Quyết định 66/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 66/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 66/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy trình tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây sựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 66/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 66/2003/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V/V BAN HÀNH QUY TRÌNH T CH C TH C HI N CÔNG TÁC U GIÁ QUY N S D NG T T OV N U TƯ XÂY S NG CƠ S H T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t t ai; Căn c Quy t nh s 22/2003/Q -BTC ngày 18/2/2003 c a B trư ng B Tài chính v cơ ch tài chính trong vi c sư rd ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng; Căn c Ch th s 11/2003/CT-UB ngày 25/3/2003 c a ch t ch UBND Thành ph v vi c y m nh t ch c u giá quy n s d ng t t o v n u tư xây cơ s h t ng trên a bàn Thành ph ; Căn c Quy t nh s 63/2002/Q -UB ngày 26/4/2002 c a UBND Thành ph ban hành Quy nh v u giá quy n s d ng t t o v n u tư xây d ng cơ s h t ng trên a bàn Thành ph Hà N i. Xét ngh c a Giám c S a chính - Nhà t, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình t ch c th c hi n công tác u giá quy n s d ng t t o v n u tư xây d ng cơ s h t ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Th trư ng các S , Ban, ngành c a Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Lê Quý ôn. QUY TRÌNH T CH C TH C HI N CÔNG TÁC U GIÁ QUY N S D NG T T O V N U TƯ XÂY D NG CƠ S H T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 66/2003/Q -UB ngày 29 tháng 5 năm 2003) Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. B n quy trình quy nh các bư c th c hi n và trách nhi m c a các Ban qu n lý d án, các ch u tư (sau ây g i t t là ch d án) và th i gian gi i quy t các th t c hành chính c a cá S , ban, ngành tr c thu c UBND Thành ph i v i vi c t ch c th c hi n các d án u giá quy n s d ng t t o v n u tư, th c hi n cá d án c i t o, nâng c p xây d ng cơ s h t ng trên a bàn Thành ph . i u 2. Vi c th c hi n tri n khai các d án u giá quy n s d ng t t o v n u tư xây d ng cơ s h t ng trên a bàn Thành ph Hà N i ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 22/2003/Q -BTC ngày 18/2/2003 c a B Tài chính v cơ ch tài chính trong vi c s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng; Quy t nh s 63/2002/Q -UB ngày 26/4/2002 c a UBND Thành ph và theo chính sách hi n hành c a Nhà nư c. Ph n 2: CÁC BƯ C TH C HI N CÔNG TÁC U GIÁ QUY N S D NG T i u 3. Các ch d án ư c giao nhi m v th c hi n các d án u giá quy n s d ng t ch u trách nhi m ch ng tri n khai l p d án u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t, l p h sơ s d ng t, th c hi n vi c gi i phóng m t b ng, các th t c v u giá, theo quy trình: Bư c 1 (32 ngày) Ch d án liên h v i S Quy ho ch ki n trúc ư c: - Gi i thi u a i m tri n khai D án u giá quy n s d ng t, S Quy ho ch ki n trúc là u m i gi i quy t (12 ngày). - Xác nh ch gi i ư ng , S Quy ho ch Ki n trúc ch o, ôn c Vi n Quy ho ch xây d ng th c hi n (10 ngày). - Ch d án liên h v i ơn v có tư cách pháp nhân thi t k , l p Quy ho ch t ng m t băng, trình S Quy ho ch Ki n trúc duy t (10 ngày). Bư c 2. (27 ngày)
  3. 1. Sau khi có quy ho ch t ng th m t b ng ho c ranh gi i. D án ư c S Quy ho ch ki n trúc duy t, trong 2 ngày Ch d án l p h sơ xin giao t t m th c hi n gi i phóng m t b ng, S a chính Nhà t là u m i gi i quy t (10 ngày) 2. Trình UBND qu n, huy n thành l p H i ng gi i ph ng m t b ng, t ch c th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng (theo Quy t nh s 72/2/2002/Q -UB ngày 17/9/2001 c a UBND Thành ph ), S Tài chính V t giá là u m i gi i quy t giá n bù (10 ngày). 3. Liên h v i S Tài chính V t giá gi i quy t ngu n kinh phí ng trư c c a Ngân sách (th c hi n thi t k quy ho ch, chuNn b u tư, b i thư ng gi i phóng m t b ng và xây d ng h t ng k thu t). S Tài chính V t giá l u m i, ph i h p v i S K ho ch và u tư gi i quy t. (15 ngày). Bư c 3. (40 ngày) 1. Ch d án l p D án u tư xây d ng cơ s h t ng (th i gian 30 ngày). Báo cáo S K ho ch và u tư trình UBND Thành ph duy t D án (15 ngày). - Trong 15 ngày Ch d án l p và trình thNm nh và phê duy t thi t k k thu t t ng d toán i v i công trình h t ng k thu t. S Giao thông công chính giái quy t (15 ngày). - Sau khi có quy ho ch và D án ư c duy t, trong 5 ngày Ch d án ti n hành xây d ng giá sàn và bư c giá t ch c u giá trình S Tài chính V t giá là u m i gi i quy t (10 ngày). 2. Trong 5 ngày, Ch d án l p h sơ ư c giao t chính th c, Xây d ng và ban hành quy ch u giá quy n s d ng y cho d án t ch c th c hi n. S a chính Nhà t là u m i gi i quy t (15 ngày). Bư c 4. 1. Ch d án t ch c tri n khai xây d ng h t ng k thu t theo ti n ư c duy t trong D án. 2. T ch c u giá theo quy nh. UBND qu n, huy n có trách nhi m th c hi n (15 ngày). 3. UBND các qu n, huy n t ch c qu n lý và s d ng ngu n kinh phí thu ư c t u giá quy n s d ng t theo quy nh Ph n 3: T CH C TH C HI N i u 4. Các S , ban, ngành c a Thành ph Hà N i có trách nhi m: ki m tra, ôn c, thNm nh, ch ng ph i h p gi i quy t theo thNm quy n trong công tác th c hi n các D án u giá quy n s d ng t, m b o ti n theo k ho ch c a UBND Thành ph .
  4. i u 5. Các c p, các ngành và các cơ quan có liên quan trong quá trình t ch c th c hi n công tác u giá quy n s d ng t u tư xây d ng cơ s h t ng này n u vi ph m các quy nh ho c gây c n tr làm ch m công tác này u ph i x lý theo quy nh c a pháp lu t. -Trong quá trình tri n khai th c hi n b n Quy trình này, n u có vư ng m c các S , ban, ngành UBND các quân, huy n, các ch d án ph n ánh v i S a chính Nhà t k p th i t ng h p, xu t, báo cáo U ban nhân dân Thành ph quy t nh ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản