Quyết định 725/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 725/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 725/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quy định tạm thời một số biện pháp phòng ngừa và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 725/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  L a o  ® é n g  ­  h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi  B tr T s è  725/1999/Q§­B L § T B X H  n g µ y   30 th¸ng 6 n¨ m   1999 V Ò  vi Ö c  b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  q u y  ® Þ n h  t¹ m th êi m é t s è  bi Ö n  p h¸p p h ß n g  n g õ a    v µ  x ö  lý c¸c vi p h ¹ m  trong l Ü nh v ù c  ® a lao ® é n g  ® i lµ m  vi Ö c    íc n g o µ i ën B é  tr ng B é  Lao ® é n g  ­  h ¬ ng  ë T binh  µ X∙ h éi v C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 96/CP  µy  ng 7/12/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Lao   ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi;   X∙  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 07/CP  µy  ng 20/01/1999  ña  Ýnh   ñ  c Ch ph quy  ®Þnh    Õtm ét  è  iÒu  ña  é   ËtLao  ng  Ò   a  êilao ®éng  Öt  chiti   s® c B lu   ®é v ® ng     Vi Nam   i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµi; ® l vi c th   ë n   Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c «ng  ôc  ëng  ôc  C tr C Qu¶n  ýlao®éng  íi ícngoµi, l    v   n Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   ch quy  nh   ®Þ t¹m  êim ét  è  Ön  th   s bi ph¸p phßng  õa  µ  ö  ýc¸cviph¹m    ng v x l       trong lÜnh  ùc ® a    v  lao®éng  µ    v chuyªn gia®i  µm  Öc    ícngoµi.     l vi ë n   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u  3: C¸c  «ng tr¸nh v¨n    phßng  é,  ôc  ëng  ôc  BC tr C Qu¶n  ý lao l    ®éng  íiníc ngoµi,Thñ   ëng  v      tr c¸c  n   Þ   éc  é,  ®¬ v thu B Gi¸m  c  ®è c¸c doanh  nghiÖp  a    ng  µ  ® lao ®é v chuyªn gia ®i  µm  Öc  ã  êih¹n    ícngoµichÞu      l vi c th   ën     tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Bé Lao ® é n g­T h ¬ ng binh  µ X∙  v C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt na m h éi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Q uy   Õ ch Q u y   Þ n h  t¹ m  êi Ò   é t s è  bi Ö n  p h¸p p h ß n g  n g õ a ® th  v m v µ   ö  lý c¸c  x vi p h ¹ m  trong l Ü nh v ù c ® a lao ® é n g   v µ   h u yªn gia  i  µ m   Ö c ë  n íc n g o µ i c ®l vi (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 725/1999/Q§­BL§TBXH   ngµy  th¸ng6  30    n¨m 1999  ña  é  ëng  é    ng­ Th¬ng  c B tr B lao®é   binh vµ    éi)   X∙ h Nh»m     êng  t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ý, l  b¶o  ¶m   îÝch  îp ph¸p  ña  êilao ® l i h  c ng     ®éng, cña    Doanh  nghiÖp  a    ng  i  µm  Öc    ícngoµi(sau  y   äi ® lao ®é ® l vi ë n     ®© g   lµ Doanh    nghiÖp  µ  ña  êi lao ®éng)  v c ng     b¶o  ¶m   tÝn  ña    ng  Öt ® uy  c lao ®é Vi   Nam     Þ  êng  èc  Õ.Sau    trªnth tr qu t   khitham  kh¶o    Õn  ña    é, Ngµnh  ªn ý ki c c¸cB   li   quan Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  Öt Nam,  é   ®é Vi   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      X∙ héi ban  µnh    h Quy  Õ   ch quy  nh  ¹m  êim ét  è  Ön  ®Þ t th   s bi ph¸p  phßng  õa  µ  ng v xö  ýc¸c viph¹m  l      trong lÜnh  ùc  a    ng  µ    v ® lao ®é v chuyªn    i  µm  Öc  ã  gia ® l vi c thêih¹n ë  ícngoµinh     n     sau: C h ¬ n g  I T u y Ó n  c h ä n, § µ o  t¹o gi¸o d ô c, Q u ¶ n  l ý lao ® é n g  v µ  c h Õ  ® é  t µi h Ý n h                c §i Ò u 1: C«ng    Ón  än  µ  o  ¹o,gi¸o dôc  nh  íng    t¸ctuy ch v ®µ t     ®Þ h cho ngêi lao  ng,  Ó   lao  ng  µm  Öc    íc ngoµi theo  ×nh    ®é (k c¶  ®é l vi ë n     h thøc    tu nghiÖp sinh)vµ    chuyªn giatr ckhi®i:     í    1­ KhituyÓn  än,Doanh     ch   nghiÖp  ph¶ic«ng    khaivÒ   è îng,tiªuchuÈn,   sl       gií  Ýnh, tuæi  i, thêigian  Ón, c«ng  Öc  µ   êi lao  ng  Ï ®¶m   it   ®ê     tuy   vi m ng   ®é s  nhiÖ m,  ¬i lµm  Öc, thêih¹n  îp  ng,  iÒu  Ön  µm  Öc  µ  n  vi     h ®å ® ki l vi v sinh  ¹t, ho   tiÒn ¬ng, b¶o  Ó m   tÕ, b¶o  Ó m     éi vµ  Üa  ô  ña  êi lao ®éng. l   hi y    hi x∙ h   ngh v c ng       Doanh  nghiÖp  ùc  Ön  Ón  än  ùc tiÕp  ng  è îng,chÊt îng    th hi tuy ch tr   ®ó sl   l lao ®éng, cã     tc¸ch ®¹o  øc  µ    ® v søc  Îtèttheo  îp ®ång  kho     h  cung  øng    ng  ∙  lao®é ® ký  Õt. k 2­ Doanh  nghiÖp  èi hîp  íitæ  ph   v   chøc  Õp  Ën    chøc  o  ¹o, ti nh ®Ó tæ  ®µ t   gi¸odôc  nh  íng theo ch¬ng  ×nh thèng  Êt do  ôc    ®Þ h    tr   nh   C Qu¶n  ýlao ®éng  íi l    v  níc ngoµithuéc  é       B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héiquy  nh  Ò   éidung  v X∙    ®Þ v n  vµ  êigian (ÝtnhÊt m ét  th        th¸ng),  riªngchuyªn gia,tæ        chøc  o  ¹otheo ch¬ng  ®µ t     tr×nh quy  nh  ña  é   ñ    ®Þ c B ch qu¶n.Qu¸  ×nh ®µo  ¹o,gi¸odôc  nh  íng ®èi   tr   t    ®Þ h   víi êilao ®éng  µ   ng     v chuyªn gia ph¶i® îctæ         chøc  chÆt  Ï;kÕt  óc kho¸häc  ch   th     ph¶itæ    chøc  Óm    ¸nh    Õt  ki tra® gi¸k qu¶  äc  Ëp  µ    h t v ý thøc chÊp  µnh  éiquy    h n  cña  äc  h viªn.Kh«ng  îc ® a  êi lao ®éng  i  µm  Öc    íc ngoµi khicha    ®   ng     ® l vi ë n      ®µo  ¹o,   ôc  nh  íng hoÆc   äc  t  gi¸od ®Þ h  h kh«ng  tkÕt  ®¹   qu¶.
 3. 3 §i Ò u    2: Doanh  nghiÖp  ph¶iký  îp ®ång  i  µm  Öc  ã  êih¹n    ­  h  ® l vi c th   ë n íc ngoµi víingêi lao ®éng          (theo  É u   è  kÌm  m s 1  theo Quy  Õ   µy),®èi  íi ch n   v  chuyªn giatheo m É u        quy  nh  ña  é  ñ  ®Þ c B ch qu¶n,trong ®ã     â tr¸chnhiÖ m       ghir     cña Doanh  nghiÖp,cña  êilao®éng  µ    ng     v chuyªn giatrong viÖc  ùc hiÖn  îp      th   h  ®ång  ∙  ý  µ  ® k v tr¸chnhiÖm   åi th ng  Öth¹ikhim ét    b   ê thi       trong hai bªn    ¹m     viph hîp ®ång.   §i Ò u    Õ     µichÝnh: 3: Ch ®é t   Doanh nghiÖp  ph¶i c«ng    khai trªnb¸o  µ  ¹     v ti v¨n phßng Doanh  nghiÖp  c¸c kho¶n  Òn ngêilao ®éng  µ    ti      v chuyªn gia ph¶inép;thùc hiÖn    ùctiÕp           thu tr   tõ  êi lao  ng  µ  ng   ®é v chuyªn    gia,kh«ng  thu qua  chøc  tæ  kinh  Õ, c¸  ©n  t   nh trunggian.   §i Ò u    4: C«ng    t¸cqu¶n  ýlao®éng    ícngoµi: l    ën   1­ Doanh    nghiÖp  ph¶iphèihîp chÆt  Ïvíitæ       ch     chøc  Õp nhËn  êilao ti   ng     ®éng trong  Öc  vi qu¶n  ý,gi¸o dôc  êi lao ®éng,  ö  ý nh÷ng  l    ng     x l  ph¸tsinh  Ò     v quan  Ö     ng    ícngoµi. h lao®é ë n   2­ N Õ u   ã  è îng tõ 500    ng    c s l    lao ®é hoÆc   íi500    ng  ng    a   d  lao ®é nh ë ®Þ bµn  íi, m  phøc  ¹pth× Doanh  t    nghiÖp ph¶icö    é    c¸n b qu¶n  ýlao®éng. l    3­ C¸n  é    b Doanh  nghiÖp  i  ® qu¶n  ýlao ®éng    ícngoµiph¶icã  È m   l    ën       ph chÊt®¹o  øc  èt, ã  ×nh ®é     ® t   tr   chuyªn m«n  µ  ¹ing÷  ¸p  c   v ngo   ® øng  Ö m  ô  ­ nhi v® îc giao  µ  ã    v c tr¸chnhiÖm:    theo  âi,gi¸m    Öc  ùc hiÖn  îp  ng  ∙  ý; d  s¸tvi th   h ®å ®k  xö  ýtranh chÊp    ng  µ  ÷ng  Ên      l    lao ®é v nh v ®Ò ph¸tsinh li     ªnquan  n   êilao ®Õ ng     ®éng  cho  n     µn  µnh  îp ®ång  µ  a  êilao ®éng  µ  ®Õ khiho th h  v ® ng     v chuyªn gia    vÒ   íc. n 4­ Doanh    nghiÖp  ph¶ith«ng  c¸n bé  îccö  i    b¸o    ®   ® qu¶n  ýcho  ôc  l  C Qu¶n  lýlao ®éng  íingêi níc ngoµithuéc  é      v       B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héivµ  v X∙    c¬ quan  i diÖn  ña  Öt  ®¹   c Vi Nam     íc nhËn  ën   lao  ng.  ®é C¸n  é  b qu¶n  ý lao l    ®éng    ícngoµichÞu  ù  ën     s chØ  o  ®¹ qu¶n  ýNhµ   íccña  ¬  l  n  c quan  idiÖn  ña  ®¹   c ViÖtNam     ícsë  ¹ .   ën   ti 5­ Nh÷ng  Ên        v ®Ò ph¸tsinh cña  êilao ®éng  µ    ng     v chuyªn gia ë  ícngoµi    n     vîtqu¸ ph¹m    Èm  Òn  ×     vith quy th Doanh  nghiÖp ph¶ib¸o      c¸o ngay  íic¬  v   quan  chñ qu¶n  b»ng    v¨n b¶n        Õn  ®Ó xin ý ki chØ  o;®ång  êiph¶ib¸o    ®¹   th     c¸o b»ng  v¨n b¶n  íic¬  v   quan  i diÖn  ña  Öt Nam     íc së  ¹  µ  ôc  ®¹   c Vi   ë n   ti C v Qu¶n  ýlao l    ®éng  íi ícngoµithuéc Bé  v    n     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h C h ¬ n g  II Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a D o a n h  n g hi Ö p, c ñ a n g ê i  lao ® é n g  v µ  c h u yªn gia v µ  c ñ a c ¬  q u a n  c h ñ  q u ¶ n §i Ò u    5: Tr¸chnhiÖm  ña    c Doanh  nghiÖp  1­  ùc  Ön  ng  îp  ng  ∙  ý  íitæ  Th hi ®ó h ®å ® k v   chøc  Õp  Ën    ng  µ  ti nh lao ®é v chuyªn gia;gi¶ithÝch  â    iÒu      r c¸c ® kho¶n trong hîp ®ång  ý  íitæ     k v   chøc  Õpti   nhËn  ã  ªnquan  n   êilao®éng  µ  c li   ®Õ ng     v chuyªn gia.  
 4. 4 2­ Lµ m   ètc«ng      t  t¸cth«ng    chiÒu  ÷a c¸cDoanh  tin2  gi     nghiÖp  µ  ¬  v c quan  ®¹idiÖn  ÖtNam     ícngoµivÒ   Þ  êng    ng  µ  ×nh  ×nh  µm  Öc,   Vi   ën     th tr lao®é v t h l vi   sinhsèng  ña  êilao®éng.   c ng     3­ Doanh    nghiÖp ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó tr¸chnhiÖ m   Ò     v qu¶n  ýtheo    l  quy ®Þnh;  ph¶ilËp      sæ theo  âilao ®éng  µ  d    v chuyªn gia ®i  µm  Öc    íc ngoµi     l vi ë n     (Theo  É u   è  kÌm  m s 2  theo Quy  Õ   µy).Trêng  îp ngêilao ®éng  µ  ch n   h     v chuyªn   gia bá  îp  ng  ×    h ®å th Doanh  nghiÖp  Én  ã  v c tr¸chnhiÖ m     Õt  äi      gi¶iquy m ph¸t sinh li     ªnquan  cho  n     êi lao ®éng  µ  ®Õ khing     v chuyªn gia vÒ   íc vµ  îc khÊu      n  ®  trõc¸c kho¶n  Òn ®∙        Õt  Ëu     ti   chi®Ó gi¶iquy h qu¶  ngêilao ®éng  µ  do     v chuyªn   giaviph¹m.    §i Ò u    6: Tr¸chnhiÖm  ña  êilao®éng  µ    c ng     v chuyªn gia:   1­ Tríckhi®i  µm  Öc    ícngoµiph¶iqua        l vi ë n       kho¸®µo  ¹o,   ôc  nh     t  gi¸od ®Þ híng vµ  tkÕt    ®¹   qu¶  Óm    èikho¸häc. ki tracu     2­ Ch Êp  µnh    h ph¸p  Ët, lu   quy  Õ   µ  éiquy  ña  ¬  ch v n   c c quan,tæ    chøc  Õp  ti nhËn  hoÆc   ña  c Doanh  nghiÖp  ícngoµi®∙  ý  n    k tronghîp ®ång.    3­ Kh«ng  îctham      ¹t®éng, héihäp    ®  gia c¸c ho      hoÆc   nh  ®× c«ng  Êt hîp  b  ph¸p. 4­ Ký  µ  ùc hiÖn  y    îp ®ång  i  µm  Öc    ícngoµivíi   v th   ®Ç ®ñ h   ® l vi ë n      Doanh  nghiÖp  Öt Nam   µ  îp ®ång    ng  íi ñ  ö  ông    ng  µ  Vi   vh  lao ®å v  ch s d lao ®é v chuyªn   gia,lµm  Öc  ng  ¬iquy  nh  îcký    vi ®ó n  ®Þ ®   trong hîp ®ång. C Ê m   ù ý  á  i  µm       t  b ® l viÖc    ¬i kh¸c.Khi h Õt  ¹n  îp  ng  Õu   èn   ën      h h ®å n mu gia  ¹n  ×  h th ph¶i ® îc sù     ®ång    ña  ý c Doanh  nghiÖp  ö  i  µ  chøc  Õp  Ën, n Õu  c ® v tæ  ti nh   kh«ng  îc gia ®   h¹n tiÕp th× ph¶ivÒ   íc.       n §i Ò u    7: Tr¸chnhiÖm  ña  ¬    c c quan  ñ  ch qu¶n: ChØ   o    ®¹ c¸c Doanh  nghiÖp  chøc  tæ  qu¶n  ýtõ kh©u  Ón  än,®µo   l    tuy ch   t¹o,   ôc  nh  íng,thu chitµichÝnh   gi¸od ®Þ h       theo  quy  nh; ký  Õt  îp ®ång  µ  ®Þ  k h  v qu¶n  ý ngêi lao ®éng  µ  l     v chuyªn    íc ngoµi;gi¶iquyÕt    Ên      gia n      c¸c v ®Ò ph¸t sinh.Nh÷ng  ô  Öc    v vi phøc  ¹p,ph¶iphèihîp  íiCôc  t      v  Qu¶n  ýlao ®éng  íiníc l    v    ngoµi thuéc  é     B Lao  ng­  ¬ng  ®é Th binh  µ  héi vµ    ¬  v X∙    c¸c c quan  chøc n¨ng  kh¸cgi¶i     Õt,kh«ng    Ðo  µi,g©y  Ëu  quy   ®Ó k d   h qu¶. C h ¬ n g  III X ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    èivíi 8: §    Doanh  nghiÖp: 1­ C¸c  µnh      ¹m:   h viviph ­  îp  ng  ý  Õt  H ®å k k kh«ng  ,  ®ñ kh«ng  ng  éi dung  ®ó n  theo quy  nh,  ®Þ kh«ng  ¨ng  ý  ùc  Ön  îp  ng  µ   ∙  chøc  Ón  än  ® k th hi h ®å m ® tæ  tuy ch lao  ng; ®é   tuyÓn  än  ch qua  trung gian; kh«ng    c«ng khai sè îng,tiªuchuÈn,  í  Ýnh,  l   gi it   tuæi®êi,nghÒ,  Òn l ng  µ  Üa  ô  ña  êilao®éng  µ     ti  ¬ v ngh v c ng     v chuyªn gia.  
 5. 5 ­ §a  êilao ®éng  a    ng     ch qua  o  ¹otheo  ®µ t   quy  nh  ña  ôc  ®Þ c C Qu¶n  ýlao l    ®éng  íi ícngoµivµ  êichuyªn giacha  v    n   ng      qua  o  ¹otheo  ®µ t   quy  nh  ña  é   ®Þ cB chñ  qu¶n  i  µm  Öc    ícngoµi. ® l vi ë n   ­ Tríc khi® a  i,kh«ng  ý        ®  k hoÆc   ý  k kh«ng  ng  éi dung  îp  ng  i  ®ó n  h ®å ® lµm  Öc    ícngoµivíi êilao®éng. vi ë n      ng     ­Thu  Òn kh«ng  ng    ti   ®ó quy  nh, thu tiÒn th«ng  ®Þ      qua  trunggian.   ­ § Ó   êilao ®éng  µ    ng     v chuyªn gia tù ý  á  i  µm  Öc  ¬ikh¸c tõ 5%   ë       b ® l vi n       tr   lªnso  íi   v  tæng  è    ng  a  i  s lao®é ® ® theo tõng hîp ®ång.      ­§ Ó   Èy      x ra tranh chÊp  µ   ö  ýkh«ng  Þp  êi, ©y  Ëu    m x l  k th   g h qu¶  Êu. x 2­ C¸c  ×nh    h thøc xö  ýviph¹m:   l    Tuú theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ¹m,  ®é viph Doanh nghiÖp  Ï bÞ   ö  ýnh  s   x l  sau: ­C¶nh    µ    c¸o v th«ng    b¸o chung. ­  ×nh  § chØ   Öc  a  êi lao  ng  µ  vi ® ng   ®é v chuyªn gia  i  µm  Öc    íc ® l vi ë n   ngoµitrong thêigian m ét         n¨m  Ó   õngµy  ã  Õt ®Þnh; k t  c quy   ­Thu  åigiÊy phÐp  ¹t®éng.   h    ho   §i Ò u  ­§èivíi êilao®éng  µ  9:            ng v chuyªn gia:   1­ C¸c  µnh      ¹m:   h viviph ­ Vi  ¹m  îp  ng  ∙  ý  Õt  íidoanh    ph h ®å ® k k v  nghiÖp  Öt Nam   µ  ¬  Vi   v c quan,  tæ  chøc  Õp nhËn  ti   hoÆc   ñ  ö  ông    ng  µ  ch s d lao®é v chuyªn gia;   ­§×nh    c«ng    tr¸ph¸p luËtnícsë  ¹ ; i       ti ­ Tæ     chøc,l«i Ðo, ®e  ¹ buéc  êikh¸cviph¹m  îp ®ång     k   do   ng      h  hoÆc   tham  gia®×nh    c«ng    tr¸ph¸p luËt. i   2­ C¸c  ×nh    h thøc xö  ýviph¹m:   l    Tuú  theo tÝnh  Êtvµ    ch   møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ýnh  ®é viph s   x l   sau: ­ Buéc  Ò   íc chÞu  µn  é    Ý   µ    v n  to b chi ph v kh«ng  îc hoµn    Òn  Æt   ®  tr¶ ti ® cäc. Doanh  nghiÖp  th«ng  cho  a  ¬ng  µ    nh  êilao ®éng  µ  b¸o  ®Þ ph v gia ®× ng     v chuyªn giabiÕt.    ­N Õ u   ©y  Öth¹icho    g thi     doanh  nghiÖp  × ph¶ibåith ng  th       ê theo ph¸p luËt     ­Kh«ng  îct¸ tuyÓn  i  µm  Öc    ícngoµi.   ®    i ® l vi ë n   ­  Õt  óc  îp  ng  K th h ®å kh«ng  Ò   íc th×  v n  kh«ng  îc hëng  ®  c¸c  Õ   ,  ch ®é chÝnh s¸ch theo quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h C h ¬ n g  IV T æ  c h ø c th ù c hi Ö n
 6. 6 §i Ò u    10: C¸c  é,  µnh, UBND   B ng   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  ã  c tr¸ch nhiÖm     chØ   o  ®¹ doanh nghiÖp  ùc thuéc  ùc  Ön  tr   th hi Quy  Õ   ch nµy. §i Ò u    11: C¸c doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  µ    th   v phæ   Õn  bi Quy  Õ   µy  n   êilao®éng  íckhi® a  ä    ícngoµilµm  Öc. ch n ®Õ ng     tr     h ra n     vi §i Ò u 12:  ôc  C Qu¶n  ýlao ®éng  íiníc ngoµi thuéc  é   l    v      B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  Binh  µ  héicã  v X∙    tr¸chnhiÖm   íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn    h    travi th   Quy  chÕ   µy. N Õ u   n  ph¸thiÖn  ã    ¹m    c viph Quy  Õ   ch ph¶ikÞp  êixö  ýtheo  Èm     th   l   th quyÒn  hoÆc         ¬  b¸o c¸o c¸cc quan  ã  c tr¸chnhiÖ m  ö  ý.   xl
 7. 7 M É u  s è  1 Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy  Õ   µy  th¸ng06    ch ng 30    n¨m  1999  cña  é  ëng  é  B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙  C é n g  H o µ  X∙ H é i  h ñ  N g h Ü a  Vi Ö t  a m C N §éc  Ëp ­Tù    H¹nh  óc l    do ­  ph H î p § å n g  §i L µ m  Vi Ö c  ë  N í c N g o µ i (gi÷angêilao®éng  µ       v doanh  nghiÖp  ÖtNam) Vi   Hîp  ng  i  µm  Öc  ã  êih¹n t¹ níc. . ......... ®å ® l vi c th       i . . ......... H«m   nay,ngµy        th¸ng         n¨m  199 Chóng    å m: t«ig 1­ Tªn    doanh  nghiÖp  ÖtNam:.. . . ............................. Vi   . . ............................. ­§¹idiÖn  µ¤ng,Bµ:.. . .....................................    l    . . ..................................... ­Chøc  ô:. . ...............................................   v . . .............................................. ­   §Þa   chØ   c¬  quan:.. . ......................................... . ......................................... ­§iÖn  ¹i . ..............................................   tho : . .............................................. 2­ Hä   µ    êilao®éng:.. . ................................   v tªnng     . . ................................ ­Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh:. . .................................... . . ................................... ­   Sè   hé   chiÕu:. . ....................;   . . .................... ngµy  cÊp:.. . ............. . .............. ­Sè    chøng  minh  :. . ...............ngµy  Êp:.. . ............. th . . .............. . ; c . . ............ C¬   quan   cÊp:.. . .....................;   . . ..................... n¬i   cÊp:.. . .............. . .............. .. . ....................................................... . . ....................................................... ­§Þa    chØ  íckhi®i:. . ....................................... tr     . . ...................................... ­Ngh Ò     nghiÖp  íckhi®i:. . .................................. tr     . . .................................. ­   Khi   cÇn   b¸o   tin   cho:. . ..............;  ®Þa   . . .............. chØ... . ............... . . ............... .. . ....................................................... . . ....................................................... Hai bªn    tho¶ thuËn  µ    v cam   Õt  ùc hiÖn    iÒu  k th   c¸c ® kho¶n  îp ®ång    h  sau ®©y:
 8. 8 §i Ò u    êih¹n  µ  1: Th   v c«ng  Öc  ña  îp ®ång: vi c h   ­Thêih¹n  îp ®ång:.. . .......................................     h  . . ...................................... ­Thêigian thö viÖc:. . ........................................        . . ....................................... ­Thêigian lµm  Öc:(giê/ngµy,giê/tuÇn,c¸cngµy        vi        nghØ  v.v. . .) ­N íc®Õ n   µm  Öc:    l vi ­ N¬i  µm  Öc  ña  êi lao ®éng... . .(nhµ    l vi c ng     . . . m¸y, c«ng  êng, c¬    tr   quan,   tæ   chøc   tiÕp  nhËn).. . ............................................... . . ............................................... ­Lo¹ic«ng  Öc:. . ......................................    vi . . ..................................... §i Ò u    Òn  îvµ  Üa  ô  ña  êilao®éng: 2: Quy l   ngh v c ng     i A/  Quy Òn  î : li 1­ TiÒn ¬ng    l theo  îp ®ång  µ   h  m doanh nghiÖp  Öt Nam   ý  íitæ  Vi   k v   chøc  kinhtÕ  ícngoµi: . ...    n  . . ...th¸ng . / 2­ TiÒn ¬ng  µm    l l thªm  ê:. . ...(ghirâ møc  îchëng  Õu  ã).. . .... gi . . ..      . . ®  n c . . ... 3­   TiÒn   th ng:.. . .. ë . ..   (nÕu  cã).. . .................................. . ................................... 4­  Òn ¬ng  ùc lÜnh  µng  Ti l th   h th¸ng (sau    õc¸c kho¶n  Ý   Þch  ô,   khitr     ph d v  phÝ  qu¶n  ýë  íc ngoµi,b¶o  Ó m     éi.   µ    l  n     hi x∙ h . v c¸c kho¶n  . ph¶inép    kh¸c theo    luËtph¸p  µ   ícViÖt Nam   µ  Ëtph¸p  ña  íc®Õ n   µm  Öc  µ: . ......    Nh n     v lu   c n  l vi l . . ....../ . th¸ng 5­ Chi   ¬ng: (chitr¶ hµng  tr¶ l      th¸ng  ¹  u,    t i®© ai tr¶. . .    â  µo  îp . . .ghi r v h   . ®ång) 6­  Òu  Ön    :  §i ki ¨n, ë (ghirâ  ç    Ôn   Ý     ch ë mi ph hay  ù    iÒu  Ön    t tr¶,® ki ë chèng  ãng,chèng  ¹nh, m,  êng,ch¨n gèi, µ  ¾ m   n   l  ®Ö gi      nh t v.v. . .) 7­ §îchëng     b¶o  Ó m     ¹n,b¶o  Ó m   tÕ  hi tain  hi y  theo quy  nh  ña    ®Þ c ai? 8­ Trong  êigian lµm  Öc  ¹  ícngoµilao ®éng  Þ  m     th     vi t i   n    b è nÆng     Þu  aich tiÒn viÖn  Ý    â).   ph (ghir 9­ §îccung  Êp     c trangthiÕtbÞ      b¶o  é    ng    â aicung  Êp). h lao®é (ghir     c 10­ TiÒn    cho  ¬ng  Ön ®i,vÒ,  i  ¹tõn¬ië  n   ¬ilµm  Öc  ph ti     ® l       ®Õ n   i vi v.v. . . .) B/  Ngh Üa  ô  ña  êilao®éng: v c ng     1­ Ng êilao ®éng       ph¶iqua  Óm      ki trasøc  Îvµ  µm  å  ¬  å m:  ýlÞch  kho   l h s g l  cã    Ën  ña  Êp  êng,thÞ  Ên,x∙thñ tôccho  Êtc¶nh. x¸cnh c c ph   tr         xu   2­ Thùc  Ön  y      iÒu    hi ®Ç ®ñ c¸c ® kho¶n  éc tr¸chnhiÖ m,  Üa  ô  ña  thu     ngh vc ngêilao ®éng     trong c¸c hîp ®ång  ∙  ý  Õt:gi÷a doanh      ®kk     nghiÖp  Öt Nam   íi Vi   v  ngêilao®éng  µ  chøc     v tæ  kinhtÕ  ícngoµi.   n  3­  ù   Þu  T ch tr¸ch nhiÖm   Ò   ÷ng  Öth¹ido  êi lao  ng  ©y      v nh thi     ng   ®é g ra trongthêigian sèng  µ  µm  Öc  ¹ . .......      v l vi t i . ......; 4­ Ph¶inép      cho  doanh  nghiÖp  ÖtNam   íckhi®i  ét  Vi   tr     m kho¶n  Òn sau: ti  
 9. 9 ­   TiÒn   ® Æt   cäc   theo   quy   ®Þnh   lµ: . ................................ . . ............................... ­   TiÒn   phÝ   dÞch  vô:. . .......................................... . . ......................................... ­   TiÒn   b¶o   hiÓ m   x∙   héi: . ...................................... . . ...................................... ­PhÝ     qu¶n  ýë  ícngoµi(nÕu  ã):. . ........................... l  n     c . . ........................... ­TiÒn  Р   v m¸y  bay  õViÖtNam   n   íclµm  Öc:. . ................ t    ®Õ n   vi . . ............... 5­  Êp  µnh  Ch h nghiªm chØnh ph¸p  Ëtníc ®Õ n   µm  Öc,néiquy,quy  lu     l vi       chÕ,  Õ     µm  Öc  ña  ¬  ch ®é l vi c c quan,tæ    chøc  hoÆc  doanh  nghiÖp  Õp nhËn  ti   lao®éng.   6­ Kh«ng  îc tham      ¹t®éng  Ýnh  Þ hoÆc   éi häp  Êt  îp ®  gia c¸c ho   ch tr   h  b h  ph¸p hoÆc   nh    ®× c«ng   tr¸ph¸p luËt; i   7­ Thùc  Ön  ng  êigian lµm  Öc    ¬    hi ®ó th     vi ë c quan,tæ   chøc  hoÆc   doanh  nghiÖp  Õp nhËn  îcchØ  nh  ti   ®  ®Þ cho  n     Õt  ¹n hîp ®ång. KhikÕt  óc ®Õ khih h        th   hîp  ng  Õu   ®å n gia  ¹n  h ph¶i ® îc sù  ng    ña      ®å ý c doanh  nghiÖp  ö  i  µ    c ® v tæ chøc  Õp  Ën, n Õu  ti nh   kh«ng  îc gia h¹n  ×  ®   th ph¶i vÒ   íc kh«ng    ¹ bÊt  îp   n  ë li  h  ph¸p,n Õu  n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ®¬ ph ch døt h   hoÆc     ¹m  îp ®ång, ph¶ibåi viph h        hoµn  Öth¹icho  thi     doanh  nghiÖp,møc    åith ng    ®é b   ê theo    c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   ícViÖtNam   µ  íc®Õ n   µm  Öc. c Nh n     vn  l vi §i Ò u    3: Tr¸chnhiÖm  µ  Òn  ¹n  ña    v quy h c doanh  nghiÖp  ÖtNam: Vi   A/  Quy Òn  ¹n: h  1­ §îcthu c¸ckho¶n  Òn theo quy  nh  ¹ m ôc  §iÒu  trªn®©y.      ti     ®Þ t  i B  2    2­ Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  ã  Òn    µnh  û  Ëtvíic¸c h×nh  c quy thih k lu       thøc  phª b×nh,c¶nh        c¸o hoÆc   Ê m     îp ®ång  ícthêih¹n  i víi êiviph¹m  ch døt h   tr     ®è     ng     hîp ®ång  µ  ßi  êilao ®éng    v ® ng     ph¶ibåith ng  äi    Ý  µ  Öth¹ido  çi     ê m chiph v thi     l   cña  êilao®éng  ©y    Õu  ã). ng     g ra (n c B/  Tr¸chnhiÖ m:   1­  µ m   ñ tôc xin cÊp  é  Õu,thñ  ôc víiphÝa  i      L th       h chi   t     ®è t¸cxin viza,mua     vРm¸y bay,thùc hiÖn  ¬ng  ×nh tËp  Ên  ¾t  éc      ch tr   hu b bu cho  êilao®éng  íc ng     tr   khi®i    ícngoµi.   ra n   2­ Thùc  Ön  y      Òn  îcña  êilao ®éng    hi ®Ç ®ñ c¸c quy l  i ng     theo  Òu  m ôc   §i 2  A  îp ®ång  µy. h  n 3­ Gi¸m    chøc  Õp nhËn, sö  ông    ng  Ò   Öc  ùc hiÖn      s¸ttæ  ti    d lao ®é v vi th   c¸c ®iÒu  kho¶n  ∙  ý  ® k b¶o  ¶m   Òn  îcho  êilao®éng. ® quy l i ng     4­ Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ÷ kho¶n  Òn ® Æt  äc,®¶m     gi   ti   c  b¶o    khi ngêi lao ®éng  Ò   íc n Õu      v n  kh«ng  ©y  Öth¹icho  g thi     doanh  nghiÖp  ×  th ph¶i  hoµn    ¹ cho  êilao ®éng  Ó   tiÒn  itr¶sæ   tr¶l   i ng     k c¶  l∙    BHXH,      ng    , sæ lao ®é cho ngêilao®éng.    5­ Qu¶n  ýngêilao ®éng    l     trong thêigian lµm  Öc    ícngoµi,trùctiÕp      vi ë n        gi¶iquyÕt  µ  ö  ýc¸c vÊn      v x l    ®Ò ph¸tsinh tõ khi® a  i  n             ® ®Õ khithanh  ýhîp l    ®ång, chuyÓn    Ò   ¬itr ckhi®i.   tr¶v n   í    
 10. 10 §i Ò u    4: Tr¸chnhiÖm  îp ®ång   h  Hai bªn  ùc hiÖn  y      iÒu    th   ®Ç ®ñ c¸c ® kho¶n  ∙  ý  Õt  ® k k trong hîp ®ång, tr     ­ êng  îp  ét  h m trong hai bªn    ¹m  Ï bÞ   ö  ¹ttheo  Ët     viph s   x ph   Lu Lao  ng  µ    ®é v c¸c LuËt ph¸p cã  ªnquan,quy      li     tr¸chnhiÖ m  åith ng  Ët chÊttheo møc    Öt   b  ê v       ®é thi   h¹ido  çi bªn  ©y    m   g ra. §i Ò u    h¹n  îp ®ång 5: Gia  h   Trêng  îp,hîp  ng  ÷a  êi lao ®éng  µ  chøc  Ën  îc gia h¹n  h  ®å gi ng     v tæ  nh ®   thªm  × doanh  th   nghiÖp  ÖtNam   µ  êilao ®éng  ã  Vi   v ng     c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn    th   ®Çy      iÒu  ®ñ c¸c® kho¶n  ¹ §iÒu    Òu  cña  îp ®ång  µy. t  i 2,§i 3  h  n  §i Ò u 6:  ép  ng  µy  îc lµm  µnh    H ®å n ®  th hai b¶n, m ét    b¶n  doanh  do  nghiÖp  ÷,m ét  gi   b¶n  ngêi lao ®éng  ÷ ®Ó   ùc hiÖn, cã  Öu  ùc kÓ   õ do     gi   th     hi l   t   ngµy  ý  µ  ã    Þtrong thêih¹n.. . ..n¨m. k v c gi¸tr      . . .  .. Hai bªn  idiÖn    ®¹   doanh nghiÖp  µ  êilao ®éng  ∙  c  ü  µ  Óu  â v ng     ® ®ä k v hi r   c¸c®iÒu    kho¶n    y  Êt trÝký  trªn®© nh     tªn. Ng êilao®éng    §¹idiÖn    doanh  nghiÖp  (kýtªn,   â hä      r   tªn) ghi (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d
 11. M É u  s è  2 Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy  Õ   µy  th¸ng06    ch ng 30    n¨m  1999  cña  é  ëng  é  B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙  S æ  theo d â i lao ® é n g  v µ  c h u yªn gia ® i l µ m  vi Ö c ë  n í c n g o µ i Sè  TT Hä   µ  v tªn Ngµy th¸ng  Sè  é  Ngµy  Êp  Ngµy  §Þa  h c chØ  µm  Hä   µ    a  l v tªn®Þ chØ   Ngµy  Ghi chó   n¨m  sinh chiÕu hé  Õu chi ®i viÖc    ícngoµi ngêinhËn      vÒ   íc ën     tinë n VN Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản