Quyết định 657/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định 657/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 657/2003/qđ-nhnn', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 657/2003/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 657/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 657/2003/Q -NHNN NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 100/1998/N -CP ngày 10/12/1998 c a Chính ph v ch tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V K toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nư c, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch qu n lý tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các văn b n sau h t hi u l c thi hành: - Quy t nh s 292/Q -NH2 ngày 28/12/1992 c a Th ng c NHNN v vi c ban hành ch tài chính c a NHNN. - Công văn s 10/KT-TC2 ngày 12/01/1994 c a NHNN v hư ng d n ch tài chính. - Ch th s 04/CT-NH2 ngày 01/06/1994 c a Th ng c NHNN v vi c ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý chi tiêu, mua s m và s d ng tài s n trong h th ng NHNN. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K toán - Tài chính, V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Lê c Thuý
 2. ( ã ký) QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NU C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 657/2003/Q -NHNN ngày 25/6/2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh n i dung và phương pháp qu n lý, s d ng các lo i v n, qu , thu nh p và chi phí c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này, bao g m: V K toán Tài chính, các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , Văn phòng i di n Ngân hàng Nhà nư c t i thành ph H Chí Minh, C c Qu n tr Ngân hàng Nhà nư c, C c Công ngh Tin h c Ngân hàng, C c Phát hành kho qu , S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c và các ơn v s nghi p không hư ng kinh phí t Ngân sách Nhà nư c (t ây g i chung là các ơn v ). i u 3. T t c các ơn v ph i th c hi n thu úng, thu các ngu n thu; S d ng các ngu n v n, qu và kinh phí úng m c ích, h p lý, ti t ki m và hi u qu , áp ng y , k p th i nhu c u ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c; t ch c h ch toán úng tính ch t tài kho n, có y ch ng t h p pháp, h p l theo ch quy nh. i u 4. Th trư ng các ơn v ph i thư ng xuyên ch o, t ch c t ki m tra, ki m soát, qu n lý và s d ng v n, kinh phí c a ơn v an toàn, ch t ch , úng ch , quy ch qu n lý tài chính hi n hành; Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng thu chi tài chính c a ơn v mình. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH I. CÁC LO I V N, QU C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C i u 5. Các lo i v n, qu 1. V n pháp nh: M c v n pháp nh c a Ngân hàng Nhà nư c là 5.000.000.000.000 ng (năm ngàn t ng) thu c ngu n v n Nhà nư c. - V n pháp nh ư c hình thành t ngu n Ngân sách Nhà nư c c p ho c t các ngu n v n khác.
 3. - V n pháp nh ư c s d ng vào m c ích ph c v các m t ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c (Bao g m c vi c tăng cư ng cơ s v t ch t, th c hi n chính sách ti n t ) theo quy t nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và quy nh c a Nhà nư c. - Vi c thay i m c v n pháp nh do Th tư ng Chính ph quy t nh. - V n pháp nh ư c qu n lý và h ch toán t p trung t i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính). 2. V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh - V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh ư c hình thành t các ngu n v n sau: + V n kh u hao cơ b n tài s n c nh. + V n Ngân sách Nhà nư c c p xây d ng cơ b n ho c mua s m tài s n c nh. + Kho n ư c trích t chi phí b sung vào ngu n v n mua s m tài s n c nh, trang b phương ti n k thu t tin h c và an toàn kho qu (b ng 12% giá tr nguyên giá tài s n c nh bình quân hàng năm). + Các kho n vi n tr ho c vay c a nư c ngoài, t ch c Qu c t qua các d án. + Ti n thu h i do như ng bán, hoá giá, thanh lý tài s n c nh và các ngu n v n h p pháp khác. - V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh: ư c s d ng u tư xây d ng cơ b n tr s làm vi c, nhà công v và mua s m tài s n c nh, phương ti n k thu t tin h c, thi t b an toàn kho qu . - V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh ư c qu n lý và h ch toán t p trung t i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính). - V n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh trong năm không s d ng h t ư c tính chung vào ngu n v n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh s d ng ti p cho năm sau. 3. Qu th c hi n chính sách ti n t Qu c gia: - Qu th c hi n chính sách ti n t Qu c gia ư c hình thành trên cơ s trích 10% chênh l ch thu chi hàng năm c a Ngân hàng Nhà nư c. - Qu th c hi n chính sách ti n t Qu c gia ư c s d ng theo úng m c ích quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c vào m c tiêu i u hành th c thi chính sách ti n t . - Qu th c hi n chính sách ti n t Qu c gia ư c qu n lý và h ch toán t p trung t i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính).
 4. 4. Kho n d phòng r i ro trong ho t ng nghi p v Ngân hàng: - Kho n d phòng r i ro trong ho t ng nghi p v Ngân hàng ư c hình thành trên cơ s trích 10% chênh l ch thu chi chưa có kho n d phòng r i ro. - Kho n d phòng r i ro trong ho t ng nghi p v Ngân hàng ư c s d ng theo Quy ch c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. - Kho n d phòng r i ro trong ho t ng nghi p v Ngân hàng ư c qu n lý và h ch toán t p trung t i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính). 5. Các lo i v n khác ư c qu n lý và h ch toán theo ch tài chính hi n hành. 6. Ngân hàng Nhà nư c th c hi n ánh giá l i giá tr tài s n c nh trong các trư ng h p sau: - Ki m kê ánh giá l i tài s n theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - Chuy n giao, như ng bán cho các t ch c ngoài Ngân hàng Nhà nư c. II. CÁC KHO N THU NH P, CHI PHÍ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C A. N I DUNG CÁC KHO N THU NH P VÀ CHI PHÍ i u 6. Các kho n thu nh p c a Ngân hàng Nhà nư c: Thu nh p c a Ngân hàng Nhà nư c là các kho n thu t ho t ng nghi p v và d ch v c a Ngân hàng Nhà nư c, g m: 1. Thu v nghi p v ti n g i và c p tín d ng: - Thu lãi ti n g i: Các kho n thu lãi ti n g i c a Ngân hàng Nhà nư c g i t i các t ch c tín d ng; thu lãi ti n g i ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c g i t i nư c ngoài. - Thu lãi cho vay: Các kho n thu lãi cho vay b ng ng Vi t Nam, ngo i t i v i các t ch c tín d ng trong nư c, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng nư c ngoài. - Thu khác v ho t ng tín d ng: Các kho n thu ngoài các kho n thu nói trên v nghi p v tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Thu v nghi p v th trư ng m :
 5. - Thu v nghi p v th trư ng m thông qua nghi p v mua bán ng n h n các gi y t có giá do Ngân hàng Nhà nư c th c hi n trên th trư ng ti n t nh m th c hi n chính sách ti n t qu c gia. 3. Thu v ho t ng ngo i h i: - Thu v mua bán vàng: Các kho n thu v ho t ng kinh doanh vàng như lãi v mua bán vàng, ti n hoa h ng bán vàng h nư c ngoài. - Thu v mua bán ngo i t : Các kho n thu v ho t ng kinh doanh ngo i t như lãi t nghi p v mua bán, chuy n i ngo i t trên th trư ng trong và ngoài nư c. - Thu khác v giao d ch ngo i h i: Các kho n thu ngoài các kho n thu nói trên v ho t ng ngo i h i c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. Thu lãi góp v n vào các t ch c Qu c t . 5. Thu v d ch v Ngân hàng, g m: - Thu d ch v thanh toán: Các kho n thu d ch v thanh toán c a Ngân hàng Nhà nư c i v i khách hàng. - Thu d ch v thông tin g m các kho n thu v d ch v trao i thông tin v ti n t , tín d ng và các d ch v thông tin khác c a Ngân hàng Nhà nư c. - Thu d ch v ngân qu g m các kho n thu làm d ch v ngân qu c a Ngân hàng Nhà nư c i v i khách hàng. - Các kho n thu d ch v khác: Các kho n thu d ch v khác ngoài các kho n thu d ch v nói trên. 6. Thu phí và l phí: Kho n thu t vi c c p gi y phép thành l p và ho t ng cho các t ch c tín d ng, c p gi y phép ho t ng ngo i h i, phí thNm nh, phí t chi nhánh, văn phòng i di n c a các t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam áp d ng trong ngành Ngân hàng. 7. Các kho n thu khác: G m các kho n thu ngoài các kho n thu nói trên c a Ngân hàng Nhà nư c như thu v tiêu hu ti n, thu ti n cho thuê tài s n, thanh lý công c lao ng và v t li u, thu ti n th a qu , thu t phát hành th i báo, t p chí...
 6. i u 7. Các kho n chi phí c a Ngân hàng Nhà nư c. Chi phí c a Ngân hàng Nhà nư c là toàn b các kho n chi phát sinh áp ng yêu c u cho ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c, g m: 1. Chi ho t ng nghi p v và d ch v Ngân hàng 1.1. Chi tr lãi ti n g i: Là kho n chi tr lãi ti n g i b ng ng Vi t Nam, ngo i t cho các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c, t ch c tài chính ti n t Qu c t và pháp nhân nư c ngoài. 1.2. Chi tr lãi ti n vay: Là kho n chi tr lãi ti n vay nư c ngoài và tr lãi tín phi u Ngân hàng Nhà nư c ã phát hành th c hi n chính sách ti n t Qu c gia. 1.3. Chi nghi p v th trư ng m : Các kho n chi phí liên quan n các giao d ch thông qua nghi p v mua, bán ng n h n các gi y t có giá do Ngân hàng Nhà nư c th c hi n trên th trư ng ti n t nh m th c hi n chính sách ti n t qu c gia. 1.4. Chi v ho t ng ngo i h i: Các kho n chi tr c ti p trong ho t ng mua bán vàng, ngo i t (k c thu nh p khNu, chi phí v n chuy n, óng gói, ch tác vàng, phí nh tiêu th ngo i t , phí d ch v thanh toán ngo i t , l v chuy n i ngo i t , t giá và các chi phí khác v ngo i h i. 1.5. Chi d ch v thanh toán, thông tin: Các kho n chi tr c ti p ph c v cho lĩnh v c thanh toán, cư c phí bưu i n v m ng vi n thông và các kho n chi v bưu phí, i n báo, thuê kênh truy n tin tr cho cơ quan Bưu i n và các nhà cung c p khác (Swift, Reuteur...), chi v t li u như gi y, m c in, ru băng máy tính... ph c v cho nghi p v thanh toán và thông tin. 1.6. Chi n p thu , phí và l phí: Là các kho n chi n p thu , các kho n phí và l phí theo quy nh c a Nhà nư c như l phí lưu kho, lưu bãi... và mua b o hi m và phí ki m nh nh kỳ cho các phương ti n v n t i (không g m l phí trư c b ) theo th c t phát sinh và có ch ng t h p l . 1.7. Chi phí in, úc, b o qu n, v n chuy n ti n, gi y t có giá: - Các kho n chi v v m u ti n, ch b n m u ti n. - Chi thanh toán ti n mua s n phNm c bi t (ti n). Chi phí mua gi y in ti n và nguyên li u úc ti n. Ti n gia công cho ơn v in, úc s n phNm. - Các chi phí liên quan n in các gi y t có giá.
 7. - Các chi phí v giao nh n, v n chuy n, b o qu n ti n và gi y t có giá m i in trong quá trình chuy n v Kho ti n Trung ương. 1.8. Chi phí tuy n ch n, ki m m, b o qu n, v n chuy n, tiêu hu ti n, gi y t có giá: - Chi phí v n chuy n, b c x p ti n, gi y t có giá: Chi xăng d u cho phương ti n v n chuy n. Chi thuê phương ti n v n chuy n ư c thanh toán theo h p ng ký k t v i bên cho thuê, chi b c x p t i C ng, Nhà ga, Sân bay theo h p ng ký k t v i bên cho thuê. Chi b c x p t i kho c a Ngân hàng Nhà nư c. - Chi tuy n ch n, ki m m, óng bó, niêm phong ti n, g m: + Chi phí v t li u tuy n ch n, ki m m, phân lo i và óng bó ti n: Giá tr mua s m v t li u th c xu t dùng như bao bì, dây bu c, keo dán và các lo i v t li u khác ph c v cho quá trình tuy n ch n, ki m m, phân lo i và óng bó, niêm phong ti n. + Chi tr c ti p cho cán b , công ch c th c hi n tuy n ch n, ki m m, óng bó, niêm phong ti n theo nh m c và m c chi b i dư ng tuy n ch n, ki m m do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh. - Chi phí v tiêu hu ti n, bao g m: Chi v t li u cho công tác tiêu hu , chi b i dư ng cho cán b tham gia tr c ti p công tác tiêu hu . M c chi b i dư ng cho cán b tham gia tiêu hu theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 1.9. Chi b o v ti n: Chi h tr cho l c lư ng công an, cán b Ngân hàng làm nhi m v i áp t i v n chuy n và giao ti n, gi y t có giá theo t ng chuy n hàng như chi ăn trưa, công tác phí theo ch quy nh. - Chi cho các cơ quan, t ch c bên ngoài Ngân hàng Nhà nư c ki m tra, giám nh ti n gi . - Các kho n ph c p cho l c lư ng canh gác, b o v kho, áp t i ti n, vàng b c, á quý và phương ti n thanh toán thay ti n. 1.10. Chi tr lãi ti n b o hành công trình: Chi tr lãi cho s ti n Ngân hàng Nhà nư c g i l i chưa tr cho bên B trong th i gian b o hành công trình xây d ng cơ b n. 2. Chi cho cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c, nhân viên h p ng và chi khen thư ng phúc l i. 2.1. Chi lương và ph c p lương: - Chi lương theo ng ch, b c, ph c p ch c v , ph c p trách nhi m, ph c p khu v c, ti n lương làm thêm gi cho cán b , công ch c trong biên ch và nh ng ngư i làm h p ng dài h n (h p ng lao ng trên 12 tháng ho c h p ng dư i 12 tháng
 8. nhưng hư ng lương theo ng ch b c quy nh) theo ch quy nh i v i Ngân hàng Nhà nư c. - Chi ti n công cho nhân viên h p ng ng n h n (dư i 12 tháng), h p ng công nh t. 2.2. Chi ăn trưa cho cán b , công ch c và các cán b chuyên trách công tác oàn th c a Ngân hàng Nhà nư c. M c chi cho m i ngư i hàng tháng không vư t quá m c lương t i thi u Nhà nư c quy nh i v i công ch c, viên ch c. 2.3. Chi trang ph c giao d ch và b o h lao ng: - Chi trang ph c giao d ch ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh nh m c riêng cho t ng i tư ng (cán b , công ch c nói chung; cán b , công ch c khác như thanh tra, b o v ...). - Chi b o h lao ng (ngoài ch trang ph c giao d ch): G m chi mua găng tay, áo choàng v i thư ng, mũ, khNu trang, khăn m t... cho m t s i tư ng theo ch quy nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 2.4. Chi ph c p c h i: i tư ng và m c chi ph c p c h i th c hi n theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2.5. Chi khen thư ng và phúc l i: Hàng năm, Ngân hàng Nhà nư c ư c chi khen thư ng, phúc l i cho cán b công ch c c a Ngân hàng Nhà nư c nh kỳ và t xu t, m c chi b ng t ng qu ti n lương th c hi n trong năm (bao g m c ti n lương c a các cán b chuyên trách công tác oàn th c a Ngân hàng Nhà nư c và kho n h tr thu nh p v phúc l i, khen thư ng cho Công oàn ngành). Kho n chi này ư c th c hi n theo quy ch riêng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh. 2.6. Các kho n chi óng góp theo lương: G m các kho n chi n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn và các kho n óng góp khác theo ch c a Nhà nư c quy nh. 2.7. Chi công tác xã h i: G m chi ti n tàu xe cho cán b , công ch c i ngh phép hàng năm theo ch quy nh, ti n tu t, ti n mai táng phí và các kho n chi khác v công tác xã h i. 3. Chi h tr ho t ng c a các oàn th Chí h tr cho các t ch c ng, Công oàn, Thanh niên, Ph n . Chi cho ho t ng, tuyên truy n giáo d c chính tr tư tư ng, văn hoá, ho t ng phong trào văn th , h i thao, h i di n.
 9. 4. Chi tr c p khó khăn, tr c p thôi vi c - Chi tr c p khó khăn t xu t: Các ơn v ch ư c th c hi n khi có văn b n hư ng d n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. - Chi tr c p thôi vi c: Th c hi n theo ch quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. Chi khen thư ng cho t p th , cá nhân ngoài ngành Kho n chi này ư c th c hi n theo Quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và h ch toán t i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính). 6. Chi cho ho t ng qu n lý và công v Chi ho t ng qu n lý và công v là các kho n chi v công tác qu n lý hành chính và công v phát sinh thư ng xuyên ph c v cho các m t ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c. Ngân hàng Nhà nư c s duy t k ho ch chi cho t ng ơn v trên cơ s nh m c quy nh c a B Tài chính và theo tình hình c i m, ph m vi, quy mô ho t ng c a t ng ơn v . Trong quá trình th c hi n, n u k ho ch ư c duy t không m b o các nhu c u chi tiêu h p lý c a ơn v và nh ng kho n chi phát sinh b t kh kháng ngoài d ki n, các ơn v l p k ho ch b sung g i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính) xem xét gi i quy t. N i dung chi ho t ng qu n lý và công v bao g m: 6.1. Chi v v t li u và gi y t in: Chi mua s m các lo i v t li u văn phòng, các v t r ti n mau h ng, chi v các lo i gi y t in, v t mang tin, chi xăng d u và v t li u khác ph c v cho ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c (tr gi y, M c in, V t mang tin, Ru băng máy tính... ph c v cho nghi p v thanh toán). 6.2. Chi bưu phí, i n tho i và vi n thông: Các kho n chi v cư c phí tem thư chuy n công văn, bưu phNm và cư c phí i n tho i (bao g m c ti n thuê bao và ti n g i c a các máy c nh, máy nh n tin, Fax, i n tho i di ng theo ch quy nh). Kho n chi này không bao g m chi phí vi n thông v m ng tr cho cơ quan Bưu i n khi th c hi n nghi p v thanh toán, thông tin. i tư ng trang b i n tho i c nh t i nhà riêng, i n tho i di ng và quy ch qu n lý và s d ng i n tho i các ơn v th c hi n theo Quy ch c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 6.3. Chi v i n, nư c, v sinh cơ quan, g m: - Chi v ti n i n tr cho cơ quan i n l c: Thanh toán ti n i n s d ng t i tr s làm vi c, kho tàng và nhà công v .
 10. - Chi v ti n nư c s d ng t i tr s làm vi c và nhà công v tr cho cơ quan kinh doanh nư c. - Chi làm v sinh cơ quan (d ng c , phương ti n làm v sinh, thuê ngư i làm v sinh... t i tr s và nhà công v ). - Chi y t cơ quan: + Chi mua thu c phòng b nh, ch a b nh. + Chi cho cơ s y t khám b nh t i cơ quan cho cán b , công ch c do cơ quan t ch c. + Chi v t ch c v sinh phòng d ch. + Chi tuyên truy n ph bi n v b o v s c kho cho cán b , công ch c. 6.4. Chi nghiên c u và ng d ng khoa h c công ngh , bao g m các kho n chi sau: - Chi t ch c các cu c h i th o khoa h c. - Chi nghiên c u xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. - Chi thuê d ch tài li u nư c ngoài. - Chi cho tài nghiên c u khoa h c. - Chi tri n khai ng d ng khoa h c công ngh Ngân hàng. - Chi cho các sáng ki n c i ti n k thu t, nghi p v . - Các kho n chi khác theo quy nh c a Nhà nư c. Các kho n chi trên ph i ư c Th ng c phê duy t ch trương, n i dung và ch th c hi n t i Ngân hàng Nhà nư c (Tuỳ theo tính ch t và ph m vi h ch toán t i V K toán - Tài chính ho c C c Qu n tr và văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh). 6.5. Chi v công tác phí: Chi công tác phí cho cán b i công tác trong nư c (Ph c p lưu trú, ti n vé tàu, xe, l phí ư ng, c u, phà, sân bay, cư c hành lý ph c v cho chuy n i công tác, ti n thuê phòng ng theo ch quy nh) và ph c p công tác phí cho cán b i công tác nư c ngoài th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 6.6. Chi ào t o, hu n luy n nghi p v , g m:
 11. - Chi phí cho cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c i h c các l p hu n luy n nghi p v theo gi y tri u t p c a Ngân hàng Nhà nư c (trên cơ s k ho ch ã ư c Th ng c phê duy t n i dung, th i gian, a i m): + Các ơn v ch trì l p hu n luy n và ơn v ăng cai t ch c l p chuNn b n i dung, t ch c l p, tri n khai th c hi n, l p d toán và quy t toán kinh phí. + B ph n K toán c a ơn v t ch c l p hu n luy n ch u trách nhi m duy t d toán, thanh quy t toán, h ch toán kinh phí ph c v l p hu n luy n như ti n thuê h i trư ng (n u có), ti n nư c u ng cho h c viên, biên d ch tài li u, ti n thuê ho c b i dư ng cho gi ng viên, báo cáo viên, tài li u hu n luy n (tr tài li u tham kh o), ti n thuê phòng ng cho h c viên và các chi phí khác có liên quan (n u có) theo n i dung, tiêu chuNn và nh m c quy nh c a Nhà nư c. + ơn v c cán b tham d l p hu n luy n thanh toán ti n tàu xe (lư t i và lư t v ) - Chi phí cho cán b , công ch c i h c các l p nghi p v chuyên môn, các l p ào t o ng n ngày ư c Ngân hàng Nhà nư c phân b ch tiêu ào t o hàng năm. ơn v c cán b , công ch c i h c ư c thanh toán các kho n: + Ti n h c phí. + Ti n tàu, xe (lư t i và lư t v ). + Ti n tài li u (tr tài li u tham kh o). + Ti n thuê phòng ng (theo m c quy nh i v i ký túc xá c a trư ng cho sinh viên thuê t p th ). - Chi phí cho cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c i ào t o, kh o sát nư c ngoài và các oàn c a nư c ngoài kh o sát t i Ngân hàng Nhà nư c theo Quy t nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 6.7. Chi phí cho thanh tra, ki m tra, ki m toán Ngân hàng Nhà nư c: ây là kho n chi cho các oàn n thanh tra, ki m tra, ki m toán t i ơn v Ngân hàng Nhà nư c bao g m chi phí d ch v ki m toán báo cáo quy t toán, v t li u văn phòng và các chi phí khác ph c v cho oàn thanh tra, ki m tra, ki m toán. 6.8. Chi xu t b n tài li u, tuyên truy n qu ng cáo: - Các kho n chi v xu t b n sách, các b n tin ho t ng Ngân hàng, xu t b n các văn b n th l ch c a Ngân hàng ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t t ng chương trình, n i dung c th . - Chi nhu n bút cho ngư i vi t bài. - Chi ti n thuê in thanh toán theo h p ng v i các cơ s in.
 12. - Chi phí cho các cơ quan thông tin i chúng tuyên truy n, qu ng cáo các văn b n th l ch và ho t ng c a Ngân hàng, các cu c h p v i cơ quan thông tin i chúng, các khách hàng ph bi n ch trương chính sách và ch nghi p v Ngân hàng. - Chi phí ho t ng c a Th i báo Ngân hàng và T p chí Ngân hàng th c hi n theo cơ ch tài chính do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành. 6.9. Chi v u th u và thanh toán tín phi u kho b c: Kho n chi này th c hi n theo quy nh c a B Tài chính hư ng d n vi c phát hành tín phi u kho b c. 6.10. Chi h i ngh , t p hu n ng n ngày: G m các kho n chi phí t ch c h i ngh sơ k t, t ng k t công tác, h i ngh chuyên và t p hu n nghi p v . Ch trương m h i ngh , t p hu n c a Ngân hàng Nhà nư c do Th ng c phê duy t; H i ngh , t p hu n c a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , do Th trư ng ơn v phê duy t. Th i gian và m c chi c th ư c th c hi n úng quy nh hi n hành. N i dung chi: Ti n b i dư ng gi ng viên, báo cáo viên, ti n thuê h i trư ng, trang trí, âm thanh, ánh sáng, tài li u, văn phòng phNm, ti n ăn, ng , gi i khát và các chi phí khác có liên quan cho i bi u và ph c v theo úng các quy nh hi n hành. 6.11. Chi l tân, khánh ti t G m các kho n chi ti p khách trong nư c, ti p khách Qu c t t i làm vi c ơn v , chi t ch c các bu i h p m t nhân ngày l , ngày k ni m (thành l p ngành, quân i nhân dân, ph n , thương binh li t s , t t nguyên án...). i v i cán b , công ch c và lái xe áp t i ti n n các ơn v Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph do ã ư c chi ph c p thêm ti n công tác phí và b i dư ng áp t i t i ơn v c i công tác nên các ơn v không ư c chi ti p khách i v i nh ng trư ng h p này. 6.12. Các kho n chi ho t ng qu n lý và công v khác - Chi mua tài li u, sách báo: Chi mua tài li u, sách báo ph c v cho vi c nghiên c u và cung c p các thông tin c n thi t ch o i u hành c a Ngân hàng Nhà nư c. - Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nư c, kho n chi này ph i ư c Th ng c phê duy t trư c khi th c hi n. nh m c và m c chi th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c. - Chi phí phòng cháy, ch a cháy, phòng ch ng l t, bão, chi cho công tác dân quân t v : như chi phí luy n t p, di n t p hàng năm cho i phòng cháy, ch a cháy, phòng ch ng bão, l t cho i dân quân t v c a cơ quan ho c thuê cơ quan chuyên môn hu n luy n.
 13. - Các kho n chi khác: G m các kho n chi khác ngoài các kho n chi ho t ng qu n lý và công v ã quy nh trên. 7. Chi v tài s n 7.1. Trích kh u hao cơ b n tài s n c nh: - Th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. - Vi c trích kh u hao cơ b n tài s n c nh ph i căn c vào nguyên giá, t l kh u hao quy nh và th i gian ph i trích kh u hao. - Khi ưa tài s n c nh vào s d ng các ơn v ph i trích úng, trích s kh u hao ph i trích. - Nh ng tài s n c nh không trích kh u hao g m: + Nhà + Tài s n c nh chưa ưa vào s d ng + Tài s n c nh hình thành t qu phúc l i + Tài s n c nh trư c ây mua s m t chi phí qu n lý ho c t công c lao ng chuy n thành tài s n c nh. - Vi c trích ho c thôi trích kh u hao tài s n c nh ư c th c hi n theo nguyên t c tròn tháng, tài s n c nh tăng, gi m, ng ng ho t ng (c t g i, ch thanh lý...) trong tháng, ư c trích ho c thôi trích kh u hao tài s n c nh t ngày u c a tháng ti p theo. 7.2. Chi b o dư ng, s a ch a tài s n c nh và công c lao ng: G m các kho n chi b o dư ng và s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh, công c lao ng (bao g m c tài s n c nh và công c lao ng trang b cho các t ch c oàn th c a ơn v ); B o trì nh kỳ các tài s n c nh, thi t b ch ng s xu ng c p và duy trì năng l c s d ng c a tài s n (tr chi phí b o hành các công trình xây d ng). i v i kinh phí chi s a ch a thư ng xuyên ư c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t trong k ho ch chi phí qu n lý hàng năm: Các ơn v ch ư c s d ng s a ch a phương ti n v n t i, máy móc thi t b , i n, nư c, s a ch a nh hàng rào, c ng thoát nư c... tr s làm vi c. Vi c c i t o nâng c p, s a ch a tr s làm vi c ph i có quy ho ch t ng th , ng b , không s a ch a ch p vá, tuỳ ti n làm nh hư ng n thi t k t ng th và th i gian s d ng c a công trình. Khi l p k ho ch năm các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i d ki n n i dung các công vi c c n làm và l p k ho ch s a ch a, b o dư ng tài s n c nh, trong ó nêu
 14. n i dung công vi c ph i làm và khái toán s ti n cho t ng công vi c trong k ho ch v chi phí qu n lý t ng th c năm g i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính) xem xét, phê duy t. Các ơn v không ư c h ch toán tăng nguyên giá tài s n và không trích kh u hao tài s nc nh i v i ph n giá tr tăng do c i t o, s a ch a, b o trì b ng ngu n kinh phí "Chi b o dư ng và s a ch a tài s n". 7.3. Chi mua s m công c lao ng: Là các kho n chi mua s m các tài s n thu c i tư ng công c lao ng theo quy nh c a Nhà nư c, tuỳ theo tình hình công c lao ng hi n có c a t ng ơn v Ngân hàng Nhà nư c phân b k ho ch cho các ơn v trên cơ s t ng m c ư c chi c a h th ng Ngân hàng Nhà nư c. 7.4. Chi u tư phát tri n k thu t nghi p v và công ngh Ngân hàng: N i dung chi u tư phát tri n k thu t nghi p v và công ngh Ngân hàng là kho n ư c ghi vào chi phí b ng 12% giá tr tài s n c nh bình quân hi n có trong năm b sung ngu n v n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 7.5. Chi thuê tài s n: S ti n chi v thuê tài s n căn c vào h p ng thuê tài s n gi a bên cho thuê và Ngân hàng Nhà nư c (n u có). Khi c n thuê tài s n c nh ( i v i nhà c a), ơn v ph i có văn b n ghi rõ tài s n thuê, m c ích thuê, g i Ngân hàng Nhà nư c xét duy t trư c khi th c hi n. Các tài s n c nh i thuê ư c h ch toán ngo i b ng, ti n thuê ư c h ch toán vào chi v thuê tài s n t i ơn v . 8. Chi l p kho n d phòng r i ro Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính) trích l p kho n d phòng r i ro b ng 10% chênh l ch thu - chi chưa có kho n d phòng. Vi c qu n lý và s d ng kho n d phòng r i ro này th c hi n theo Quy ch c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 9. Các kho n chi khác: ây là nh ng kho n chi c n thi t phát sinh trong quá trình ho t ng và không mang tính ch t thư ng xuyên, n m ngoài nh ng kho n chi ã quy nh trên. - Chi ào t o cán b Qu tín d ng nhân dân. - Chi b i dư ng quy t toán năm: Các ơn v th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. - Chi b o qu n h sơ, ch ng t , s k toán và tài li u... B. QU N LÝ CÁC KHO N THU NH P, CHI PHÍ
 15. i u 8. Nguyên t c qu n lý và h ch toán các kho n thu nh p, chi phí c a Ngân hàng Nhà nư c: 1. Các kho n chi ho t ng nghi p v và d ch v Ngân hàng: Các ơn v không ph i l p k ho ch và ư c chi trên cơ s nhu c u th c t phát sinh ph c v ho t ng nghi p v và d ch v theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Ngành. 2. Các kho n chi phí qu n lý: Trong ph m vi k ho ch chi phí qu n lý ư c duy t (tr chi v ho t ng qu n lý và công v , b o dư ng s a ch a tài s n, mua s m công c lao ng), các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ư c i u hoà k ho ch gi a các kho n chi b o m ho t ng c a ơn v nhưng ph i chi tiêu úng ch , nh m c c a Nhà nư c và c a Ngành quy nh. 3. T t c các kho n thu nh p ư c h ch toán t i các ơn v ph i tính và thu úng, thu , thu k p th i theo quy nh và h ch toán úng tính ch t các tài kho n thu nh p. 4. Các kho n thu, chi b ng ngo i t ư c th c hi n thông qua nghi p v mua, bán ngo i t chuy n i ra Vi t Nam ng (VND) theo t giá th c t t i th i i m phát sinh h ch toán vào các tài kho n thu nh p, chi phí. 5. Các ơn v không ư c t ý mi n gi m các kho n thu. Nghiêm c m vi c các kho n thu ngoài s k toán, gi l i các kho n thu l p qu trái phép dư i m i hình th c. 6. Các kho n chênh l ch t giá ngo i t phát sinh trong kỳ do ho t ng mua bán kinh doanh ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c ư c h ch toán vào thu nh p ho c chi phí trong năm; Các kho n chênh l ch t giá ngo i t do ánh giá l i s dư các tài kho n ngo i t cu i kỳ thì không h ch toán vào thu nh p ho c chi phí mà h ch toán tăng gi m v n. 7. Các ơn v ph i chi úng ch , nh m c, tiêu chuNn c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c quy nh. Th trư ng các ơn v Ngân hàng Nhà nư c ph i qu n lý ch t ch và ch u trách nhi m v tính úng n c a m i kho n chi, tính toán chi tiêu h p lý, ti t ki m và có hi u qu . 8. Các ơn v không ư c ghi vào chi phí nh ng kho n chi sau ây: - Các kho n ti n ph t ph i n p Nhà nư c ho c ph i tr cho khách hàng v nh ng thi t h i v t ch t do nguyên nhân ch quan c a cá nhân, t p th Ngân hàng Nhà nư c gây ra trong quá trình th c hi n nghi p v Ngân hàng. - Các kho n t n th t trong ho t ng Ngân hàng do nguyên nhân ch quan c a cán b , công ch c Ngân hàng Nhà nư c gây nên. - Các kho n chi chưa h sơ quy t toán ho c chưa th c chi ã quy t toán.
 16. - Các kho n chi u tư, mua s m, c i t o, nâng c p tài s n c nh thu c ngu n v n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh. - Các kho n chi ng h a phương, các t ch c xã h i, các cơ quan khác. - Các kho n chi thu c các ngu n kinh phí khác ài th . 9. Các kho n chi phí sau ây ch ư c th c hi n và h ch toán Ngân hàng - Nhà nư c (V K toán - Tài chính): - Chi phí in, úc ti n. - Chi phí in gi y t có giá và các phương ti n thanh toán thay ti n. - Chi xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh. - Chi u tư phát tri n k thu t nghi p v và công ngh Ngân hàng. - Chi l p kho n d phòng r i ro trong ho t ng nghi p v và d ch v Ngân hàng. C. PHÂN C P QU N LÝ VÀ U QUY N XÉT UY T i u 9. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: 1 . Phê duy t k ho ch năm c a Ngân hàng Nhà nư c v : - K ho ch thu chi tài chính. - K ho ch s d ng v n u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh. - K ho ch v u tư xây d ng các công trình xây d ng cơ b n. - K ho ch v s a ch a l n tài s n c nh. 2. Phê duy t d án, thi t k , d toán, quy t toán: - Phê duy t d án, thi t k , d toán và quy t toán các công trình xây d ng cơ b n và các công trình s a ch a l n có giá tr u tư t l.000.000.000 ng/công trình tr lên. - Phê duy t d toán và quy t toán mua s m tài s n c nh là nhà c a, xe ôtô và các tài s n c nh khác có giá tr t 500.000.000 ng/tài s n tr lên. - Phê duy t d toán và quy t toán i v i các lô hàng mua s m cùng m t lo i tài s n c nh (m i tài s n có giá tr dư i 500.000.000 ng nhưng giá tr toàn b lô hàng t 500.000.000 ng tr lên. 3. Phê duy t báo cáo th c hi n k ho ch thu chi tài chính năm c a Ngân hàng Nhà nư c.
 17. 4. Phê duy t thanh lý, như ng bán tài s n c nh là nhà c a, xe ô tô và các tài s n c nh khác có giá tr nguyên giá t 500.000.000 ng/tài s n tr lên. i u 10. Th ng c u quy n cho V trư ng V K toán - Tài chính: 1. Phê duy t k ho ch năm cho các ơn v : - K ho ch chi phí qu n lý. - K ho ch mua s m tài s n c nh. 2. Phê duy t d án, thi t k , d toán và quy t toán cho các ơn v : - Phê duy t d án, thi t k , d toán và quy t toán i v i các công trình u tư xây d ng cơ b n và công trình s a ch a l n có giá tr u tư t 100.000.000 ng/công trình n dư i 1.000.000.000 ng/công trình. - Duy t d toán và quy t toán mua s m tài s n c nh (tr nhà c a, xe ôtô) có giá tr dư i 500.000.000 ng/tài s n. - Phê duy t quy t toán thu chi tài chính c a các ơn v (năm). 3. Phê duy t thanh lý tài s n c nh (tr nhà c a, xe ô tô) có giá tr nguyên giá dư i 500.000.000 ng/tài s n. i u 11. Th ng c u quy n cho Th trư ng các ơn v : 1. Phê duy t thi t k , d toán và quy t toán các công vi c s a ch a thư ng xuyên tài s n có giá tr dư i 100.000.000 ng/l n s a ch a. i v i các công trình s a ch a có d toán dư i 100.000.000 ng nhưng vi c s a ch a làm thay i cơ b n thi t k và k t c u c a công trình thì các ơn v ph i l p thi t k , d toán g i Ngân hàng Nhà nư c xét duy t và ch ư c th c hi n khi có văn b n duy t d toán c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Phê duy t h sơ m i th u, k t qu u th u i v i các gói th u mua s m tài s n c nh trang b cho ơn v có giá tr dư i 500.000.000 ng/l n mua s m. 3. Phê duy t d toán và quy t toán chi phí mua s m công c lao ng trang b t i ơn v. 4. Phê duy t vi c thanh lý công c lao ng t i ơn v . i u 12. Hoá giá nhà t p th . Vi c hoá giá nhà t p th cho cán b , công ch c ang thuê nhà , các ơn v th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. III. CHÊNH L CH THU CHI VÀ N P NGÂN SÁCH NHÀ NU C
 18. i u 13. Chênh l ch thu chi hàng năm c a Ngân hàng Nhà nư c ư c xác nh t t ng thu c a Ngân hàng Nhà nư c tr t ng chi phí c a Ngân hàng Nhà nư c và kho n d phòng r i ro. 1. Ngân hàng Nhà nư c ư c trích 10% chênh l ch thu chi l p qu th c hi n chính sách ti n t Qu c gia. 2. Sau khi trích l p qu th c hi n chính sách ti n t Qu c gia, s còn l i ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c. Vi c n p Ngân sách Nhà nư c th c hi n t i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính) và th c hi n như sau: Hàng quý, Ngân hàng Nhà nư c trích n p Ngân sách Nhà nư c theo hình th c t m n p b ng 70% s chênh l ch thu chi c a quý. Vi c t m n p th c hi n trong 10 ngày u c a quý ti p theo. K t thúc năm tài chính, trong th i gian 10 ngày k t khi báo cáo quy t toán năm ư c Th ng c phê duy t, Ngân hàng Nhà nư c n p Ngân sách Nhà nư c s chênh l ch thu chi còn l i theo s li u quy t toán. S chênh l ch thu chi tài chính năm ph i n p s ư c xác nh chính th c theo k t qu ki m tra c a Ki m toán Nhà nư c. Trư ng h p s ã n p l n hơn s ph i n p theo k t lu n chính th c c a Ki m toán Nhà nư c thì s chênh l ch n p th a s ư c tr vào s ph i n p c a năm sau. Ngư c l i, n u s ã n p nh hơn s ph i n p thì Ngân hàng Nhà nư c n p ti p s chênh l ch còn thi u cho ngân sách Nhà nư c trong th i gian 10 ngày ti p theo k t khi có k t lu n chính th c c a Ki m toán Nhà nư c. VI. L P VÀ BÁO CÁO TH C HI N K HO CH TÀI CHÍNH i u 14. Vào tháng 9 hàng năm, các ơn v Ngân hàng Nhà nư c l p các k ho ch tài chính năm sau c a ơn v mình g i Ngân hàng Nhà nư c (V k toán - Tài chính) có cơ s xét duy t và thông báo cho các ơn v th c hi n. K ho ch tài chính năm c a các ơn v g m: - K ho ch thu nh p, chi phí. Kèm theo b n thuy t minh y , chi ti t các ch tiêu v thu nh p, chi phí d ki n th c hi n trong năm, s biên ch , lao ng, giá tr nguyên giá tài s n c nh và công c lao ng hi n có t i ơn v . - K ho ch mua s m tài s n c nh và phương ti n tin h c. - K ho ch u tư xây d ng cơ b n. - K ho ch s a ch a l n tài s n c nh. - K ho ch nâng c p c i t o và l p t thi t b an toàn kho qu . i u 15. Căn c vào k ho ch tài chính c a các ơn v , Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính) xem xét, t ng h p, l p k ho ch tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c
 19. trình Th ng c phê duy t g i B Tài chính (k ho ch thu nh p chi phí) và B k ho ch & u tư (k ho ch v u tư xây d ng cơ b n). K ho ch tài chính năm c a Ngân hàng Nhà nư c bao g m: - K ho ch thu nh p và chi phí. - K ho ch u tư xây d ng cơ b n. i u 16. K t thúc quý và năm, các ơn v l p báo cáo th c hi n k ho ch tài chính c a ơn v g i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính), g m: - Báo cáo th c hi n k ho ch thu nh p, chi phí (quý, năm). - Báo cáo trích kh u hao tài s n c nh (quý). - Báo cáo ki m kê tài s n c nh, công c lao ng (năm). - Báo cáo v tăng, gi m tài s n c nh (năm). - Báo cáo qu lương th c hi n không bao g m ti n lương làm thêm gi (năm). Th i h n g i báo cáo ư c quy nh như sau: - Báo cáo quý g i ch m nh t ngày 2 tháng u quý k ti p. - Báo cáo năm g i ch m nh t ngày 5 tháng 01 năm k ti p. V K toán - Tài chính ti p nh n, ki m tra, phân tích, ánh giá, t ng h p s li u' khai thác và x lý các báo cáo c a các ơn v .... L p báo cáo quy t toán tài chính hàng năm c a Ngân hàng Nhà nư c, báo cáo quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t g i Ki m toán Nhà nư c và B Tài chính ch m nh t vào ngày 15/2 năm k ti p. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 17. V trư ng V k toán - Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c tri n khai th c hi n Quy ch này trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c. i u 18. V trư ng V T ng ki m soát có trách nhi m th c hi n ki m toán n i b và hư ng d n các ơn v Ngân hàng Nhà nư c t ch c ki m soát n i b công tác qu n lý tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh t i Quy ch này. i u 19. Vi c b sung, s a i Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản