Quyết định 685/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
1
download

Quyết định 685/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 685/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 685/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA QUY Õ T   NH ®Þ Cñ A   ñ   íNG  Ý NH   ñ   è  TH T CH PH S 685/TTg  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 20  9  1996  V Ò   ÖC   VI B¸N  ÖT  ù   ¹ITHµ NH   è   å   Ý   BI TH T   PH H CH MINH THñ   íNG  Ý NH   ñ. T CH PH C¨n  luËtTæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng 7  ng 5    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   mua    µ  b¸n v kinhdoanh  µ  ;   nh ë X Ðt    Þ   ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  ¹ ti c«ng  v¨n sè    2490/UB­ QL§T  µy  th¸ng7  ng 18    n¨m 1996  µ  c¸o cña  v b¸o    Ban chØ  o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ  t    ¹ c«ng    è    ë v ®Ê ë t i   v¨n s 954/BC§­QLN   µy  ng 27 th¸ng7    n¨m 1996, QUY Õ T   NH: ®Þ §iÒu    1.­Cho  Ðp  û   ph U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  îctiÕp ®    tôc b¸n  Öt thù  éc  ë  ÷u  µ   íc ë  éi thµnh  ã  Ön  Ých    bi   thu s h Nh n   n   c di t khu«n    viªn ®Êt  á  ¬n  nh h 500  2  µ    Ötthù ë  ¹ithµnh  ã  m v c¸c bi     ngo   c theo  Ön  ¹ng(trõc¸c hi tr       biÖtthù Thµnh  è  ã  Õ   ¹ch khaith¸c, ö  ông  µo  ôc  ch     ph c k ho      d s vm ®Ý kh¸chîp lý,      hiÖu  qu¶  ¬n)  h theo  ng  ®ó c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 61/CP  µy    ng 5 th¸ng 7    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v chØ   b¸n cho    i  îng  ang    c¸c ®è t ® ë thuª  hîp ph¸p.   Gi¸b¸n biÖtthù ® îctÝnh           nh sau: a)    µ  Öt thù  dông  Gi¸ nh bi   ¸p  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 61/CP  ngµy  th¸ng7  5    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph b)  Òn  ö  ông  t    ña  Öt thù    Ti s d ®Ê ë c bi   khib¸n  îc x¸c ®Þnh  ®   theo nguyªn  t¾c: ­  Çn   Ön  t  Ph di ®Ê trong  nh  ®Þ møc   t    Uû   ®Ê ë do  ban  ©n  ©n  µnh  nh d th phè quy  nh   Ýnh    ®Þ t gi¸theo quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   è  ®Þ s 61/CP  µy    ng 5 th¸ng7    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph ­ Ph Çn  Ön  Ých  t    ît®Þnh    di t ®Ê ë v   møc cßn  ¹ trong khu«n    Ýnh  l  i   viªnt theo  gi¸do  û     U ban  ©n  ©n  µnh  è  nh d th ph quy  nh   ®Þ theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 87/CP  ngµy  th¸ng8  17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §iÒu   Giao  û   2.­ U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh c¨n  vµo  cø  ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  µnh  è, cã  Õ   ¹ch,biÖn  ki c th c th ph   k ho   ph¸p  Ých  îp tæ  th h   chøc  thùc hiÖn  Öc      vi dichuyÓn    é  ang    c¸c h ® ë trong c¸c biÖtthù thuéc diÖn          kh«ng  b¸n ®Ó     khaith¸c, ö  ông  Ötthù cã  Öu     d s bi     hi qu¶  ¬n. h
  2. 2 §iÒu    û   3.­U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  Çn  chøc  ùc c tæ  th   hiÖn Quy Õt  nh  µy  ét  ®Þ n m c¸ch chÆt  Ïvµ  nh  ú  c¸o kÕt    ch   ®Þ k b¸o    qu¶  íi   v ban ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ  t  ,n Õu  ã  íng m ¾ c         ë v ®Ê ë   cv   b¸o c¸o Ban chØ  o  ®¹ Trung  ng      Õt. ¬ ®Ó gi¶i quy §iÒu    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  ý. 4.­Quy ®Þ n c hi l     t  k Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh, Trëng    ban ChØ   ®¹o Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ    µ  t  , Bé   ëng  é   ©y  ùng,Bé   ­   ë v ®Ê ë   tr Bx d   tr ëng  é  µichÝnh,Tæng  ôc  ëng  BT    c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh  µ  ñ  ëng    ¬  c § ch v Th tr c¸cc quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản