Quyết định 73/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 73/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 73/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 73/2004/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 73/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 73/2004/Q -BNN NGÀY 15 THÁNG THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH SO N TH O, TH M NNH VÀ BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 101-CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch so n th o, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 10/1998/TT-BNN ngày 4 tháng 11 năm 1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n trình t so n th o văn b n quy ph m pháp lu t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch và Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Cao c Phát
 2. ( ã ký) QUY CH SO N TH O, TH M NNH VÀ BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 73/2004/Q -BNN ngày 15 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh th t c, trình t so n th o, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i công ch c và ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau ây g i là ơn v ) trong công tác so n th o, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. i u 3. Văn b n quy ph m pháp lu t do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì so n th o ho c so n th o 1. Văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph : a) Lu t, ngh quy t c a Qu c h i; pháp l nh, ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i; b) L nh, quy t nh c a Ch t ch nư c; c) Ngh quy t, ngh nh c a Chính ph ; quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph . 2. Văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau ây g i là văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng): Quy t nh, Ch th , Thông tư c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch gi a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v i các B , cơ quan ngang B , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và v i t ch c chính tr - xã h i (sau ây g i là văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch):
 3. a) Thông tư liên t ch gi a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v i các B , cơ quan ngang B , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao; b) Ngh quy t, thông tư liên t ch gi a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v i cơ quan trung ương c a t ch c chính tr - xã h i. i u 4. S , ký hi u, m u trình bày văn b n quy ph m pháp lu t 1. S và ký hi u c a văn b n quy ph m pháp lu t ư c th c hi n theo các quy nh t i i u 6 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1996, Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2002 (sau ây g i là Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t) và i u 3 c a Ngh nh s 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. M u trình bày văn b n ư c th c hi n theo các quy nh c a Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 5700:2002 (ban hành theo Quy t nh s 20/2002/Q -BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ). i u 5. Th i i m có hi u l c và hi u l c tr v trư c c a văn b n quy ph m pháp lu t 1. Th i i m có hi u l c c a văn b n quy ph m pháp lu t ư c quy nh t i i u 75 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Hi u l c tr v trư c c a văn b n quy ph m pháp lu t ư c quy nh t i i u 76 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. i u 6. G i, ăng Công báo văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng 1. Vi c g i văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 27 c a Quy ch làm vi c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (ban hành kèm theo Quy t nh s : 54/2004/Q -BNN ngày 28 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). 2. Trong th i gian ch m nh t là hai (02) ngày làm vi c k t ngày ký ban hành, Văn phòng B g i văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng n Văn phòng Chính ph hai (02) b n chính kèm theo file ăng Công báo. 3. Trong th i gian ch m nh t là ba (03) ngày k t ngày ký ban hành, Văn phòng g i văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng n C c Ki m tra văn b n thu c B Tư pháp và V Pháp ch ki m tra theo thNm quy n. 4. Văn phòng g i văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng lên m ng tin h c c a Chính ph và lên trang tin i n t (website) c a B . i u 7. Tuân th các quy nh v b o v bí m t nhà nư c Vi c g i, ăng Công báo và ưa tin, ăng, phát sóng văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng ph i tuân th các quy nh v b o v bí m t nhà nư c.
 4. Chương 2: L PD KI N CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 8. Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i g m: a) Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh theo nhi m kỳ Qu c h i; b) Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm. 2. Chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph ba tháng, sáu tháng và hàng năm. 3. Chương trình xây d ng quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ba tháng, sáu tháng và hàng năm. 4. Chương trình xây d ng quy t nh, ch th , thông tư c a B trư ng ba tháng, sáu tháng và hàng năm và ngh quy t, thông tư liên t ch. i u 9. Trách nhi m c a các ơn v 1. L p và trình B D ki n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i i u 8 Quy ch này thu c ngành, lĩnh v c qu n lý nhà nư c trong ph m vi ư c phân công, g m nh ng n i dung ch y u sau ây i v i t ng văn b n: a) D ki n Chương trình xây d ng d án lu t, pháp l nh: - Tên văn b n; - S c n thi t ban hành; - i tư ng, ph m vi i u ch nh; - Nh ng quan i m, n i dung chính; - ơn v ch trì so n th o, các ơn v tham gia so n th o; - D báo tác ng kinh t - xã h i; - D ki n ngu n l c b o m thi hành; - i u ki n b o m cho vi c so n th o; - Th i gian trình; b) D ki n Chương trình xây d ng d th o ngh quy t, ngh nh:
 5. - Tên văn b n; - S c n thi t ban hành; - i tư ng, ph m vi i u ch nh; - D ki n k ho ch t ch c th c hi n vi c so n th o; - Th i gian trình; c) D ki n Chương trình xây d ng d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ; quy t nh, ch th , thông tư c a B trư ng và văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch: - Tên văn b n; - S c n thi t ban hành; i tư ng, ph m vi i u ch nh; - D ki n k ho ch t ch c th c hi n vi c so n th o; - Th i gian trình. 2. G i D ki n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v V Pháp ch : a) D ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh theo nhi m kỳ c a Qu c h i trư c ngày 30 tháng 6 c a năm k t thúc nhi m kỳ c a Qu c h i khoá trư c; b) D ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm trư c ngày 30 tháng 6 năm trư c; c) D ki n Chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh hàng năm c a Chính ph trư c ngày 30 tháng 9 năm trư c; d) D ki n Chương trình xây d ng quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ; quy t nh, ch th , thông tư c a B trư ng; ngh quy t, thông tư liên t ch hàng năm trư c ngày 15 tháng 10 năm trư c. i u 10. Trách nhi m c a V Pháp ch 1. Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v l p và g i D ki n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Nghiên c u, t ng h p D ki n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a các ơn v l p D ki n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B và trình B trư ng xem xét, quy t nh. 3. T ch c vi c ph n bi n khoa h c iv i cương c a d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t khi c n thi t.
 6. 4. Ph i h p v i Văn phòng g i D ki n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B n B Tư pháp, Văn phòng Chính ph : a) D ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh theo nhi m kỳ c a Qu c h i ch m nh t là ngày 15 tháng 7 c a năm k t thúc nhi m kỳ c a Qu c h i khoá trư c; b) D ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm ch m nh t là ngày 15 tháng 7 năm trư c; c) D ki n Chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh hàng năm c a Chính ph ch m nh t là ngày 15 tháng 10 năm trư c. i u 11. i u ch nh, b sung Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t Trong trư ng h p c n thi t ph i i u ch nh, b sung Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, c năm các ơn v làm công văn nêu rõ lý do ph i i u ch nh, b sung g i V Pháp ch t ng h p trình B trư ng xem xét, quy t nh ho c trình c p có thNm quy n xem xét,quy t nh. Chương 3: SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T M C 1: SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A QU C H I, U BAN THƯ NG V QU C H I, CHÍNH PH i u 12. Thành l p Ban so n th o 1. Vi c so n th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph nh t thi t ph i thành l p Ban so n th o. 2. ơn v ư c B trư ng giao ch trì so n th o ph i h p v i V Pháp ch , V T ch c cán b trình B trư ng quy t nh thành l p Ban so n th o. 3. Ban so n th o g m: a) Trư ng ban: - B trư ng là Trư ng ban i v i các d án lu t, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, d th o lo i ngh nh ư c quy nh t i i m b kho n 2 i u 56 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; - i di n Lãnh o B là Trư ng ban i v i các d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph (tr lo i ngh nh ư c quy nh t i i m b kho n 2 i u 56 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t); b) Các thành viên là i di n các cơ quan, t ch c có liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa h c;
 7. c) S lư ng thành viên Ban so n th o t 9 n 11 ngư i, trong ó 2/3 là i di n các B , ngành, cơ quan, t ch c khác. i u 13. Nhi m v c a Ban so n th o 1. Nhi m v c a Ban so n th o d án lu t, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ư c quy nh t i i u 26 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, c th như sau: a) T ng k t tình hình thi hành pháp lu t, ánh giá các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành có liên quan n d án, d th o; kh o sát, ánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan n n i dung chính c a d án, d th o; b) T ch c nghiên c u thông tin, tư li u có liên quan n d án, d th o; c) ChuNn b cương, biên so n và ch nh lý d án, d th o; d) T ch c l y ý ki n cơ quan, t ch c, cá nhân h u quan và các i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a văn b n trong ph m vi và v i hình th c thích h p tuỳ theo tính ch t và n i dung c a t ng d án, d th o; ) ChuNn b t trình và tài li u liên quan n d án, d th o. Trong t trình nêu rõ s c n thi t ph i ban hành, m c ích, yêu c u, ph m vi, i tư ng và n i dung chính c a d án, d th o, nh ng v n c n xin ý ki n ch o và nh ng v n còn có ý ki n khác nhau; e) Ph i h p v i cơ quan, t ch c h u quan chuNn b d th o các văn b n quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành; g) Trong vi c so n th o d án lu t, d án pháp l nh, d th o ngh quy t, ph i tính n i u ư c qu c t mà C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. Nhi m v c a Ban so n th o d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph ư c quy nh t i i u 61 Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, c th như sau: a) T ng k t tình hình thi hành pháp lu t, ánh giá các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành có liên quan n d th o; kh o sát, ánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan n n i dung chính c a d th o; b) T ch c nghiên c u thông tin, tư li u có liên quan n d th o; c) ChuNn b cương, biên so n và ch nh lý d th o; d) T ch c l y ý ki n cơ quan, t ch c, cá nhân h u quan và các i tư ng ch u s tác ng tr c ti p c a văn b n trong ph m vi và v i hình th c thích h p tuỳ theo tính ch t và n i dung c a t ng d th o; ) ChuNn b t trình và tài li u liên quan n d th o. Trong t trình nêu rõ s c n thi t ph i ban hành, m c ích, yêu c u, ph m vi, i tư ng và n i dung chính c a d th o, nh ng v n c n xin ý ki n ch o và nh ng v n còn có ý ki n khác nhau;
 8. e) Ph i h p v i cơ quan, t ch c h u quan chuNn b d th o các văn b n quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành. 3. Ngoài vi c ph i th c hi n y các quy nh t i i u 26, i u 61 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Ban so n th o ng th i có trách nhi m ư c quy nh t i i u 15 c a Ngh nh s 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, c th như sau: a) nh kỳ thông báo v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp v ti n và ch t lư ng so n th o d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh; b) K p th i báo cáo xin ý ki n ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v các v n m i, ph c t p và nh ng ý ki n còn khác nhau; c) B o m vi c so n th o có ch t lư ng; n i dung các i u, kho n c a văn b n ph i ư c quy nh c th , rõ ràng khi văn b n có hi u l c thì thi hành ư c ngay. Trong trư ng h p d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t c n có văn b n quy nh chi ti t ho c hư ng d n thi hành thì Ban so n th o có trách nhi m so n th o ho c ôn c, ki m tra, hư ng d n cơ quan ư c Chính ph phân công so n th o các văn b n ó trình ng th i v i d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh lên Chính ph . i u 14. Thành l p T biên t p 1. T biên t p giúp vi c Ban so n th o do Trư ng ban so n th o ch nh. ơn v ch trì so n th o ph i h p v i V Pháp ch , V T ch c cán b trình Trư ng ban so n th o danh sách thành viên T biên t p. 2. Thành ph n T biên t p g m Th trư ng ơn v ch trì so n th o làm T trư ng và i di n V Pháp ch , các ơn v , các cơ quan, t ch c có liên quan và các lu t gia, các nhà khoa h c, các chuyên gia am hi u chuyên môn thu c n i dung c a d án, d th o làm thành viên. 3. S lư ng thành viên T biên t p do trư ng Ban so n th o quy t nh, trong ó 1/2 là i di n các B , ngành, cơ quan, t ch c khác. i u 15. Trách nhi m c a ơn v ch trì so n th o 1. Phân công Lãnh o và cán b tham gia Ban so n th o, T biên t p theo quy t nh c a B trư ng. 2. Xây d ng cương và k ho ch tri n khai vi c xây d ng d án, d th o. ChuNn b n i dung, tài li u ph c v các phiên h p c a Ban so n th o, T biên t p. 3. Ch u trách nhi m trư c B trư ng và Trư ng ban so n th o v n i dung, ch t lư ng c a d án, d th o và ti n th c hi n. Hoàn thành d án, d th o theo quy t nh c a Trư ng ban so n th o.
 9. 4. K p th i báo cáo và xin ý ki n ch o c a B trư ng v nh ng v n m i n y sinh trong quá trình so n th o. 5. m b o các i u ki n ho t ng c a Ban so n th o, T biên t p cho n khi văn b n ư c ban hành. 6. Ph i h p v i V Pháp ch t ch c t ng k t rút kinh nghi m xây d ng văn b n sau khi ư c ban hành. i u 16. Trách nhi m c a V Pháp ch 1. C i di n tham gia Ban so n th o, T biên t p theo s phân công c a B trư ng. 2. Ch trì ho c tham gia so n th o văn b n quy ph m pháp lu t theo s phân công c a Trư ng ban so n th o. 3. Tham gia ý ki n v m t pháp lý i v i các d án, d th o. i u 17. T p th Lãnh o B th o lu n, cho ý ki n v d án, d th o 1. D án lu t, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph ph i ư c t p th Lãnh o B th o lu n, cho ý ki n t i cu c h p Lãnh o B trư c khi B trư ng quy t nh. 2. Trình t xem xét, cho ý ki n v d án, d th o t i cu c h p c a Lãnh oB : a) Th trư ng ơn v ch trì so n th o trình bày d án, d th o và nh ng n i dung c n xin ý ki n; b) V trư ng V Pháp ch trình bày ý ki n v m t pháp lý c a d án, d th o; c) i di n các ơn v , cá nhân ư c m i h p phát bi u ý ki n; d) Lãnh o B th o lu n; ) B trư ng k t lu n. 3. Trong trư ng h p không t ch c ư c cu c h p Lãnh o B , ơn v ch trì so n th o ph i h p v i V Pháp ch g i Lãnh o B d án, d th o l y ý ki n tr c ti p vào văn b n và t ng h p báo cáo B trư ng. M C 2: SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A TH TƯ NG CHÍNH PH , B TRƯ NG VÀ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T LIÊN TNCH i u 18. Trách nhi m c a ơn v ch trì so n th o 1. Ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c nghiên c u, so n th o văn b n.
 10. 2. Tuỳ theo tính ch t, n i dung c a t ng d th o và xét th y c n thi t, Th trư ng ơn v ch trì so n th o quy t nh thành l p T biên t p. 3. Th c hi n so n th o theo quy nh t i i u 65, i u 66, i u 74 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các quy nh sau ây: a) T ch c t ng k t tình hình thi hành pháp lu t, kh o sát ánh giá th c tr ng quan h xã h i, nghiên c u thông tin tư li u trong và ngoài nư c có liên quan n d th o; b) Xây d ng và trình phê duy t cương. Tuỳ theo tính ch t, n i dung c a t ng d th o trình B trư ng phê duy t cương; c) Ti n hành so n th o theo cương ư c duy t; d) Ph i h p v i V Pháp ch t ch c l y ý ki n tham gia d th o c a các ơn v có liên quan. Tuỳ theo tính ch t, n i dung c a t ng d th o chuNn b h sơ d th o ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tham gia ý ki n; ) Nghiên c u, t ng h p ý ki n tham gia, ti p thu và ch nh lý d th o. i u 19. Trách nhi m c a V Pháp ch 1. Theo dõi, ôn c các ơn v ch trì so n th o th c hi n úng ti n quy nh. 2. C i di n tham gia T biên t p theo yêu c u c a ơn v ch trì so n th o. 3. Ph i h p v i ơn v ch trì so n th o, t ch c l y ý ki n tham gia d th o. 4. K p th i báo cáo Lãnh o B v tình hình th c hi n, nh ng khó khăn, vư ng m c n y sinh trong quá trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t và nh ng ki n ngh Lãnh o B xem xét, quy t nh. Chương 4: TH M NNH, TRÌNH D ÁN, D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T M c 1: TH M NNH D ÁN, D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A QU C H I, U BAN THƯ NG V QU C H I, CHÍNH PH , TH TƯ NG CHÍNH PH i u 20. Chu n b , g i h sơ d án, d th o ngh B Tư pháp th m nh 1. V Pháp ch ch trì, ph i h p v i ơn v ch trì so n th o, T biên t p chuNn b h sơ d án lu t, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i là h sơ thNm nh) ngh B Tư pháp thNm nh.
 11. 2. H sơ thNm nh g i B Tư pháp g m: a) Công văn yêu c u thNm nh; b) T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v d án, d th o do B trư ng ký và óng u; c) D án, d th o ư c B trư ng quy t nh trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét; d) B n t ng h p ý ki n c a các B , ngành, a phương v d án, d th o; ) B n thuy t trình chi ti t v d án, d th o và d th o các văn b n quy nh chi ti t hư ng d n thi hành (n u có). 3. V Pháp ch ch trì, ph i h p v i ơn v ch trì so n th o, T biên t p, Văn phòng g i B Tư pháp h sơ thNm nh và b sung, hoàn ch nh h sơ thNm nh theo yêu c u (n u có) c a B Tư pháp. S lư ng h sơ g i thNm nh là mư i (10) b . i u 21. Nghiên c u, ti p thu ý ki n th m nh c a B Tư pháp T biên t p, ơn v ch trì so n th o và V Pháp ch ph i h p nghiên c u, ti p thu ý ki n thNm nh c a B Tư pháp ch nh lý d án, d th o. Trong trư ng h p có ý ki n khác v i ý ki n thNm nh c a B Tư pháp ph i k p th i báo cáo Ban so n th o báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. M c 2: TH M NNH D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A B TRƯ NG, D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T LIÊN TNCH i u 22. Cơ quan th m nh Cơ quan thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng, d th o văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch g m: 1. V Pháp ch thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng, d th o văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch do các ơn v khác so n th o. 2. H i ng thNm nh (do B trư ng thành l p) thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a B trư ng do V Pháp ch ch trì so n th o. i u 23. Chu n b , g i h sơ th m nh 1. ơn v ch trì so n th o chuNn b h sơ thNm nh và g i cơ quan thNm nh. 2. H sơ thNm nh g m: a) Công văn yêu c u thNm nh (m u 1 kèm theo Quy ch này);
 12. b) T trình B trư ng v d th o; c) D th o ư c ơn v ch trì so n th o quy t nh trình B trư ng xem xét; d) B n t ng h p các ý ki n tham gia d th o. i u 24. Ti p nh n, x lý h sơ th m nh. Cơ quan thNm nh ti p nh n, ki m tra h sơ thNm nh và trong th i h n hai (02) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ ph i ngh ơn v ch trì so n th o b sung h sơ n u h sơ không y các tài li u qui nh t i i u 23 c a Quy ch này. i u 25. N i dung th m nh 1. S c n thi t ban hành văn b n. 2. i tư ng, ph m vi i u ch nh. 3. S phù h p v i ư ng l i, chính sách c a ng. 4. Tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t, ng b c a d th o trong h th ng pháp lu t hi n hành và tính kh thi c a văn b n. 5. S phù h p v i các i u ư c qu c t mà C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 6. K thu t so n th o, ngôn ng pháp lý c a d th o. 7. Phương án x lý nh ng v n còn có ý ki n khác nhau. i u 26. T ch c th m nh c a V Pháp ch 1. Trong th i h n t i a là bNy (07) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ, V Pháp ch ph i s d ng b máy, công ch c c a mình ti n hành nghiên c u t ch c và hoàn thành vi c thNm nh. 2. Trong trư ng h p c n thi t, V Pháp ch t ch c l y ý ki n tham gia thNm nh dư i các hình th c sau: a) G i h sơ thNm nh l y ý ki n các ơn v , cá nhân có liên quan; b) Ph i h p v i ơn v ch trì so n th o t ch c cu c h p l y ý ki n tham gia thNm nh v i i di n các ơn v và cá nhân có liên quan. 3. Trong quá trình thNm nh, V Pháp ch có th yêu c u ơn v ch trì so n th o cung c p thêm thông tin, tài li u có liên quan làm rõ n i dung c a d th o. 4. Ý ki n thNm nh c a V Pháp ch theo m u 2 kèm theo Quy ch này. i u 27. T ch c th m nh c a H i ng th m nh
 13. 1. Trong th i h n t i a là bNy (07) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ, H i ng thNm nh ph i t ch c cu c h p thNm nh do Ch t ch H i ng ch trì và hoàn thành vi c thNm nh. Trư c cu c h p t ba (03) n năm (05) ngày Ch t ch H i ng g i h sơ thNm nh n các thành viên H i ng nghiên c u trư c. 2. Trình t ti n hành cu c h p thNm nh: a) Ch t ch H i ng trình bày n i dung c a d th o; b) Các thành viên H i ng th o lu n t p trung vào nh ng n i dung quy nh t i i u 25 c a Quy ch này; c) H i ng bi u quy t theo a s t ng lo i v n (theo m u 2 kèm theo Quy ch này). 3. Trong trư ng h p không t ch c ư c cu c h p, Ch t ch H i ng g i h sơ thNm nh n các thành viên l y ý ki n thNm nh. Ý ki n thNm nh c a H i ng ư c quy t nh theo a s . 4. Ý ki n thNm nh c a H i ng thNm nh theo m u 2 kèm theo Quy ch này. i u 28. Nghiên c u ý ki n th m nh, ch nh lý d th o 1. Ý ki n thNm nh c a cơ quan thNm nh ư c g i cho ơn v ch trì so n th o nghiên c u ti p thu, ch nh lý d th o trình B trư ng xem xét, quy t nh. 2. Trong trư ng h p có ý ki n khác v i ý ki n thNm nh c a cơ quan thNm nh, ơn v ch trì so n th o báo cáo B trư ng xem xét, quy t nh. M c 3: TRÌNH D ÁN, D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 29. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph d án, d th o 1. V Pháp ch ch trì, ph i h p v i ơn v ch trì so n th o, Văn phòng, chuNn b h sơ d án, d th o trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. H sơ trình g m: a) T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v d án, d th o; b) D án lu t, pháp l nh; d th o ngh quy t, ngh nh, quy t nh ch th ; c) Ý ki n tham gia d án, d th o c a các B , ngành có liên quan; d) Ý ki n thNm nh c a B Tư pháp v d án, d th o; ) D th o các văn b n hư ng d n (n u có). S lư ng h sơ trình Chính ph , Th tư ng Chính ph theo yêu c u c a Văn phòng Chính ph .
 14. i u 30. Trình B trư ng d th o quy t nh, ch th , thông tư c a B trư ng, ngh quy t, thông tư liên t ch 1. ơn v ch trì so n th o chuNn b h sơ d th o quy t nh, ch th , thông tư c a B trư ng, ngh quy t, thông tư liên t ch trình B trư ng xem xét, ký ban hành. 2. H sơ trình bao g m: a) T trình B trư ng v d th o; b) D th o quy t nh, ch th , thông tư; c) B n t ng h p các ý ki n tham gia d th o; d) Ý ki n thNm nh c a cơ quan thNm nh; ) Ý ki n c a các cơ quan, t ch c cùng ng tên i v i ngh quy t, thông tư liên t ch. Chương 5: B O M I U KI N XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 31. Các i u ki n xây d ng văn b n Vi c so n th o văn b n quy ph m pháp lu t theo các quy nh t i Quy ch này ph i b o m các i u ki n ch y u sau ây: 1. Có nơi làm vi c, h i h p và g n v i cơ quan ch trì so n th o văn b n. 2. Thành viên Ban so n th o, T biên t p ph i dành th i gian thích áng cho công tác xây d ng d án, d th o. Th trư ng ơn v có thành viên Ban so n th o, T biên t p có trách nhi m s p x p, b trí th i gian và t o i u ki n thành viên Ban so n th o, T biên t p hoàn thành nhi m v . 3. Có kinh phí và phương ti n k thu t c n thi t. i u 32. B o m kinh phí h tr xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Kinh phí h tr cho vi c xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 69/2000/Q -TTg ngày 19 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng kinh phí h tr xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, ư c chi cho các n i dung sau: a) Công tác so n th o văn b n quy ph m pháp lu t: i u tra kh o sát th c t , m i chuyên gia, c ng tác viên; biên d ch, chuNn b tài li u; so n th o, h i th o, chuNn b văn b n; in n tài li u; các kho n chi khác (n u có);
 15. b) Công tác t ch c gi i thi u n i dung d án lu t, pháp l nh, d th o ngh nh c a Chính ph , quy t nh c a Th tư ng Chính ph l y ý ki n c a các cơ quan, oàn th , nhân dân; c) Công tác thNm nh, thNm tra; d) Công tác công b lu t, pháp l nh. 2. Ngu n kinh phí h tr cho vi c xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: a) Ngân sách nhà nư c hàng năm và cân i vào k ho ch kinh phí thư ng xuyên c a cơ quan ư c phân công ch trì xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, thNm nh, thNm tra, t ch c gi i thi u và công b văn b n; b) Các ngu n kinh phí khác (vi n tr , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c…). 3. L p d toán, s d ng, quy t toán kinh phí h tr cho xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t a) Hàng năm căn c vào Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B , ơn v ư c phân công ch trì xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, thNm nh, thNm tra t ch c gi i thi u và công b văn b n l p d toán kinh phí h tr g i V Tài chính, Văn phòng và V Pháp ch . Th i h n g i d toán kinh phí cùng v i th i h n g i D ki n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t; b) V Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng, V Pháp ch xác nh m c kinh phí h tr cho t ng văn b n quy ph m pháp lu t t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm c a B và giao cho các ơn v d toán có nhi m v xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n. Chương 6: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 33. Khen thư ng ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t ư c xét khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng. Th t c, trình t xét khen thư ng th c hi n theo quy nh hi n hành c a B . i u 34. X lý vi ph m ơn v , cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t v xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c các hình th c x lý khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: T CH C TH C HI N
 16. i u 35. Trách nhi m thi hành 1. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. 2. V Pháp ch , có trách nhi m hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này c a các ơn v . i u 36. S a i, b sung Quy ch Trong quá trình th c hi n Quy ch n u g p vư ng m c, các ơn v k p th i báo cáo và xu t v i B bi n pháp x lý s a i, b sung. M U 1: CÔNG VĂN YÊU C U TH M NNH B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc LL LL tên ơn v yêu c u th m nh Hà N i, ngày ...... tháng ...... năm 2004 S : ...... /CV-… V/v: yêu c u thNm nh d th o (tên d th o) Kính g i: V Pháp ch / H i ng thNm nh Th c hi n Quy ch so n th o, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành kèm theo Quy t nh s ....../2004/Q -BNN ngày ...... tháng ...... năm 200... c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, (tên ơn v yêu c u thNm nh) xin g i t i quý V / quý H i ng h sơ thNm nh d th o (tên d th o) và trân tr ng ngh quý V / quý H i ng ki m tra h sơ và ti n hành thNm nh trên cơ s ý ki n thNm nh c a quý V / quý H i ng chúng tôi nghiên c u ch nh lý d th o trư c khi trình B trư ng xem xét, quy t nh. H sơ thNm nh g i quý V / quý H i ng g m: 1. Công văn yêu c u thNm nh. 2. T trình B trư ng v d th o. 3. D th o trình B trư ng xem xét. 4. B n t ng h p các ý ki n tham gia d th o. R t mong nh n ư c s h p tác ch t ch c a quý V / quý H i ng.
 17. Nơi nh n: (TH TRƯ NG ƠN VN YÊU C U TH M NNH) - Như trên; - Lưu. M U 2: Ý KI N TH M NNH B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM LL c l p - T do - H nh phúc LL V PHÁP CH / H I NG Hà N i, ngày ...... tháng ...... năm 2004 TH M NNH S : ...... /CV-PC V/v: thNm nh D th o (tên d th o) Kính g i: (tên ơn v ch trì so n th o) Th c hi n Quy ch so n th o, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành kèm theo Quy t nh s ....../2004/Q -BNN ngày ...... tháng ...... năm 200... c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Tr l i công văn s ngày ...... tháng ...... năm 200... c a (tên ơn v ch trì so n th o) v vi c ngh thNm nh D th o (tên D th o), V Pháp ch / H i ng thNm nh có ý ki n như sau: 1. V m t s v n chung: a) S c n thi t ban hành văn b n b) Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng c a văn b n c) S phù h p v i ư ng l i, chính sách c a ng d) Tính h p hi n, h p pháp, và tính th ng nh t, ng b c a văn b n trong h th ng pháp lu t hi n hành và tính kh thi c a văn b n ) S phù h p v i các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia 2. V m t s v n c th : a) Hình th c, tên g i c a văn b n b) Cơ c u, b c c c a văn b n c) Ngôn ng , k thu t so n th o văn b n và ngôn ng pháp lý
 18. d) Nh ng v n còn có ý ki n khác nhau và phương án x lý (n u có) Trên ây là ý ki n thNm nh c a V Pháp ch v D th o (tên D th o) xin g i (tên ơn v ch trì so n th o) nghiên c u và ch nh lý D th o trình Lãnh o B xem xét, quy t nh./. Nơi nh n: V TRƯ NG V PHÁP / TM. H I NG TH M - Như trên; CH NNH - Lưu V Pháp CH TNCH ch .
Đồng bộ tài khoản