Quyết định 64/2003/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định 64/2003/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 64/2003/QĐ-BVHTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 64/2003/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64/2003/Q -BVHTT Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2003 QUY T NH C A B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN S 64/2003/Q -BVHTT NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A THANH TRA B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990; Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa - Thông tin; Căn c Quy t nh s 345/TTg ngày 27 tháng 5 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v t ch c Thanh tra Nhà nư c ngành Văn hóa - Thông tin; Theo ngh c a Chánh Thanh tra và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NH: i u 1. V trí và ch c năng Thanh tra là cơ quan c a B Văn hóa - Thông tin, có ch c năng giúp B trư ng th c hi n quy n thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra; qu n lý công tác thanh tra i v i các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; thanh tra vi c ch p hành pháp lu t và xem xét gi i quy t v khi u n i, t cáo và ch ng tham nhũng theo quy nh. Thanh tra có con d u riêng, có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n Thanh tra th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i Pháp l nh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990 và các nhi m v c th sau ây: 1. Trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t, ch , chính sách v thanh tra văn hóa - thông tin. T ch c thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v thanh tra văn hóa - thông tin; gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng trong các ho t ng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Văn hóa - Thông tin; 2. Xây d ng k ho ch hàng năm và chương trình công tác v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ng a, u tranh ch ng tham nhũng và t ch c tri n khai th c hi n sau khi ư c B trư ng phê duy t;
  2. 3. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t, chính sách c a nhà nư c; vi c th c hi n nhi m v , k ho ch và chương trình công tác ã ư c B phê duy t và công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo phòng ng a u tranh ch ng tham nhũng trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; 4. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t c a các cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang và công dân Vi t Nam; t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài Vi t Nam ho t ng trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Văn hóa - Thông tin; 5. Th c hi n th m quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và các văn b n pháp lu t có liên quan trong lĩnh v c văn hóa - thông tin; 6. Thanh tra, ki m tra các v vi c do B trư ng, T ng Thanh tra Nhà nư c giao; 7. Xác minh, k t lu n và ki n ngh B trư ng gi i quy t khi u n i, t cáo khi ư c B trư ng giao; 8. Gi i quy t khi u n i, t cáo v lĩnh v c văn hóa - thông tin theo th m quy n; 9. Ki n ngh B trư ng gi i quy t khi u n i, t cáo mà th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c B ã gi i quy t nhưng còn khi u n i; xem xét k t lu n các v vi c khi u n i t cáo mà th trư ng các cơ quan, ơn v ã gi i quy t, n u vi ph m pháp lu t thì yêu c u th trư ng các cơ quan, ơn v gi i quy t l i. 10. Xác minh, k t lu n và ki n ngh v khi u n i thu c lĩnh v c văn hóa - thông tin khi ã ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t nhưng v n còn khi u n i trình B trư ng quy t nh. 11. Ti p nh n, x lý ơn thư khi u n i, t cáo thu c th m quy n; thư ng tr c Tr s ti p công dân c a B ; 12. Giúp B trư ng hư ng d n, ôn c ki m tra các cơ quan, ơn v tr c thu c B trong phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng, tiêu c c. nh kỳ báo cáo B trư ng và T ng Thanh tra Nhà nư c v phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng, tiêu c c trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; 13. Hư ng d n, b i dư ng nghi p v thanh tra cho thanh tra S Văn hóa - Thông tin và nghi p v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo cho th trư ng, thanh tra nhân dân, c ng tác viên thanh tra c a cơ quan, ơn v tr c thu c B ; 14. Ki n ngh B trư ng nh ng v n v cong tác thanh tra; gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B ;
  3. 15. Giúp B trư ng t ch c ph i h p v i các ngành, các c p có liên quan ti n hành thanh tra, ngăn ch n và x lý các vi ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Văn hóa - Thông tin; 16. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng ; ào t o, b i dư ng; khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c thu c ph m vi qu n lý c a Thanh tra theo quy nh c a Nhà nư c và phân c p qu n lý c a B trư ng; 17. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t; 18. Th c hi n các nhi m v khác ư c B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra. 2. Các phòng ch c năng: + Phòng Thanh tra Văn hóa - Ngh thu t; + Phòng Thanh tra Báo chí - Xu t b n; + Phòng Hành chính - T ng h p. Chánh Thanh tra ch u trách nhi m s p x p, b trí, công ch c, thanh tra viên theo cơ c u ch c danh và tiêu chu n nghi p v c p b c; xây d ng quy ch t ch c ho t ng c a Thanh tra trình B trư ng phê duy t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th Quy t nh s 1346/TC-Q ngày 19 tháng 6 năm 1996 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Thanh tra B Văn hóa - Thông tin. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, Chánh Thanh tra và Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Quang Ngh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản