Quyết định 660/QĐ-UBCK

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định 660/QĐ-UBCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 660/QĐ-UBCK về việc cấp số hiệu tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 660/QĐ-UBCK

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Y BAN CH NG KHOÁN c l p - T do - H nh phúc NHÀ NƯ C --------- ------- S : 660/Q -UBCK Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C C P S HI U TÀI KHO N GIAO DNCH CH NG KHOÁN CHO NHÀ U TƯ CH TNCH Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ư c Qu c h i thông qua ngày 29/06/2006; Căn c Ngh nh s 14/2007/N -CP ngày 19/01/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch ng khoán; Căn c Quy t nh s 63/2007/Q -TTg ngày 10/5/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c thu c B Tài chính; Theo ngh c a Trư ng ban Phát tri n th trư ng ch ng khoán. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh c p s hi u tài kho n giao d ch ch ng khoán cho nhà u tư. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Các quy nh trái v i Quy t nh này không còn hi u l c. i u 3. Chánh Văn phòng, Trư ng ban Phát tri n th trư ng ch ng khoán, T ng Giám c các S giao d ch ch ng khoán, T ng Giám c Trung tâm Lưu ký ch ng khoán Vi t Nam, các t ch c, cá nhân ư c y ban Ch ng khoán Nhà nư c c p phép thành l p, ho t ng, hành ngh trong lĩnh v c ch ng khoán ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Lãnh o UBCKNN; - Như i u 3; - Lưu: VP, Ban PTTT. Nguy n Th Liên Hoa QUY NNH C P S HI U TÀI KHO N GIAO DNCH CH NG KHOÁN CHO NHÀ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 660/Q -UBCK ngày 06 tháng 10 năm 2009 c a Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c) i u 1. M c ích và ph m vi áp d ng
  2. Quy nh này nh m th ng nh t v nguyên t c c p s hi u tài kho n giao d ch ch ng khoán cho nhà u tư khi giao d ch t i các S giao d ch ch ng khoán. Các công ty ch ng khoán thành viên (CTCK TV) c a các S giao d ch ch ng khoán ph i tuân th quy nh này khi th c hi n c p s hi u tài kho n giao d ch cho nhà u tư. i u 2. Nguyên t c chung S hi u tài kho n giao d ch ch ng khoán g m 10 (mư i) ký t là ch cái in hoa và/ho c ký t s i u 3. Trư ng h p nhà u tư lưu ký ch ng khoán t i CTCK TV c a các S giao d ch ch ng khoán 1. 03 ký t u tiên c a tài kho n giao d ch: Căn c theo s ăng ký thành viên lưu ký do Trung tâm Lưu ký ch ng khoán Vi t Nam c p cho CTCK TV ngo i tr các CTCK TV ư c c p s ăng ký thành viên lưu ký trư c năm 2001, s căn c theo mã s thành viên giao d ch c a SGDCK TPHCM. Ví d : CTCK TV A có s ăng ký thành viên lưu ký là 001 S hi u tài kho n giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư là 001xxxxxxx 2. Ký t th 4: là 01 trong 04 ký t “P, C, E, F” tùy thu c vào lo i tài kho n giao d ch như sau Ký hi u l nh tương ng trên h Ký t th 4 Lo i tài kho n giao d ch th ng giao d ch xxxPxxxxxx T doanh c a CTCK TV trong nư c P xxxCxxxxxx Môi gi i cho nhà u tư trong nư c C xxxExxxxxx T doanh c a CTCK TV nư c ngoài F xxxFxxxxxx Môi gi i cho nhà u tư nư c ngoài F 3. 06 ký t ti p theo 3.1. i v i các tài kho n môi gi i cho nhà u tư trong nư c và tài kho n giao d ch t doanh c a CTCK TV trong nư c: Do CTCK TV t c p 3.2. i v i các tài kho n môi gi i cho nhà u tư nư c ngoài và tài kho n giao d ch t doanh c a CTCK TV nư c ngoài: Căn c vào mã s giao d ch ch ng khoán cho nhà u tư nư c ngoài do Trung tâm Lưu ký ch ng khoán Vi t Nam c p theo quy nh hi n hành v ho t ng ăng ký mã s giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài. i u 4. Trư ng h p nhà u tư lưu ký ch ng khoán t i t ch c lưu ký không ph i là CTCK TV 1. 03 ký t u tiên c a tài kho n giao d ch: Là tên vi t t t c a thành viên lưu ký do Trung tâm Lưu ký ch ng khoán Vi t Nam c p. Ví d : S hi u tài kho n giao d ch c a nhà u tư m tài kho n lưu ký t i ngân hàng H ng Kông Thư ng H i là HSBxxxxxxx HSB là tên vi t t t c a ngân hàng H ng Kông Thư ng H i do Trung tâm Lưu ký ch ng khoán Vi t Nam c p cho thành viên lưu ký ngân hàng H ng Kông Thư ng H i. 2. Ký t th 4: Là 01 trong 04 ký t “A, B, E, F” tùy thu c vào lo i tài kho n giao d ch như sau: Ký t th 4 Lo i tài kho n giao d ch Ký hi u l nh tương ng trên
  3. h th ng giao d ch xxxAxxxxxx T doanh c a thành viên lưu ký trong nư c M xxxBxxxxxx Môi gi i cho nhà u tư trong nư c lưu ký t i thành M viên lưu ký trong nư c ho c nư c ngoài. xxxExxxxxx T doanh c a thành viên lưu ký nư c ngoài F xxxFxxxxxx Môi gi i cho nhà u tư nư c ngoài lưu ký t i thành F viên lưu ký trong nư c ho c nư c ngoài. 3. 06 ký t ti p theo 3.1. i v i các tài kho n môi gi i cho nhà u tư trong nư c và tài kho n giao d ch t doanh c a thành viên lưu ký trong nư c: Do CTCK TV t c p trên cơ s có th ng nh t v i các thành viên lưu ký. 3.2. i v i các tài kho n môi gi i cho nhà u tư nư c ngoài và tài kho n giao d ch t doanh c a thành viên lưu ký nư c ngoài: Căn c vào mã s giao d ch ch ng khoán cho nhà u tư nư c ngoài do Trung tâm Lưu ký ch ng khoán Vi t Nam c p theo quy nh hi n hành v ho t ng ăng ký mã s giao d ch ch ng khoán c a nhà u tư nư c ngoài. 3.3. i v i các ngân hàng thương m i là thành viên c bi t trên Th trư ng trái phi u Chính ph chuyên bi t: T xác nh 6 ký t ti p theo. Tài kho n giao d ch này ch ư c s d ng cho m c ích giao d ch trái phi u. i u 5. T ch c th c hi n 1. Các S giao d ch ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký ch ng khoán Vi t Nam và các t ch c, cá nhân ư c c p gi y phép/gi y ch ng nh n thành l p, ho t ng trong lĩnh v c ch ng khoán có nghĩa v th c hi n theo quy nh t i Quy t nh này. 2. Các ơn v ch c năng liên quan thu c U ban Ch ng khoán Nhà nư c có trách nhi m ph i h p v i các S giao d ch ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký ch ng khoán Vi t Nam trong vi c qu n lý, giám sát m b o tuân th ch quy nh. 3. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c các ơn v liên quan báo cáo v U ban Ch ng khoán Nhà nư c (Ban Phát tri n th trư ng ch ng khoán) x lý k p th i./. 4. Vi c s a i, b sung Quy t nh này do Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản