Quyết định 685/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 685/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 685/QĐ-BKH về việc thành lập Văn phòng phát triển bền vững (Văn phòng Agenda 21) do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 685/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 685/Q -BKH Hà N i, ngày 28 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VĂN PHÒNG PHÁT TRI N B N V NG (VĂN PHÒNG AGENDA 21) B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ - Căn c vào Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; - Căn c công văn s 3143/ VPCP-QHQT ngày 01 tháng 08 năm 2000 c a Văn phòng Chính ph v vi c xây d ng Chương trình Ngh s 21 v phát tri n b n v ng cho Vi t Nam; - Căn c Quy t nh s 367/Q -TTg ngày 16 tháng 05 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao cho B K ho ch và u tư ch trì th c hi n d án "H tr xây d ng và th c hi n Chương trình Ngh s 21 qu c gia c a Vi t Nam" (VIE/01/021); - Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Khoa h c, Giáo d c, Tài nguyên và Môi trư ng. QUY T NNH: i u 1. Thành l p Văn phòng phát tri n b n v ng, g i t t là Văn phòng Agenda 21, tên giao d ch qu c t là Vietnam Agenda 21, ký hi u là VA21 t t i V Khoa hoc, Giáo d c, Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n Chương trình Ngh s 21 v phát tri n b n v ng c a Vi t Nam ư c Th tư ng Chính ph giao. i u 2. Văn phòng Agenda 21 có nhi m v sau: 1/ Xây d ng và t ng h p các chương trình hành ng và k ho ch 5 năm, hàng năm th c hi n Chương trình Ngh s 21 v Phát tri n b n v ng c a Vi t Nam; 2/ T ch c qu n lý và tri n khai th c hi n Chương trình Ngh s 21 v phát tri n b n v ng c a Vi t Nam; Qu n lý th ng nh t các ho t ng v phát tri n b n v ng Vi t Nam; i u ph i vi c xây d ng chương trình, d án phát tri n b n v ng gi a các b ngành và a phương; ôn c, giám sát, ánh giá k t qu ho t ng phát tri n b n v ng c a c nư c. 3/ Ch trì và ph i h p v i các b ngành xây d ng các cơ ch chính sách, xu t các gi i pháp nh m thúc Ny th c hi n Chương trình Ngh s 21 v phát tri n b n v ng c a Vi t Nam.
  2. 4/ Ph i h p v i các b ngành, a phương và các ơn v t ch c h i th o, tuyên truy n, ào t o và cung c p thông tin h tr k thu t cho lĩnh v c phát tri n b n v ng. 5/ Thành l p u m i i u ph i và thúc Ny các chương trình d án h p tác qu c t v lĩnh v c phát tri n b n v ng. 6/ Xây d ng và th c hi n các d án v phát tri n b n v ng theo các ch c năng nhi m v ư c phân công. 7/ Ph i h p v i các cơ quan, các t ch c trong và ngoài nư c thúc Ny vi c thành l p H i ng Phát tri n b n v ng qu c gia. 8/ Th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o B giao. i u 3: Văn phòng Agenda 21 có Chánh văn phòng (hàm V trư ng) do lãnh o V Khoa hoc, Giáo d c, Tài nguyên và Môi trư ng kiêm nhi m, m t phó văn phòng (hàm V phó), m t chuyên viên chuyên trách và m t s chuyên viên c a V Khoa h c, Giáo d c, Tài nguyên và Môi trư ng làm vi c kiêm nhi m. Văn phòng Agenda 21 có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng. Kinh phí ho t ng ư c c p t ngân sách Nhà nư c và các ngu n kinh phí huy ng khác. i u 4: Giao Chánh Văn phòng Agenda 21 ch trì, ph i h p v i V T ch c Cán b xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng Agenda 21 trình lãnh o B phê duy t. i u 5: Các Ông (bà) V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng v Khoa h c, Giáo d c, Tài nguyên và Môi trư ng, Chánh văn phòng B và Chánh văn phòng Agenda 21 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Võ H ng Phúc
Đồng bộ tài khoản