Quyết định 64/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
141
lượt xem
6
download

Quyết định 64/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 64/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 64/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  64/1998/Q§­T T g   g µ y  21 th¸ng 3 n¨ m  1998  T t p s n v Ò  vi Ö c gi¶ m  ti Ò n m u a  n h µ     h o  m é t s è  ® è i tî ng k hi  u a  n h µ  ë  ® a n g   ëc m thuª thu é c  ë  h ÷ u   h µ  n íc s N Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng 7  ng 5    n¨m 1994  µ  v NghÞ   nh   ®Þ sè  21/CP  µy  th¸ng4  ng 16    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph Theo    Þ  ña  ëng  ®Ò ngh c Tr ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ     ë  µ  t  ; Bé   ëng    é:  ©y  ùng, Tµi chÝnh, Lao  ng    ¬ng  v ®Ê ë   tr c¸c B X d      ®é ­ Th binh  vµ  héi,Quèc  X∙    phßng; Tæng  ôc  ëng    c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh  µ  ëng    c§ ch v Tr ban VËt    Ýnh  ñ, gi¸Ch ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    ÷ng  i t ng sau  y    1.­Nh ®è  î   ®© khimua  µ    ang    éc së  nh ë ® thuªthu   h÷u  µ   íc theo  Nh n   quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 5  7  1994  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 21/CP  µy  th¸ng 4  ng 16    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  × c Ch ph th   ® îcgi¶m  Òn mua  µ      ti   nh ë theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy Õt  nh  µy: ®Þ n 1. C¸n  é, c«ng    b  chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh, sù     h ch   nghiÖp,§¶ng  µ  oµn     v® thÓ  ëng ¬ng  õNg ©n  h l t  s¸ch Nhµ   íc;   n 2.Ng êihëng ¬ng  õNg ©n      l t  s¸ch Nhµ   íctrong lùcl ng vò    n     î   trang; 3.H¹  Ü    s quan,chiÕn  Ü  ëng    sh sinh ho¹tphÝ  ã  êigian ho¹t®éng         c th      ë c¸c chiÕn  êng  B,  K; tr A,  C,  4. C¸n  é    b c«ng    ¹    êng  ëng ¬ng  õ Ng ©n   t¸ct i ph x∙, h l t  s¸ch Nhµ   íc hoÆc     n  sinhho¹tphÝ     theo ®Þnh  Êtdo  µ   ícquy  nh;   su   Nh n   ®Þ 5. C«ng  ©n,      nh viªnchøc  µm  Öc  êng  l vi th xuyªn tõ m ét     n¨m  ëlªntrong tr       c¸c doanh    nghiÖp  µ   íc,c¸c tæ  Nh n     chøc, ®¬n   Þ   îc phÐp  ¹t®éng      v®  ho   s¶n xuÊt kinh doanh,dÞch  ô  éc c¬        v thu   quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp,lùcl ng vò     î   trang,§¶ng  µ  oµn  Ó;   v® th 6. Nh÷ng  i t ng ® îcquy  nh  ¹ c¸ckho¶n        cña  Òu  µy  ­   ®è  î     ®Þ ti     1, 2, 3, 5  §i n ® îc cö    sang  µm  Öc  l vi trong  c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,khu  c v ®Ç t     c«ng  nghiÖp, khu  Õ   Êt,c¸c v¨n    ch xu     phßng  i diÖn  ®¹   kinh tÕ, th ng  ¹i ® îc    ¬ m     thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ¹  Öt  l v ho   t iVi Nam,  c¸c  ¬  c quan  i diÖn  ¹igiao, tæ  ®¹   ngo     chøc  èc  Õ  qu t hoÆc     chøc    Ýnh  ñ,c¬  c¸ctæ  phiCh ph   quan  th«ng  Ên,b¸o  Ý, t   ch   ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  ícngoµi® Æt  ¹ ViÖt Nam   µ    n  Þ  éc c¸c     h n    ti    v c¸c ®¬ v thu     thµnh  Çn  ph kinhtÕ    kh¸c; 7. Ng êihëng ¬ng  u, trî Êp  Êt      l h    c m søc    ng, trî Êp    ¹n    ng  lao ®é     c tain lao ®é hay  Önh  b nghÒ  nghiÖp, trîcÊp     c«ng  ©n  nh cao    îcÊp  su, tr  b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   m ét  Çn,trî Êp    Öc  íc vµ  l    c th«ivi tr   sau    ã  khic Quy Õt  nh  è  ®Þ s 111/H§BT  µy  ng
  2. 2 12 th¸ng4    n¨m  1991  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµChÝnh  ñ) hoÆc   ícvµ     ph   tr   sau    ã  é  Ët lao®éng; khic B Lu     8. Ng êi hëng ¬ng      l trong lùc l ng  ò     î v trang nhng    kh«ng    iÒu  Ön  ­ ®ñ ® ki h ëng ¬ng  u, trî Êp  Êt  l h    c m søc    ng  µng  lao ®é h th¸ng m µ   ëng  î Êp  ôc     h tr c ph viªn hoÆc   Êtngò;nh÷ng  êiphôc    ícn¨m  xu     ng   viªntr   1960; 9. Ng êicã      c«ng  íi v  C¸ch  ¹ng  îcquy  nh  ¹ §iÒu    m ®  ®Þ ti   1, Quy Õt  nh  è  ®Þ s 118/TTg  µy  th¸ng2  ng 27    n¨m 1996  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph §i Ò u    Òn  2.­Ti mua  µ    îcgi¶m    nh ë ®   nh sau: 1. Møc   Òn    ti mua   µ    îc gi¶m  nh ë ®   100.000  ng  ®å cho  çi  m n¨m c«ng    t¸c. Trêng  îp  ã  êigian  µm  Öc  h c th   l vi trong lùc l ng  ò     î v trang th×  çi    m n¨m  c«ng    t¸c tronglùcl ng vò     î   trang ® îcgi¶m     180.000  ng. ®å 2. Møc   Òn    ti mua   µ    îc gi¶m  tr Öu ®ång  i  íingêi cã  nh ë ®   1  i   ®è v     c«ng  íi v  C¸ch  ¹ng  µ   m m kh«ng  ã  c n¨m  c«ng      Ýnh  t¸c®Ó t gi¶m. Trêng  îp tæng  è  Òn   h  s ti   ® îc gi¶m  Ýnh    t theo n¨m c«ng    ña  êi cã  t¸cc ng   c«ng  íiC¸ch  ¹ng  á  ¬n    v  m nh h 1 tr Öu ®ång  ×  îc gi¶m  tr Öu ®ång  i  th ®   1  i   cho  ngêi.3. Sè   1      n¨m  îc tÝnh    ®  ®Ó gi¶m  Òn  ti mua   µ    µ sè  nh ë l   n¨m  c«ng    ùc tÕ  t¸cth   trong c¸c c¬      quan, ®¬n  Þ    v thuéc  khu  ùc  µ   íc qu¶n  ý tÝnh  n   êi®iÓ m   v Nh n   l  ®Õ th   mua   µ. Khi tÝnh  è  nh     s n¨m  c«ng    Õu  ã  t¸cn c th¸nglÎ íi th¸ngth× tÝnh       d 6     b»ng  öa  n n¨m  µ    th¸ng v trªn6    th× tÝnh    b»ng  ét  m n¨m. 4. ViÖc    gi¶m  Òn mua  µ    ti   nh ë theo    c¸c møc  ãitrªnkh«ng  îctÝnh  ïng n    ®  tr   vÒ   êigian, ®èi  îng.M çi  i  îng  th     t  ®è t chØ   îc gi¶m  ét  Çn    ®  m l khi mua   µ    nh ë ®ang    éc së  ÷u  µ   íc. thuªthu   h Nh n 5. Trong  ét  é  m h gia  nh  ã  Òu  µnh  ®× c nhi th viªn cã      tªn trong  ïng  îp c h  ®ång  thuªnhµ    hoÆc   ïng  é  Èu  êng  óthuéc  Ön  îc gi¶m  Òn  c h kh th tr   di ®   ti mua   nhµ  ×  îc céng  è  Òn  th ®   s ti mua   µ    îc gi¶m  ña  õng  µnh      Ýnh  nh ë ®   ct th viªn®Ó t tæng  è  Òn mua  µ    îcgi¶m  ña  hé    nh, nhng  s ti   nh ë ®   c c¶  gia ®×   møc gi¶m  èi®a   t  kh«ng  îc vîtqu¸ tiÒn  µ  ®     nh (kh«ng bao  å m   Òn  ö  ông  t) trong gi¸b¸n  g ti s d ®Ê      nhµ. §i Ò u    Öc    nh  i îng  éc  Ön  îcgi¶m  Òn  3.­Vi x¸c ®Þ ®è t thu di ®   ti mua   µ  nh ë  µ  êigian  v th   c«ng    ùc tÕ    îc tÝnh  t¸cth   ®Ó ®   gi¶m, c¨n  vµo  Êy  ê hîp  Ö    cø  gi t   l nh sau: 1.Ng êi®ang  µm  Öc,th× c¬      l vi     quan  qu¶n  ýngêi®ã     vµo  å  ¬    l    c¨n cø  h s c¸ nh©n  c¬  do  quan  qu¶n  ý®Ó     Ën. l   x¸cnh 2. Ng êihëng ¬ng  u, trî Êp  Êt      l h    c m søc    ng, trî Êp    ¹n    ng  lao ®é     c tain lao ®é hay  Önh  Ò   b ngh nghiÖp,trî Êp     c c«ng  ©n  nh cao    c¬  su,do  quan b¶o  Ó m     hi x∙ héicÊp  Ën,huyÖn    Ën.   qu   x¸cnh 3. Ng êi nghØ   Öc  ëng  îcÊp      vi h tr  b¶o  Ó m     éi m ét  Çn, trîcÊp    hi x∙ h   l    th«i viÖc  íc vµ  tr   sau    ã  khi c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 111/H§BT  µy  ng 12/4/1991  ña  éi c H  ®ång  é   ëng  B tr hoÆc   íc vµ  tr   sau    ã  é   ËtLao  ng, trîcÊp  ôc    khic B lu   ®é    ph viªn hoÆc   Êt ngò  ×  Ýnh  ñ  µo  Õt  nh  xu   th Ch ph v quy ®Þ nghØ   Öc  ëng  î Êp; tr vi h tr c  ­ êng  îp  Êt  Õt  nh  hm quy ®Þ nghØ   Öc  ëng  î Êp  ×  i t ng  vi h tr c th ®è  î ph¶ilµm  n     ®¬ kª khai®Çy      ×nh c«ng    µ  ã    Ën  ña  ¬      ®ñ qu¸ tr   t¸cv c x¸cnh c c quan,®¬n  Þ  ò.   vc
  3. 3 4.Ng êicã      c«ng  íi v  C¸ch  ¹ng  éc diÖn  îcgi¶m  m thu   ®  møc  tr Öu®ång    1  i   do Phßng Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héicÊp  Ën,huyÖn    Ën.   X∙    qu   x¸cnh   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 4.­Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 5.­Nh÷ng  i îng  éc  Ön  îc gi¶m  Òn    ®è t thu di ®   ti mua   µ    nh ë theo  Quy Õt  nh  µy  ng  ∙  ®Þ n nh ® mua   µ    ang  nh ë ® thuª thuéc  ë  ÷u  µ   íc theo   s h Nh n     NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng 7  ng 5    n¨m  1994, NghÞ   nh  è    ®Þ s 21/CP  µy  ng 16 th¸ng 4    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  õ tr c ngµy  c Ch ph t   í   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ®Þ n c hi lùcth× xö  ýnh      l   sau: 1. N Õ u   mua  ∙    Õt  Òn th× hoµn      bªn  ® tr¶h ti     tr¶cho  ä  è  Òn mua  µ  ­ h s ti   nh ® îcgi¶m    theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n 2.  Õ u   N bªn mua   a    Õt  Òn  ×  îc tÝnh  è  Òn  ch tr¶ h ti th ®   s ti mua   µ  îc nh ®   gi¶m  theo Quy Õt  nh  µy    õvµo  è  Òn mua  µ    ®Þ n ®Ó tr   s ti   nh ph¶itr¶.   3. Kh«ng  µn  ¹ sè  Òn    ho l i ti mua   µ  îc gi¶m  i  íitr ng  îp    nh ®   ®è v   ê h bªn mua   nhµ  ña  µ   íc®∙  l¹nhµ  c Nh n   b¸n    i cho  i t ng kh¸c. ®è  î   §i Ò u 6.­Bé   ©y  ùng  µ  é    X d v B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héichñ  v X∙    tr×cïng Bé   µi chÝnh,Bé   èc      T    Qu phßng  theo  âi,®«n  c  µ    Õt  d  ®è v gi¶iquy theo  thÈm  Òn  i  íic¸c víng m ¾ c     quy ®è v       ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn           Quy Õt  ®Þnh  µy. n §i Ò u 7.­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản