Quyết định 71/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định 71/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 71/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại bệnh viện Mắt, Bệnh viện Trẻ em và Trung tâm Da liễu do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 71/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H I PHÒNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 71/Q -UBND H i Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH B SUNG M C THU M T PH N VI N PHÍ KHÁM CH A B NH T I B NH VI N M T, B NH VI N TR EM VÀ TRUNG TÂM DA LI U U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H I PHÒNG Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và UBND; Căn c Pháp l nh Phí và L phí s 38/2001/PL- UBTVQH ngày 28/8/2001 c a U ban thư ng v Qu c h i; các Ngh nh c a Chính ph s 57/2002/N - CP ngày 03/6/2002 hư ng d n thi hành Pháp l nh Phí và L phí, s 24/2006/N -CP này 06/3/2006 v vi c s a i m t s i m c a Ngh nh s 57/2002/N -CP Căn c Ngh nh s 95/N - CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí; các Thông tư Liên t ch s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a Liên B Y t - Tài chính - lao ng Thương Binh và Xã h i - ban v t giá Chính ph v ch thu và s d ng m t ph n vi n phí y t ; s 03/2006/TTLT - BYT - BTC - BL TBXH ngày 26/01/2006 c a Liên B Y t - Tài chính - Lao ng thương binh và xã h i v vi c b sung thông tư Liên B s 14/TTLB hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí y t ; Căn c các Quy t nh c a UBND thành ph s 1186/Q -UBND ngày 29/6/2000; s 1452/2006/Q - UBND ngày 03/7/2006; s 1622/Q - UBND ngày 01/10/2008 v vi c Quy nh m c thu m t ph n vi n phí khám ch a b nh t i các cơ s khám ch a b nh công l p theo x p h ng ơn v s nghi p y t ; Căn c các Quy t nh c a UBND thành ph s 1937/Q - UBND ngày 30/8/2006 v vi c x p h ng II i v i Trung tâm Da li u; s 1667/Q - UBND ngày 09/10/2008 v vi c thành l p B nh vi n M t H i Phòng. Xét ngh c a B nh vi n M t H i Phòng t i công văn s 126/BVN ngày 24/11/2008; B nh vi n tr em t i công văn s 252/BVTE ngày 25/11/2008; Trung tâm Da li u t i công văn s 101/CV - DL ngày 12/11/2008 v vi c xin duy t b sung m c thu m t ph n vi n phí; Xét T trình s 1381/TTLS - YT-TC ngày 31/12/2008 c a Liên S y t - S Tài chính v vi c quy nh b sung m c thu m t ph n vi n phí cho b nh vi n m t, B nh vi n tr em và Trung tâm Da Li u. QUY T NNH: i u 1. Quy nh b sung m c thu m t ph n vi n phí khám ch a b nh theo phân tuy n k thu t t i B nh vi n M t, B nh vi n Tr em và Trung tâm Da li u, c th như sau:
  2. 1. B nh vi n Tr em H i Phòng: 03 m c thu ph u thu t, ch p Công ty Scanner có trong khung giá Thông tư s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TTB&XH (kèm theo danh m c chi ti t t i ph c l c 1). 2. Trung tâm Da li u: 41 m c th thu t, xét nghi m, khám b nh cho ngư i nư c ngoài có trong khung giá t i các Quy t nh s 1452/Q - UBND và s 1186/Q - UB dành cho b nh vi n h ng I (kèm theodanh m c chi ti t t i ph l c 1). 3. B nh vi n m t H i Phòng. - 06 m c thu ph u thu t, chuNn oán hình nh, khám b nh có trong khung giá nhưng chưa có tên c th trong Thông tư s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH (kèm theo danh m c chi ti t t i ph l c 1). - 08 m c thu ph u thu t, th thu t, chNn oán hình nh, khám b nh có trong khung giá Thông tư s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH và ã ư c ban hành cho B nh vi n h ng I (kèm theo danh m c chi ti t t i ph l c 2) i u 2. - M c giá thu trên t m th i áp d ng v i các i tư ng ngư i b nh, k c ngư i b nh có th b o hi m y t , c trong i u tr ngo i trú và n i trú. - Giao S Tài chính, S Y t hư ng d n, ki m tra, giám sát B nh vi n M t, B nh vi n tr em và Trung tâm Da li u th c hi n các kho n thu, chi t ngu n thu vi n phí theo m c giá quy nh t i i u 1 và theo úng quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND thành ph ; Giám c các S : Y t , tài chính, Giám c B o hi m xã h i thành ph ; Giám c kho b c Nhà nư c thành ph ; Giám c b nh vi n m t, b nh vi n Tr em và Trung tâm Da li u căn c Quy t nh thi hành. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Văn K PH L C 1: DANH M C M C THU PH U THU T, TH THU T, CH N OÁN HÌNH NH, XÉT NGHI M ÁP D NG CHO B NH VI N TR EM, B NH VI N M T,
  3. TRUNG TÂM DA LI U (Kèm theo quy t nh s 71/Q - UBND ngày 14/01/209 c a UBND thành ph ) K.giá TT 03 và TTLT M c thu duy t cho BV TT TT2 Tên d ch v BV TT S Tr - T i T i BV Tr Da TT thi u a M t em Li u I PH U THU T 1 1 Ph u thu t h tinh hoàn 300 1.800 1.600 15/24 Ph u thu t h tinh hoàn l c C2.7/2 2 2 300 1.800 1.600 ch m t bên II CH P X - QUANG C4.2.7/4 1 l n ch p Công ty Scanner 3 1 1.000 1.000 2 lát có d ng hình 3D 6 C1 VI. DA LI U 70 450 120 K thu t i u tr b t máu, 4 1 b t s c t ư ng kính 70 450 120 1cm/l n b ng laser CO2 K thu t i u tr s o lóm sau tr ng cá b ng các phương 5 2 70 450 120 pháp ph i h p d = 1cm b ng laser CO2, radio, hoá ch t 15/24 K thu t tái t o da m t b ng 6 3 C2.7/3 70 450 120 hoá ch t (TCA) K thu t chăm sóc da b nh lý 7 4 và thNm m (1l n) b ng v t 70 450 120 lý tr li u Ph u thu t b t sùi da d u 8 5 70 450 120 ư ng kính 1- 5cm 9 6 N o vét l áo viêm xương 15/24 70 450 120 K thu t i u tr h t cơm 10 7 C2.7/3 70 450 120 b ng laser CO2 K thu t i u tr h t cơm 11 8 ph ng ư ng kính 1-5cm 70 450 120 b ng laser CO2 K thu t i u tr h t cơm 12 9 ph ng ư ng kính 1-5cm 70 450 120 b ng laser CO2
  4. K.giá TT 03 và TTLT M c thu duy t cho BV TT TT2 Tên d ch v BV TT S Tr - T i T i BV Tr Da TT thi u a M t em Li u K thu t i u tr U tuy n m 13 10 hôi ư ng kính 1-5cm b ng 70 450 120 laser CO2 K thu t i u tr u m m lây 14 11 ư ng kính 1-5cm = laser 70 450 120 CO2 K thu t xoá xăm ư ng kính 15 12 70 450 120 1-5cm = laser CO2 15/24 K thu t b t sùi da u 16 13 ư ng kính 1-5cm = laser 70 450 120 C2.7/3 CO2 C t s o x u ư ng kính 1- 17 14 70 450 100 5cm C t b u tuy n bã ư ng kính 18 15 70 450 100 1-5cm 19 16 C t u vàng ( 1 t n thương) 70 450 100 Ph u thu t i u tr loét 20 17 15/24 70 100 gà, n o vét l áo N o vét l áo không viêm C2.7/3 21 18 70 100 xương CÁC TH THU T TI U C1 TH THU T 15/24 22 19 L t nh da m t 70 230 C2.7/3 XÉT NGHI M HUY T C3.1 H C - MI N DNCH Kháng th kháng nhân và 23 1 150 220 Anti - ds DNA XÉT NGHI M VI SINH 20/24 ChuNn oán herpes virus 24 2 HSV 1+2 lgM b ng k 20 100 120 thu t ELISA ChuNn oán herpes virus 25 3 HSV1+2 lgG b ng k thu t 21 100 120 ELISA
  5. K.giá TT 03 và TTLT M c thu duy t cho BV TT TT2 Tên d ch v BV TT S Tr - T i T i BV Tr Da TT thi u a M t em Li u ChNn oán Clammydia lg 26 4 24 130 140 G b ng k thu t ELISA ChNn oán Esteinbar Virus 27 5 b ng k thu t ELISA (EBV 25 140 150 - VCA Ig M) ChNn oán Esteinbar Virus 28 6 b ng k thu t ELISA (EBV 26 130 140 - VCA Ig G) ChNn oán Esteinbar Virus 29 7 b ng k thu t ELISA (EA - 27 140 160 VCA Ig G) ChNn oán Esteinbar Virus 30 8 b ng k thu t ELISA (EV - 28 130 160 NA1 Ig G) ChNn oán Mycoplasma 31 9 Pneumoniae IgM b ng k 29 150 130 thu t ELISA ChNn oán Mycoplasma 32 10 Pneumoniae Ig G b ng k 30 150 190 thu t ELISA ChNn oán Rubella IgM 33 11 31 120 110 b ng k thu t ELISA ChNn oán Rubella IgG 34 12 32 170 90 b ng k thu t ELISA ChNn oán RSV (Respirator Syncytial 35 13 33 100 110 Virus) b ng k thu t ELISA ChNn oán aspegillus b ng 36 14 34 70 80 k thu t ELISA ChNn oán giang mai b ng 37 15 40 20 30 k thu t ELISA ChNn oán anti HAV - IgM 38 16 41 60 80 b ng k thu t ELISA ChuNn oán Anti HAV - 39 17 42 50 75 total b ng k thu t ELISA C3.3 Xét nghi m phân 21/24
  6. K.giá TT 03 và TTLT M c thu duy t cho BV TT TT2 Tên d ch v BV TT S Tr - T i T i BV Tr Da TT thi u a M t em Li u Nuôi c y phân l p vi khuNn gây b nh b ng b AP1 và 40 18 2 35 90 90 làm kháng sinh v i 12- 18 lo i khoanh gi y Xét nghi m gi i ph u b nh C3.5 21/24 lý 41 19 Sinh thi t, nhu m HE 1 25 70 60 42 20 Sinh thi t, nhu m PAS 2 25 70 60 Khám b nh m t l n cho D ngư i nư c ngoài 43 1 Khám chuyên khoa 140 44 2 Khám h i chNn 210 45 I Ph u Thu t Ph u thu t thu tinh th 15/24 ngoài bao ph i h p c t bè 46 1 300 1800 1.100 c ng m c + t thu tinh C2.7/2 th nhân t o 1 m t Ph u thu t qu m mi ngư i 15/24 47 2 150 800 350 l n ( 1 m t) 48 3 Ph u thu t qu m (2 m t) C2.7/4 150 800 400 II D ch v khác Theo 49 1 Th kính thư ng m c 25 40 10 tương 50 2 Siêu âm B chNn oán (1 m t) ương o 25 40 30 Khám võng m c tr sinh non th l c 51 3 khách 25 40 30 (máy soi gián ti p) PH L C 2: DANHM C M C THU PH U THU T, TH THU T, CH N OÁN HÌNH NH, XÉT NGHI M ÁP D NG CHO B NH VI N M T (Kèm theo Quy t nh s 71/Q - UBND ngày 14/01/2009 c a UBND TP) D ch v tương ương ã duy t M c thu TT TT2 TÊN TH THU T cho B nh vi n h ng I (Q s duy t 1452/Q - UBND) cho BV m t
  7. M c ã Trang Th t duy t C2.3 M T 52 1 Nghi m pháp phát hi n Glôcôm 21 2 35 35 53 2 i n châm 21 3 30 30 54 3 S c giác 22 4 20 20 55 4 i n võng m c 22 5 30 30 56 5 o th l c khách quan 22 7 35 35 Múc n i nhãn (Có n ho c 57 6 22 12 360 360 không n) 58 7 Kho t b nhãn c u 22 13 360 360 59 8 t lông xiêu 22 16 10 10 60 9 Ph u thu t bNm sinh (1 m t) 22 17 425 425 61 10 Ph u thu t bNm sinh (2 m t) 22 18 500 500 62 11 Ph u thu t Epicanthus (1 m t) 22 19 450 450 Ph u thu t i u tr võng m c tr 63 12 22 20 450 450 non (2 m t) 64 13 R ch giác m c nan hoa (1 m t) 22 21 230 230 65 14 R ch giác m c nan hoa (2 m t) 22 22 290 290 66 15 Ph u thu t m t có Faden (1 m t) 22 23 360 360 67 16 Ph u thu t t o mí ( 1 m t) 22 24 450 450 68 17 Ph u thu t t o mí (2 m t) 23 25 630 630 Ph u thu t t IOL l n 2 (1 m t, 69 18 chưa bao g m thu tinh th nhân 23 31 900 900 t o) 70 19 Ph u thu t c t bao sau 23 32 230 230 Ph u thu t thu tinh th ngoài 71 20 bao (1 m t, chưa bao g m ng 23 33 540 540 silicon) 72 21 Rách góc ti n phòng 23 34 360 360 73 22 Ph u thu t c t thu tinh th 23 35 450 450 74 23 Ph u thu t c t màng ng t 23 36 250 250 Ph u thu t t ng Silicon ti n 75 24 23 37 720 720 phòng
  8. D ch v tương ương ã duy t cho B nh vi n h ng I (Q s M c thu 1452/Q - UBND) duy t TT TT2 TÊN TH THU T cho BV M c ã m t Trang Th t duy t 76 25 Ph u thu t u mi không vá da 23 38 400 400 77 26 Ph u thu t u t ch c h c m t 23 40 540 540 78 27 Ph u thu t u k t m c nông 23 41 270 270 Ph u thu t t o cùng l pm t 79 28 23 42 360 360 gi Ph u thu t ph k t m c l p m t 80 29 24 43 320 320 gi 81 30 Ph u thu t vá da i u tr l t mi 24 44 320 320 82 31 L y d t t ti n phòng 24 46 360 360 83 32 L yd v th cm t 24 47 450 450 84 33 Khâu giác m c ơn thu n 24 49 200 200 85 34 Khâu c ng m c ơn thu n 24 50 240 240 86 35 Khâu cùng giác m c ph c t p 24 51 540 540 87 36 Khâu giác m c ph c t p 24 52 360 360 88 37 Khâu c ng m c ph c t p 24 53 360 360 89 38 M ti n phòng r a máu/m 24 54 360 360 90 39 Khâu ph c h i b mi 24 55 270 270 Khâu v t thương ph n m m, t n 91 40 24 56 540 540 thương vùng m t 92 41 Chích m h c m t 24 57 210 210 93 42 Khâu da mi k t m c b rách 24 58 270 270 94 43 C t b túi l 24 59 450 450 95 44 C t m ng ơn thu n 24 60 410 410 96 45 C t m ng áp Mytomycin 24 61 430 430 97 46 g t giác m c 24 62 390 390 N i thông l mũi ( 1 m t, chưa 98 47 24 63 630 630 bao g m ng silicon) 99 48 Khâu cò mi 25 64 170 170 100 49 Ph k t m c 25 65 320 320 101 50 C t u k t m c không vá 25 66 230 230
  9. D ch v tương ương ã duy t cho B nh vi n h ng I (Q s M c thu 1452/Q - UBND) duy t TT TT2 TÊN TH THU T cho BV M c ã m t Trang Th t duy t Ghép màng i i u tr loét giác 102 51 25 67 630 630 m c M ng tái phát ph c t p có ghép 103 52 25 68 540 540 màng i k t m c Ghép màng i i u tr dính mi 104 53 c u/loét giác m c lâu li n/th ng 25 69 680 680 giác m c Quang ông th mi i u tr 105 54 25 71 90 90 Glôcôm 106 55 T o hình vùng bè b ng laser 25 72 140 140 C t m ng m t chu biên b ng 107 56 25 73 140 140 laser 108 57 M bao sau b ng laser 25 74 140 140 Ch c tháo d ch dư i h c m c, 109 58 25 75 360 360 bơm hoi ti n phòng 110 59 C t bè áp MMc ho c áp 5FU 25 76 450 450 111 60 tháo u Silicon ph u thu t 25 78 306 306 112 61 i n ông th mi 26 79 180 180 113 62 Siêu âm i u tr (1ngày) 26 80 13 13 114 63 Siêu âm chNn oán (1 m t) 26 81 18 18 115 64 i n rung m t quang ng 26 82 35 35 Sinh thi t u, t bào h c, d ch t 116 65 26 83 40 40 ch c 117 66 L y huy t thanh óng máu 26 84 27 27 118 67 C t ch giác m c 26 85 15 15 Li u pháp i u tr viêm k t m c 119 68 26 86 15 15 mùa xuân (áp tia B) C t u bì k t giác m c có ho c 120 69 26 87 450 450 không ghép k t m c 121 70 Tách dính mi c u ghép k t m c 26 88 680 680 122 71 Ph u thu t h p khe mi 26 89 203 203 123 72 Ph u thu t tháo cò mi 26 90 40 40
  10. D ch v tương ương ã duy t cho B nh vi n h ng I (Q s M c thu 1452/Q - UBND) duy t TT TT2 TÊN TH THU T cho BV M c ã m t Trang Th t duy t 124 73 U h t, u gai k t m c (C t b u) 26 91 60 60 125 74 U b ch m ch k t m c 26 92 30 30 Ph u thu t i u tr t t khúc x 126 75 26 92 3.150 3.150 b ng Laser excimer (1 m t) Ghép giác m c (1 m t, chưa bao 127 76 g m giác m c, thu tinh th nhân 26 95 1.800 1.800 t o) Ph u thu t c t m ng m t chu 128 77 27 97 230 230 biên C4.2 CHI U, CH P X QUANG Ch p Angioraphy áy m t (chưa 129 1 65 7 160 160 bao g m thu c) C4.2 K THU T KHÁC 130 1 Telemedicines 67 1 1.350 1.350 D DNCH V KHÁC M c2 131 1 Khám b nh theo yêu c u 2355/Q 2 30 30 - UBND
Đồng bộ tài khoản