Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
83
lượt xem
3
download

Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung mẫu ấn chỉ và bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  æ n g   ô c tr n g  t æ n g  c ô c h ¶i  u a n   t c ë q s è  681/2000/Q§­T C H Q   g µ y  13 th¸ng 12  m  2000 s ö a ® æ i,  n n¨ b æ  s u n g   É u  Ê n  c h Ø  v µ  b ¶ n  q u y  ® Þ n h  s ö   ô n g  m É u  Ê n   h Ø   m d c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c  c q u ¶ n   ý n h µ   íc v Ò  h¶i q u a n l n tæng c ô c  ë ng t æng c ô c h¶i tr  quan ­C¨n  LuËt KhiÕu  ¹i, èc¸o ngµy    cø    n      t 2/12/1998; ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l x l    h ch ng 6/7/1995; ­ C¨n  c¸c  cø  NghÞ   nh   ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph quy  nh   ö  ¹t vi ph¹m   ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   H¶i quan; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 16/CP  µy  ng 7/3/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ vÒ   chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  c Tæng  ôc    c H¶i quan; ­X Ðt    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V ph¸p chÕ     Tæng  ôc    c H¶i quan. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n B¶n  öa  æi,bæ   s®   sung  m É u   n  Ê chØ  µ  v quy  nh  ö  ông  É u   n  ®Þ sd m Ê chØ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch vÒ     h¶iquan  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 318/1997/Q§­TCHQ   µy  ng 16/12/1997  ña  c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. §i Ò u 2.  Öc  ö  ông    ¹i É u   n  Vi s d c¸c lo  m Ê chØ  öa  æi, bæ   s®   sung theo  Quy Õt  nh  µy  îcthùc hiÖn  Ó   õngµy  th¸ng12  ®Þ n ®    k t  28    n¨m 2000. Thñ   ëng  tr c¸c  n   Þ   éc  ®¬ v thu Tæng   ôc  c H¶i  quan, Côc  ëng  ôc      tr C H¶i quan  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
 2. 2 B ¶n   ö a  æi  s ® b æ  s u n g   É u  Ê n  c h Ø    µ  q u y  ® Þ n h  s ö   ô n g  m É u  Ê n   h Ø   m v d c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  v Ò   ¶i q u a n h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 681/2000/Q§­TCHQ   ngµy  th¸ng12  13    n¨m  2000) I ­ N h ÷ n g  m É u  Ê n  c h Ø  ® î c s ö a ® æ i, b æ  s u n g: 1.Söa  æi:   ® ­M É u     HC9:  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     ®Þ x ph     h ch v h¶iquan. ­M É u     HC16: Quy Õt  nh    ®Þ sung  c«ng  ü. qu ­ M É u  HC17: Quy Õt ®Þnh  gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i  Quy Õt ®Þnh  hµnh  chÝnh  Ò     v H¶i quan. 2.Bæ     sung: ­  É u   M HC25: Quy Õt  nh  ¹m  nh  ®Þ t ®× chØ     µnh  thih Quy Õt  nh  µnh  ®Þ h chÝnh  Ò     v h¶iquan. ­  É u   M HC26: Quy Õt  nh   û  ®Þ hu Quy Õt  nh   ¹m  nh  ®Þ t ®× chØ     µnh  thih Quy Õt  nh  µnh  Ýnh  Ò     ®Þ h ch v h¶iquan. ­M É u     HC27: Quy Õt  nh    ¹hµng    ËtphÈ m,  ¬ng  Ön bÞ  ¹m    ®Þ tr¶l   i ho¸,v   ph ti   t gi÷. ­M É u     HC28: Th«ng    Ò   Öc  ô lýgi¶i   b¸o v vi th       Õt khiÕu  ¹i quy   n. II  ­ N h ÷ n g  s ö a ® æ i, b æ  s u n g  vi Ö c s ö  d ô n g  m É u  Ê n  c h Ø: 1. Söa  æi, bæ     ®   sung  µo  ôc  Ph Çn    vM 2  IIB¶n quy  nh  ö  ông  É u   ®Þ sd m Ên chØ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v h¶iquan  ban  µnh  Ìm  h k Quy Õt  nh   ®Þ 318/1997/Q§­TCHQ   µy  ng 16/12/1997 nh    sau: ­M É u     HC9:  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     ®Þ x ph     h ch v h¶iquan. Ph¶i ghi ®Çy        ®ñ c¸c quy  nh   ®Þ trong  É u   : tªn ®¬n   Þ   quyÕt m nh     v ra    ®Þnh  ö  ¹t;sè, ngµy, th¸ng,n¨m,  êi cã  Èm   Òn  quyÕt  nh  ö  x ph         ng   th quy ra  ®Þ x ph¹t;     ph¸p  ý®Ó     Õt  nh  ö  ¹t; ä    a    c¨n cø  c¸c l  ra quy ®Þ x ph   tªn,®Þ chØ  ña  êi h c ng   viph¹m    hoÆc   chøc    ¹m;  ×nh  tæ  viph h thøc  µ  v møc   ¹t;c¸c biÖn  ph     ph¸p  ö  ý x l  tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m;  ÷  ý  ña  êi ra  Õt  nh   ö  ¹t.Khi v  ti vi ph ch k c ng   quy ®Þ x ph     chuyÓn  Õt  nh  ö  ¹tcho  chøc,c¸ nh©n  quy ®Þ x ph   tæ     ph¶ith«ng    b¸o  â  Òn   r quy vµ  Üa  ô  ña  i t ng bÞ   ö  ¹ttheo  ngh v c ®è  î   x ph   quy  nh  ¹    Òu    LuËt ®Þ t i §i 30, 31  c¸c   KhiÕu  ¹i, èc¸o. n   t ­M É u     HC16: Quy Õt  nh    ®Þ sung  c«ng  ü qu M Éu   HC16  ö  ông  sd trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   +  Tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  µ    êng  îp kh¸ckh«ng  v  ti     h ch v c¸ctr h    x¸c ®Þnh  îcchñ  ë  ÷u    ®  s h sau  êih¹n  th   th«ng  trªnph¬ng  Ön th«ng    i b¸o    ti   tin®¹   chóng  µ  v niªm  Õt  y c«ng  khaitheo    quy  nh  ¹ Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  ®Þ ti  l x l    h chÝnh.
 3. 3 +  µng  H ho¸,vËt phÈ m      qu¸  êih¹n  µm  ñ  ôc h¶i quan, ®∙  îc th«ng  th   l th t      ®  b¸o    ¬ng  Ön  trªnph ti th«ng    i chóng  µ   tin®¹   m kh«ng  ã  êi ®Õ n   µm  ñ  ôc c ng   l th t   theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ ti  1  27  ®Þ c Ch ph quy  nh  ö  ®Þ x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   H¶i quan. +  µng  H ho¸, vËt  È m     ph qu¸  êih¹n  th   kh«ng  ixuÊt  t¸  theo quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  2  27  ®Þ x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   H¶iquan. ChØ   ÷ng  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tquy  nh  ¹ Ph¸p  Önh  ö  ývi nh ng   th quy x ph   ®Þ ti   l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  íi® îcra Quy Õt  nh  h ch m     ®Þ sung c«ng  ü. Quy Õt  nh  qu   ®Þ ph¶i   ® îcghi®Çy      éidung       ®ñ c¸cn   introng m É u.   ­ M É u  HC17: Quy Õt ®Þnh  gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i  Quy Õt ®Þnh  hµnh  chÝnh  Ò     v h¶iquan. M Éu  HC17  ö  ông  sd cho  êi cã  Èm  Òn    Õt  Õu  ¹i    ng   th quy gi¶iquy khi n ,ban hµnh  trongc¸ctr ng  îp díi y:    ê h     ®© +    Õt  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     Gi¶iquy khi n   ®Þ x ph     h ch v h¶i quan; +    Õt  Õu  ¹ic¸c quyÕt  nh    ông  Ön  Gi¶iquy khi n     ®Þ ¸p d bi ph¸p ng¨n    chÆn     vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     h ch v h¶iquan; + Gi¶iquyÕt  Õu  ¹iquyÕt  nh       khi n   ®Þ gi¶iquyÕt  Õu  ¹iquyÕt  nh   khi n   ®Þ hµnh  Ýnh  Ò     ch v h¶iquan. Quy Õt  nh    Õt  Õu  n¹i®èi  íiQuy Õt  nh  µnh  Ýnh  Ò   ®Þ gi¶iquy khi     v  ®Þ h ch v h¶i quan    ph¶i ghi râ  êi cã  Èm   Òn  quyÕt  nh,  Ó  Ön    éi     ng   th quy ra  ®Þ th hi c¸c n   dung quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt KhiÕu  ¹i, è c¸o (tr ng  îp gi¶iquyÕt  Õu  ®Þ ti  38    n     ê h     t khi n¹ilÇn  ét);§iÒu  LuËt  Õu  ¹i,tè c¸o    m   45  Khi n     (gi¶iquyÕt  Õu  ¹ilÇn  Õp   khi n   ti   theo). ­  É u   M HC25: Quy Õt  nh  ¹m  nh  ®Þ t ®× chØ     µnh  thih Quy Õt  nh  µnh  ®Þ h chÝnh  Ò     v h¶iquan: Dïng  trong  êng  îp      tr h khi gi¶iquyÕt  Õu  ¹i  Õu   Ðt  Êy  Öc    khi n ,n x th vi thi hµnh  Õt  nh  µnh  Ýnh  Þ  Õu  ¹i(nh:quyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  quy ®Þ h ch b khi n     ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  Ò     ch v h¶i quan, c¸c quyÕt  nh  dông  Ön     ®Þ ¸p  bi ph¸p  ng¨n chÆn     vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     h ch v h¶iquan,quyÕt  nh    Õt khiÕu  ¹iquyÕt  nh     ®Þ gi¶iquy   n  ®Þ hµnh  Ýnh  Ò     ch v h¶iquan  íc®ã)  Ïg©y  Ëu  tr   s  h qu¶  ã  ¾c  ôc  ×  êicã  kh kh ph th ng   thÈm  quyÒn   gi¶iquyÕt  Õu  ¹ira  khi n   quyÕt  nh   ¹m  nh  ®Þ t ®× chØ     µnh  thih Quy Õt  nh  µnh  Ýnh  Ò     ®Þ h ch v h¶iquan  hoÆc   Õn  Þ  Êp  ã  Èm  Òn   ki ngh c c th quy ra quyÕt  nh   ¹m  nh   ®Þ t ®× chØ     µnh  thih Quy Õt  nh   µnh  Ýnh  Ò     ®Þ h ch v h¶i quan. Khi thùc  Ön    hi ph¶i tu©n  ñ  ng    th ®ó quy  nh   ¹    Òu    LuËt ®Þ t ic¸c §i 35, 42    KhiÕu  ¹i, èc¸o,ph¶ighi®Çy    éidung  n      t    ®ñ n   theo m É u.   ­  É u   M HC26: Quy Õt  nh   û  ®Þ hu Quy Õt  nh   ¹m  nh  ®Þ t ®× chØ     µnh  thih Quy Õt  nh  µnh  Ýnh  Ò     ®Þ h ch v h¶iquan: M É u   µy  ö  ông  n sd trong tr ng  îp ngêicã  Èm  Òn   ê h     th quy theo quy  nh  ¹   ®Þ ti  c¸c §iÒu    LuËt KhiÕu  ¹itè c¸o xÐt thÊy  ýdo  ña  Öc  ¹m  nh    35, 42    n       l   c vi t ®× chØ   thi µnh  Õt ®Þnh  µnh  Ýnh  Ò      h quy   h ch v h¶iquan  kh«ng cßn  ÷a. n ­M É u     HC27: Quy Õt  nh    ¹hµng    ËtphÈ m,  ¬ng  Ön bÞ  ¹m    ®Þ tr¶l   i ho¸,v   ph ti   t gi÷.
 4. 4 Dïng  trong  êng  îp  Ðt  Êy  tr h x th kh«ng  Çn  Õt ph¶i tiÕp  ôc  ¹m  ÷ c thi     t t gi   hµng  ho¸,vËt  È m,  ¬ng  Ön.ChØ   ÷ng  êi cã  Èm   Òn  ¹m  ÷   ph ph ti   nh ng   th quy t gi   tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  Ò        ti     h ch v h¶iquan  íicã  Òn    Õt m   quy ra quy   ®Þnh    ¹hµng    ËtphÈ m,  ¬ng  Ön bÞ  ¹m  ÷. tr¶l   i ho¸,v   ph ti   t gi 2. Bæ     sung  ôc  phÇn  B¶n  M 3  2  quy  nh  ö  ông  É u   n  ®Þ sd m Ê chØ  ö  ¹t x ph   viph¹m  µnh  Ýnh  Ò       h ch v h¶i quan ban  µnh  Ìm  h k Quy Õt  nh  ®Þ 318/1997/Q§­ TCHQ   µy  ng 16/12/1997 nh    sau: M Éu   HC28: Th«ng    Ò   Öc  ô lýgi¶i   b¸o v vi th       Õt khiÕu  ¹i quy   n M É u   µy  ïng    nd ®Ó th«ng  vÒ   Öc  ¬  b¸o  vi c quan    H¶i quan  ∙  ô lýhoÆc   ® th     thô lýgi¶iquyÕt  Õu  ¹itheo       khi n   quy  nh  ¹    Òu      LuËt KhiÕu  ®Þ t i §i 32, 34, 41  c¸c   n¹i, èc¸o.    t
 5. 5 T æ n g  c ô c h ¶i  u a n q C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m §¬n  Þ... . ...... v . . ...... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ............ . . ............ Sè:.. . XP­HC . /Q§­ .. . ..., µy. . ..t ¸ng . ... ¨m. . ... . . ... ng . . .. h . . .. n . . ... quy Õt  Þ nh   ® x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  v Ò   ¶i q u a n h .......................... ............... .............(1) C¨n  cø.. . . ..............................................( ) . . ............................................... 2 C¨n   cø... . ......... Þ . ......... Ngh   ®Þnh... . .... n µy. . ..... h ng . . n . . . cña Ýnh  phñ  quy ®Þnh  xö  . . .... g . . ....t ¸ . . . ¨m. . ..  Ch ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc.. . ................................................ 2 . . ...............................................( ) C¨n  cø... . ........................................................ . ........................................................  . .. . ....................................................... . . ....................................................... C¨n   cø   biªn   b¶n   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  sè.. . ........ gµy. . .t ¸ng . . n . . ..  . . ....... n . . . h . . . ¨m. . .... . do... . ......................................................... . ........................................................ . lËp X Ðt  Ýnh  Êt,møc    µnh      ¹m  µnh  Ýnh. t ch   ®é h viviph h ch Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u   1.  Xö   ph¹t  ®èi   víi  ¤ng,   Bµ   (hoÆc   tæ   chøc) (3). . ............ . . ........................................... . . ..........  . ........................................... ... .. . ................... . . ................... §Þa  chØ:.. . ........................................................ . . ....................................................... H×nh  thøc xö  ¹tsau      ph   (4): .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . ..
 6. 6 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . . .. §i Ò u   2.  ¤ng,   Bµ   (hoÆc   tæ  chøc). . . ............................ ã . . ............................c tr¸ch nhiÖ m  nép  c¸c kho¶n  tiÒn   quy   ®Þnh   t¹ §iÒu   1   Quy Õt   ®Þnh   nµy   chË m   nhÊt   lµ i    ngµy.. . ....................¹................................. . . ...................ti................................. §i Ò u    3. Qu¸  êih¹n  th   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, Ó   õ ngµy  Ën  lu   t   k nh ® îc   Quy Õt   ®Þnh   xö   ph¹t,   ¤ng,   Bµ   (hoÆc   tæ  chøc). . . ........................ cè  t×nh kh«ng thùc hiÖn  quyÕt . . ..........................   ®Þnh   xö   ph¹t   th×   bÞ   cìng   chÕ   theo   quy   ®Þnh   t¹   i (2). . ....  . . ................................................. . . ..... . .................................................. ... .. . ........... . . .......... Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcQuy Õt  nh  ö  ¹t, th   90  k t  nh ®   ®Þ x ph  ¤ng,  Bµ  (hoÆc  chøc).. . ...........c  Òn  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹t tæ  . ............ ãquy khi n   ®Þ x ph   ®Õ n... . ...........  . . ........................................ . . ............ . ........................................ ... .. . ........................ . . ........................ §i Ò u   4.  ¤ng,   Bµ   (hoÆc   tæ  chøc). . . .....................vµ . .......... . ................... . . ...................... . ......... . . ..................   .. . ..........  ã  . . ..........c tr¸chnhiÖ m    µnh  . .   thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Ng êira    quy Õt  nh ®Þ N¬i nhËn:   ­Nh   Òu  . . ..b¶n   §i 4... . ..  .. (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d .. . .............  . . .............b¶n .. ­Lu... . ........b¶n   . . .......  ..                                        (1)Ghirâ ngêicã  Èm  Òn         th quy ra Q§XP. (2)Ghi râ §iÒu,Kho¶n  ña           c v¨n b¶n    ông  ö  ¹t. ¸p d x ph (3)Ghi tªntæ        chøc,c¸nh©n    ¹m.    viph (4)Ghi râ h×nh       thøc xö  ¹t¸p dông:h×nh    ph       thøc xö  ¹tchÝnh,xö  ¹tbæ     ph     ph   sung.  
 7. 7 T æ n g  c ô c h ¶i  u a n q C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §¬n  Þ... . ...... v . . ...... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè... . . H C16 . . /Q§­ .. . ..... n µy. . .. . . ...., g . . .   th¸ng.. . .n¨m... . ... . ..  . . . ... quy Õt  Þ nh ® S u n g  c«n g  q u ü ..............................................(1) ......................................................................(2) ........................................................... C¨n  cø... . ................................................... 3 . ...................................................( ) C¨n  cø... . ....................................................... . ........................................................  .. .. . .......................................................... . . ......................................................... C¨n   cø   Biªn   b¶n   chøng   nhËn   sè.. . ... H C8   . . ../Q§­ ngµy.. . .t ¸ng. . . n . . ..... . . . h . . . ¨m. . ......   do   H¶i  quan... . ................................................lËp. . ................................................  . . Sau  êigian th«ng    th     b¸o theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 8. 8 Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u   1:  Sung   c«ng   quü   (1), (2). . .................................. . . ..................... . . ................................  . ..................... ... .. . ............................. au y:(4) . . ............................s  ®© .. . ...................................................... . . ..................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . .. . . .. §i Ò u   2:  C¸c   ¤ng  (Bµ).. . ...................................... . ................. . ..................................... . . ................   .. . ................................................ . . ........ . . ............................................... . .........  .. .. . ......................  ã  . . ......................c tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy. ..   thih quy   n Ng êira    quy Õt  nh ®Þ N¬i nhËn:   ­Nh   Òu  . . ..   §i 4... . .. b¶n (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d .. . ............. ¶n . . ............ b ­Lu... . ........ ¶n   . . ....... b (1)Ghi cô  Ó  µng      th h ho¸/ph ng  Ön ¬ ti (2)Ghi râ tõng tr ng  îp:       ê h ­Kh«ng    nh  îcchñ  ë  ÷u;   x¸c®Þ ®  sh ­Qu¸  êih¹n kh«ng    Êt;   th     t¸ xu i ­Qu¸  êih¹n lµm  ñ tôcnhËp  Èu.   th     th     kh (3)Ghi  â    §iÒu,kho¶n  ña    r c¨n cø    c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l x l    h ch (nÕu  ã) vµ  c   NghÞ   nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  lýnhµ  ícvÒ       n   h¶iquan. (4)N Õ u   µng    Ët phÈ m,  ¬ng  Ön  Òu  ×  èng      h ho¸,v   ph ti nhi th th kª danh  ôc   m ®Ýnh  Ìm. k
 9. 9 T æ n g  c ô c h ¶i  u a n q C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §¬n  Þ... . ...... v . . ...... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè... . . H C17 . . /Q§­ .. . ..... n µy. . .. . . ...., g . . .   th¸ng.. . .n¨m... . ... . ..  . . . ... Q uy Õ t  Þ nh ® gi¶i u y Õ t  hi Õ u  n ¹i u y Õ t  Þ n h  h µ n h  c h Ý n h  v Ò  h¶i q u a n  q k  q ® ............................................................................ (1) .. C¨n  cø.. . . ..........................  Ët KhiÕu  ¹i, èc¸o; . . ...........................Lu   .. n   t C¨n cø.. . . ........................... . . ............................ Þ  ®Þnh  cña ChÝnh   Ngh phñ quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n  h¶iquan    (2); C¨n   cø  (2).. . ................................................... . ....   . . ................................................  . . .... .. .. . .................................................... . . .................................................... X Ðt   ®¬n       khiÕu   n¹i   sè.. . ..................... gµy. . ... h ng. . .. ¨m. . .. . . .................... n . . ..t ¸ . .. n . . ..   cña.. . ........................................................ . . ........................................................ .. . ....  Ò   . . ..... Quy Õt  nh    . . .................................  . v ®Þ (3).. . ................................... . sè.. . ............ gµy. . .... h ng . ... n . . ....c a . .............. . . ........... n . . ...t ¸ . . ... ¨m. . ..... ñ . . ............. .. . ..... . . ................................................... . . ...... . ....................................................   .. . ............. . . ............ Sau   khi   xem   xÐt   hå   s¬   vô   viÖc   vµ   Quy Õt  ®Þnh... . ...............s . .......  . . ............... è . ........ . ngµy.. . ..t ¸ng. . ... ¨m. . ..... ña . ............................... . . .. h . . .. n . . ....c . . .............................. .. . ..... . . .... C¨n   cø   kÕt   qu¶   thÈm   tra   vµ   xÐt   ®Ò   nghÞ  cña.. . ............................ . . ............................ Q uy Õ t  Þ nh ® §iÒu   1  (4). . .................................................  . . .... . . .................................................. . ..... ... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ...........................................................
 10. 10 .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................... . . ............. . . ........................................... . .............  .. .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ..........................................................   .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ....... . ................................................... . . ..... . . ...................................................   .. . ............. . . ........................................... . . ............. . ...........................................  .. .. . ....................... . ................................... . . ..................... . . ...................................   .. . ............................. . . ........................... . . ............................. . ...........................  .. .. . ..................................... . . ................... . . ..................................... . ...................  .. .. . ............................................. . . ........... . . ............................................. . ...........  .. .. . ..................................................... . . ... . . ..................................................... . ...  .. .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . . . ........................................................ . .. . .........................................................   .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ............... . . ............... §iÒu   2:  C¸c   «ng  (bµ). . .............................................  . . ....... . . ............................................ .. . ........ . . .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ... . . ..   vµ   «ng  (bµ). . ......................................................... . . ........................................................ .. .. . ................................. cã  tr¸ch nhiÖ m  thi µnh  . . . ................................. .  h quyÕt ®Þnh  µy.   n Ng êira    quy Õt  nh ®Þ N¬i nhËn:   ­Nh   Òu  . . .. b   §i 2... . ... ¶n (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d .. . .............b . . ............. ¶n ­Lu... . ......... ¶n   . . ........b (1)Ghi cÊp  ã  Èm  Òn    Õt  Õu  ¹i    c th quy gi¶iquy khi n ; (2)Nªu  â c¨n cø    r     ph¸p lý®Ó   Õt  nh  éidung    Õt  Õu  ¹i    quy ®Þ n  gi¶iquy khi n ; (3)Ghi ®Çy      Õt  nh;    ®ñ tªnquy ®Þ (4) Ghi  â  éi dung  Õt  nh       rn  quy ®Þ gi¶iquyÕt  Õu  ¹ivµ  khi n   quyÒn  ña  êi khiÕu  ¹i c ng   n  (khiÕu  ¹itiÕp hoÆc   ëikiÖn  ¹ toµ ¸n nÕu  ã) n    kh   ti       c
 11. 11 T æ n g  c ô c h ¶i  u a n q C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §¬n  Þ... . ...... v . . ...... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè... . . H C25 . . /Q§­ .. . ..... n µy. . .. . . ...., g . . .   th¸ng.. . .n¨m... . ... . ..  . . . ... Q uy Õ t  Þ nh ® t¹ m ® × n h  c h Ø  thi µ n h  q u y Õ t  Þ n h  h µ n h  c h Ý n h  v Ò  h¶i q u a n  h ® C¨n  §iÒu.. . ............................ 1LuËt  Õu  ¹i  è cø  . . ...........................(   ) Khi n ,t   c¸o; C¨n   cø   Quy Õt  ®Þnh... . ............................................(  . . ............................................ 2 ) sè.. . .............. µy. . ..t ¸ng. . .. n . . ... . ................. . . .............ng . . .. h . ... ¨m. . ... do . ................ .. . ..... . . ................................................... . . ...... . ....................................................   .. . ............. . . ............ X Ðt thÊy  Çn  c ph¶i t¹m  nh     ®× chØ   Öc   hµnh  vi thi Quy Õt  nh   µnh  ®Þ h chÝnh  Ò     v h¶iquan    ®Ó tr¸nhhËu    qu¶  ra. x¶y  Q uy Õ t  Þ nh ® §iÒu   1:   T¹m   ®×nh   chØ   thi   hµnh   Quy Õt  ®Þnh... . .........................(  . . ......................... 2 ) sè.. . ............. gµy. . .. h . . .. ¨m. . ... do . .................. . . ............ n . . .t ¸ng . . . n . . ... . . .................. .. . ..... . . ................................................... . . ...... . ....................................................   .. . ............. . . ............ §iÒu   Thêi h¹n  ¹m  nh  2:   t ®× chØ     µnh  thih Quy Õt  nh   ®Þ nªu    Ó   õ trªn k t   ngµy.. . .t ¸ng.. . .. ¨m. . ... n ngµy.. . ... h . ... n . . ..... 3 . . . h   . . . n . . .. ®Õ   . . ..t ¸ng. . ... ¨m. . .....( ) §iÒu   3:  C¸c   ¤ng  (Bµ).. . .............................................  vµ   ¤ng  . ............................................. (Bµ).. . ........................................................ . ........................................................ .. .. . ................................... ã  tr¸ch . . . .................................. c  nhiÖ m  thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n   Ng êira    quy Õt  nh ®Þ N¬i nhËn:   ­Nh   Òu    §i 3; (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d ­Lu... . b¶n   .. (1)Ghi râ §iÒu  Ëtcô  Ó    µm    ph¸p lýra quyÕt  nh.      lu   th ®Ó l c¨n cø       ®Þ
 12. 12 (2)Ghi râ,®Çy      Õt  nh.      ®ñ tªnquy ®Þ (3)Thêih¹n t¹m  nh        ®× chØ    µnh  Õt  nh  µnh  Ýnh  ùc hiÖn  thih quy ®Þ h ch th   theo quy  nh     ®Þ t¹ §iÒu  vµ  LuËt KhiÕu  ¹i  èc¸o.   i 36  43    n ,  t T æ n g  c ô c h ¶i  u a n q C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §¬n  Þ... . ...... v . . ...... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè... . . H C26 . . /Q§­ .. . ..... n µy. . .. . . ...., g . . .   th¸ng.. . .n¨m... . ... . ..  . . . ... Q uy Õ t  Þ nh ® h u û  q u y Õ t ® Þ n h  t¹ m ® × n h  ch Ø    h µ n h  q u y Õ t ® Þ n h   thi h µ n h  ch Ý n h  v Ò   ¶i q u a n h C¨n  §iÒu.. . ...........................(   Ët  Õu  ¹i,tè cø  . . ........................... 1 Lu Khi n     ) c¸o; C¨n   cø   Quy Õt  ®Þnh... . ............................................(  . . ............................................ 2) sè.. . .............. µy. . ................ . .................... . . .............ng . . ...............do . ................... .. . ....... . ................................................... . . ..... . . ...................................................   .. . ............. . . ............. C¨n  Quy Õt  nh  ¹m  nh  cø  ®Þ t ®× chØ     µnh  Õt  nh  µnh  Ýnh  thih quy ®Þ h ch vÒ   h¶i   quan   sè..  . .. .ngµy. . ........... . ........................................ . . . ..........do . ........................................ .. . ..... . . ..... X Ðt  Çn  Õtph¶ithi µnh  c thi      h Quy Õt  nh  µnh  Ýnh  Ò     ®Þ h ch v h¶iquan. Q uy Õ t  Þ nh ® §iÒu   Huû   1: Quy Õt  nh   ¹m  nh  ®Þ t ®× chØ     µnh  thih Quy Õt  nh   µnh  ®Þ h chÝnh   vÒ   h¶i   quan  sè.. . ..... µy. . .. h . ... n . . .... d . . ....................... . . .... ng . . .t ¸ng. . ... ¨m. . ..... o . ........................ .. . .. §iÒu   2:  Quy Õt  ®Þnh... . ............................................ 2 . . ...........................................(  ) sè.. . ......... µy. . ..t ¸ng. . .. ¨m. . ..... do . .................... . . ........ng . . .. h . .. n . . ..... . . ................... .. . ..... . . ................................................... . . ...... . ....................................................   .. . .............ã  Öu  ùc thihµnh  . . ...........  hi l     .c theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtkÓ   õ lu   t   ngµy  ý  k Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 13. 13 §iÒu   3:  C¸c   ¤ng  (Bµ).. . .............................................  vµ   ¤ng  . ............................................. (Bµ).. . ..................  ã  . ...................c tr¸chnhiÖ m    µnh  ..   thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Ng êira    quy Õt  nh ®Þ N¬i nhËn:   ­Nh   Òu    §i 3; (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d ­Lu... . .   . . b¶n (1)Ghi râ §iÒu  Ëtcô  Ó    µm    ra quyÕt  nh      lu   th ®Ó l c¨n cø    ®Þ (2)Ghi râ,®Çy           ®ñ tªnQuy Õt  nh. ®Þ T æ n g  c ô c h ¶i  u a n q C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §¬n  Þ... . ...... v . . ...... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè... . . H C27 . . /Q§­ .. . ....  µy.. . . . . ....ng . , . . . th¸ng.. . .n¨m... . ... . ..  . . . ... Q uy Õ t  inh ® tr¶ l¹i µ n g   o¸, v Ë t p h È m ,  p h ¬ n g  ti Ö n b Þ  t¹ m gi ÷  h h   C¨n   cø.. . . ..... ¸p  lÖnh   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  . . ..... Ph ngµy.. . t ¸ng. . . n . . . . . h . . . ¨m. . .; C¨n cø... . ............... Þ   nh  cña  Ýnh  phñ   . ...............Ngh ®Þ   Ch quy ®Þnh   viÖc  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý nhµ  íc vÒ      l  n  h¶i quan; X Ðt  Êy  th kh«ng  Çn  Õtph¶i ¸p  ông  c thi    d Quy Õt  nh  ¹m  ÷ tang  Ët, ®Þ t gi   v  ph¬ng   tiÖn   sè.. . ....   . . ... ngµy.. . ...   . . .. th¸ng.. . .. . ..  n¨m... . ... c a . ........................ . . ... ñ . . ....................... Q uy Õ t  Þ nh ® §iÒu   1:  Tr¶   l¹  i (*). . ............................................. . . ......... . .............................................. . ..........  .. .. . ....................................................... . . . . . ...................................................... . ..  .. .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ... . ....................................................... . .  . . ....................................................... . .. . ......... . . ............................................... . . ......... . ...............................................  .. .. . ................. . . ....................................... . . ................. . .......................................  .. .. . ......................... . . ............................... . . ......................... . ...............................  .. .. . ................................. . . ....................... . . ................................. . .......................  .. .. . ........................................... . ............... . . ......................................... . . ...............   .. . ........................................................... . . ...........................................................
 14. 14 .. . ......................................................... . . . ........................................................ .  .. .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ........... . . .........  . cho.. . ........................................................ . . ........................................................ .. . ..... . . .....   ®Þa   chØ... . ........................................................ . . ....................................................... .. . ... . . ..................................................... . . .... . ......................................................   .. . ........... . . .......... §iÒu   2:  C¸c   ¤ng  (Bµ).. . .............................................  vµ   ¤ng  . ............................................. (Bµ).. . ........................................................ . ........................................................ ..  . . ...............................cã  . . ...............................  tr¸chnhiÖ m     µnh  Õt .. ..   thih quy   ®Þnh  µy. n Ng êira    quy Õt  nh ®Þ N¬i nhËn:   ­Nh   Òu    §i 2; (ký,ghirâ hä        tªn) ­Lu... . .   . . b¶n (*)Ghi  â  è  µng    Ët phÈ m,  ¬ng  Ön  c¬    rsh ho¸,v   ph ti do  quan  H¶i quan    ¹   êng  îp  tr¶l iTr . h hµng    Ët phÈ m,  ¬ng  Ön nhiÒu  ×    µnh  ho¸,v   ph ti   th kª th danh  ôc  nh  Ìm  Õt  nh  µy. m ®Ý k quy ®Þ n T æ n g  c ô c h ¶i  u a n q C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §¬n  Þ... . ...... v . . ...... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè... . . H C27 . . /Q§­ .. . ....  µy.. . . . . ....ng . , . . . th¸ng.. . .n¨m... . ... . ..  . . . ... Th«ng b¸o v Ò  vi Ö c th ô  ý gi¶i u y Õ t khi Õ u  n ¹i l  q §¬n  vÞ... . .................................................... 1 . . ...................................................( ) th«ng   b¸o  ®Õ n... . ..................................................... 2 . . ....................................................( ) §Þa  chØ:.. . ........................................................ . . ....................................................... .. . .... . ...................................................... . . .  . . ...................................................... . .. . .......... . . ..........   Néi   dung: (3). . ......................................................... . . .......................................................  . .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ..... . . ................................................... . . ...... . ....................................................   .. . ............. . . ........................................... . . ............ . ............................................  .. .. . ..................... . . ................................... . . .................... . ....................................  .. .. . ............................. . . ........................... . . .............................. . ............................   .. . ..................................... . . ................... . . .................................... . ....................  ..
 15. 15 .. . ............................................. . . ........... . . ............................................ . ............  .. .. . ..................................................... . . ... . . .................................................... . ....  .. .. . ........................................................... . . ........................................................... ..  . . ......................................................... ... . ......................................................... .. . ....... . . ................................................. . . ....... . .................................................  .. .. . ............... . . ......................................... . . ............... . .........................................  .. .. . ........................................................... . . ........................................................... .. . ............................... . . .............................. V Ëy,   th«ng   b¸o   ®Ó   (2). . ........................................ iÕ . . . .......................................b t Ng êira    th«ng  b¸o N¬i nhËn:   ­Nh   îcth«ng    ®  b¸o; (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d ­ . . ...........( ) .. . ............ 4 ­Lu... . ...... b   . . ...... ¶n (1)Ghi tªn®¬n  Þ         v h¶iquan  Ën  îcv¨n b¶n  Õu  ¹i nh ®     khi n . (2)Ghi tªntæ        chøc,c¸nh©n  ã  n  Õu  ¹i    c ®¬ khi n ; (3)Ghi néidung      th«ng  b¸o: ­§∙thô lýgi¶iquyÕt          hoÆc ­Kh«ng  ô lýgi¶iquyÕt  ô  Öc.   th       v vi (4)Ghi tªnc¬        quan    Õt  Õu  ¹ilÇn  íc(tr ng  îp gi¶iquyÕt  Õu  ¹ilÇn  Õp  gi¶iquy khi n   tr   ê h     khi n   ti theo).
Đồng bộ tài khoản