  ¬ng. t ®   1.1.2.Gi¸m    ®èc    c¸c ®¬n  kinh doanh, khaith¸cc¶ng  vÞ          biÓn  cø    c¨n  gi¸ c¶ thÞ  êng  t×nh  tr vµ  h×nh  thùc tÕ  îc ®iÒu    ®   chØnh    t¨ng hoÆc  gi¶m  10%  so  víi®¬n      gi¸quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm  1.1.1;®ång      thêiban  hµnh BiÓu    gi¸dÞch  vô  bèc  ¸p  dì  dông  thèng nhÊt cho  c¸c ®èi  îng  t thuéc ph¹m    dông  vi ¸p  QuyÕt  ®Þnh  nµy. 1.1.3.C¸c  êng      tr hîp quy ®Þnh    díi®©y   îcx¸c ®Þnh    së  ®     trªnc¬  BiÓu    gi¸ do  Gi¸m ®èc c¶ng  ban  hµnh  theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 1.1.2:   a. Gi¸dÞch  bèc        vô  d쮶o  hµng  trong cïng mét      hÇm     tµu tÝnh  b»ng  50%   ®¬n    gi¸hÇm      tµu ­Toa      lan(hoÆc  xe,«t«,sµ    ngîcl¹ )   i. b. Gi¸ dÞch  bèc        vô  dì ®¶o  hµng    tõ hÇm  nµy sang hÇm  kh¸c cïng    mét  tµu nhng    kh«ng  qua cÇu c¶ng tÝnh b»ng 70%  ®¬n    gi¸hÇm      tµu ­Toa      xe,«t«, sµ    lan (hoÆc  ngîcl¹ )Trêng      i . hîp ph¶iqua    cÇu c¶ng tÝnh b»ng 120%  ®¬n    gi¸ HÇm   Toa      lan(hoÆc  tµu­ xe,«t«,sµ    ngîcl¹ )   i. c.Hµng      ho¸ (kÓ  hµng  c¶  bao) ®ãng    b¨ng  hoÆc  ®ãng  t¶ng ph¶i®µo        xíi, ®Ëp        ph¸ råimíibèc    îctÝnh  dì ®   b»ng 150%   ®¬n    gi¸HÇm   Toa      tµu­ xe,«t«,sµ  lan(hoÆc    ngîcl¹ )   i. d.Bèc      dìhµng  nguy  hiÓm:  + Nhãm   Bèc      i A:  dì c¸c lo¹ chÊt næ,    chÊt ho¸    häc    dÔ ch¸y nh    Nitrates,  Nitrocompoud,Alkal     ies,Methane,Magnesiun,Nitrocellu       lose,Il   imin te zekon  i  , vµ    c¸c s¶n phÈm  ph¸tsinh      tõ nguån  gèc    îc tÝnh  trªn®   b»ng  200%  ®¬n     gi¸ dÞch  bèc  vô  dì; + Nhãm   Bèc      i B:  dìc¸clo¹ chÊt ®éc, chÊt dÔ         ch¸ynh    x¨ng,dÇu, Alcohol,       Ether,Amonia,Lime      power,ítkh«,c¸c lo¹         i axit h¬igas,thuèc trõs©u, thuèc   ,             nhuém,  Calcium  carbide,Anthraci   îc tÝnh    te®   b»ng 150%  ®¬n     gi¸dÞch vô  bèc dì; + Nhãm   Bèc      i C:  dì c¸c lo¹ hµng    m,   bÈn,  mïi h«i thèinh: bôi bÆ d¬  cã          Camphor  , oil Naphthalene,bét giÊy,Cement,ph©n          bãn, than,quÆng,      t«m  kh«,nícm ¾ m,       x¬ng sóc      vËt,c¸ kh«    i c¸c lo¹  c¸c lo¹ vµ    i hµng  nguy hiÓm  kh¸c  kh«ng  tªntrong nhãm   vµ  ® îctÝnh  cã      A  B    b»ng 130%   ®¬n    gi¸dÞch  bèc  vô  dì;
 16. 16 e. Hµng      ho¸ ®ãng bao, kiÖn,thïng bÞ  æ           ® vìph¶ithu gom,        gi¸dÞch vô  bèc    dìtÝnh b»ng 150%   tÝnh cho îng hµng  l   thùc tÕ  ® æ     bÞ  vì. g. Hµng        ho¸ qu¸ c¶nh cña      c¸c níc qua c¶ng biÓn ViÖt Nam:    tÝnh b»ng  85%  gi¸dÞch  bèc        vô  dì. h.Hµng      ho¸ qua  c©n, ngoµigi¸dÞch  bèc          vô  dìph¶itr¶tiÒn cho  hµng        sè  thùc tÕ    qua  c©n theo ®¬n    gi¸sau    (®∙bao gåm       c¸c chiphÝ phôc  cho  vô  viÖc  c©n hµng): +  Qua  c©n    thñ c«ng,c©n    bµn: 1,00 USD/tÊn.   +  Qua  c©n  m¸y:   0,40 USD/tÊn.   k.Gi¸ dÞch  bèc        vô  dì hµng    qu¸ nÆng  hoÆc       îctÝnh    qu¸ dµi®   t¨ng thªm  nh  sau: STT Khèil    îng hµng hoÆc   chiÒu    dµihµng Møc    t¨ngthªm 1 N Æng     TÊn  tõ10  ®Õn     TÊn  díi15  hoÆc       ®Õn   dµitõ10  30% díi m   12  2 N Æng     TÊn  tõ15  ®Õn     TÊn  díi20  hoÆc       ®Õn   dµitõ12  50% 15  m 3 N Æng     TÊn  tõ20  ®Õn     TÊn  díi 25  hoÆc       m   dµitõ15  100% ®Õn   m. 20  4 N Æng     TÊn  tõ25  ®Õn     TÊn  díi30  hoÆc       m. dµitrªn20  200% 5 N Æng     TÊn      tõ30  trëlªn:Gi¸m  ®èc C¶ng quy ®Þnh    së  trªnc¬  tho¶ thuËn    víi  kh¸ch hµng.   Trêng hîp hµng võa qu¸ nÆng, võa qu¸    dµi chØ   îc tÝnh  ®   mét møc     gi¸ cao  nhÊt. 1.1.4.Gi¸m    ®èc    c¸c ®¬n  kinh doanh, khaith¸cc¶ng  vÞ          biÓn  cø    c¨n  gi¸ c¶  tr thÞ  êng  t×nh  vµ  h×nh thùc tÕ    ban  hµnh    gi¸dÞch  bèc      vô  dì¸p dông thèng  nhÊt cho     îng thuéc ph¹m        c¸c ®èi t     vi¸p dông QuyÕt ®Þnh nµy  trong c¸c tr     êng  hîp sau:   a. Trêng  bèc      hîp  dì hµng ho¸ ph¶isö    dông  cÇn  cÈu cña c¶ng. Møc       tèi thiÓu ph¶ib»ng        gi¸dÞch  bèc    vô  dìb»ng cÇn cÈu  tµu. b.Gi¸dÞch  bèc          vô  dìt¹ phao,vòng,vÞnh; i       c. HÖ   ®iÒu    sè  chØnh   gi¸dÞch  bèc    vô  dì mét  hµng  sè  nhÑ  gç  nh  b¨m  (chÆt)…; Hµng  phÕ  liÖu nh    s¾t  phÕ  liÖu (®ãng    kiÖn hoÆc       ®Ó rêi) m¶nh  , chaivôn….   d.Bèc    sö    dìcã  dông  cÇn  cÈu  næi; 1.1.5.Gi¸m    ®èc    c¸c ®¬n  kinh doanh,khaith¸cc¶ng  vÞ          biÓn  tho¶ thuËn    møc    thÓ    gi¸cô  víikh¸ch hµng    trongnh÷ng  êng      tr hîp sau:   a.Bèc      dìtrong tr   êng    hîp cøu  hµng  hé  h¶i; b. Trêng    hîp hµng ho¸ chuyÓn    tõ kho, b∙ic¶ng      xuèng tµu hoÆc  hµng  ho¸ bèc    tõ tµu  a  ® vµo  kho, b∙ic¶ng      b»ng b¨ng    t¶icña chñ hµng, lao ®éng      vËn hµnh  cña  c¶ng;  c. Trêng  thiÕtbÞ    hîp    c¶ng  kh«ng    ®ñ kh¶ n¨ng bèc      i dì c¸c lo¹ hµng    qu¸ nÆng,        qu¸ dµimµ ph¶ithuªngoµi.       
 17. 17 1.1.6.  Tµu thuû g©y  viÖc    nªn  chê    ®îicña  c«ng nh©n  trong qu¸ tr×nh bèc        dì sÏ tÝnh      tiÒn chê    ®îitheo  ngêi,thêigian  sè      chê    ®¬n    ®îivµ  gi¸thuª c«ng    nh©n  thuËtquy  kü    ®Þnh    t¹ Môc  i IV. 1.2.Gi¸l kho,b∙i    u     c¶ng: 1.2.1.  §¬n   u  gi¸l kho,b∙i    : STT Lo¹idÞch    vô §¬n  tÝnh vÞ  §¬n gi¸ 1 Lu  kho USD/tÊn­ngµy 0,14 2 Lu b∙i USD/tÊn­ngµy 0,07 3 C¸c    lo¹ ph¬ng  i tiÖn l¾p    s½n  USD/chiÕc­ngµy («t«, xÝch,cÇn   xe    trôc. . : .) ­Ph¬ng    tiÖn ®∙    qua  dông: sö  2,88 ­Ph¬ng    tiÖn míi:   3,60 1.2.2.  Thêigian vµ      khèil    îng tÝnh   u  gi¸l kho,b∙i   : +  Thêigian:KÓ    tÊn      tõ  hµng  ®Çu     tiªnvµo  kho,b∙i    cña  tõng vËn    ®¬n.     +  Khèil    îng:Theo  thùc tÕ u    l kho,b∙i   . 1.2.3.Gi¸m    ®èc    c¸c ®¬n  kinh doanh, khaith¸cc¶ng  vÞ          biÓn  cø    c¨n  gi¸ c¶ thÞ  êng  t×nh  tr vµ  h×nh  thùc tÕ  îc ®iÒu    ®   chØnh   t¨ng hoÆc  gi¶m 20%  so  víi®¬n      gi¸quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm  1.2.1;®ång      thêiban  hµnh  BiÓu   u  gi¸l kho,b∙i     ¸p dông    thèng nhÊt cho     îng thuéc ph¹m        c¸c®èi t     vi¸p dông  QuyÕt ®Þnh  nµy. 2.Gi¸t¸cnghiÖp            ®èi víiCONTAINER 2.1.Gi¸dÞch  bèc        vô  dìcontainer   2.1.1.  §¬n    gi¸dÞch  bèc    vô  dìcontainerb»ng    cÇn  cÈu    tµu: a.BiÓu      gi¸dÞch  bèc    vô  dìcontainer¸p dông      cho  Khu  vùc     1:   §¬n  tÝnh:USD/Cont. vÞ    STT                     T¸c nghiÖp  bèc  HÇm   Toa    HÇm     lan­ tµu­ xe, tµu,Sµ  Kho  dì «t«,sµ      lanhoÆc   ng­ b∙i  c¶ng  hoÆc   ngîcl¹   i îcl¹   i Lo¹icontainer   1 Tõ  feettrëxuèng: 20      ­Cã    hµng 37 57 ­Kh«ng    hµng 24 34 2 Lo¹i40      feet ­Cã    hµng 55 85 ­Kh«ng    hµng 36 50 3 Lo¹itrªn40      feet ­Cã    hµng 82 127 ­Kh«ng    hµng 53 80 b.BiÓu      gi¸dÞch  bèc    vô  dìcontainer¸p dông      cho  Khu  vùc  2: §¬n  tÝnh:USD/cont vÞ   
 18. 18 STT        T¸c nghiÖp            bèc  HÇ m   Toa    HÇ m   tµu­ xe, tµu,Sµ lan­   Kho  dì «t«,sµ      lanhoÆc   ng­ b∙i  c¶ng hoÆc  ngîcl¹   i îcl¹   i Lo¹icontainer   1 Tõ  feettrëxuèng 20      ­Cã    hµng 26 50 ­Kh«ng    hµng 16 27 2 Lo¹i40    feet ­Cã    hµng 40 76 ­Kh«ng    hµng 23 40 3 Lo¹itrªn40      feet ­Cã    hµng 59 113 ­Kh«ng    hµng 35 60 c.BiÓu      gi¸dÞch  bèc    vô  dìcontainer¸p dông      cho  Khu  vùc  3: §¬n  tÝnh:USD/cont vÞ    STT                       T¸c nghiÖp  HÇ m   Toa    HÇ m   tµu­ xe, tµu,Sµ lan­   Kho  bèc dì «t«,sµ      lanhoÆc   ng­ b∙i  c¶ng hoÆc  ngîcl¹   i îcl¹   i Lo¹icontainer   1 Tõ  feettrëxuèng 20      ­Cã    hµng 30 57 ­Kh«ng    hµng 20 34 2 Lo¹i40    feet ­Cã    hµng 45 85 ­Kh«ng    hµng 29 50 3 Lo¹itrªn40      feet ­Cã    hµng 67 127 ­Kh«ng    hµng 44 80 2.1.2.Møc      gi¸dÞch  bèc    vô  dì containerquy    ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2.1.1®∙    bao  gåm   phÝ  cÇu bÕn      ®èi víicontainervµ      gi¸dÞch  kiÓm  m   vô  ®Õ giao nhËn.   2.1.3.Gi¸m    ®èc    c¸c ®¬n  kinh doanh, khaith¸cc¶ng  vÞ          biÓn  îc ®iÒu  ®   chØnh    t¨nghoÆc  gi¶m  víi so   ®¬n    gi¸quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 2.1.1nh    sau: a.§èivíi       containercã    hµng: ­Khu    vùc  vµ  1  khu  vùc    2:10% ­Khu    vùc    3:20% b.§èivíi       containerrçng:15%     C¨n  gi¸c¶  cø    thÞ  êng, t×nh  tr   h×nh thùc tÕ  tû lÖ      vµ    t¨ng gi¶m  cho  phÐp  t¹        itiÕta, b, Gi¸m ®èc    c¸c ®¬n  kinh doanh, khaith¸cc¶ng  vÞ          biÓn ban hµnh  BiÓu    gi¸dÞch  bèc      vô  dì ¸p dông  thèng  nhÊt cho     îng thuéc ph¹m        c¸c®èi t     vi¸p dông  QuyÕt  ®Þnh  nµy. 2.1.4.C¸c  êng      tr hîp quy ®Þnh    díi®©y   îcx¸c ®Þnh    së  ®     trªnc¬  BiÓu   gi¸ dÞch  bèc  do  vô  dì  Gi¸m  ®èc    c¸c ®¬n   kinh  vÞ  doanh, khai th¸c c¶ng        biÓn  c«ng  theo quy  bè    ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 2.1.3:
 19. 19 a.Gi¸dÞch  bèc        vô  d쮶o containertrong cïng mét        hÇm   tÝnh  b»ng  25%   ®¬n    gi¸HÇm      tµu ­Kho    b∙ic¶ng  hoÆc  ngîcl¹ .   i b.Gi¸dÞch  bèc        vô  dìcontainertõhÇm       nµy sang  hÇm   kh¸ccïng mét      tµu  (kh«ng qua cÇu tµu)tÝnh    b»ng 55%  ®¬n    m   ­ Kho    gi¸HÇ tµu    b∙ic¶ng hoÆc   ngîcl¹ .   i c. Gi¸ dÞch  bèc        vô  dì dÞch chuyÓn containercïng    mét tµu (bèc    tõ tµu  ® a    vµ  lªnbê  xÕp  xuèng  cïng tµu)tÝnh      b»ng 100%  ®¬n    m       gi¸HÇ tµu ­ Kho    b∙i c¶ng hoÆc   ngîcl¹ .   i    d. Gi¸ dÞch  bèc          vô  dì dÞch chuyÓn containertrung chuyÓn      (bèc    tõ tµu  a  ® vµo    xÕp  b∙ivµ  xuèng  tµu kh¸c)tÝnh    b»ng 150%  ®¬n    m   gi¸HÇ tµu   ­ Kho    b∙ic¶ng  hoÆc  ngîcl¹    iTrong  . ®ã: ­Bèc      a    tõtµu ® vµo  kho    b∙ic¶ng:       75%   møc  trªn. ­Bèc      tõkho    b∙ic¶ng  xÕp  xuèng   75%   tµu:  møc  trªn. ®. Bèc    dì Cotainerchøa    hµng ho¸ nguy hiÓm   îc tÝnh  ®   b»ng 150%     gi¸ dÞch  bèc    vô  dì. e. Trêng hîp Chñ  tµu thuª c«ng    nh©n  C¶ng ch»ng buéc  hoÆc  th¸o   ch»ng buéc containertrªntµu        (trõviÖc ®ãng    më chèt)ph¶i tr¶1        USD/cont   cho  containerthùc tÕ  sè      ph¶ich»ng    buéc. g. C¸c    chñ hµng, chñ  cã    tµu  containerbèc      l       dì víisè îng lín(chiÕm  15%   s¶n îng  l Containerth«ng    qua  C¶ng)  ký  vµ  hîp  ®ång    dµi h¹n    víiC¶ng  (Hîp  ®ång  thùc hiÖn    ký    tõ mét n¨m      îcgi¶m    5%     trëlªn)®   tèi®a  gi¸dÞch  bèc    vô  dì cho  l   sè îng containervîtqu¸ 15%         s¶n îng th«ng  l   qua c¶ng.Møc    gi¶m  thÓ  cô  do Gi¸m  ®èc c¶ng quy  ®Þnh    së  trªnc¬  tho¶ thuËn      víichñ hµng,chñ      tµu thuû. 2.1.5.Gi¸m    ®èc    c¸c ®¬n  kinh doanh, khaith¸cc¶ng  vÞ          biÓn  cø    c¨n  gi¸ c¶ thÞ  êng  t×nh  tr vµ  h×nh  thùc  ban  tÕ  hµnh  gÝa dÞch  bèc    dông  vô  dì ¸p  thèng nhÊt cho     îng thuéc ph¹m        c¸c®èi t     vi¸p dông QuyÕt ®Þnh nµy trongmét    sè  êng    tr hîp sau: a. Bèc      dì hµng    ho¸ ph¶isö    dông cÇn  cÈu  cña  c¶ng   .Møc    tèithiÓu  ph¶i   b»ng  gÝa  dÞch  bèc    vô  dìb»ng cÇn  cÈu  tµu; b.Bèc        dìt¹ phao,vòng,vÞnh. i     c.Bèc    sö    dìcã  dông  cÇn  cÈu  næi; d.Bèc      dìcontainerqu¸ cao      hoÆc     qu¸ réng  hoÆc     qu¸ nÆng.  2.1.6.Tµu    biÓn g©y  nªn  viÖc chê    ®îicña c«ng nh©n  trong qu¸ tr×nh  bèc      dì sÏ tÝnh tiÒn chê    ®îi theo  ngêi,thêigian  sè      chê    ®¬n     ®îi vµ  gi¸thuª  c«ng nh©n  thuËtquy  kü    ®Þnh   t¹ Môc  i IV. 2.1.7.Gi¸m    ®èc    c¸c ®¬n  kinh doanh, khaith¸cc¶ng  vÞ          biÓn quy ®Þnh  møc     thÓ    së  gi¸cô  trªnc¬  tho¶  thuËn    víikh¸ch hµng trong tr   êng    hîp:Bèc    dì cøu  hµng  hé  h¶i; 2.2.   u   Gi¸l kho,b∙i    c¶ng:   2.2.1.  §¬n   u  gi¸l kho,b∙i    c¶ng:   a.Containerth     êng: §¬n  tÝnh:USD/cont­ vÞ    ngµy.
 20. 20 Lo¹icontainer     Cã hµng Kh«ng  hµng   20      Tõ  feettrëxuèng 1,6 0,8     feet Lo¹i40  2,4 1,2       feet Lo¹itrªn40  3,6 1,8 Khèil   thêigian vµ   îng vµ      tÝnh   u  gi¸l kho,b∙i   : ­Khèil      îng:Theo  thùc tÕ u    l kho,b∙i    c¶ng. ­Thêigian:KÓ             tõthêi®iÓm   Container® a    vµo kho,b∙i    c¶ng + ContainernhËp      (lµ container® a      tõ tµu vµo kho, b∙ic¶ng):TÝnh          tõ ngµy  s¸u trë®i. thø      + ContainerxuÊt (lµcontainer® a            tõkho,b∙ic¶ng        lªntµu):  TÝnh    tõ ngµy  thø     ttrë®i. + ContainerchuyÓn      t¶ikh¸c tµu,containert¹m        nhËp­ ixuÊt:TÝnh    t¸    tõ ngµy  ttrë®i. thø     Ngoµi c¸c tr     êng    hîp trªn,    thêigian tÝnh   u    gi¸l kho,b∙icontainertheo          thêi gian thùc tÕ u      l kho,b∙i     c¶ng. b.Container®«ng      l¹nh: Lo¹iContainer     §¬n    gi¸(USD/cont­ giê) ­Lo¹i20        feet 0,88 ­Lo¹i40      feet 1,28 ­ Thêigian tÝnh   u        gi¸l kho,b∙icontainer®«ng        l¹nh:Lµ      thêigian thùc tÕ      cã  dông  sö  ®iÖn  cña  c¶ng.Trêng      hîp containerl¹nhkh«ng  dông      sö  ®iÖn cña  c¶ng,thêigian tÝnh   u        gi¸l kho,b∙i    tÝnh  containerth nh    êng. ­ Møc    u  gi¸l kho, b∙iquy      ®Þnh cho container®«ng    trªn®∙    l¹nh ë    bao  gåm     chiphÝ u l kho  , b∙i tiÒn ®iÖn  chiphÝ      vµ    phôc  ®«ng  vô  l¹nh. 2.2.2.Gi¸m    ®èc    c¸c ®¬n  kinh doanh, khaith¸cc¶ng  vÞ          biÓn  cø    c¨n  gi¸ c¶ thÞ  êng  t×nh  tr vµ  h×nh  thùc tÕ  îc ®iÒu    ®   chØnh    t¨ng hoÆc  gi¶m 20%  so  víi  ®¬n    gi¸quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2.2.1;®ång      thêic«ng  BiÓu   u  bè  gi¸l kho,b∙i¸p       dông thèng  nhÊt cho     îng thuéc ph¹m        c¸c®èi t     vi¸p dông QuyÕt ®Þnh  nµy. IV. Gi¸ thuª    lao ® é n g, p h ¬ n g  tiÖn vµ thiÕt b Þ 1.Thuª      lao®éng: §¬n  tÝnh:USD/  vÞ    ngêi­ giê. STT Lo¹ilao®éng     §¬n    gi¸thuª 1 Lao ®éng  thuËtchuyªn nghiÖp kü      2,4 2 Lao ®éng  phæ  th«ng    t¹pdÞch 0,8 3 Thî lÆn   28,0 Trêng    hîp Ngêilao®éng      ph¶ilµm      c¸cc«ng viÖc    trùctiÕp víi   i     lo¹ hµng  c¸c   nguy hiÓm  (dÔ næ, phãng      x¹,dÔ ch¸y..       .th× t¨ngthªm  ) 50%   ®¬n    gi¸trªn.  
Đồng bộ tài khoản