Quyết định 62/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định 62/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 62/2004/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 62/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 62/2004/Q -TTG NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2004 V TÍN D NG TH C HI N CHI N LƯ C QU C GIA V C P NƯ C S CH VÀ V SINH MÔI TRƯ NG NÔNG THÔN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác; Căn c Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i t trình s 3879/BNN-KH ngày 19 tháng 12 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. M c ích tín d ng Cơ ch tín d ng này nh m th c hi n Chi n lư c qu c gia v c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn n năm 2020 theo Quy t nh s 104/2000/Q -TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ; bao g m các lo i d án sau: 1. Các d án u tư xây d ng m i ho c c i t o, nâng c p các công trình c p nư c s ch b o m theo tiêu chuNn qu c gia v nư c s ch; 2. Các d án u tư xây d ng m i ho c c i t o, nâng c p các công trình b o m v sinh môi trư ng nông thôn, g m: h xí ho c h xí kèm b biogaz, chu ng tr i chăn nuôi gia súc, gia c m; x lý nư c th i, rác th i khu v c làng ngh nông thôn. i u 2. Th i gian và ph m vi th c hi n T nay n năm 2005, th c hi n thí i m t i 10 t nh, g m: Sơn La, H i Dương, Nam nh, Ninh Bình, Ngh An, Khánh Hoà, Bình Thu n, k L k, Ti n Giang và Kiên Giang. T năm 2006 th c hi n m r ng ra các t nh, thành ph trên toàn qu c. i u 3. i tư ng ư c hư ng tín d ng 1. H gia ình nh cư h p pháp t i a phương thu c khu v c nông thôn chưa có nư c s ch ho c ã có nhưng chưa t tiêu chuNn và chưa b o m v sinh; có ơn xin
  2. vay v n xây d ng m i ho c c i t o, nâng c p công trình c p nư c s ch và v sinh môi trư ng; có cam k t s d ng v n vay úng m c ích, tr n úng h n và ư c chính quy n c p xã xác nh n thì: a) ư c vay v n t i Ngân hàng Chính sách xã h i. b) M c v n cho vay i v i m i lo i công trình t i a là 4 tri u ng/h . c) Lãi su t, th i h n, i u ki n, th t c cho vay, b o m ti n vay và x lý r i ro th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác. d) Trong th i gian chưa tr h t n , h dân không ư c t ng bán, chuy n như ng, c m c công trình cho ngư i khác. Trư ng h p các h dân bán, chuy n như ng nhà, t có chung ho c có riêng các công trình này thì ph i có cam k t tr n , ư c y ban nhân dân xã và Ngân hàng Chính sách xã h i xác nh n, v i nguyên t c ngư i bán ph i tr ư c n ho c ngư i mua ph i th a k s n này. 2. Các t ch c kinh t là ch u tư các d án u tư m i ho c nâng c p, c i t o các công trình c p nư c s ch thu c khu v c nông thôn ư c Qu H tr phát tri n cho vay, h tr lãi su t sau u tư ho c b o lãnh tín d ng theo quy nh t i Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 4. Ngu n v n cho vay 1. Ngu n v n huy ng theo k ho ch ư c Th tư ng Chính ph giao hàng năm. 2. Ngu n ODA dành cho Chương trình c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn. 3. Các ngu n v n h p pháp khác. 4. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph b sung nhi m v và ngu n v n năm 2004 cho Qu H tr phát tri n và Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n cho vay theo úng qui nh. i u 5. C p bù chênh l ch lãi su t và bù l Ngân sách nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t cho Qu H tr phát tri n và bù l cho Ngân hàng Chính sách xã h i theo k ho ch ư c giao hàng năm. i u 6. T ch c th c hi n 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các cơ quan liên quan và Qu H tr phát tri n, Ngân hàng Chính sách xã h i hư ng d n và t ch c ch o th c hi n tín d ng c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; t ng h p nhu c u
  3. tín d ng v c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn g i B K ho ch và u tư, B Tài chính; B K ho ch và u tư trình Chính ph . nh kỳ 6 tháng và hàng năm B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu tín d ng th c hi n Chi n lư c qu c gia v c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính l p d toán ngân sách nhà nư c và t ng m c tín d ng, m c c p bù chênh l ch lãi su t và bù l hàng năm cho Qu H tr phát tri n và Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n cho vay theo Quy t nh này; trình Th tư ng Chính ph giao k ho ch hàng năm cho hai t ch c tín d ng theo quy nh hi n hành. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v c a mình ch o th c hi n tín d ng c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn trên a bàn theo úng quy nh. 4. Qu H tr phát tri n, Ngân hàng Chính sách xã h i b o m cho vay úng i tư ng, úng chính sách; thu h i n c a các i tư ng vay v n. i u 7. Hi u l c và trách nhi m thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng giám c Qu H tr phát tri n, T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản