Quyết định 63/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định 63/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 63/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 63/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 63/2003/Q -TTG NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, IM I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C B GIAO THÔNG V N T I N NĂM 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a B Giao thông v n t i và ý ki n c a các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng Thương binh và Xã h i, N i v , Ban Kinh t Trung ương, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Giao thông v n t i n năm 2005 như Ph l c kèm theo. i u 2. B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m: Ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. Trư ng h p i u ch nh, b sung Phương án ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . Ph i h p v i Ban ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p xây d ng án thí i m H i ng qu n tr ký h p ng v i T ng giám c T ng công ty Công nghi p t u th y Vi t Nam và T ng công ty Cơ khí giao thông v n t i. Xây d ng các án chuy n 15 o n qu n lý ư ng sông thành doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích, theo quy nh hi n hành v thành l p m i doanh nghi p nhà nư c. i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i trong vi c th c hi n Phương án nói trên.
 2. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Giao thông v n t i và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C B GIAO THÔNG V N T I TH C HI N S P X P, IM I N NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 63 /2003/Q -TTg ngày 21 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A. T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C I. T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C THÀNH L P THEO QUY T NNH S 91/TTG THU C NGÀNH GIAO THÔNG V N T I. 1. Gi nguyên pháp nhân: - T ng công ty ư ng s t Vi t Nam (có quy t nh phê duy t riêng). ư2. Thí i m chuy n sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con (có quy t nh phê duy t riêng): - T ng công ty Công nghi p t u th y Vi t Nam, - T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, - T ng công ty Hàng không Vi t Nam. II. T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C THÀNH L P THEO QUY T NNH S 90/TTG TR C THU C B GIAO THÔNG V N T I. 1. Gi nguyên pháp nhân, ti p t c c ng c : - T ng công ty ư ng sông mi n B c, - T ng công ty Thương m i và Xây d ng,
 3. - T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i, - T ng công ty Xây d ng c u Thăng Long, - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 1, - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 4, - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5, - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 6, - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 8, - T ng công ty Xây d ng ư ng th y. 2. Thí i m chuy n sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con: - T ng công ty Cơ khí giao thông v n t i, - T ng công ty ư ng sông mi n Nam. B. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C I. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C B . 1. Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân. a) Doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích: - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 222, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 224, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 226, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 232, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 234, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 236, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 238, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 240, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 242, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 244,
 4. - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 248, - Công ty ư ng b 230, - Công ty Cơ khí s a ch a công trình c u ư ng b 2, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 470, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 472, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 474, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 483, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 487, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 494, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 495, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 496, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Qu ng Tr , - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Th a Thiên Hu , - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Qu ng Nam - à N ng, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Qu ng Ngãi, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Bình nh, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Phú Yên, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Khánh Hoà, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 26, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b k L k, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Gia Lai, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Kon Tum, - Công ty S a ch a công trình và Cơ khí giao thông 5, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 71, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 73,
 5. - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 76, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 78, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 79, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 711, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 714, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 716, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 717, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 718, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 719, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 742, - Công ty Qu n lý và S a ch a c u ư ng 72, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 715, - Công ty S a ch a, xây d ng công trình - cơ khí giao thông 721, - Công ty S n xu t v t li u giao thông 7, - Công ty Thông tin i n t hàng h i Vi t Nam, -B o m an toàn hàng h i, - Công ty Hoa tiêu khu v c 1, - Công ty Hoa tiêu khu v c 2, - Công ty Hoa tiêu khu v c 3, - Công ty Hoa tiêu khu v c 4, - Công ty Hoa tiêu khu v c 5, - C m c ng Hàng không - mi n B c, - C m c ng Hàng không - mi n Trung, - C m c ng Hàng không - mi n Nam, - Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam,
 6. - Xí nghi p Báo hi u ư ng sông, - Nhà xu t b n Giao thông v n t i. b) Doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh: - Công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i phía Nam, - Công ty H p tác lao ng v i nư c ngoài, - Xí nghi p Liên h p tr c v t c u h . Doanh nghi p nhà nư c thí i m ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con: - Công ty D ch v v n t i II, - Công ty V n t i và X p d ư ng th y n i a, - Công ty V n t i và Thuê tàu. Doanh nghi p trư ng, vi n: - Công ty Xây d ng công trình giao thông, - Công ty Tư v n và Cung ng khoa h c - công ngh giao thông v n t i, - Công ty V n t i bi n Thăng Long. 2. Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá. a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty V t tư v n t i và Xây d ng công trình giao thông, - Công ty Xây d ng và Thương m i. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u, Nhà nư c n m gi c ph n th p nh t 51%: - Công ty V n t i ô tô s 8, - Công ty V n t i ô tô s 10, - Công ty V t tư thi t b và Xây d ng công trình giao thông, - Công ty V n t i ô tô s 1, - Công ty V n t i ô tô s 4,
 7. - Công ty V n t i ô tô s 5, - Công ty Du l ch và Ti p th giao thông v n t i, - Công ty V n t i ô tô s 2, - Công ty V n t i ô tô s 6, - Công ty V n t i hành khách s 14, - Công ty V n t i ô tô s 3. 3. Thành l p m i doanh nghi p nhà nư c: - Chuy n 15 o n qu n lý ư ng sông sang doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích. II. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C LÀ THÀNH VIÊN C A CÁC T NG CÔNG TY THÀNH L P THEO QUY T NNH S 90/TTG. 1. T ng công ty Cơ khí giao thông v n t i. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty Xu t nh p khNu và H p tác u tư giao thông v n t i. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty Cơ khí 19/8, - Công ty Môi gi i thương m i và u tư phát tri n giao thông v n t i, - Công ty Xây d ng và Cơ khí s 1, - Công ty Công trình và Thương m i, - Công ty Cơ khí 30/4, - Công ty Cơ khí v n t i và xây d ng, - Nhà máy ô tô Hoà Bình. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty Thương m i và S n xu t v t tư thi t b giao thông v n t i.
 8. * Doanh nghi p s s p x p theo phương án chuy n i mô hình ho t ng: - Công ty Cơ khí Ngô Gia T , - Công ty Cơ khí Ô tô 3/2, - Công ty Cơ khí Ô tô 120, - Công ty Ô tô và Xe máy công trình. 2. T ng công ty ư ng sông mi n B c. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty V n t i th y 1, - Công ty V n t i th y 2. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty V n t i th y s 3, - Công ty V n t i th y s 4, - Công ty V n t i và Cơ khí th y. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u, Nhà nư c n m gi c ph n th p nh t 51%: - C ng Hà N i, - C ng Vi t Trì. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty Cơ khí 75, - Công ty V t tư k thu t và Xây d ng công trình ư ng th y, - C ng Hà B c. c) Doanh nghi p th c hi n bi n pháp sáp nh p: - Sáp nh p Công ty V n t i sông bi n Nam nh vào Công ty V n t i th y 2. 3. T ng công ty ư ng sông mi n Nam.
 9. a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty Cơ khí công trình 2, - Công ty óng m i và S a ch a phương ti n th y C n Thơ. b) Doanh nghi p s s p x p theo phương án chuy n i mô hình ho t ng: - C ng Th c, - Công ty V n t i thu mi n Nam. 4. T ng công ty Thương m i và Xây d ng. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty Xây d ng và Phát tri n cơ s h t ng, - Công ty Cơ khí và Thương m i H i Phòng. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty Công trình giao thông, - Công ty Thương m i - Xây d ng B ch ng, - Công ty Xu t khNu lao ng và Du l ch Sao Vàng, - Công ty Thương m i và Xây d ng à N ng, - Công ty Xây d ng công trình, - Công ty Thương m i và Xây d ng Hà N i, - Công ty Thương m i và Xây d ng H i Phòng, - Công ty Xây d ng và Thương m i Vi t - Nh t. 5. T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty Tư v n thi t k ư ng b ,
 10. - Công ty Tư v n thi t k c u l n - h m, - Công ty Tư v n thi t k c u ư ng, - Công ty Tư v n thi t k xây d ng c ng - ư ng th y. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty Tư v n xây d ng a ch t công trình, - Công ty Tư v n thi t k xây d ng ư ng th y, - Công ty Tư v n xây d ng công trình hàng h i, - Công ty Tư v n xây d ng công trình giao thông 2, - Công ty Tư v n xây d ng công trình giao thông 4, - Công ty Tư v n xây d ng công trình giao thông 5, - Công ty Tư v n xây d ng công trình giao thông 7. 6. T ng công ty Xây d ng Thăng Long. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty C u 1 Thăng Long, - Công ty C u 3 Thăng Long, - Công ty C u 7 Thăng Long, - Công ty Xây d ng s 6 Thăng Long, - Công ty Cơ khí và Xây d ng Thăng Long, - Công ty Tư v n xây d ng Thăng Long. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty C u 5 Thăng Long, - Công ty C u 11 Thăng Long,
 11. - Công ty Cơ gi i và Xây d ng Thăng Long, - Công ty V n t i và Xây d ng Thăng Long, - Công ty Cơ khí và Xây d ng s 10 Thăng Long. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty Xây d ng s 8 Thăng Long, - Công ty Xây d ng s 9 Thăng Long, - Công ty Thí nghi m và Xây d ng Thăng Long. 7. T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 1. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty C u 12, - Công ty C u 14, - Công ty ư ng 122, - Công ty Xây d ng công trình th y, - Công ty Tư v n xây d ng công trình giao thông 1, - Công ty Công trình giao thông 134, - Công ty Xây d ng công trình 120. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty C u ư ng 10, - Công ty Công trình giao thông 116, - Công ty Công trình giao thông 128, - Công ty Cơ khí xây d ng công trình giao thông 121. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u, Nhà nư c n m gi c ph n th p nh t 51%: - Công ty Công trình giao thông 124,
 12. - Công ty ư ng 126, - Công ty Xây d ng công trình 136, - Công ty V t tư thi t b giao thông 1. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty S n xu t v t li u và Xây d ng công trình giao thông 1. 8. T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 4. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty ư ng b 471, - Công ty Công trình giao thông 473, - Công ty Tư v n thi t k công trình giao thông 497. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty Công trình giao thông 423, - Công ty Công trình giao thông 484, - Công ty Công trình giao thông 479, - Công ty Công trình giao thông 208, - Công ty Công trình giao thông 475. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u, Nhà nư c n m gi c ph n th p nh t 51%: - Công ty Công trình giao thông 480. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty Công trình giao thông 492, - Công ty Công trình giao thông 246, - Công ty Công trình giao thông 482,
 13. - Công ty Công trình giao thông B19, - Công ty Công trình giao thông 228. 9. T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty Tư v n xây d ng giao thông 533, - Công ty 508. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty Công trình giao thông 503, - Công ty Công trình giao thông 504, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 501, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 586, - Công ty Xây d ng và Xu t nh p khNu giao thông 502, - Công ty Công trình giao thông 510, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 506, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 507. 10. T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 6. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty Công trình giao thông 61, - Công ty Khai thác á và Xây d ng công trình 621, - Công ty Tư v n xây d ng công trình 625, - Công ty u tư phát tri n giao thông v n t i. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p:
 14. - Công ty Công trình giao thông 610, - Công ty V t tư thi t b và Xây d ng công trình 624, - Công ty Công trình giao thông 68, - Công ty Công trình giao thông 674, - Công ty Công trình giao thông 675. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u, Nhà nư c n m gi c ph n th p nh t 51%: - Công ty Công trình giao thông 60, - Công ty Xu t nh p khNu v t tư thi t b giao thông v n t i. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty Công trình giao thông 677. 11. T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 8. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty Xây d ng C u 75, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 810, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 838, - Công ty Tư v n xây d ng công trình giao thông 8, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 873, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 829, - Công ty Quan h qu c t và u tư s n xu t. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty Xây d ng công trình giao thông 874, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 820, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 889,
 15. - Công ty Xây d ng công trình giao thông 892. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty Xây d ng công trình giao thông 842, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 872, - Công ty Xây d ng công trình giao thông mi n Tây, - Công ty Xây d ng công trình giao thông 875, - Công ty V t tư và Xây d ng công trình, - Công ty Xây d ng công trình giao thông Vi t - Lào. 12. T ng công ty Xây d ng ư ng th y. a) Doanh nghi p nhà nư c gi nguyên pháp nhân: - Công ty N o vét và Xây d ng ư ng th y1, - Công ty N o vét ư ng th y 2, - Công ty N o vét ư ng bi n 1, - Công ty N o vét ư ng bi n 2, - Công ty Tư v n xây d ng công trình 1, - Công ty Thi công cơ gi i. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty Công trình ư ng th y, - Công ty Cung ng lao ng, - Công ty Công trình ư ng th y mi n Nam, - Công ty Xây d ng công trình ư ng th y 2, - Công ty Công trình 5. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u, Nhà nư c n m gi c ph n th p nh t 51%:
 16. - Công ty Công trình 86. c) Doanh nghi p th c hi n bi n pháp sáp nh p: - Sáp nh p Công ty Tư v n và u tư xây d ng ư ng th y vào Công ty Tư v n xây d ng công trình 1. III. L TRÌNH S P X P: - Năm 2003: c ph n hoá 34 doanh nghi p, sáp nh p 2 doanh nghi p. - Năm 2004: c ph n hoá 31 doanh nghi p. - Năm 2005: c ph n hoá 40 doanh nghi p. B trư ng B Giao thông v n t i l a ch n doanh nghi p s p x p c th , mb ol trình trên.
Đồng bộ tài khoản