Quyết định 64/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 64/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 64/2005/QĐ-UB về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô áp dụng cho các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 64/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH QU NG NGÃI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 64/2005/Q -UB Qu ng Ngãi, ngày 11 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH V VI C I U CH NH M C THU H C PHÍ ÀO T O LÁI XE Ô TÔ ÁP D NG CHO CÁC CƠ S ÀO T O LÁI XE Ô TÔ THU C T NH QU N LÝ Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Pháp l nh phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Quy t nh s 70/1998/Q -TTg ngày 31/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thu và s d ng h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h th ng giáo d c Qu c dân; Căn c Thông tư Liên t ch s 54/1998/TTLT.BGD& T-TC ngày 31/8/1998 c a Liên B Giáo d c và ào t o - Tài chính hư ng d n th c hi n thu chi và qu n lý h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h th ng giáo d c Qu c dân; Căn c Thông tư s 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 c a B Tài chính quy nh v vi c thu và s d ng h c phí ào t o, phí sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b ; Xét ngh c a S Giao thông v n t i t i Công văn s 142/SGTVT-KHTC ngày 04/3/2005 và ý ki n c a S Tài chính t i Công văn s 429/STC-QLGCS ngày 06/4/2005, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh tăng 20% m c thu h c phí ào t o lái xe ô tô h ng B2 và h ng C theo quy nh t i Thông tư s 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 c a B Tài chính áp d ng cho các cơ s ào t o lái xe ô tô thu c t nh qu n lý, c th như sau: - H c phí ào t o lái xe ô tô h ng B2: t 1.800.000 ng/h c viên/khoá h c lên 2.160.000 ng/h c viên/khoá h c. - H c phí ào t o lái xe ô tô h ng C: t 3.450.000 ng/h c viên/khoá h c lên 4.140.000 ng/h c viên/khoá h c. i u 2. S Giao thông v n t i ph i h p v i S Tài chính và các S , Ban ngành có liên quan tri n khai th c hi n và ch o các cơ s ào t o lái xe ô tô thu c t nh qu n lý t ch c thu, qu n lý và s d ng h c phí ào t o lái xe ô tô theo Quy t nh này và các quy nh t i Thông tư s 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 c a B Tài chính quy nh v vi c thu và s d ng h c phí ào t o, phí sát h ch lái xe cơ gi i ư ng b .
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : Tài chính, Giao thông v n t i; C c trư ng C c Thu t nh; Giám c KBNN Qu ng Ngãi; Giám c các cơ s ào t o lái xe ô tô thu c t nh qu n lý; Th trư ng các S , Ban, Ngành, ơn v và các cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. UBND T NH QU NG NGÃI CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4, - B Tài chính, B Giao thông v n t i, - TT T nh y, TT H ND t nh (b/cáo), - CT, các PCT UBND t nh, - S Tư pháp, - Ban Kinh t - NS H ND t nh, - VP: H ND, oàn BQH t nh, Nguy n Kim Hi u - VPUB: PVP,CN,PC,TH, - Lưu VT,TC.
Đồng bộ tài khoản