Quyết định 644/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định 644/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 644/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 644/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA QUY Õ T   NH ®Þ Cñ A   ñ   íNG  Ý NH   ñ   è  TH T CH PH S 644/TTg  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 10  9  1996  µ NH   ËP   TH L QU ü   U     ®Ç T PH¸T  Ó N   «  Þ   µ NH   è   å   Ý   TRI ® TH TH PH H CH MINH THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Nh»m   ¹o®iÒu  Ön  t  ki huy  ng    ån  èn    u      iÓnc¬  ë  ®é c¸cngu v ®Ó ®Ç tph¸ttr   s h¹ tÇng    kinh tÕ     éithµnh  è  å   Ý     ­x∙h   ph H Ch Minh; Theo    Þ  ña  é  ëng  é   µichÝnh,Chñ   Þch  û   ®Ò ngh c B tr B t    t U ban  ©n  ©n   nh d thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh; QUY Õ T   NH: ®Þ §iÒu   Thµnh  Ëp  ü   u    ph¸ttriÓn  «   Þ  µnh  è  å   Ý   1.­ l Qu ®Ç t   ® th th ph H Ch Minh    ®Ó huy  ng  èn  u      ù  ph¸ttr Ón c¬  ë  ¹  Çng  ®é v ®Ç t c¸c d ¸n    i   s h t kinh tÕ  ü   k thuËtvµ    éicña  µnh  è  å   Ý     x∙h   th ph H Ch Minh. Quü   u    ph¸ttr Ón  «   Þ  µnh  è  å   Ý   ®Ç t   i ® th th ph H Ch Minh  µ tæ  l   chøc  µit  chÝnh  µ   íc,cã   Nh n   tc¸ch ph¸p  ©n,  ã  èn  iÒu  Ö    µnh  Ëp  µ 500  û   nh cv ® l khith l l  t  ®ång, cã    b¶ng  ©n  i,cã  c ®è   con  Êu  îcm ë   µikho¶n  ¹  d ®   t  tikho  ¹c Nhµ   ícvµ  b  n  c¸cNg ©n  µng    h trong níc.Trô  ë  ña  ü   Æt  ¹ thµnh  è  å   Ý       s c Qu ® t i ph H Ch Minh. Quü   u    ®Ç t ph¸ttr Ón ®«   Þ  µnh  è  å   Ý     i   th th ph H Ch Minh  ¹t®éng  ho   theo  §iÒu  Ö  Chñ   Þch  û   l do  t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh phª  Öt duy   sau    îcBé  ëng  é  µichÝnh  Êp  Ën. khi®   tr B t  ch thu §iÒu    èn  ña  ü   u      iÓn®«  Þ  µnh  è  å   Ý   2.­V c Qu ®Ç tph¸ttr   th th ph H Ch Minh: 1­ Vèn  iÒu  Ö:Vèn  iÒu  Ö    µnh  Ëp cña  ü   u      iÓn®«     ® l  ® l khith l  Qu ®Ç tph¸ttr   thÞ  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh  îc h×nh  µnh  õ c¸c kho¶n  ®  th t    thu  Ön  ã  ña  hi c c thµnh  è  ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt, å m:  Òn b¸n nhµ  éc së  ÷u  µ       g ti     thu   h Nh níc;tiÒn  ü  t; phô  tiÒn  iÖn, níc,thuªbao  iÖn  ¹i m ét  Çn  õ   qu ®Ê   thu  ®      ® tho  ; ph t  kÕt    ©n  d ng s¸ch n¨m    1996  ña  µnh  è  µ  Òn  ng  ãp  ù nguyÖn  ña  c th ph v ti ®ã g t  c c¸ctæ    chøc,c¸nh©n     trong vµ  µiníc(nÕu  ã).   ngo     c Hµng  n¨m  ©n  ng s¸ch thµnh  è  Ých m ét  û lÖ  Êt ®Þnh  õ c¸ckho¶n    ph tr   t   nh   t    thu cña  µnh  è:thu tõ xæ   è  Õn  Õt, Òn chuyÓn  Òn  ö  ông  t,   th ph       s ki thi   ti   quy sd ®Ê   tiÒn b¸n  µ    µ    nh ë v thanh  ýtµis¶n  éc së  ÷u  µ   íc,c¸c lo¹  Ý, lÖ  Ý  l    thu   h Nh n     i ph   ph vµ  ô  ph thu,theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ®Ó     lu   bæ sung  èn  iÒu  Ö. Vèn  v® l  ®iÒu  Ö  µ  ¬  Õ     l v c ch bæ sung  èn  iÒu  Ö  îcquy  nh  ô  Ó  v® l®   ®Þ c th trong §iÒu  Ö    l cña  ü. Qu 2­ Vèn    huy  ng: Quü   u      iÓn ®«  Þ  µnh  è  å   Ý   ®é   ®Ç tph¸ttr   th th ph H Ch Minh  ® îc huy  ng    ån  èn    ®é c¸c ngu v trung  µ  µi h¹n  ña    chøc  µ    ©n   vd  c c¸c tæ  v c¸ nh trongvµ  µiníctheo quy  nh  ña    ngo       ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu    ü   u    ph¸ttriÓn  «   Þ  µnh  è  å   Ý   3.­Qu ®Ç t   ® th th ph H Ch Minh  ùc th   hiÖn  Öc  u    ùctiÕp vµ    Õp ph¸ttr Ónc¬  ë  ¹ tÇng  vi ®Ç ttr     gi¸nti     i   s h   kinhtÕ     éi,   ­x∙h   c¸c dù      iÓn kinh tÕ  µnh  è  å   Ý     ¸n ph¸ttr     th ph H Ch Minh;cung  Êp    Þch  ô     c c¸c d vt vÊn  u    µ  ®Ç tv tham    ¹t®éng  Þ  êng  èn.ViÖc  u    ùctiÕp hay    giaho   th tr v  ®Ç ttr     gi¸n tiÕp  ña  ü   îc thùc hiÖn  c Qu ®     theo nguyªn  ¾c  ù chñ  Ò   µichÝnh, b¶o  µn  t t  v t    to
  2. 2 vµ    iÓn vèn,tù bï ®¾ p     Ý  µ  ù chÞu  ñiro.L∙isuÊt cho  ph¸ttr       chiph v t   r        vay  u    ®Ç t cña  ü   Uû   Qu do  ban  ©n  ©n  µnh  è  nh d th ph quy  nh  ®Þ cho  õng  ¹ dù    u    t lo i ¸n ®Ç t   theo ®Ò   Þ  ña  éi ®ång    ngh c H   qu¶n  ýquü,nhng  l    kh«ng  îcvîtqu¸ møc    Êt ®     l∙su   i cho vay trungvµ  µih¹n do  ©n  µng  µ   ícc«ng  è.   d     Ng h Nh n   b §iÒu    ü   u      iÓn®«  Þ  µnh  è  å   Ý   4.­Qu ®Ç tph¸ttr   th th ph H Ch Minh  îchëng  ®  chÝnh  s¸ch miÔn,    gi¶m    ¹  Õ  c¸c lo ith (thuÕ  èn, thuÕ  v  doanh    Õ  î tøc) thu,thu l     i theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu    Öc  5.­Vi qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ü   u      iÓn®«  Þ  µnh  l  ® h Qu ®Ç tph¸ttr   th th phè  å   Ý   H Ch Minh  Héi ®ång  do    qu¶n  ýquü  µ  ¬  l  v c quan  iÒu  µnh    ® h t¸cnghiÖp  thøc hiÖn.   1­ Héi ®ång     qu¶n  ýquü  å m     µnh    µ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn   l  g c¸c th viªnl     c th quy cña: Uû     ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh, Së   µichÝnh, Côc  u       t    ®Ç t ph¸ttr Ón,Së   Õ   ¹ch  µ  u  , chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc thµnh  è    i   k ho v ®Ç t    Ng h Nh n   ph Hå   Ý   Ch Minh  µ  ét  è  µnh  vm s th viªn kh¸c.Chñ   Þch, Phã   ñ   Þch  µ        t   Ch t v c¸c thµnh    ña  éi ®ång  viªnc H   qu¶n  ýquü  Chñ   Þch  û   l  do  t U ban  ©n  ©n  µnh  nh d th phè  å   Ý   H Ch Minh    Öm  µ  Ôn  Ö m. bæ nhi v mi nhi NhiÖ m   ô  Ýnh  ña  éi ®ång  v ch c H  qu¶n  ýquü  å m: l  g ­ Xem   Ðt vµ    x   phª  duyªtph¬ng  íng ho¹t®éng, kÕ   ¹ch    h     ho huy  ng  èn, ®é v  kÕ   ¹ch ®Ç u  ,kÕ   ¹ch tµi Ýnh,thÈm        Õt to¸ncña  ü. ho   t  ho     ch   trab¸o c¸o quy     qu ­ Gi¸m    Óm     ¬    s¸t,ki trac quan  iÒu  µnh  ü  ® h qu trong viÖc  Êp  µnh      ch h c¸c chÝnh  s¸ch  µ  v ph¸p  Ët,thùc  Ön    Õt  nh  ña  éi  ng  lu   hi c¸c quy ®Þ c H ®å qu¶n  ý l  quü. ­ Tr×nh  ñ   Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  nh d th ph phª  Öt,bæ   duy   sung  µ  v söa  æi  Òu  Ö  ¹t®éng  ña  ü. ® §i l ho   c Qu 2­  Gi¸m  c  ü  Þu  ®è qu ch tr¸ch nhiÖm   iÒu  µnh      ® h t¸cnghiÖp  ü  u     qu ®Ç t ph¸ttr Ón®«  Þ  µnh  è  å   Ý     i   th th ph H Ch Minh.Gióp  Öc    vi gi¸m  c  ã  ét  è  ã  ®è c m s Ph gi¸m  c  µ  ét  è  é  Ën  ®è v m s b ph chuyªn m«n.  Gi¸m  c, c¸c Phã  ®è     gi¸m  c  ü  ®è qu do  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh    Öm   µ  Ôn   bæ nhi v mi niÖ m  theo    Þ  ña  ñ   Þch  éi ®ång  ®Ò ngh c Ch t H  qu¶n  ýquü  l  sau    ã    Õn  khic ý ki cña  ëng  Tr ban  chøc  Ýnh  Òn  µnh  è. tæ  ch quy th ph Gi¸m  c  ü  µ ®¹i diÖn  ®è qu l     ph¸p  ©n,  ã  nh c tr¸ch nhiÖ m   iÒu  µnh  µ    ® h v qu¶n  ý ho¹t®éng  ña  ü   l    c Qu theo  ng  Òu  Ö, chÞu  ®ó §i l   tr¸ch nhiÖ m   íc Héi   tr     ®ång  qu¶n  ýquü,Bé   ëng  é   µichÝnh,Chñ   Þch  û   l    tr B t    t U ban  ©n  ©n  µnh  nh d th phè  å   Ý   H Ch Minh  µ  ícph¸p  ËtvÒ   µn  é  ¹t®éng  ña  ü   u      v tr   lu   to b ho   c Qu ®Ç tph¸t tr Ón®«  Þ  µnh  è  å   Ý   i   th th ph H Ch Minh. §iÒu   Chñ   Þch  û  ban nh©n   ©n  thµnh  è  å  ChÝ  Minh    6.­ t U d ph H phª duyÖt  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   u      iÓn ®«  Þ  µnh  §i l tæ  v ho   c Qu ®Ç tph¸ttr   th th phè  å   Ý   H Ch Minh  sau    ã    Õn  Êp  Ën  ña  é   ëng  é   µichÝnh; khic ý ki ch thu c B tr B t    bè  Ý tæ  tr   chøc  µ    é, chØ  o  Öc  µnh  Ëp  µ  v c¸n b   ®¹ vi th l v gi¸m    ¹t®éng  ña  s¸tho   c quü. Bé   ëng  é   µichÝnh    tr B t  ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ùc l    v th   hiÖn chøc n¨ng qu¶n  ýtµichÝnh  µ   íc®èi víi ¹t®éng  ña  ü. l    Nh n         ho c qu §iÒu    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý  7.­Quy ®Þ n c hi l     k ban  µnh. h Bé   ëng  é   µichÝnh, Chñ   Þch  û   tr B t    t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh, c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬      tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  b  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  éi  ng  ph   t H ®å qu¶n  ýquü  u     l  ®Ç t ph¸ttr Ón ®«   Þ  µnh    i   th th phè  å   Ý   H Ch Minh  Þu ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản