Quyết định 722/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
106
lượt xem
7
download

Quyết định 722/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 722/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 722/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. Q uyÕt ®Þnh cña Bé Trëng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi Sè 722/2000/Q§-BL§TBXH ngµy 2 th¸ng 08 n¨m 2000 VÒ viÖc bæ sung, söa ®æi danh môc trang bÞ ph ¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho ng êi lao ®éng lµm nghÒ, c«ng viÖc cã yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 07/12/1993 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; - C¨n cø vµo §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20/01/1995 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 10/1998/TT- BL§TBXH ngµy 28/5/1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n; XÐt ®Ò nghÞ cña ¤ng Vô trëng Vô B¶o hé lao ®éng, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Söa ®æi mét sè môc trong Danh môc trang bÞ ph ¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho ngêi lao ®éng lµm nghÒ, c«ng viÖc cã yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i ®· ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 955/1998/Q§ - BL§TBXH ngµy 22/9/1998 (Phô lôc kÌm theo). §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy kÝ ban hµnh.
  2. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô Lôc Söa ®æi mét sè môc trong danh môc trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho ngêi lµm nghÒ, c«ng viÖc cã yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i (Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 722/2000/Q§ - BL§TBXH ngµy 02/8 /2000) IV - Khai kho¸ng Sè Tªn nghÒ, c«ng viÖc Tªn trang bÞ Ghi chó TT IV.2- Khai th¸c lé thiªn vµ nh÷ng viÖc lµm trªn tÇng (1) 28. - VËn hµnh b¨ng t¶i, kiÓm - QuÇn ¸o v¶i; Thay b»ng mò (1) tra lo¹i th¶i ®¸ vµ c¸c t¹p - Mò v¶i ; hoÆc nãn chèng m- chÊt trªn b¨ng chuyÒn, - G¨ng tay cao su; a n¾ng cho ngêi trªn toa xe vµ ë kho b·i - G¨ng tay v¶i b¹t; lµm viÖc ngoµi trêi; - GiÇy v¶i b¹t thÊp cæ; (2) Trang bÞ cho ng- chøa. - KhÈu trang; êi lµm viÖc ngoµi - Kh¨n choµng chèng trêi. bôi, n¾ng, nãng; - ¸o ®i ma(2); - Xµ phßng. IX- LuyÖn kim - §óc Sè Tªn nghÒ, c«ng viÖc Tªn trang bÞ Ghi chó TT IX.1- LuyÖn cèc (1) 1. - VËn hµnh, ®øng m¸y - QuÇn ¸o v¶i; Trang bÞ cho ngêi nghiÒn, sµng, b¨ng t¶i - Mò v¶i hoÆc mò v¶i khi lµm viÖc ph¶i cung cÊp nguyªn nhiªn b¹t trïm vai hoÆc mò tiÕp xóc víi bïn níc. liÖu cho lß luyÖn. chèng chÊn th¬ng sä n·o; - KhÈu trang; - G¨ng tay v¶i b¹t; - GiÇy v¶i b¹t thÊp cæ; - ñng cao su(1); - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th- ¬ng c¬ häc; - Kh¨n mÆt b«ng; - Xµ phßng. 2. - L¸i xe rãt than, tèng, - QuÇn ¸o v¶i b¹t; chÆn, ®Ëp cèc; VËn hµnh -Mò v¶i hoÆc mò v¶i b¹t b¨ng t¶i than cèc; trïm vai hoÆc mò chèng
  3. 3 - KÜ thuËt lß cèc: KiÓm chÊn th¬ng sä n·o; nhiÖt, ®iÒu nhiÖt lß cèc... - KhÈu trang; - G¨ng tay v¶i b¹t; - GiÇy da thÊp cæ; - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th¬ng c¬ häc hoÆc kÝnh mµu chèng bøc x¹; - Kh¨n mÆt b«ng; - ¸o ma v¶i b¹t ng¾n; - Xµ phßng. 3. - VËn hµnh c¸c thiÕt bÞ - QuÇn ¸o v¶i b¹t; cèc ho¸. - Mò v¶i hoÆc mò v¶i b¹t trïm vai hoÆc mò chèng chÊn th¬ng sä n·o; - KhÈu trang; - G¨ng tay v¶i b¹t; - GiÇy v¶i b¹t hoÆc giÇy da thÊp cæ; - Kh¨n mÆt b«ng; - Xµ phßng. IX.2- LuyÖn - §óc - C¸n kim lo¹i (1) 4. - VËn hµnh m¸y, thiÕt bÞ - QuÇn ¸o v¶i; Trang bÞ cho ng- ®Ëp, nghiÒn, sµng, trén, - Mò v¶i b¹t trïm vai êi khi lµm viÖc ph¶i tuyÓn röa nguyªn liÖu; hoÆc mò chèng chÊn tiÕp xóc víi bïn níc. - C©n nguyªn nhiªn liÖu; th¬ng sä n·o; - L¸i vµ ®iÒu khiÓn c¸c lo¹i - KhÈu trang; m¸y, thiÕt bÞ n¹p hoÆc dì - G¨ng tay v¶i b¹t; liÖu cho lß (cÇu trôc n¹p - GiÇy v¶i b¹t thÊp cæ; - ñng cao su(1); liÖu, dì liÖu...). - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th- ¬ng c¬ häc; - Kh¨n mÆt b«ng; - Xµ phßng. (1) 5. - Lµm s¹ch vËt ®óc. - QuÇn ¸o v¶i; Trang bÞ chung - Mò v¶i hoÆc mò chèng ®Ó dïng khi cÇn chÊn th¬ng sä n·o; thiÕt. - KhÈu trang; - G¨ng tay v¶i b¹t; - GiÇy v¶i b¹t thÊp cæ; - ñng cao su(1); - Kh¨n mÆt b«ng; - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th- ¬ng c¬ häc; - Xµ phßng. 6. - Coi níc, giã nãng. - QuÇn ¸o v¶i; - Mò v¶i hoÆc mò v¶i
  4. 4 b¹t trïm vai hoÆc mò chèng chÊn th¬ng sä n·o; - KhÈu trang; - G¨ng tay v¶i b¹t; - GiÇy v¶i b¹t thÊp cæ; - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th- ¬ng c¬ häc; - Kh¨n mÆt b«ng; - Xµ phßng. 7. - §øng m¸y thiªu kÕt, b¨ng - QuÇn ¸o v¶i b¹t; chuyÒn nãng. - Mò v¶i b¹t trïm vai hoÆc mò chèng chÊn th¬ng sä n·o; - KhÈu trang; - Kh¨n mÆt b«ng; - KÝnh mµu chèng bøc x¹; - G¨ng tay v¶i b¹t hoÆc g¨ng tay da; - GiÇy da cao cæ; - Xµ phßng. 8. - VËn hµnh t¹i trung t©m: - QuÇn ¸o v¶i; vËn hµnh lß ®iÖn, lß cao - GiÇy v¶i b¹t thÊp cæ; ®Ó nung luyÖn, nÊu - Mò v¶i hoÆc mò ch¶y quÆng, kim lo¹i chèng chèng th¬ng sä hoÆc hîp kim; n·o; -VËn hµnh m¸y ®óc. - G¨ng tay v¶i b¹t; - KhÈu trang; - Xµ phßng. 11. - ChuÈn bÞ ph«i liÖu ®óc; - QuÇn ¸o v¶i; - Ph¸ khu«n ®óc; - Mò v¶i hoÆc mò chèng chÊn th¬ng sä n·o; - KhÈu trang; - G¨ng tay v¶i b¹t; - GiÇy v¶i b¹t cao cæ chèng tr¬n trît; - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th- ¬ng c¬ häc; - Xµ phßng. (1) 12. - SÊy thïng rãt kim lo¹i; - QuÇn ¸o v¶i b¹t; Trang bÞ chung - § a nguyªn liÖu, phô gia - Mò v¶i b¹t trïm vai ®Ó dïng khi cÇn v µo lß; hoÆc mò chèng chÊn thiÕt. - NÊu, rãt kim lo¹i láng th¬ng sä n·o; v µo khu«n ®óc; c¾t ph«i; - KhÈu trang; - §øng ®iÒu khiÓn, thao - KÝnh tr¾ng chèng bôi t ¸c c¸c dßng s¶n phÈm hoÆc chèng chÊn th- k im lo¹i nãng. ¬ng c¬ häc hoÆc kÝnh
  5. 5 mµu chèng bøc x¹; - G¨ng tay v¶i b¹t hoÆc g¨ng tay da; - YÕm v¶i b¹t; - GhÖt v¶i b¹t; - GiÇy da cao cæ; - Kh¨n mÆt b«ng; - §Öm vai v¶i b¹t(1); - Xµ phßng. (1) 14. - VËn hµnh hoÆc ®øng - QuÇn ¸o v¶i b¹t; L¸i m¸y cã thÓ (1) m¸y, thiÕt bÞ c¸n thái, c¸n - GiÇy da cao cæ ; thay b»ng giÇy v¶i th«, c¸n tinh, ca c¾t kim - Mò v¶i b¹t trïm vai b¹t thÊp cæ. lo¹i nãng... hoÆc mò chèng chÊn -L¸i m¸y, thiÕt bÞ phôc vô th¬ng sä n·o; chÝnh cho c¸n: m¸y c¸n, c- - G¨ng tay v¶i b¹t hoÆc a, c¾t... g¨ng tay da; - KhÈu trang; - KÝnh mµu chèng bøc x¹; - Nót tai chèng ån; - Kh¨n mÆt b«ng; - Xµ phßng. 15. - C¸n kim lo¹i b»ng ph¬ng - QuÇn ¸o v¶i b¹t; ph¸p thñ c«ng - GiÇy da cao cæ; - Mò v¶i b¹t trïm vai hoÆc mò chèng chÊn th¬ng sä n·o; - G¨ng tay v¶i b¹t; - KhÈu trang; - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th- ¬ng c¬ häc; - Kh¨n mÆt b«ng - Xµ phßng. 16. -Hoµn thiÖn s¶n phÈm. - QuÇn ¸o v¶i; - Mò v¶i hoÆc mò chèng chÊn th¬ng sä n·o; - G¨ng tay v¶i b¹t; - GiÇy v¶i b¹t hoÆc giÇy da thÊp cæ; - KhÈu trang; - Xµ phßng. (1) 17. -LÊy mÉu, kiÓm ®Þnh (gia - QuÇn ¸o v¶i b¹t; Trang bÞ ®Ó sö c«ng) mÉu. - Mò v¶i hoÆc mò chèng dông khi lÊy mÉu. (2) chÊn th¬ng sä n·o; Trang bÞ ®Ó sö - G¨ng tay v¶i b¹t; dông khi kiÓm ®Þnh - GiÇy v¶i b¹t hoÆc mÉu. giÇy da cao cæ; - KÝnh mµu chèng bøc x¹(1); - KÝnh tr¾ng chèng bôi
  6. 6 hoÆc chèng chÊn th- ¬ng c¬ häc(2); - KhÈu trang; - Xµ phßng. 18 - Xö lÝ, th¶i ®æ xØ r¸c. - QuÇn ¸o v¶i b¹t; - Mò v¶i b¹t trïm vai hoÆc mò chèng chÊn th¬ng sä n·o; - G¨ng tay v¶i b¹t; - GiÇy da cao cæ; - KhÈu trang; - KÝnh mµu chèng bøc x¹; - ¸o ma v¶i b¹t ng¾n; - Kh¨n mÆt b«ng; - Xµ phßng. X- C¬ khÝ Sè Tªn nghÒ, c«ng viÖc Tªn trang bÞ Ghi chó TT X.1- Gia c«ng kim lo¹i (1) 5 - Gia c«ng, hµn c¾t kim - QuÇn ¸o v¶i b¹t; Trang bÞ chung lo¹i b»ng ®iÖn (hµn ®iÖn). - Mò v¶i hoÆc mò chèng ®Ó dïng khi cÇn chÊn th¬ng sä n·o; thiÕt. - G¨ng tay v¶i b¹t hoÆc g¨ng tay da; - GiÇy da cao cæ; - GhÖt v¶i b¹t; - MÆt n¹ hµn; - D©y an toµn(1); - KhÈu trang; - Kh¨n mÆt b«ng; - Xµ phßng. (1) 6 - Gia c«ng hµn c¾t kim lo¹i - QuÇn ¸o v¶i b¹t; Trang bÞ chung b»ng h¬i kÜ thuËt (hµn - Mò v¶i hoÆc mò chèng ®Ó dïng khi cÇn h¬i): chÊn th¬ng sä n·o; thiÕt. + Hµn ®ång (hµn nãng - G¨ng tay v¶i b¹t hoÆc ch¶y); g¨ng tay da; + Hµn nh«m, cr«m. - GiÇy da cao cæ; - GhÖt v¶i b¹t; - KÝnh hµn h¬i; - KhÈu trang; - Kh¨n mÆt b«ng; - D©y an toµn(1); - Xµ phßng.
  7. 7 XI - Trång trät - ch¨n nu«i - Thó y Sè Tªn nghÒ, c«ng viÖc Tªn trang bÞ Ghi chó TT XI.1 - Trång - Thu ho¹ch c©y l¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp 1. - Trång, ch¨m sãc c©y l- - QuÇn ¸o v¶i; ¬ng thùc, thùc phÈm, c©y - Mò hoÆc nãn chèng c«ng nghiÖp (trõ mét sè ma n¾ng; c©y ®· ®îc nªu chøc - G¨ng tay v¶i b¹t danh cô thÓ). - GiÇy v¶i b¹t thÊp cæ; - ñng cao su; - Xµ phßng; XVII - S¶n xuÊt ho¸ chÊt Sè Tªn nghÒ, c«ng viÖc Tªn trang bÞ Ghi chó TT XVII.6- H¬i kü thuËt - Que hµn - §Êt ®Ìn 77. - Röa chai, kiÓm tra chai, - QuÇn ¸o v¶i; ®¸nh rØ chai «xy; - Mò v¶i hoÆc mò chèng - VËn hµnh lß ®iÖn cùc chÊn th¬ng sä n·o; s¶n xuÊt ®Êt ®Ìn, chng - G¨ng tay v¶i b¹t; dÇu cèc; - GiÇy v¶i b¹t cao cæ - NghiÒn, sµng, sÊy, trén chèng tr¬n trît; chÊt bäc que hµn. - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th¬ng c¬ häc hoÆc kÝnh mµu chèng bøc x¹; - KhÈu trang; - Kh¨n mÆt b«ng; - Xµ phßng. 78. - VËn hµnh lß luyÖn ®Êt - QuÇn ¸o v¶i; ®Ìn; - Mò v¶i hoÆc mò chèng - Hµn ®iÖn cùc lß luyÖn chÊn th¬ng sä n·o; ®Êt ®Ìn. - G¨ng tay v¶i b¹t hoÆc g¨ng tay da; - GiÇy da cao cæ; - KhÈu trang; - KÝnh mµu chèng bøc x¹; - Kh¨n mÆt b«ng; - Xµ phßng. 79. - Xay ®Êt ®Ìn, ®Ëp ®Êt - QuÇn ¸o v¶i; ®Ìn, nghiÒn sµng than, - Mò v¶i; v«i. - G¨ng tay v¶i b¹t; - GiÇy v¶i b¹t cao cæ; - Kh¨n choµng chèng bôi, nãng, n¾ng; - KhÈu trang;
  8. 8 - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th- ¬ng c¬ häc; - Xµ phßng. 80. - §ãng thïng ®Êt ®Ìn. - QuÇn ¸o v¶i; - Mò v¶i; - G¨ng tay v¶i b¹t; - GiÇy v¶i b¹t thÊp cæ; - KhÈu trang; - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th- ¬ng c¬ häc; - Kh¨n mÆt b«ng; - Xµ phßng. (1) 81. - Vµo liÖu lß luyÖn ®Êt - QuÇn ¸o v¶i; Trang bÞ chung ®Ìn. - Mò v¶i; ®Ó dïng khi cÇn - G¨ng tay v¶i b¹t; thiÕt. - GiÇy v¶i b¹t cao cæ; - KhÈu trang; - KÝnh tr¾ng chèng bôi hoÆc chèng chÊn th- ¬ng c¬ häc; - ¸o ma v¶i b¹t ng¾n(1); - Xµ phßng. 83. - S¶n xuÊt vá thïng ®Êt - QuÇn ¸o v¶i; ®Ìn, dËp n¾p, cuén t«n; - Mò v¶i hoÆc mò - KÐo s¾t ®¸nh rØ que chèng chÊn th¬ng sä hµn, c¾t lâi que hµn; n·o; - Trén ít, Ðp b¸nh chÊt bäc - G¨ng tay v¶i b¹t; que hµn; - GiÇy v¶i b¹t thÊp cæ; - VËn hµnh m¸y Ðp que - KhÈu trang; hµn; - Xµ phßng. - §iÒu chÕ Axªtylen.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản