Quyết định 62/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: quynhson

Quyết định 62/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dự án quốc gia gọi vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001 - 2005

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định 62/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATAquyÕt ®Þnh
cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 62/2002/Q§-TTg
ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2002 VÒ viÖc ban hµnh Danh môc
dù ¸n quèc gia gäi vèn ®Çu t níc ngoµi
thêi kú 2001 - 2005


thñ tíng chÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996 vµ
LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t níc ngoµi sè 18/2000/QH10
ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2000;
C¨n cø NghÞ quyÕt sè 09/2001/NQ-CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001 cña
ChÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng cêng thu hót vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t trùc tiÕp
níc ngoµi thêi kú 2001 - 2005;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t,


quyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc quèc gia gäi
vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi thêi kú 2001 - 2005. Danh môc nµy cã thÓ ® îc
bæ sung tuú theo yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn.


§iÒu 2. C¨n cø Danh môc nµy, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan
phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t x©y dùng c¸c Tãm t¾t dù ¸n, lµm c¬ së cho
viÖc vËn ®éng ®Çu t. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph-
¬ng lËp Danh môc vËn ®éng hµng n¨m, tríc m¾t cÇn lËp gÊp Danh môc c¸c dù
¸n u tiªn vËn ®éng trong n¨m 2002.


§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký.


§iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬
quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc
thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
Danh môc dù ¸n quèc gia gäi vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
Thêi kú 2001-2005
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 62 ngµy 17/ 5/2002 cña Thñ Tíng ChÝnh phñ


TT M· sè Tªn dù ¸n §Þa ®iÓm Th«ng sè kü thuËt H×nh thøc ®Çu t Ghi chó
I C«ng nghiÖp
C«ng nghiÖp dÇu khÝ
1 VN-02-001 Nhµ m¸y chÕ biÕn s¶n KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 17 triÖu USD LD hoÆc 100%
phÈm sau hãa dÇu vèn NN
2 VN-02-002 Nhµ m¸y s¶n xuÊt khÝ KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 10 triÖu USD LD hoÆc 100%
c«ng nghiÖp vèn NN
3 VN-02-003 Th¨m dß, khai th¸c c¸c VÞnh B¾c Bé: L« 104, 107 Hîp ®ång ph©n
má míi L« 110,113,114 chia s¶n phÈm
MiÒn Trung: tõ L« 115 hoÆc liªn doanh
®Õn L« 122;Vïng biÓn
Nam C«n S¬n: c¸c L« 04.1,
04.2, 05.1B, 18, 19, 20, 21,
22, 23 vµ 24;
T©y Nam: tõ L« 41 ®Õn
L« 45
4 VN-02-004 §êng èng dÉn khÝ L« B- Khu vùc thÒm lôc ®Þa Dµi kho¶ng 289 km ngoµi LD hoÆc H§HTKD
¤ M«n T©y Nam (dÉn khÝ tõ L« B biÓn vµ 43 km trong ®Êt
®Õn ®ång b»ng s«ng Cöu liÒn; c«ng suÊt tèi ®a 2
Long) tû m3/n¨m, c«ng suÊt
thiÕt kÕ lµ 1,5 tû m3/n¨m;
300 triÖu USD
35 VN-02-005 Nhµ m¸y läc dÇu sè 2 vµ Thanh Hãa 6,5 tr.T/n¨m; LD
ho¸ dÇu 1,5 tû USD

C«ng nghiÖp khai kho¸ng
6 VN-02-006 Khai th¸c vµ chÕ biÕn H.Tuy An, Phó Yªn 10.000 tÊn SP /n¨m; LD
Diatomit 10 triÖu USD
7 VN-02-007 ChÕ biÕn pigmen, KCN c¶ng biÓn Vòng ¸ng, LD
ilmenhit Kú Anh, Hµ TÜnh
8 VN-02-008 Khai th¸c quÆng s¾t H.Th¹ch Hµ, Hµ TÜnh 10 triÖu T/ n¨m LD
9 VN-02-009 Tinh luyÖn c¸t cao cÊp Suèi HiÖp (Diªn Kh¸nh), 30-50 triÖu USD LD XK 100%
Kh¸nh Hßa
10 VN-02-010 Khai th¸c quÆng Mangan H.Chiªm Hãa, Tuyªn 1.000 tÊn/ n¨m Mäi HT§T Tr÷ lîng 3,2
vµ luyÖn Ferro Mangan Quang triÖu tÊn
11 VN-02-011 Khai th¸c vµ chÕ biÕn H.S¬n D¬ng, Tuyªn Quang 300.000 tÊn bét/ n¨m LD hoÆc H§HTKD
Fenspat
12 VN-02-012 Khai th¸c c¸t ®en vµ chÕ Hµm T©n, B×nh ThuËn 30-40.000 tÊn / n¨m LD hoÆc 100%
biÕn dioxit Titan vèn NN
13 VN-02-013 Khai th¸c Bauxit, luyÖn L©m §ång, §¾c L¾c 1 triÖu tÊn /n¨m LD
nh«m
14 VN-02-014 LD bét kÏm ViÖt Th¸i B¾c K¹n 26.500 T/ n¨m LD
15 VN-02-015 LD khai th¸c chÕ biÕn Lai Ch©u 15.000 T/ n¨m LD
®Êt hiÕm §«ng Pao
16 VN-02-016 Khai th¸c ®Êt hiÕm Phong Thæ, Lai Ch©u 100.000 T/ n¨m LD
17 VN-02-017 SX rutin nh©n t¹o, bét MiÒn Trung LD
mµu «xit titan
18 VN-02-018 Khai th¸c, chÕ biÕn Thanh Hãa 250.000 T/ n¨m LD
cr«mit
19 VN-02-019 Khai th¸c vµ tinh luyÖn Quú Hîp, NghÖ An 500.000 T/ n¨m LD
thiÕc
420 VN-02-020 Khai th¸c quÆng s¾t Lµo Cai 1,5 triÖu T/ n¨m; LD
Quý Xa 30 triÖu USD
CN hãa chÊt - ph©n bãn
21 VN-02-021 ChÕ biÕn ph©n vi sinh tõ T©y Ninh 5000 T/ n¨m LD hoÆc 100%
than bïn; SX c¸c SP tõ vèn NN
cao lanh, ®Êt sÐt; XD
nhµ m¸y xö lý r¸c vµ SX
ph©n h÷u c¬ tæng hîp
22 VN-02-022 Nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n §×nh Vò, H¶i Phßng 330.000 T/ n¨m
bãn DAP
23 VN-02-023 SX xót tõ muèi H. Ninh Phíc, Ninh ThuËn 50.000 tÊn xót ®Æc/n¨m LD hoÆc 100%
vèn NN
24 VN-02-024 SX muèi tinh H. Ninh Phíc, Ninh ThuËn 40.000 T/ n¨m LD hoÆc 100%
vèn NN
25 VN-02-025 Nhµ m¸y hãa dÇu Methyl KCN Dung QuÊt, Qu¶ng 60.000 tÊn/ n¨m; LD hoÆc 100%
Tertiary Butyl Ether Ng·i 12 triÖu USD vèn NN
(MTBE)
26 VN-02-026 Nhµ m¸y hãa dÇu KCN Dung QuÊt, Qu¶ng 30.000 tÊn/ n¨m; LD hoÆc 100%
Carbon Black (CB) Ng·i 43 triÖu USD vèn NN

27 VN-02-027 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cao su KCN Dung QuÊt, Qu¶ng 40.000 tÊn BR/n¨m;
tæng hîp Ng·i 50.000 tÊn SBR/n¨m; 190
triÖu USD
28 VN-02-028 Nhµ m¸y s¶n xuÊt than Phêng 4, TX Trµ Vinh 100 tÊn SP/n¨m H§HTKD
ho¹t tÝnh-läc mµu
529 VN-02-029 S¶n xuÊt cån c«ng H. S¬n D¬ng, TX Tuyªn 1,5 triÖu lÝt/n¨m LD hoÆc H§HTKD
nghiÖp Quang

30 VN-02-030 S¶n xuÊt PS MiÒn Trung hoÆc MiÒn 30.000 T/ n¨m; 100% vèn NN
Nam 30 triÖu USD
31 VN-02-031 S¶n xuÊt ethylen vµ PE Bµ RÞa - Vòng Tµu 300.000 T/ n¨m; ethylen:
350.000 T/ n¨m (sö dông
khÝ Etan tõ nhµ m¸y xö lý
khÝ cña bÓ Nam C«n
S¬n, chñ yÕu má H¶i
Th¹ch
32 VN-02-032 S¶n xuÊt phèt pho vµng Lµo Cai 30.000 T/n¨m LD

33 VN-02-033 S¶n xuÊt que hµn Hµ T©y 20.000 T/n¨m

34 VN-02-034 S¶n xuÊt Acid Photphoric Lµo Cai 450.000 T/n¨m

35 VN-02-035 S¶n xuÊt Soda MiÒn Trung hoÆc miÒn 150.000 T/n¨m; LD hoÆc 100%
B¾c 50 triÖu USD vèn NN

36 VN-02-036 S¶n xuÊt linh kiÖn, chi §ång Nai 1000 T/n¨m
tiÕt nhùa «t«

37 VN-02-037 S¶n xuÊt Formalin ®Ó Vòng Tµu - §ång Nai 30.000 T/n¨m
chÕ t¹o keo d¸n gç
38 VN-02-038 S¶n xuÊt LAB H¶i Phßng, Qu¶ng Ng·i 80.000 T/n¨m; 100% vèn NN
100 triÖu USD
39 VN-02-039 Nhµ m¸y s¶n xuÊt muéi MiÒn Trung, MiÒn B¾c 30.000 T/ n¨m
than
640 VN-02-040 S¶n xuÊt xót-clo-EDC MiÒn Trung xót: 200 ngµn T/ n¨m; 100% vèn NN
clo: 180 ngµn T/ n¨m

41 VN-02-041 S¶n xuÊt Methanol MiÒn Nam 660 ngµn T/ n¨m

42 VN-02-042 S¶n xuÊt PTA, BTX Nghi S¬n, Thanh Ho¸ 300 ngµn T/ n¨m

43 VN-02-043 S¶n xuÊt PE MiÒn Trung hoÆc MiÒn 350.000 T/ n¨m; LD
Nam 320 triÖu USD

44 VN-02-044 S¶n xuÊt Styrene MiÒn Trung 210.000 T/ n¨m; LD Qu¶ng Ng·i
Monomer 200 triÖu USD ®/n ë KCN
Dung QuÊt
45 VN-02-045 Cracking Nafta MiÒn Trung 550.000 T/ n¨m; LD
800 triÖu USD
46 VN-02-046 S¶n xuÊt sîi PET MiÒn Nam 300.000 T/ n¨m; 100% vèn NN
300 triÖu USD
47 VN-02-047 S¶n xuÊt PA MiÒn Nam 30.000 T/ n¨m 100% vèn NN


48 VN-02-048 S¶n xuÊt lèp « t« t¶i vµ MiÒn B¾c hoÆc MiÒn 3 triÖu bé/n¨m; 100% vèn NN
m¸y kÐo Trung 100 triÖu USD
49 VN-02-049 Nhµ m¸y s¶n xuÊt nhùa Bµ RÞa - Vòng Tµu 0,2 tr.tÊn nhùa ®- LD
®êng Long S¬n êng/n¨m;
0,9 triÖu tÊn dÇu FO vµ
DO/n¨m;
160 triÖu USD

C«ng nghiÖp thÐp
750 VN-02-050 S¶n xuÊt ph«i thÐp Qu¶ng Ninh hoÆc H¶i 500.000 tÊn/ n¨m LD hoÆc 100%
Phßng 120 triÖu USD vèn NN

51 VN-02-051 Nhµ m¸y thÐp liªn hîp Hµ TÜnh 4,5 triÖu T/ n¨m; LD hoÆc 100%
Mòi Rßn-Hµ TÜnh 5300 triÖu USD vèn NN
52 VN-02-052 S¶n xuÊt thÐp ®Æc biÖt H¶i Phßng 50.000 T/ n¨m
53 VN-02-053 Nhµ m¸y c¸n nãng thÐp Bµ RÞa - Vòng Tµu, §ång 1 triÖu tÊn/ n¨m; 350
tÊm Nai triÖu USD
54 VN-02-054 Nhµ m¸y s¾t xèp (hoµn Bµ RÞa - Vòng Tµu 1,25-1,4 triÖu T/ n¨m; LD hoÆc 100%
nguyªn thÓ r¾n) c«ng nghÖ Midrex; vèn NN
365 triÖu USD

C«ng nghiÖp c¬ khÝ
55 VN-02-055 S¶n xuÊt c¸c lo¹i phô tïng VÜnh Phóc, Qu¶ng Ninh 20 triÖu USD LD hoÆc 100%
« t«, xe m¸y vèn NN
56 VN-02-056 SX ®éng c¬ x¨ng ®a Hµ T©y 300.000 ®éng c¬/n¨m; LD hoÆc H§HTKD
dông
57 VN-02-057 S¶n xuÊt, l¾p r¸p thiÕt Hµ Néi hoÆc Qu¶ng Nam, ¤t« c¸c lo¹i 250 xe/n¨m,
bÞ xe, m¸y thi c«ng x©y §µ N½ng m¸y thi c«ng 370
dùng chiÕc/n¨m
58 VN-02-058 S¶n xuÊt m¸y c«ng cô §ång Nai, Hµ Néi 500-1000 m¸y/n¨m
ch¬ng tr×nh sè
59 VN-02-059 S¶n xuÊt m¸y kÐo H¶i Phßng, Vòng Tµu tõ 50 HP trë lªn
60 VN-02-060 SX m¸y kÐo 4 b¸nh c«ng Hµ T©y, NghÖ An hoÆc NM tõ 2000-5000 xe /n¨m LD hoÆc H§HTKD
suÊt CÇn Th¬
20-50 m· lùc, m¸y cµy
nhá ®a chøc n¨ng
861 VN-02-061 S¶n xuÊt ®éng c¬ diesel Th¸i Nguyªn, Hµ Néi, c¸c 100.000 ®éng c¬/n¨m LD
30-50 m· lùc (gåm 2,3,4 tØnh kh¸c.
xi lanh)
62 VN-02-062 S¶n xuÊt ®éng c¬ diesel Th¸i Nguyªn hoÆc NghÖ 2000 ®éng c¬/n¨m LD hoÆc H§HTKD
150-400 m· lùc An
63 VN-02-063 SX, l¾p r¸p ®éng c¬ Qu¶ng Ninh 1000 ®éng c¬/n¨m; LD
®iÖn chèng næ tõ 0,75- 10 triÖu USD
30KW
64 VN-02-064 M¸y n«ng nghiÖp Hµ Néi vµ TP HCM 1000 m¸y thuû cã c«ng
suÊt 80-600 m· lùc; c¸c
lo¹i m¸y chÕ biÕn, canh
t¸c, thu ho¹ch, sÊy thãc
vµ sÊy c¸c lo¹i l¬ng thùc
65 VN-02-065 L¾p r¸p m¸y thi c«ng x©y LD hoÆc 100%
dùng vèn NN
66 VN-02-066 S¶n xuÊt cÊu kiÖn phi KCN Tinh Phong, Qu¶ng 5.500 tÊn SP/ n¨m LD hoÆc 100%
tiªu chuÈn Ng·i vèn NN
67 VN-02-067 SX c¸c lo¹i thiÕt bÞ, c«ng KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 2-5 triÖu USD LD hoÆc 100%
cô phôc vô s¶n xuÊt vèn NN
n«ng nghiÖp
68 VN-02-068 §ãng míi vµ söa ch÷a X· Kªnh Giang, Thuû LD
container Nguyªn, HP
69 VN-02-069 S¶n xuÊt m¸y thñy H¶i Phßng, Th¸i Nguyªn l¾p r¸p/sx 500 m¸y thñy
cã c«ng suÊt: 80-600 m·
lùc
70 VN-02-070 ChÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt Khu CN (Ninh Thñy-Ninh LD hoÆc 100%
bÞ phôc vô ngµnh c«ng Hßa), Kh¸nh Hßa vèn NN
nghiÖp ®ãng tµu
971 VN-02-071 Nhµ m¸y ®ãng tµu vµ Bµ RÞa-Vòng Tµu §ãng tµu 30.000DWT, BOT hoÆc LD 170 triÖu
söa ch÷a tµu biÓn Long dµn khoan, cÇn cÈu næi USD. ChuÈn
S¬n bÞ TKT
72 VN-02-072 Nhµ m¸y ®ãng tµu Dung Qu¶ng Ng·i §ãng tµu träng t¶i lín BOT hoÆc LD 430 triÖu
QuÊt
73 VN-02-073 Nhµ m¸y söa ch÷a tµu Hµ TÜnh Söa ch÷a tµu träng t¶i BOT hoÆc LD 180 triÖu
biÓn Vòng ¸ng ®Õn 100.000 DWT USD. §· ®a
vµo quy
ho¹ch
74 VN-02-074 §ãng vµ söa ch÷a ph¬ng h.Nghi S¬n, TÜnh Gia, 10 triÖu USD; LD
tiÖn thñy tØnh Thanh Hãa 100.000 T/ n¨m
75 VN-02-075 Söa ch÷a, ®ãng tµu thuû H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh 10000 DWT trë lªn
76 VN-02-076 S¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ Côm CN Qu¸n Tr÷, KiÕn H§HTKD
n©ng h¹ chuyªn dïng An, HP
77 VN-02-077 S¶n xuÊt thiÕt bÞ , phô H¶i Phßng, §ång Nai
tïng s¶n xuÊt vËt liÖu
x©y dùng
78 VN-02-078 S¶n xuÊt m¸y biÕn thÕ H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh tõ 110 KV trë lªn
®iÖn truyÒn t¶i
79 VN-02-079 S¶n xuÊt èc vÝt vµ bé Hµ Néi, Tp HCM, §ång Nai
phËn tiªu chuÈn
80 VN-02-080 S¶n xuÊt vßng bi c¸c lo¹i Th¸i Nguyªn 100 triÖu USD LD

81 VN-02-081 SX thiÕt bÞ c¬ khÝ Th¸i Nguyªn 5 triÖu USD LD hoÆc 100%
ngµnh dÖt may vèn NN
C«ng nghiÖp ®iÖn-®iÖn tö
82 VN-02-082 SX m¹ch in ®iÖn tö TP Hå ChÝ Minh hoÆc Hµ 17 triÖu USD LD hoÆc 100%
(nhiÒu líp) Néi vèn NN
1083 VN-02-083 S¶n xuÊt sø c¸ch ®iÖn H¶i D¬ng tõ 110 KV trë lªn
cao ¸p
84 VN-02-084 S¶n xuÊt vËt liÖu vµ s¶n Hµ Néi, Tp HCM, §ång Nai 10.000.000 SP/n¨m
phÈm tõ tÝnh
85 VN-02-085 S¶n xuÊt sen x¬, PLC vµ Hµ Néi, Tp HCM, §ång
c¸c côm thiÕt bÞ ®ång Nai, B×nh D¬ng, H¶i
bé ®Ó ®o kiÓm vµ ®iÒu Phßng
khiÓn tù ®éng
86 VN-02-086 S¶n xuÊt IC Hµ Néi, TPHCM, B×nh D- 800 triÖu SP/n¨m; 110 LD hoÆc 100%
¬ng, §ång Nai triÖu USD vèn NN

87 VN-02-087 S¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÒu Hµ Néi, TPHCM, §ång Nai 2,5 triÖu thiÕt bÞ/n¨m
khiÓn vµ ®o lêng ®iÖn
88 VN-02-088 §iÖn ®Þa nhiÖt miÒn MiÒn Trung 50MW
Trung
89 VN-02-089 NhiÖt ®iÖn than H¶i H¶i Phßng 2x300MW LD
Phßng
90 VN-02-090 NhiÖt ®iÖn than Qu¶ng Qu¶ng Ninh 1x300MW LD
Ninh
91 VN-02-091 Thñy ®iÖn A V¬ng 170MW
92 VN-02-092 Thñy ®iÖn An Khª-Kanak 155MW
93 VN-02-093 S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm KCN Khai Quang hoÆc 100.000 ®¬n vÞ SP/ n¨m 100% vèn NN 20 triÖu
®iÖn tö d©n dông (®iÒu Kim Hoa, VÜnh Phóc USD
hßa nhiÖt ®é, tñ l¹nh ...)
C«ng nghiÖp phÇn mÒm
94 VN-02-094 Ph¸t triÓn phÇn mÒm Hµ Néi, H¶i Phßng, Tp
c«ng nghÖ th«ng tin HCM, §ång Nai
C«ng nghiÖp da giµy
1195 VN-02-095 SX giµy da, giµy thÓ thao L¹ng S¬n, B×nh §Þnh, LD hoÆc 100%
XK Qu¶ng TrÞ, Hµ Nam, §ång vèn NN
Th¸p, Nam §Þnh, ...
96 VN-02-096 SX c¸c SP da tõ da ®· c¸c KCN thuéc tØnh §ång 10.000 tÊn/ n¨m , vèn §T LD hoÆc 100%
thuéc Nai kho¶ng 10 triÖu USD, vèn NN
cung cÊp nguyªn liÖu cho
ngµnh da giµy
C«ng nghiÖp dÖt may
97 VN-02-097 DÖt, may XK Phó Yªn, Th¸i B×nh, LD, 100% vèn NN
Qu¶ng Ninh,B¹c Liªu, B×nh
§Þnh, Qu¶ng B×nh, Hµ
Nam, §ång Th¸p, CÇn
Th¬, ...
98 VN-02-098 Nhµ m¸y kÐo sîi, dÖt v¶i KCN TiÒn Phong, TX Th¸i 2.200 tÊn sîi ch¶i kü; LD hoÆc 100%
B×nh 1.000 tÊn OE; 10 triÖu m vèn NN
v¶i méc (jacket); 10 triÖu
m v¶i méc (v¶i nhÑ); 10
triÖu m v¶i méc (v¶i
nÆng); 40 triÖu mÐt v¶i
thµnh phÈm/n¨m
99 VN-02-099 Nhµ m¸y dÖt sîi KCN Thanh Ch©u, KCN 4.000-5.000 tÊn sîi/n¨m; LD hoÆc 100%
§ång V¨n, Hµ Nam 7 triÖu m v¶i/n¨m; vèn NN
100 VN-02-100 Nhµ m¸y s¶n xuÊt v¶i gi¶ KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 10 triÖu USD LD hoÆc 100%
da (simili) vµ v¶i nhùa ®i vèn NN
ma
101 VN-02-101 S¶n xuÊt sîi, dÖt, nhuém KCN Nghi S¬n, Thanh Hãa N/M sîi: 5000-10000 T/ LD hoÆc 100%
hoµn tÊt n¨m; vèn NN
N/M dÖt: 10-40 tr. mÐt
v¶i/n¨m
12102 VN-02-102 S¶n xuÊt phô kiÖn ngµnh Côm CN §¹i B¶n, An H¶i, LD hoÆc 100%
giµy dÐp vµ may mÆc H¶i Phßng vèn NN
103 VN-02-103 Nhµ m¸y dÖt v¶i tæng Nam §Þnh 20 tr.USD 100% vèn NN
hîp
104 VN-02-104 Nhµ m¸y chuéi, nhuém, TX B¶o Léc, L©m §ång Chuéi: 2 triÖu mÐt LD
in hoa lôa t¬ t»m lôa/n¨m;
Nhuém: 1,5 triÖu
mÐt/n¨m;
In hoa: 1,5 triÖu mÐt/n¨m
105 VN-02-105 Nhµ m¸y dÖt kim v¶i t¬ TX B¶o Léc, L©m §ång 1,5 triÖu mÐt/n¨m LD hoÆc 100%
t»m vèn NN
106 VN-02-106 Nhµ m¸y kÐo sîi TX B¶o Léc, L©m §ång 150 T/ n¨m LD
SPULSILK
107 VN-02-107 S¶n xuÊt: sîi, dÖt, nhuém Hµ Néi, H¶i D¬ng, H¶i N/M sîi 2000 - 5000
hoµn tÊt Phßng, Thanh Ho¸ T/n¨m; N/M dÖt 10-40
tr.m/n¨m; N/M nhuém 20-
40 tr.m/n¨m
108 VN-02-108 Nhµ m¸y phô liÖu ngµnh §µ N½ng, B×nh §Þnh
may
109 VN-02-109 C¸c nhµ m¸y sîi, dÖt, KCN dÖt B×nh An 150 triÖu USD LD
nhuém, dÖt kim
110 VN-02-110 SX x¬ polyester KCN §×nh Vò, H¶i Phßng 35 triÖu USD LD hoÆc 100%
vèn NN
111 VN-02-111 Nhµ m¸y in nhuém KCN Linh Trung, TPHCM 20 triÖu USD LD hoÆc 100%
vèn NN
C«ng nghiÖp giÊy
13112 VN-02-112 Nhµ m¸y chÕ biÕn bét L©m §ång 50.000-100.000 T/ n¨m; LD hoÆc 100%
giÊy vµ giÊy c¸c lo¹i L©m 100 triÖu USD vèn NN
§ång
113 VN-02-113 Nhµ m¸y giÊy B×nh Phíc B×nh Phíc 50.000 T/ n¨m; LD hoÆc 100%
150 triÖu USD vèn NN
114 VN-02-114 Nhµ m¸y giÊy NghÖ An NghÖ An 100.000 T/ n¨m; LD víi TCty GiÊy
300 triÖu USD VN
CN vËt liÖu x©y dùng
115 VN-02-115 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cao lin TX Lµo Cai 50.000 T/ n¨m; LD
116 VN-02-116 Nhµ m¸y s¶n xuÊt v¸n Ðp KCN Long §øc, Trµ Vinh LD hoÆc 100%
tõ mïn dõa vèn NN
117 VN-02-117 S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm Suèi HiÖp (Diªn Kh¸nh), LD hoÆc 100% XK 50%
tõ c¸t Khu CN, Kh¸nh Hßa vèn NN
118 VN-02-118 SX vËt liÖu nhÑ h.VÜnh Cöu, §ång Nai 100.000-200.000 T/ n¨m LD hoÆc 100%
(kezamit) phôc vô XD vèn NN
119 VN-02-119 SX s¶n phÈm composit TP Biªn Hßa, §ång Nai 5.000 T/ n¨m LD hoÆc 100%
vèn NN
120 VN-02-120 SX èng níc gia cè b»ng KCN Hßa Kh¸nh, §µ N½ng 7.000-10.000 T/ n¨m LD hoÆc 100%
sîi thñy tinh vèn NN
121 VN-02-121 SX khung cöa chÊt lîng B×nh Phíc 75.000 m2/n¨m 100% vèn NN
cao b»ng PVC
122 VN-02-122 S¶n xuÊt v¸n Okan (gç B¾c C¹n hoÆc Th¸i 150.000 m3/n¨m LD
nghiÒn Ðp) Nguyªn
123 VN-02-123 Nhµ m¸y s¶n xuÊt tÊm H¶i Phßng 120.000 m3/n¨m LD
c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt, lµm
v¸ch ng¨n vµ tÊm trÇn
14124 VN-02-124 Nhµ m¸y sîi thuû tinh bÒn Qu¶ng Nam, §µ N½ng, Bµ 10.000 T/ n¨m
kiÒm ®Ó lµm tÊm lîp RÞa - Vòng Tµu
C«ng nghiÖp nhùa
125 VN-02-125 S¶n xuÊt mµng nhùa Hng Yªn 8.000 T/ n¨m; LD
BOPP 20 triÖu USD
126 VN-02-126 ChÕ t¹o thiÕt bÞ, khu«n Hng Yªn 80.000 T/ n¨m; LD
mÉu ngµnh nhùa 8 triÖu USD
C«ng nghiÖp kh¸c
127 VN-02-127 Nhµ m¸y s¶n xuÊt thñy H.Phó Vang, Phong §iÒn, 10.000 tÊn SP/n¨m;
tinh cao cÊp Thõa Thiªn-HuÕ 6 triÖu USD
128 VN-02-128 Nhµ m¸y thñy tinh cao ThÞ trÊn Ba §ån, h.Qu¶ng 500.000 SP/n¨m C¸c h×nh thøc
cÊp Ba §ån Tr¹ch, Qu¶ng B×nh
129 VN-02-129 S¶n xuÊt dông cô thÓ KCN §µ N½ng 500.000 s¶n phÈm/n¨m LD hoÆc 100%
dôc thÓ thao vèn NN
130 VN-02-130 SX v¶i sîi thñy tinh bao KCN Phan ThiÕt, B×nh LD hoÆc 100%
b× ThuËn vèn NN
131 VN-02-131 N©ng cÊp nhµ m¸y sø H¶i D¬ng 20 triÖu SP/n¨m; LD
H¶i D¬ng
132 VN-02-132 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bãng H¶i Phßng 1 triÖu SP/n¨m LD
®Ìn
133 VN-02-133 Nhµ m¸y b«ng sîi kho¸ng §ång Nai 5.000 T/n¨m
II N«ng L©m Ng nghiÖp &chÕ biÕn thùc phÈm

134 VN-02-134 Trång s¾n vµ chÕ biÕn VÜnh Phóc, Kon Tum LD hoÆc 100%
bét, tinh bét s¾n vèn NN hoÆc
H§HTKD
15135 VN-02-135 ChÕ biÕn cµ phª Qu¶ng TrÞ, B×nh Phíc, LD hoÆc 100%
L©m §ång, §¾c L¾c, Gia vèn NN
Lai, TPHCM
136 VN-02-136 Trång vµ chÕ biÕn chÌ Vïng nói phÝa B¾c: Lµo LD
xuÊt khÈu Cai, Yªn B¸i, L¹ng S¬n,
Tuyªn Quang vµ L©m
§ång,...
137 VN-02-137 ChÕ biÕn dõa xuÊt khÈu Phó Yªn, Cµ Mau, B×nh LD hoÆc 100%
§Þnh, BÕn Tre, Trµ Vinh vèn NN
138 VN-02-138 ChÕ biÕn nÊm XK H¶i D¬ng, §ång Th¸p LD hoÆc 100%
vèn NN
139 VN-02-139 Dù ¸n s¶n xuÊt gièng bß TP Hå ChÝ Minh
s÷a, bß thÞt chÊt lîng
cao (sö dông c«ng nghÖ
sinh häc cao).
140 VN-02-140 Ch¨n nu«i bß s÷a vµ chÕ L¹ng S¬n, An Giang, §ång LD hoÆc 100%
biÕn c¸c SP tõ bß s÷a Th¸p, Qu¶ng Nam, B×nh vèn NN
ThuËn, §¾c L¾c, L©m
§ång, Thanh Hãa, S¬n
La,...
141 VN-02-141 Ch¨n nu«i vµ chÕ biÕn NghÖ An, An Giang, LD
thÞt bß chÊt lîng cao Qu¶ng TrÞ, B×nh Phíc,
Qu¶ng Ninh, VÜnh
Phóc, ...
142 VN-02-142 Ch¨n nu«i, chÕ biÕn thÞt B×nh D¬ng, Hµ Nam, §µ LD hoÆc 100%
lîn, gµ, vÞt N½ng, Th¸i Nguyªn, VÜnh vèn NN
Phóc, H¶i D¬ng, B×nh Ph-
íc, L¹ng S¬n, NghÖ An, Hµ
TÜnh, An Giang, §ång
Th¸p, B¾c Ninh, T©y Ninh,
16CÇn Th¬, TiÒn Giang
143 VN-02-143 Trång d©u, nu«i t»m, ¬m Hµ Nam, Nam §Þnh, H¶i LD hoÆc 100%
t¬ Phßng, H¶i D¬ng, Hng vèn NN
Yªn, Thanh Ho¸, CÇn Th¬
vµ c¸c tØnh miÒn Trung
144 VN-02-144 Trång th«ng vµ x©y dùng L¹ng S¬n, Qu¶ng TrÞ, Kon LD
nhµ m¸y chÕ biÕn nhùa Tum
th«ng
145 VN-02-145 Nhµ m¸y s¶n xuÊt thøc ¨n Th¸i B×nh, Lµo Cai, L¹ng LD hoÆc 100%
gia sóc S¬n, Tuyªn Quang, Cµ vèn NN
Mau, ...
146 VN-02-146 Trång rõng (trµm b«ng Hoµ B×nh, S¬n La Trång 50.000 ha rõng
vµng) vµ x©y dùng nhµ C«ng suÊt nhµ m¸y
m¸y s¶n xuÊt giÊy, gç 50.000 - 100.000 tÊn
giÊy/n¨m
147 VN-02-147 SX s¬n, v¸n Ðp vµ ph©n c¸c KCN §ång Nai Vèn §T 6,1 triÖu USD; LD hoÆc H§HTKD
h÷u c¬ tõ nguån vá h¹t 4000 tÊn dÇu vá ®iÒu,
®iÒu 2.000 tÊn s¬n, 30.000m3
v¸n Ðp, 1.500 tÊn ph©n
h÷u c¬/n¨m
148 VN-02-148 T¹o gièng c©y rõng b»ng Phó Thä S¶n xuÊt 10-15 triÖu c©y
c«ng nghÖ míi gièng/n¨m
149 VN-02-149 Trång b«ng
150 VN-02-150 S¶n xuÊt gç Ðp tõ b· S¬n La 10.000 m3/n¨m;
mÝa, tre nøa 5 triÖu USD
151 VN-02-151 Më réng vµ hiÖn ®¹i hãa TX L¹ng S¬n D©y chuyÒn c/s 1.000 T/ LD
c«ng nghÖ s¶n xuÊt tinh n¨m
dÇu håi
17152 VN-02-152 Trång vµ chÕ biÕn gõng L¹ng S¬n 50.000ha; LD hoÆc 100%
XK vèn NN
153 VN-02-153 Trång vµ chÕ biÕn quÕ Yªn B¸i, Qu¶ng Ng·i, Kon LD hoÆc 100%
Tum vèn NN hoÆc
H§HTKD
154 VN-02-154 Nhµ m¸y chÕ biÕn bét H. Ch©u Phó, An Giang 10.000 tÊn SP/n¨m LD, 100% vèn NN
g¹o vµ tinh bét g¹o hoÆc H§HTKD
155 VN-02-155 Trång c©y s©m Khu V vµ h.§¾k T«, Kon Tum 130ha LD hoÆc H§HTKD
c¸c c©y dîc liÖu kh¸c
156 VN-02-156 Trång lóa chÊt lîng cao Hµ Nam Lóa chÊt lîng cao 10.000- LD hoÆc 100%
vµ x©y dùng N/M chÕ 15.000ha; vèn NN
biÕn l¬ng thùc Nhµ m¸y chÕ biÕn l¬ng
thùc 30.000 tÊn SP/n¨m

157 VN-02-157 Dù ¸n ph¸t triÓn vïng lóa Vïng Tø gi¸c Hµ Tiªn vµ 80.000 ha
cao s¶n g¾n víi chÕ vïng T©y S«ng HËu
biÕn xuÊt khÈu
158 VN-02-158 Ph¸t triÓn ®µn lîn gièng Nam §Þnh LD
vµ ch¨n nu«i lîn siªu n¹c
XK
159 VN-02-159 Trång vµ chÕ biÕn atis« TP §µ L¹t, L©m §ång 120-150 ha

160 VN-02-160 Trång vµ s¶n xuÊt dîc L©m §ång 350 ha
phÈm tõ c©y canhkina
161 VN-02-161 Trång vµ chÕ biÕn h¹t Phó Yªn Trång 7.000 - 10.000 ha;
®iÒu xuÊt khÈu ChÕ biÕn 5.000-7.000
tÊn SP/n¨m
162 VN-02-162 Trång vµ chÕ biÕn rau C¸c tØnh
qu¶ xuÊt khÈu
18163 VN-02-163 Nu«i trång vµ chÕ biÕn C¸c tØnh LD hoÆc 100%
thñy s¶n XK vèn NN
III Giao th«ng vËn t¶i
164 VN-02-164 §êng s¾t Biªn Hßa-Vòng Biªn Hßa-Vòng Tµu 80km ®êng míi, ®êng BOT 310 triÖu
Tµu ®«i, khæ 1m USD; b/c
tiÒn kh¶ thi
®· ®îc TTCP
phª duyÖt
165 VN-02-165 §êng s¾t Tr¶ng Bom - §ång Nai-TPHCM ChiÒu dµi 49km, khæ BOT 575 triÖu
Hßa Hng 1m; USD; b/c
Tr¶ng Bom-Biªn Hßa: ®- tiÒn kh¶ thi
êng ®¬n; ®· ®îc TTCP
Biªn Hßa-Hßa Hng: ®êng phª duyÖt
®«i, trong ®ã ®o¹n B×nh
TriÖu-Hßa Hng ®i trªn
cao
166 VN-02-166 §êng cao tèc TPHCM- TPHCM, §ång Nai, Bµ 4-6 lµn xe, dµi103km BOT hoÆc LD Vèn §T 400
Long Thµnh-DÇu D©y vµ RÞa-Vòng Tµu triÖu USD;
Long Thµnh-Vòng Tµu giai ®o¹n 2:
250 triÖu
USD; ®ang
thùc hiÖn F/
S
167 VN-02-167 §êng cao tèc TPHCM-Mü TPHCM-CÇn Th¬ Dµi 176km, quy m« 4-6 BOT 785 triÖu
ThuËn-CÇn Th¬ lµn xe USD, g/® 2:
414 triÖu
USD. §ang
thùc hiÖn F/
S
19168 VN-02-168 §êng cao tèc Néi Bµi-H¹ Hµ Néi -H¹ Long Dµi 148km, 4 lµn xe BOT 400 triÖu
Long USD. §ang
lµm F/S
169 VN-02-169 §êng cao tèc §µ N½ng- §µ N½ng, Qu¶ng Nam, 160 km, 4-6 lµn xe BOT 340 triÖu
Qu¶ng Ng·i Qu¶ng Ng·i USD. ChuÈn
bÞ TKT
170 VN-02-170 C¶ng trung chuyÓn BÕn Bµ RÞa-Vòng Tµu C/s bèc xÕp 25-50 triÖu 637 triÖu
§×nh-Sao Mai tÊn/ n¨m USD. §· lËp
xong F/S
171 VN-02-171 C¶ng trung chuyÓn V¨n Kh¸nh Hßa C/s bèc xÕp 80-100 triÖu BOT hoÆc LD 500 triÖu
Phong tÊn/ n¨m USD. §ang
lËp quy
ho¹ch mÆt
b»ng
172 VN-02-172 X©y dùng trôc ®êng trªn TP Hå ChÝ Minh BOT
cao däc kªnh Nhiªu Léc-
ThÞ NghÌ; tuyÕn ®êng
Hoµng V¨n Thô-C«ng tr-
êng d©n chñ
173 VN-02-173 §êng s¾t néi ®« (Trªn TP HCM BOT
cao hoÆc ®i ngÇm,
tuyÕn chÝnh vµ c¸c
nh¸nh)
IV ViÔn th«ng
174 VN-02-174 L¾p r¸p, s¶n xuÊt thiÕt Hµ Néi, Tp HCM, §ång Nai S¶n xuÊt, l¾p r¸p thiÕt
bÞ viÔn th«ng bÞ viÔn th«ng c¸c lo¹i
V X©y dùng
20175 VN-02-175 X©y dùng khu nhµ ë TP Biªn Hßa, §ång Nai 5,5ha; 86.810m2 sµn; LD hoÆc H§HTKD
chung c cao tÇng ®êng 1257 c¨n hé
NguyÔn V¨n Trçi, Biªn
Hßa, §N
176 VN-02-176 X©y dùng nhµ ë vµ khu H¶i Phßng 230ha; 1800 c¨n hé
®« thÞ míi ng· 5, C¸t Bi,
H¶i Phßng
177 VN-02-177 X©y dùng nhµ tæ hîp cao P3, TP Vòng Tµu, Bµ RÞa- 0,7ha; 14160m2 sµn; 192 LD hoÆc H§HTKD
tÇng - Trung t©m th¬ng Vòng Tµu c¨n hé
m¹i Vòng Tµu
178 VN-02-178 X©y dùng Khu nhµ ë Ph¸p V©n, §«ng Anh, Hµ 50ha LD hoÆc H§HTKD
Ph¸p V©n, Hµ Néi Néi
179 VN-02-179 X©y dùng Khu d©n c Bµ X· Bµ §iÓm, h.Hãc M«n, 42ha; 2500 c¨n hé LD hoÆc H§HTKD
§iÓm-Hãc M«n, TPHCM TPHCM
C¬ së h¹ tÇng
180 VN-02-180 XD h¹ tÇng KCN Nghi h.Nghi S¬n, TÜnh Gia, 100 tr.USD, 1.400 ha LD
S¬n, Thanh Hãa tØnh Thanh Hãa
181 VN-02-181 XD h¹ tÇng KCN Dung TØnh Qu¶ng Ng·i
QuÊt
182 VN-02-182 Khu C«ng nghÖ cao cña TP Hå ChÝ Minh
TPHCM (Q2 vµ Q9)
183 VN-02-183 XD h¹ tÇng KCN Hng CÇn Th¬ 928ha; 100 tr.USD LD
Phó
184 VN-02-184 Dù ¸n xö lý r¸c th¶i thµnh TP Hå ChÝ Minh BOT
phè
185 VN-02-185 Nhµ m¸y xö lý r¸c vµ s¶n Phan ThiÕt, B×nh ThuËn 300-500 tÊn r¸c/ngµy LD hoÆc 100%
xuÊt ph©n bãn vèn NN hoÆc BOT
V¨n hãa - Y tÕ - Gi¸o dôc
21186 VN-02-186 Trung t©m ®µo t¹o lao h.Long Thµnh, Nh¬n Tr¹ch, 1.000 häc viªn LD hoÆc H§HTKD
®éng kü thuËt §ång Nai
187 VN-02-187 Trêng trung häc kü thuËt X· Long Thä, h.Nh¬n 2.000 häc viªn LD hoÆc H§HTKD
c«ng nghiÖp Tr¹ch, §ång Nai
188 VN-02-188 Ng©n hµng m¸u TP Hå ChÝ Minh

189 VN-02-189 BÖnh viÖn quèc tÕ TP H¶i Phßng LD

190 VN-02-190 §Çu t n©ng cÊp bÖnh TP H¶i Phßng LD hoÆc 100%
viÖn y häc cæ truyÒn vèn NN
191 VN-02-191 Nhµ m¸y s¶n xuÊt nguyªn Hµ Néi LD hoÆc 100%
liÖu thuèc kh¸ng sinh B- vèn NN
Lactam
192 VN-02-192 Nhµ m¸y s¶n xuÊt hãa d- Hµ Néi LD hoÆc 100%
îc ®a n¨ng vèn NN

193 VN-02-193 C¶i t¹o vµ n©ng cÊp d©y H¶i Phßng, TPHCM LD hoÆc H§HTKD
chuyÒn s¶n xuÊt thuèc y
häc cæ truyÒn
194 VN-02-194 S¶n xuÊt chØ kh©u phÉu Hµ Néi LD hoÆc 100%
thuËt vèn NN

195 VN-02-195 S¶n xuÊt dông cô cao su Hµ Néi LD hoÆc 100%
y tÕ dïng mét lÇn vèn NN

196 VN-02-196 S¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn Hµ Néi 2 triÖu USD LD hoÆc 100%
tö y tÕ vèn NN
22197 VN-02-197 S¶n xuÊt v¾c xin c«ng
nghÖ gen

198 VN-02-198 Trêng ®µo t¹o c«ng nh©n Hµ Néi, TP HCM, §µ N½ng
kü thuËt, Cao §¼ng, §¹i
häc khoa häc tù nhiªn,
c«ng nghÖ, ngo¹i ng÷
199 VN-02-199 Dù ¸n hîp t¸c nghiªn cøu
khoa häc øng dông vµ
c«ng nghÖ míi.
VII Du lÞch - dÞch vô
200 VN-02-200 XD khu v¨n phßng cho Th¸i Nguyªn 15 tr.USD LD hoÆc 100%
thuª vèn NN
201 VN-02-201 Khu du lÞch vÞnh V¨n B¸n ®¶o Hßn Gèm (V¹n Khu du lÞch phøc hîp LD
Phong Ninh), Kh¸nh Hßa
202 VN-02-202 XD lµng du lÞch ven Phó Yªn 100ha LD hoÆc 100% 19 triÖu
biÓn th«n 4, x· Xu©n H¶i, vèn NN USD
h.S«ng CÇu, Phó Yªn
203 VN-02-203 Khu du lÞch ®¶o TuÇn Qu¶ng Ninh LD 400 triÖu
Ch©u USD
204 VN-02-204 T«n t¹o khu du lÞch Hµm h.Sa Pa, Lµo Cai LD
Rång
205 VN-02-205 Khu du lÞch Nhµ M¸t- B¹c Liªu 120ha, 11,2 triÖu USD 100% vèn NN
HiÖp Thµnh
206 VN-02-206 XD vµ KD khu du lÞch Mü Khª, h.S¬n TÞnh, 145ha LD hoÆc 100% 15,5 triÖu
Mü Khª Qu¶ng Ng·i vèn NN USD
207 VN-02-207 XD khu nghØ m¸t Tam ThÞ trÊn Tam §¶o, VÜnh 20 triÖu USD LD
§¶o 2 Phóc
23208 VN-02-208 Khu du lÞch sinh th¸i X· Phó Ngäc, h.§inh Qu¸n, 50ha; 20 triÖu USD LD hoÆc 100%
Th¸c M¬ - Hå níc nãng §ång Nai vèn NN
209 VN-02-209 Khu du lÞch v¨n hãa TP Thanh Hãa 40 tr. USD LD hoÆc 100%
Hµm Rång vèn NN
210 VN-02-210 Khu du lÞch-nghØ dìng Hµm T©n, Hµm ThuËn 800-1.000 ha LD hoÆc 100%
quèc tÕ Hµm T©n-Hµm Nam, B×nh ThuËn vèn NN
ThuËn Nam
211 VN-02-211 XD s©n g«n t¹i khu nam Th¸i Nguyªn S©n g«n 14 lç; 20 tr.USD LD hoÆc 100%
Hå Nói Cèc vèn NN
212 VN-02-212 Khu du lÞch hå TuyÒn TP §µ L¹t, L©m §ång kho¶ng 100 triÖu USD LD
L©m
213 VN-02-213 Khu du lÞch lµng quª Cån èc, Giång Tr«m, BÕn 1.200ha; 14 triÖu USD H§HTKD
Tre
214 VN-02-214 X©y dùng khu vui ch¬i, Hµ Néi, TPHCM, §µ N½ng,
gi¶i trÝ Qu¶ng Ninh
215 VN-02-215 Ph¸t triÓn khu du lÞch vµ H¶i Phßng X©y dùng kh¸ch s¹n, biÖt
trung t©m v¨n ho¸ thÓ thù, c¸c khu thi ®Êu thÓ
thao S¬n §µo thao, sinh ho¹t v¨n ho¸
216 VN-02-216 X©y dùng khu du lÞch Thõa Thiªn - HuÕ X©y dùng 500 phßng
biÓn ThuËn An kh¸ch s¹n, khu vui ch¬i
gi¶i trÝ, thÓ thao vµ c¸c
dÞch vô du lÞch; 270ha
217 VN-02-217 X©y dùng khu du lÞch Thõa Thiªn - HuÕ X©y dùng 1500-2000 diÖn tÝch 732 ha
L¨ng C« phßng kh¸ch s¹n vµ c¸c
h¹ng môc dÞch vô du
lÞch;
24218 VN-02-218 Kh¸ch s¹n BiÓn §«ng Bµ RÞa - Vòng Tµu 300 phßng 4 sao, LD
25.000m2 ®Êt; 20 triÖu
USD
219 VN-02-219 Vòng Tµu Festival Resort Bµ RÞa - Vòng Tµu KS 4 sao, khu biÖt thù vµ LD
khu gi¶i trÝ; 92.000m2
®Êt; 59 triÖu USD
220 VN-02-220 Kh¸ch s¹n du lÞch thÓ Bµ RÞa - Vòng Tµu KS 500 phßng 5 sao; LD hoÆc 100%
thao ChÝ Linh d.tÝch ®Êt 12.400m2; 30 vèn NN
triÖu USD
221 VN-02-221 Khu du lÞch Thiªn CÇm Hµ TÜnh N©ng cÊp KS 150 phßng; LD
174ha; 17 triÖu USD
222 VN-02-222 Kh¸ch s¹n 4 sao t¹i 32-34 Kh¸nh Hßa 20 triÖu USD LD
TrÇn Phó, Nha Trang
223 VN-02-223 Kh¸ch s¹n B·i D¬ng Kh¸nh Hßa DiÖn tÝch ®Êt 25.000m2; LD
10 triÖu USD

224 VN-02-224 Khu du lÞch tæng hîp Thõa Thiªn - HuÕ KS, biÖt thù, c¨n hé
biÓn C¶nh D¬ng (1720 phßng) vµ c¸c h¹ng
môc kh¸c (c«ng viªn, s©n
golf, ...); diÖn tÝch
445ha; 390 triÖu USD

225 VN-02-225 Kh¸ch s¹n Tuy Hßa Phó Yªn KS 150-200 phßng 3 sao; LD hoÆc 100%
diÖn tÝch ®Êt 3ha; 11,25 vèn NN
triÖu USD
226 VN-02-226 Khu du lÞch V¹n Têng Qu¶ng Ng·i 245ha; 15 triÖu USD LD
227 VN-02-227 Kh¸ch s¹n Tiªn Long Qu¶ng Ninh KS 4 sao 200 phßng; 10 LD
triÖu USD
25228 VN-02-228 Khu du lÞch vui ch¬i, Qu¶ng Ninh Khu vui ch¬i gi¶i trÝ trªn LD
dÞch vô tæng hîp -VÞnh ®¶o, trªn mÆt níc vµ díi
H¹ Long ®¸y VÞnh; 30 triÖu USD
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản