Quyết định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án "Sử dụng đường thông quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học Bộ Công an"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng chÝnh phñ sè 681/Q§-TTg ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1999 VÒ viÖc ®Çu t dù ¸n “Sö dông ®êng th«ng quèc gia phôc vô m¹ng viÔn th«ng - tin häc Bé C«ng an“ Thñ Tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 42/CP ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 92/CP ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t t¹i v¨n b¶n sè 1394/BKH-VPT§ ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 1999 vµ ®Ò nghÞ cña Bé tr ëng Bé C«ng an t¹i v¨n b¶n sè 1419/1998/BCA (V17) ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 1998 vµ v¨n b¶n sè 477/BCA (V17) ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 1999, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. §Çu t dù ¸n “Sö dông ®êng th«ng quèc gia phôc vô m¹ng viÔn th«ng - tin häc Bé C«ng an” víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau ®©y: 1. Tªn dù ¸n: Sö dông ®êng th«ng quèc gia phôc vô m¹ng viÔn th«ng - tin häc Bé C«ng an. 2. Môc tiªu: §Çu t x©y dùng hÖ thèng thiÕt bÞ kÕt nèi vµ chuyÓn m¹ch ®Ó tiÕp nhËn sö dông ®êng th«ng quèc gia phôc vô m¹ng viÔn th«ng - tin häc chuyªn dïng cña Bé C«ng an (kÕt nèi c¸c trung t©m viÔn th«ng - tin häc cña Bé víi c¸c trung t©m cña c«ng an tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng). 3. C¬ quan chñ dù ¸n: Bé C«ng an. 4. §Þa ®iÓm: T¹i c¸c ®Çu mèi trung t©m viÔn th«ng - tin häc cña Bé C«ng an ®Æt t¹i 61 tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 5. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh: a) Nhu cÇu c¸c luång truyÒn dÉn cho m¹ng cÊp I vµ cÊp II thuéc m¹ng th«ng tin cña Bé C«ng an (®¬n vÞ tÝnh: luång E1, t ¬ng ®¬ng 30 kªnh tho¹i) do Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam cung cÊp cho Bé C«ng an sö dông theo tiÕn ®é ®Çu t c¸c h¹ng môc cã liªn quan (tuyÕn kÕt nèi, thiÕt bÞ truyÒn dÉn vµ n©ng cÊp tæng ®µi ®îc kÕt nèi). - M¹ng cÊp I: Tæ chøc kÕt nèi trùc tiÕp 3 trung t©m vïng víi nhau:
  2. 2 ST TuyÕn truyÒn dÉn 1998 - 2000 2001 - 2005 T 1999 1 Hµ Néi - TP. Hå ChÝ 09 11 40 Minh 2 Hµ Néi - §µ N½ng 05 08 26 3 TP. Hå ChÝ Minh - §µ 03 05 18 N½ng - M¹ng cÊp II: Tæ chøc kÕt nèi tõ trung t©m vïng ®Õn c¸c tæng ®µi cña C«ng an c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n»m trong cïng mét vïng: Trong giai ®o¹n 1998 - 1999 cÇn mét luång E1; n¨m 2000 hÇu hÕt c¸c tuyÕn cÇn mét luång E1; riªng tuyÕn ®i C«ng an H¶i Phßng, thµnh phè Hå ChÝ Minh cÇn hai luång E1; giai ®o¹n 2001 - 2005 hÇu hÕt c¸c tuyÕn cÇn mét luång E1, riªng ®i C«ng an Hµ Néi, H¶i Phßng, thµnh phè Hå ChÝ Minh cÇn hai luång E1 (trong dù ¸n nµy cha ®Ò cËp ®Õn m¹ng cÊp III). b) C¸c tuyÕn truyÒn dÉn kÕt cuèi tõ c¸c c¬ së cña C«ng an (c¸c trung t©m cña Bé C«ng an t¹i Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ trung t©m cña C«ng an 61 tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ) ®Õn c¸c c¬ së cña Bu ®iÖn (lµ n¬i cung cÊp ®êng th«ng quèc gia). Tæng céng cã 65 tuyÕn (61 tuyÕn ®i c«ng an c¸c tØnh, thµnh phè; 02 tuyÕn cña Bé t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh; 02 tuyÕn ®i s©n bay quèc tÕ Néi Bµi vµ T©n S¬n nhÊt) víi tæng chiÒu dµi kho¶ng 202,5 km c¸p sîi quang ®¬n mode lo¹i 8 sîi . c) ThiÕt bÞ truyÒn dÉn: - ThiÕt bÞ quang SDH - STM4: 02 cÆp - ThiÕt bÞ quang SDH -STM1: 01 cÆp - ThiÕt bÞ quang SDH víi dung lîng Max=8E1: 04 cÆp - ThiÕt bÞ quang SDH víi dung lîng Max=4E1: 57 bé - ThiÕt bÞ viba sè 4E1: 01 cÆp - ThiÕt bÞ ghÐp nèi luång + phÇn mÒm: 138 bé - ThiÕt bÞ t¸ch ghÐp kªnh Voice - Data: 65 bé - ThiÕt bÞ ®o kiÓm tra vµ b¶o dìng m¹ng c¸p quang: 01 bé d) C¶i t¹o nhµ vá tr¹m cho ba trung t©m vïng. ®) L¾p ®Æt 3 tæng ®µi HOST míi cã chøc n¨ng néi h¹t (Local) vµ qu¸ giang (transit) t¹i Hµ Néi, §µ N½ng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. e) §Çu t n©ng cÊp c¸c tæng ®µi hiÖn cã cña Bé C«ng an cho phÐp kÕt nèi luång víi m¹ng truyÒn dÉn quèc gia gåm 80 giao tiÕp luång vµ phÇn mÒm qu¶n lý t¬ng thÝch cho 40 tæng ®µi (36 tæng ®µi C«ng an ®Þa ph¬ng; 3 tæng ®µi cña Bé t¹i Hµ Néi vµ 1 tæng ®µi t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh). 6. Vèn ®Çu t vµ nguån vèn: - Tæng møc vèn ®Çu t dù kiÕn kho¶ng 162 tû ®ång, (trong ®ã: néi tÖ: 44.803 triÖu ®ång; ngo¹i tÖ: 9.042.975 ®«la Mü). §©y lµ møc vèn tèi ®a dù kiÕn cho dù ¸n, møc chÝnh thøc sÏ ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua ®Êu thÇu.
  3. 3 - Nguån vèn: Do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp. 7. TiÕn ®é thùc hiÖn: theo tiÕn ®é ®Çu t hµng n¨m. 8. Qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n: - Chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n. - X©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ: ®Êu thÇu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 2. C¬ chÕ tµi chÝnh vÒ sö dông ®êng th«ng ¸p dông cho Bé C«ng an nh sau: - ¸p dông c¬ chÕ "ghi thu" cho Doanh nghiÖp (Tæng c«ng ty B u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam) vµ "ghi chi" cho Bé C«ng an c¸c kho¶n: (1) Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh; (2) Chi phÝ b¶o d ìng, b¶o tr×; (3) Chi phÝ vËn hµnh khai th¸c. ViÖc ¸p dông c¬ chÕ nµy ®îc tÝnh tõ ngµy b¾t ®Çu sö dông ®êng th«ng. - Giao Tæng côc Bu ®iÖn phèi hîp víi Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan x¸c ®Þnh gi¸ cíc thuª bao luång ¸p dông l©u dµi cho viÖc sö dông ®êng th«ng cña Bé C«ng an trªn c¬ së ®¶m b¶o cho Doanh nghiÖp bï ®¾p ®îc c¸c kho¶n cho phÝ nªu trªn. - Giao Bé Tµi chÝnh phèi hîp c¸c Bé, ngµnh liªn quan h íng dÉn thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh viÖc sö dông ® êng th«ng quèc gia phôc vô m¹ng viÔn th«ng- tin häc cña Bé C«ng an. §iÒu 3. Giao Bé trëng Bé C«ng an phª duyÖt thiÕt kÕ vµ tæng dù to¸n c«ng tr×nh, trùc tiÕp chØ ®¹o chñ ®Çu t tæ chøc qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 4. Bé trëng c¸c Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t , C«ng an, Tµi chÝnh, Th¬ng m¹i; Tæng côc trëng Tæng côc Bu ®iÖn, Trëng ban VËt gi¸ ChÝnh phñ, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Thñ tr- ëng c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản