Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 73/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 73/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 73/2004/Q -BTC NGÀY 3 THÁNG 9 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A QU U TƯ CH NG KHOÁN VÀ CÔNG TY QU N LÝ QU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; Căn c Ngh nh 77/2003/N -CP c a Chính ph ngày 01 tháng 7 năm 2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Theo ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy ch v t ch c và ho t ng c a qu u tư ch ng khoán và công ty qu n lý qu . i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3: Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, các công ty qu n lý qu và các bên liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A QU U TƯ CH NG KHOÁN VÀ CÔNG TY QU N LÝ QU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 73 /2004/Q -BTC ngày 3 tháng 9 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1:
 2. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c t ch c và ho t ng c a các công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát, vi c huy ng v n, l p và ho t ng c a các qu u tư ch ng khoán (sau ây g i t t là Qu ) và ho t ng c a các t ch c cung c p d ch v cho qu u tư ch ng khoán trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong quy ch này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. V n i u l qu là s v n b ng ti n do t t c ngư i u tư th c góp và ư c ghi trong i u l qu . 2. ơn v qu là v n i u l qu ư c chia thành nhi u ph n b ng nhau. 3. Ch ng ch qu u tư ch ng khoán (sau ây g i t t là ch ng ch qu ) là m t lo i ch ng khoán dư i hình th c ch ng ch ho c bút toán ghi s do công ty qu n lý qu thay m t Qu công chúng phát hành, xác nh n quy n s h u h p pháp c a ngư i u tư i v i m t ho c m t s ơn v qu c a m t Qu công chúng. Ch ng ch qu có m nh giá th ng nh t là 10.000 VND. 4. Qu công chúng là Qu có ch ng ch qu ư c phát hành ra công chúng. 5. Qu thành viên là Qu ư c l p b ng v n góp c a t i a 49 thành viên góp v n và không phát hành ch ng ch qu ra công chúng. 6. Ngư i u tư là cá nhân, t ch c trong nư c và nư c ngoài u tư vào Qu . 7. Thành viên góp v n là ngư i u tư tham gia góp v n vào Qu thành viên. 8. Giá tr tài s n ròng c a Qu là t ng giá tr các tài s n c a Qu tr i t ng n ph i tr c a Qu t i th i i m tính toán. Chương 2: QU CÔNG CHÚNG i u 3. i u ki n phát hành ch ng ch qu ra công chúng 1. Vi c phát hành ch ng ch qu ra công chúng ph i ư c y ban Ch ng khoán Nhà nư c (UBCKNN) c p phép. 2. T ng giá tr ch ng ch qu xin phép phát hành t ít nh t 5 t ng. 3. Có phương án v vi c u tư v n thu ư c t t phát hành ch ng ch qu phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 3. i u 4. H sơ xin phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng H sơ xin phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng bao g m: 1. ơn xin phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng (theo Ph l c s 01 kèm theo Quy ch này); 2. D th o i u l qu công chúng (theo Ph l c s 02 kèm theo Quy ch này); 3. B n cáo b ch (theo Ph l c s 03 kèm theo Quy ch này); 4. H p ng giám sát tài s n qu gi a công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát ã ư c hai bên ch p thu n v nguyên t c; 5. Cam k t c a các sáng l p viên v vi c không chuy n như ng ch ng ch qu mà mình s h u trong 02 năm, k t ngày phát hành. i u 5. C p phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng 1. H sơ xin phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng ư c l p thành 02 b (01 b b n chính và 01 b b n sao) và ư c g i n UBCKNN. 2. Vi c s a i, b sung h sơ ư c ti n hành khi công ty qu n lý qu th y c n s a i, b sung ho c UBCKNN yêu c u s a i, b sung. B n s a i, b sung ph i có ch ký c a nh ng ngư i ã ký trong h sơ ăng ký phát hành g i UBCKNN ho c c a nh ng ngư i có cùng ch c danh v i nh ng ngư i nói trên. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , UBCKNN c p gi y phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng. Trư ng h p t ch i c p gi y phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng, UBCKNN có văn b n gi i thích rõ lý do. i u 6. Thông tin trư c khi phát hành và công b vi c phát hành 1. Trong th i gian UBCKNN xem xét h sơ xin phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng, công ty qu n lý qu , t ch c b o lãnh phát hành và các i tư ng có liên quan không ư c qu ng cáo, chào m i và phân ph i ch ng ch qu ra công chúng dư i b t kỳ hình th c nào. Tài li u dùng thăm dò th trư ng không ư c có nh ng thông tin sai l ch so v i nh ng n i dung chính trong B n cáo b ch ã g i UBCKNN. 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày UBCKNN c p gi y phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng, công ty qu n lý qu ph i công b vi c phát hành trên m t (01) t báo trung ương ho c m t (01) t báo a phương nơi công ty qu n lý qu t tr s chính v i các n i dung quy nh t i m u Thông báo phát hành (theo Ph l c s 04 kèm theo Quy ch này). 3. Các tài li u ph c v cho vi c phát hành bao g m: b n Thông báo phát hành, B n cáo b ch và tài li u b sung B n cáo b ch (n u có) ã ư c UBCKNN ch p thu n. Công ty qu n lý qu và các t ch c, cá nhân liên quan không ư c phân phát các tài li u có thông tin sai l ch gây hi u nh m cho ngư i u tư.
 4. i u 7. Phân ph i ch ng ch qu 1. Công ty qu n lý qu , t ch c phân ph i và t ch c b o lãnh phát hành không ư c phân ph i ch ng ch qu khi chưa th c hi n công b vi c phát hành và cung c p B n cáo b ch, d th o i u l qu và các tài li u khác có liên quan cho ngư i u tư. 2. Công ty qu n lý qu và các t ch c liên quan ph i phân ph i ch ng ch qu m t cách công b ng và ph i m b o th i h n ăng ký mua ch ng ch qu cho ngư i u tư t i thi u là 15 ngày làm vi c k t ngày gi y phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng có hi u l c. Các nguyên t c và cơ ch ưu tiên trong vi c ăng ký mua và phân ph i ch ng ch qu u tư ph i ư c công b rõ cho ngư i u tư trong B n cáo b ch. 3. Công ty qu n lý qu ho c t ch c phân ph i ph i hoàn thành t phân ph i ch ng ch qu trong th i h n 90 ngày, k t ngày gi y phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng có hi u l c. Khi h t th i h n trên, n u còn ch ng ch qu chưa bán h t, công ty qu n lý qu mu n phân ph i ti p ph i có văn b n ngh UBCKNN gia h n gi y phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng, trong ó nêu rõ lý do và phương án phân ph i s ch ng ch qu còn l i. 4. S ti n mua ch ng ch qu ph i ư c chuy n vào tài kho n phong to m t i ngân hàng giám sát cho n khi hoàn t t t phát hành. 5. Trư ng h p ngư i u tư b thi t h i do thông tin trong B n cáo b ch và các tài li u phát hành khác là sai l ch ho c che gi u s th c thì công ty qu n lý qu so n th o h sơ xin phép phát hành s b x lý theo qui nh c a pháp lu t. 6. Công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát l p và lưu gi s ăng ký ngư i u tư n m gi ch ng ch qu k t khi k t thúc t phát hành. S ăng ký ngư i u tư bao g m các n i dung ch y u sau: a. Tên Qu ; b. Tên, s gi y phép, a ch tr s chính c a công ty qu n lý qu ; c. Tên, s gi y phép, a ch tr s chính c a ngân hàng giám sát; d. T ng s ơn v qu ư c quy n chào bán; e. T ng s ơn v qu ã bán và giá tr v n ã góp; f. Tên ngư i u tư, a ch , s lư ng ơn v qu và t l trên v n i u l qu do ngư i u tư n m gi , ngày ăng ký s h u. i u 8. ình ch phát hành và thu h i gi y phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng Vi c ình ch phát hành ch ng ch qu ra công chúng và thu h i gi y phép phát hành ch ng ch qu ra công chúng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 79 và i u 80 Ngh nh s 144/2003/ N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán (Ngh nh s 144/2003/N -CP).
 5. i u 9. Báo cáo k t qu t phát hành Trong th i h n 10 ngày làm vi c sau khi k t thúc t phát hành, công ty qu n lý qu ph i công b công khai và báo cáo UBCKNN v k t qu t phát hành. N i dung báo cáo g i UBCKNN bao g m t ng v n huy ng c a Qu công chúng và danh sách ngư i u tư có xác nh n c a ngân hàng giám sát, trong ó nêu chi ti t giá tr góp v n, s ơn v qu và t l s h u c a t ng ngư i u tư. i u 10. Th t c ăng ký l p Qu công chúng và niêm y t ch ng ch qu 1. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t phiên h p i h i ngư i u tư u tiên sau khi k t thúc t phát hành ch ng ch qu ra công chúng, công ty qu n lý qu g i UBCKNN h sơ xin ăng ký l p Qu công chúng và niêm y t ch ng ch qu bao g m: a. ơn ăng ký l p Qu công chúng và niêm y t ch ng ch qu (theo Ph l c s 05 kèm theo Quy ch này); b. B n cáo b ch; c. i u l qu và H p ng giám sát ã ư c i h i ngư i u tư thông qua; d. Danh sách và lý l ch tóm t t c a thành viên Ban i di n qu ; cam k t b ng văn b n c a các thành viên c l p trong Ban i di n qu v s c l p c a mình v i công ty qu n lý qu ; e. Cam k t c a sáng l p viên và thành viên Ban i di n qu v vi c không chuy n như ng ch ng ch qu mà mình s h u trong 02 năm k t ngày niêm y t; f. Biên b n và các tài li u khác liên quan n cu c h p i h i ngư i u tư. 2. Công ty qu n lý qu ph i ch u trách nhi m v tính h p l và chính xác c a h sơ. Trư ng h p phát hi n h sơ ã n p cho UBCKNN chưa y , có nh ng thông tin không chính xác ho c có nh ng s ki n m i phát sinh nh hư ng n n i dung c a h sơ ã n p, công ty qu n lý qu ph i báo cáo UBCKNN s a i, b sung k p th i vào h sơ ăng ký l p Qu công chúng và niêm y t ch ng ch qu . 3. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l quy nh t i Kho n 1 i u này, UBCKNN c p ch ng nh n ăng ký l p Qu công chúng và niêm y t ch ng ch qu . Trư ng h p t ch i, UBCKNN gi i thích rõ lý do b ng văn b n. i u 11. Thu nh p, chi phí và phân ph i thu nh p c a Qu công chúng 1. Qu công chúng có nh ng kho n thu nh p sau: C t c; Lãi trái phi u; Lãi ti n g i;
 6. Chênh l ch mua bán t các ho t ng u tư c a Qu ; Các kho n thu nh p khác. 2. Các chi phí c a Qu công chúng ph i ư c quy nh c th t i i u l qu bao g m: a. Phí qu n lý qu và thư ng (n u có) tr cho công ty qu n lý qu ; b. Phí tr cho các d ch v giám sát, b o qu n tài s n qu do ngân hàng giám sát th c hi n; c. Phí và l phí mà Qu ph i thanh toán theo quy nh c a pháp lu t; d. Chi phí phát sinh liên quan n các kho n vay c a Qu phù h p v i i u l qu và quy nh c a pháp lu t; e. Chi phí liên quan n vi c ki m toán Qu ; f. Chi phí liên quan n vi c thuê các t ch c c l p cung c p d ch v tư v n nh giá, ánh giá tài s n qu và tư v n lu t nh m b o v quy n l i ngư i u tư; g. Chi phí liên quan n vi c t ch c, tri u t p h p thư ng niên c a i h i ngư i u tư và Ban i di n qu ; h. Các chi phí khác theo quy nh c a i u l qu . 3. Vi c phân ph i thu nh p c a Qu công chúng ph i tuân th các quy nh sau: a. Ph n còn l i c a thu nh p c a Qu công chúng sau khi tr các chi phí c a Qu công chúng ư c phân ph i cho ngư i u tư theo nguyên t c: ch ngư i u tư ư c ghi tên trong danh sách ngư i u tư l p vào ngày ăng ký cu i cùng ư c quy n nh n thu nh p phân ph i. b. Quy trình và th t c phân ph i thu nh p c a Qu công chúng cho ngư i u tư ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán. i u 12. Xác nh giá tr tài s n ròng c a Qu 1. Vi c xác nh giá tr tài s n ròng c a Qu ph i tuân th các nguyên t c sau: a. i v i ch ng khoán niêm y t, giá c a các ch ng khoán niêm y t ư c xác nh là giá óng c a c a ngày giao d ch trư c ngày nh giá theo quy nh. b. i v i các tài s n không ph i là ch ng khoán niêm y t, vi c xác nh giá tr tài s n ph i d a trên m t quy trình và phương pháp xác nh giá tr tài s n ư c ngân hàng giám sát xác nh n và Ban i di n qu , i h i ngư i u tư phê chuNn. Quy trình và phương pháp nh giá ph i khoa h c, khách quan và ư c áp d ng th ng nh t. Các
 7. bên tham gia nh giá tài s n ph i c l p v i công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát. c. i v i các lo i tài s n khác c a Qu như c t c, lãi nh n ư c, ti n m t, giá tr c a các tài s n này ư c tính theo giá tr th c t t i th i i m xác nh. d. T ng n ph i tr c a Qu là các kho n n ho c các nghĩa v thanh toán c a Qu tính n th i i m xác nh giá tr . 2. Giá tr ơn v qu b ng giá tr tài s n ròng c a Qu chia cho t ng s ơn v qu ang lưu hành. 3. Giá tr tài s n ròng c a Qu công chúng ph i ư c xác nh m t tu n m t l n và ph i ư c thông báo công khai cho ngư i u tư vào ngày làm vi c ti p theo. i u 13. Các h n ch u tư c a Qu công chúng 1. V n và tài s n c a Qu công chúng ch ư c u tư vào ch ng khoán ho c tài s n khác phù h p v i i u l qu và quy nh c a pháp lu t. Vi c u tư v n và tài s n c a Qu công chúng ph i tuân th các h n ch sau: a. M t Qu công chúng không ư c góp v n ho c u tư vào ch ng ch qu c a chính Qu công chúng ó ho c c a m t Qu khác; b. M t Qu công chúng không ư c u tư vào quá 15% t ng giá tr ch ng khoán ang lưu hành c a m t t ch c phát hành; c. M t Qu công chúng không ư c u tư quá 20% t ng giá tr tài s n qu vào ch ng khoán ang lưu hành c a m t t ch c phát hành; d. M t Qu công chúng không ư c u tư quá 10% t ng giá tr tài s n qu vào b t ng s n; e. M t Qu công chúng không ư c u tư quá 30% t ng giá tr tài s n Qu vào các công ty trong cùng m t t p oàn hay m t nhóm công ty có quan h s h u l n nhau; f. V n và tài s n c a Qu công chúng không ư c dùng cho vay ho c b o lãnh cho b t kỳ kho n vay nào; không ư c phép vay tài tr cho ho t ng c a Qu công chúng, tr trư ng h p vay ng n h n trang tr i các chi phí c n thi t cho Qu công chúng. T ng giá tr các kho n vay c a Qu công chúng không ư c vư t quá 1% giá tr tài s n ròng c a Qu công chúng t i m i th i i m. Th i h n vay t i a không ư c quá 30 ngày; g. Các Qu công chúng không b h n ch u tư vào các lo i trái phi u Chính ph . 2. Cơ c u u tư c a Qu công chúng có th sai l ch nhưng không vư t quá 10% so v i các h n ch u tư quy nh t i Kho n 1 i u này và sai l ch ph i là k t qu c a vi c tăng ho c gi m th giá tài s n u tư và các kho n thanh toán h p pháp c a Qu công chúng. Trong trư ng h p này, công ty qu n lý qu không ư c ti n hành u tư v n và tài s n qu vào các tài s n ang có sai l ch trên và trong vòng 3 tháng k t
 8. ngày sai l ch phát sinh ph i có bi n pháp kh c ph c. Công ty qu n lý qu ph i báo cáo UBCKNN và công b thông tin cho ngư i u tư v nguyên nhân c a các sai l ch trên và bi n pháp kh c ph c, k t qu c a vi c kh c ph c. i u 14. Giao d ch tài s n c a Qu công chúng v i ngư i liên quan c a công ty qu n lý qu 1. T ng Giám c, Phó T ng Giám c (Giám c, Phó Giám c), thành viên H i ng qu n tr công ty qu n lý qu , ngư i i u hành qu ho c ngư i có liên quan không ư c phép mua tài s n c a Qu công chúng cho công ty ho c cho chính mình ho c bán tài s n c a mình cho Qu công chúng. 2. Tr trư ng h p quy nh t i Kho n 1 i u này, các giao d ch tài s n c a Qu công chúng mà công ty qu n lý qu ho c ngư i có liên quan c a công ty qu n lý qu có tham gia dư i m i hình th c ph i tuân th các quy nh sau: a. Tài s n giao d ch không ư c là b t ng s n; b. Giao d ch ph i ư c ngân hàng giám sát và toàn b thành viên c l p c a Ban i di n qu ch p thu n. 3. Trư ng h p công ty qu n lý qu ho c ngư i có liên quan c a công ty qu n lý qu có quan h h p tác, cùng l i ích v i Qu công chúng trong giao d ch tài s n qu , vi c phân b quy n l i, tài s n ph i ư c th c hi n công b ng. Các bên không ư c s d ng tài s n Qu công chúng thu l i ích tr c ti p ho c gián ti p cho chính mình ngoài l i ích tr c ti p t ph n tham gia c a mình trong giao d ch, ho c th c hi n m c tiêu khác m c tiêu giao d ch, u tư c a Qu công chúng. i u 15. Gi i th Qu 1. Vi c gi i th Qu ư c ti n hành trong các trư ng h p sau ây: a. Qu k t thúc th i h n ho t ng ghi trong i u l qu ; b. i h i ngư i u tư quy t nh gi i th Qu trư c th i h n ho t ng ghi trong i u l qu . 2. Trong các trư ng h p quy nh t i Kho n 1 i u này, công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát ch u trách nhi m hoàn t t vi c thanh lý tài s n qu và hoàn tr tài s n qu cho ngư i u tư. 3. T i thi u 3 tháng trư c ngày ti n hành gi i th , Ban i di n qu ph i tri u t p i h i ngư i u tư và trình phương án gi i th Qu i h i ngư i u tư quy t nh. Phương án gi i th Qu ph i ư c UBCKNN ch p thu n. 4. Ti n thu ư c t vi c thanh lý tài s n qu và các tài s n còn l i trong khi gi i th ư c thanh toán theo tr t t ưu tiên sau: a. Thanh toán nghĩa v tài chính v i Nhà nư c (n u có);
 9. b. Thanh toán chi phí gi i th và các kho n n c a Qu ; các kho n ph i tr cho công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát; c. Các kho n ph i tr h p l khác theo quy nh c a pháp lu t (n u có); d. Ph n còn l i (n u có) sau khi ã thanh toán theo các nghĩa v nêu trên ư c dùng thanh toán cho ngư i u tư tương ng v i t l s h u c a ngư i u tư trong Qu . i u 16. Quy n và nghĩa v c a ngư i u tư 1. Tuân th i u l qu ; ch p hành Ngh quy t c a i h i ngư i u tư. 2. Thanh toán ti n mua ch ng ch qu và ch u trách nhi m v n và các nghĩa v tài s n khác c a Qu công chúng trong ph m vi s v n ã góp. 3. Hư ng l i t ho t ng u tư c a Qu công chúng tương ương v i t l góp v n c a mình trong Qu công chúng. 4. Th c hi n các quy n và nghĩa v c a mình thông qua i h i ngư i u tư theo quy nh t i i u l qu . 5. Chuy n như ng ch ng ch qu theo quy nh c a pháp lu t; không ư c phép yêu c u công ty qu n lý qu ho c ngân hàng giám sát thay m t Qu công chúng mua l i ch ng ch qu , tr khi có quy nh khác c a pháp lu t. i u 17. i h i ngư i u tư 1. i h i ngư i u tư l n u tiên khi thành l p Qu công chúng do công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát tri u t p. 2. i h i ngư i u tư hàng năm do Ban i di n qu tri u t p h p trong vòng 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. 3. i h i ngư i u tư b t thư ng ư c Ban i di n qu ho c ngân hàng giám sát tri u t p h p trong nh ng trư ng h p sau ây: a. Có nh ng thay i quan tr ng trong môi trư ng ho t ng u tư và tình hình u tư c a Qu công chúng và quy t nh các v n quy nh t i i u 18 Quy ch này; b. Công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát b phá s n, b ình ch ho t ng ho c vi ph m nghiêm tr ng i u l qu ; c. Khi Ban i di n qu ho c ngân hàng giám sát nh n ư c yêu c u c a ngư i u tư ho c nhóm ngư i u tư i di n ít nh t 10% v n i u l qu liên t c trong 6 tháng; d. Các trư ng h p khác do i u l qu quy nh. 4. Trư ng h p Ban i di n qu ho c ngân hàng giám sát không tri u t p h p theo quy nh t i i m c Kho n 3 i u này, ngư i u tư ho c nhóm ngư i u tư i di n
 10. ít nh t 10% v n i u l qu liên t c trong 6 tháng ư c quy n ng ra tri u t p h p i h i ngư i u tư. 5. Vi c tri u t p h p i h i ngư i u tư theo quy nh t i các Kho n 3 và 4 i u này ph i ư c th c hi n trong vòng 30 ngày k t ngày các tình hu ng ó x y ra. Ch m nh t 10 ngày làm vi c trư c khi di n ra cu c h p i h i ngư i u tư, bên tri u t p h p ph i thông báo công khai cho ngư i u tư v vi c tri u t p h p i h i ngư i u tư. i u 18. Quy n c a i h i ngư i u tư i h i ngư i u tư có quy n: 1. B u ch t a i h i. 2. B u, mi n nhi m thành viên Ban i di n qu , Ch t ch Ban i di n qu . 3. Quy t nh thù lao và chi phí ho t ng c a Ban i di n qu . 4. Xem xét và x lý các vi ph m c a Ban i di n qu , công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và các t ch c có liên quan gây thi t h i cho Qu công chúng. 5. Thông qua quy t nh s a i, b sung i u l qu , vi c niêm y t ch ng ch qu . 6. Thay i chính sách phân ph i l i nhu n. 7. Thay i ch trương, chi n lư c quan tr ng, m c tiêu u tư c a Qu công chúng và gi i th Qu công chúng. 8. Thay i m c phí tr cho công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát. 9. Yêu c u công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát trình s sách ho c thư t giao d ch t i i h i ngư i u tư. 10. Thông qua các báo cáo v tình hình tài chính, tài s n và ho t ng hàng năm c a Qu công chúng. 11. Thông qua, s a i, b sung h p ng giám sát tài s n qu . 12. Thay i công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát. 13. Các quy n và nhi m v khác quy nh t i i u l qu . i u 19. i u ki n, th th c ti n hành h p i h i ngư i u tư 1. Cu c h p i h i ngư i u tư ư c ti n hành khi có s ngư i u tư d h p i di n ít nh t 65% v n i u l qu . 2. Trư ng h p cu c h p l n th nh t không i u ki n ti n hành theo quy nh t i Kho n 1 i u này, thì ư c tri u t p h p l n th hai trong th i h n 30 ngày, k t
 11. ngày cu c h p l n th nh t d nh khai m c. Cu c h p i h i ngư i u tư tri u t p l n th hai ư c ti n hành khi có s ngư i u tư d h p i di n ít nh t 51% v n i u l qu . 3. Trư ng h p cu c h p l n th hai không i u ki n ti n hành theo quy nh t i Kho n 2 i u này, thì ư c tri u t p h p l n th ba trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày cu c h p l n th hai d nh khai m c. Trong trư ng h p này, cu c h p c a i h i ngư i u tư ư c ti n hành không ph thu c vào s ngư i u tư d h p. 4. Th th c ti n hành h p i h i ngư i u tư, hình th c bi u quy t do i u l qu quy nh. i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ngư i u tư 1. i h i ngư i u tư thông qua các quy t nh thu c thNm quy n b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n b ng văn b n. Nh ng ngư i có quy n l i và nghĩa v liên quan n v n c n bi u quy t không ư c tham gia bi u quy t. 2. Quy t nh c a i h i ngư i u tư ư c thông qua t i cu c h p khi: a. ư c s ngư i u tư i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c ngư i u tư d h p ch p thu n; b. i v i quy t nh v vi c s a i, b sung i u l qu , gi i th Qu công chúng, ph i ư c s ngư i u tư i di n ít nh t 65% t ng s phi u bi u quy t c a t t c ngư i u tư d h p ch p thu n. 3. Trư ng h p thông qua quy t nh dư i hình th c l y ý ki n b ng văn b n, thì quy t nh c a i h i ngư i u tư ư c thông qua n u ư c s ngư i u tư i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a toàn b ngư i u tư c a Qu công chúng ch p thu n. 4. Ban i di n qu , công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát có trách nhi m tuân th Ngh quy t c a i h i ngư i u tư. i u 21. Báo cáo v i h i ngư i u tư 1. Vi c tri u t p h p và n i dung h p i h i ngư i u tư ph i ư c thông báo công khai cho ngư i u tư và báo cáo UBCKNN ch m nh t 10 ngày làm vi c trư c khi ti n hành i h i. 2. UBCKNN có quy n yêu c u thay i n i dung cu c h p n u th y n i dung trái v i quy nh c a pháp lu t ho c có th làm t n h i nghiêm tr ng n quy n l i c a ngư i u tư. 3. Trong vòng 10 ngày làm vi c sau khi k t thúc h p i h i ngư i u tư, Ban i di n qu có trách nhi m l p và g i Biên b n và Ngh quy t i h i cho UBCKNN. i u 22. Ban i di n qu
 12. 1. Ban i di n qu i di n cho quy n l i c a ngư i u tư và có các quy n và nghĩa v quy nh t i i u l qu . Các quy n và nghĩa v c a Ban i di n qu quy nh t i i u l qu ph i bao hàm các n i dung chính sau: a. Giám sát ho t ng c a công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và các t ch c cung c p d ch v cho Qu công chúng phù h p v i i u l qu ; b. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy trình và phương pháp xác nh giá tr tài s n ròng c a Qu công chúng; c. Phê chuNn các giao d ch c a Qu công chúng v i ngư i có liên quan c a công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát phù h p v i quy nh t i i u 14 Quy ch này và quy nh c a i u l qu ; d. Ki n ngh chính sách và m c tiêu u tư c a Qu công chúng; e. Ki n ngh m c l i nhu n phân ph i cho ngư i u tư; thông qua th i h n và th t c phân ph i l i nhu n; f. Ki n ngh vi c thay i công ty qu n lý qu ho c ngân hàng giám sát; g. Các quy n và nhi m v khác quy nh t i i u l qu . 2. Quy t nh c a Ban i di n qu ư c thông qua b ng bi u quy t t i cu c h p, l y ý ki n b ng văn b n ho c hình th c khác do i u l qu quy nh. M i thành viên Ban i di n qu có m t phi u bi u quy t. 3. Ban i di n qu có t i thi u 3 thành viên và không quá 11 thành viên, trong ó ít nh t 60% s thành viên Ban i di n qu không ph i là ngư i có liên quan c a công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát (dư i ây g i t t là thành viên c l p). 4. Nhi m kỳ, tiêu chuNn, s lư ng thành viên, b nhi m, mi n nhi m và bãi mi n, b sung thành viên Ban i di n qu do i u l qu quy nh. Thành viên Ban i di n qu không ư c y quy n cho ngư i khác th c hi n quy n và nghĩa v c a mình i v i Qu công chúng. 5. Các thành viên Ban i di n qu ph i cam k t không chuy n như ng các ch ng ch qu mà mình s h u trong 02 năm k t ngày phát hành. Sau th i h n trên, vi c chuy n như ng ch ng ch qu c a các thành viên Ban i di n qu ph i công b công khai cho ngư i u tư. i u 23. Cu c h p Ban i di n qu 1. Ch t ch Ban i di n qu có quy n tri u t p h p Ban i di n qu . Ban i di n qu ph i h p ít nh t m i quý m t l n, trong trư ng h p c n thi t có th h p b t thư ng. 2. Cu c h p Ban i di n qu ư c ti n hành khi có t hai ph n ba t ng s thành viên tr lên tham d . Quy t nh c a Ban i di n qu ư c thông qua n u ư c a s
 13. thành viên d h p ch p thu n. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch Ban i di n qu . 3. Cu c h p Ban i di n qu ph i ư c ghi y vào biên b n. Ch t a và thư ký ph i liên i ch u trách nhi m v tính chính xác và trung th c c a biên b n h p Ban i di n qu . i u 24. Ch t ch Ban i di n qu 1. i h i ngư i u tư b u Ch t ch Ban i di n qu trong s thành viên Ban i di n. Ch t ch Ban i di n qu ph i là thành viên c l p. 2. Ch t ch Ban i di n qu có các quy n và nhi m v sau ây: a. L p chương trình, k ho ch ho t ng c a Ban i di n qu ; b. ChuNn b chương trình, n i dung, các tài li u ph c v cu c h p; tri u t p và ch t a cu c h p Ban i di n qu ; c. Theo dõi quá trình t ch c th c hi n các quy t nh c a Ban i di n qu ; d. Các quy n và nhi m v khác quy nh t i i u l qu . 2. Trư ng h p Ch t ch Ban i di n qu v ng m t ho c m t kh năng th c hi n nhi m v ư c giao thì thành viên Ban i di n qu ư c Ch t ch Ban i di n qu y quy n s th c hi n các quy n và nhi m v c a Ch t ch Ban i di n qu . Trư ng h p không có ngư i ư c y quy n, các thành viên Ban i di n qu còn l i ch n m t trong s các thành viên c l p t m th i gi ch c Ch t ch Ban i di n qu theo nguyên t c nh t trí. Vi c b u l i Ch t ch Ban i di n qu s ư c th c hi n t i i h i ngư i u tư thư ng niên g n nh t. Chương 3: QU THÀNH VIÊN i u 25. Thành l p Qu thành viên 1. Qu thành viên do các thành viên góp v n thành l p theo quy nh t i Ngh nh s 144/2003/N -CP ư c y thác cho công ty qu n lý qu qu n lý. Qu thành viên có s v n i u l t i thi u là 5 t ng. 2. Trong quá trình thành l p Qu thành viên, các t ch c, cá nhân tham gia vào vi c l p Qu thành viên và công ty qu n lý qu không ư c s d ng phương ti n thông tin i chúng qu ng cáo, kêu g i góp v n, thăm dò th trư ng dư i m i hình th c. 3. Vi c l p Qu thành viên ph i ư c ăng ký v i UBCKNN. i u 26. Thành viên góp v n 1. Thành viên góp v n ph i luôn áp ng i u ki n sau ây:
 14. a. u tư t i thi u 3 t ng Vi t Nam, trư ng h p thành viên là t ch c; b. u tư t i thi u 1 t ng Vi t Nam, trư ng h p thành viên là cá nhân. 2. Thành viên góp v n có các quy n và nghĩa v sau: a. Tuân th i u l qu ; ch p hành Ngh quy t c a i h i thành viên; b. Thanh toán ti n mua ch ng ch qu và ch u trách nhi m v n và các nghĩa v tài s n khác c a Qu thành viên trong ph m vi s v n ã góp; c. Hư ng l i t ho t ng u tư c a Qu thành viên tương ương v i t l góp v n c a mình trong Qu thành viên; d. Th c hi n các quy n và nghĩa v c a mình thông qua i h i thành viên theo quy nh t i i u l qu ; e. Chuy n như ng ph n v n góp c a mình trong Qu thành viên theo quy nh c a pháp lu t; không ư c phép yêu c u công ty qu n lý qu ho c ngân hàng giám sát thay m t Qu thành viên mua l i ph n v n góp. 3. i h i thành viên g m t t c các thành viên góp v n vào Qu thành viên có t 2 thành viên góp v n tr lên. i h i thành viên có các quy n như sau: a. B u ch to i h i; b. Quy t nh v vi c có hay không thành l p Ban i di n qu ; quy t nh vi c b u, mi n nhi m Ch t ch, thành viên Ban i di n qu (n u có); quy t nh v thù lao và chi phí ho t ng c a Ban i di n; c. Quy t nh vi c l a ch n ngân hàng giám sát; d. Xem xét và x lý các vi ph m c a công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát và các t ch c cung c p d ch v liên quan gây thi t h i cho Qu ; e. Thông qua quy t nh s a i, b sung i u l qu , H p ng giám sát; f. Thay i chính sách phân ph i l i nhu n; g. Thay i ch trương, chi n lư c quan tr ng, m c tiêu u tư c a Qu và gi i th Qu ; h. Thay i m c phí tr cho công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát; i. Yêu c u công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát trình s sách ho c thư t giao d ch; j. Thông qua các báo cáo v tình hình tài chính, tài s n và ho t ng hàng năm c a Qu ;
 15. k. Thông qua, s a i, b sung h p ng giám sát tài s n Qu ; l. Thay i công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát; m. Các quy n và nhi m v khác quy nh t i i u l qu . 4. Trư ng h p Qu thành viên có 1 thành viên góp v n, Qu thành viên không có i h i thành viên; thành viên góp v n duy nh t c a Qu có các quy n quy nh t i các Kho n d, e, f, g, h, i, j, k, l, m Kho n 3 i u này. 5. Thành viên góp v n c a Qu thành viên ch ư c chuy n như ng v n góp cho ngư i u tư áp ng các i u ki n quy nh t i i m a và b Kho n 1 i u này. i u 27. Th t c và h sơ ăng ký l p Qu thành viên 1. H sơ ăng ký l p Qu thành viên g m có: a. ơn ăng ký l p Qu thành viên (theo Ph l c s 06 kèm theo Quy ch này); b. i u l Qu thành viên (theo Ph l c s 02 kèm theo Quy ch này); c. H p ng giám sát tài s n qu ; quy nh c a h p ng giám sát ph i phù h p v i i u l qu ; d. Biên b n th a thu n góp v n và danh sách các thành viên góp v n. 3. Công ty qu n lý qu ph i ch u trách nhi m v tính h p l và chính xác c a h sơ. Trư ng h p phát hi n h sơ ã n p cho UBCKNN chưa y , có nh ng thông tin không chính xác ho c có nh ng s ki n m i phát sinh nh hư ng n n i dung c a h sơ ã n p, công ty qu n lý qu ph i báo cáo UBCKNN s a i, b sung k p th i vào h sơ ăng ký l p Qu thành viên. 4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l quy nh t i Kho n 1 i u này, UBCKNN c p ch ng nh n ăng ký l p Qu thành viên. Trư ng h p t ch i, UBCKNN gi i thích rõ lý do b ng văn b n. 5. K t khi ư c c p ch ng nh n ăng ký l p qu thành viên, công ty qu n lý qu và ngân hàng giám sát ph i l p và lưu gi s ăng ký ăng ký s h u ph n v n góp c a thành viên góp v n c a Qu thành viên và m i thông tin liên quan n vi c chuy n như ng v n góp. i u 28. Ho t ng u tư c a Qu thành viên 1. Qu thành viên ph i mb o u tư t i thi u 60% giá tr tài s n qu vào ch ng khoán. 2. Qu thành viên không ph i tuân th các quy nh v h n ch u tư như i v i các Qu công chúng quy nh t i Quy ch này, ngo i tr trư ng h p i u l qu có quy nh khác.
 16. i u 29. Ch báo cáo và cung c p thông tin. 1. Công ty qu n lý qu ph i thông báo v i cá nhân, t ch c có nhu c u góp v n vào Qu thành viên n i dung sau: "Vi c u tư vào Qu thành viên này không phù h p v i nhà u tư nh , ch phù h p i v i cá nhân và t ch c u tư chuyên nghi p, có kinh nghi m trong qu n lý và u tư tài chính, có ti m l c tài chính và s n sàng ch p nh n r i ro ti m tàng t vi c u tư c a Qu . Ngư i u tư vào Qu thành viên này c n cân nh c k trư c khi quy t nh u tư. U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p gi y ch ng nh n ăng ký l p Qu thành viên ch có nghĩa là vi c l p Qu thành viên ã ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t liên quan, không hàm ý b o m v m c tiêu, chi n lư c, m c r i ro và kh năng sinh l i c a Qu ." 2. Công ty qu n lý qu có nghĩa v cung c p cho thành viên góp v n c a Qu các báo cáo quy nh t i i m a Kho n 1 i u 55 Quy ch này. 3. Công ty qu n lý qu không ph i tuân th các nghĩa v công b thông tin ra công chúng i v i Qu thành viên. i u 30. Các quy nh khác v Qu thành viên 1. Các lo i phí và chi phí liên quan n ho t ng u tư c a Qu u tư ch ng khoán ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u l qu ph i quy nh y , chi ti t m c phí qu n lý qu , thư ng t i a tr cho công ty qu n lý qu hàng năm; m c phí t i a tr cho ngân hàng giám sát hàng năm phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. Giá tr tài s n ròng c a Qu thành viên có th ư c xác nh nh kỳ theo quy nh t i i u l qu làm cơ s tính các lo i phí ho c trong các trư ng h p khác quy nh t i i u l Qu thành viên. Vi c xác nh giá tr tài s n ròng c a Qu ph i tuân th theo các nguyên t c quy nh t i i u 12 Quy ch này. 3. Vi c h ch toán và phân b thu nh p và chi phí c a Qu thành viên ph i tuân th các quy nh t i Kho n 1, Kho n 2, i m a Kho n 3 i u 11 Quy ch này. 4. Ch m nh t 30 ngày trư c ngày phân ph i thu nh p Qu thành viên, Ngân hàng giám sát ph i l p danh sách thành viên góp v n có quy n nh n ph n thu nh p ư c phân ph i, xác nh m c thu nh p phân ph i i v i t ng ơn v qu ho c ph n v n góp, th i h n và hình th c tr thu nh p. Thông báo v phân ph i thu nh p ph i ư c g i n t t c thành viên góp v n ch m nh t 15 ngày làm vi c trư c khi th c hi n phân ph i thu nh p. Thông báo ph i ghi rõ tên Qu , tên, a ch c a thành viên góp v n, s ơn v qu ho c ph n v n góp c a thành viên góp v n, m c thu nh p phân ph i và t ng giá tr thu nh p phân ph i mà thành viên góp v n ó ư c nh n, ngày và phương th c tr ph n thu nh p ư c phân ph i. 5. Vi c gi i th Qu thành viên ư c th c hi n theo quy nh t i i u 15 Quy ch này.
 17. 6. Công ty qu n lý qu , ngân hàng giám sát, thành viên góp v n và nh ng t ch c, cá nhân có liên quan khác ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t và c a Quy ch này. Chương 4: CÔNG TY QU N LÝ QU i u 31. Nguyên t c c p gi y phép qu n lý qu 1. Công ty qu n lý qu ư c c p gi y phép th c hi n m t ho c các lo i hình d ch v sau: a. L p và qu n lý Qu công chúng; b. L p và qu n lý Qu thành viên. 2. Vi c thành l p công ty liên doanh qu n lý qu ph i ư c UBCKNN c p Gi y phép sau khi ư c B Tài chính ch p thu n. Gi y phép này ng th i có giá tr là gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. T ch c kinh doanh ch ng khoán nư c ngoài tham gia góp v n thành l p công ty liên doanh qu n lý qu ph i là t ch c ư c phép ho t ng qu n lý qu theo pháp lu t nư c ngoài (sau ây g i t t là công ty qu n lý qu nư c ngoài). i u 32. i u ki n c p gi y phép qu n lý qu i u ki n c p gi y phép qu n lý qu ư c th c hi n theo quy nh t i i u 83 Ngh nh 144/2003/N -CP. i u 33. H sơ xin c p gi y phép qu n lý qu 1. H sơ xin c p gi y phép qu n lý qu cho công ty qu n lý qu 100% v n trong nư c g m: a. ơn xin c p gi y phép qu n lý qu (theo Ph l c s 07 kèm theo Quy ch này); b. i u l công ty; c. Phương án kinh doanh d ki n trong 3 năm u; d. Biên b n góp v n c a các c ông sáng l p i v i công ty c ph n, c a thành viên sáng l p i v i công ty trách nhi m h u h n có t hai thành viên tr lên ho c quy t nh giao v n c a ch s h u i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; e. B n sao h p l gi y phép thành l p ho c ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a các pháp nhân tham gia góp v n, l p công ty qu n lý qu ; f. Báo cáo tài chính 02 năm g n nh t c a các bên là pháp nhân góp trên 10% v n i u l c a công ty qu n lý qu ;
 18. g. B n thuy t trình cơ s v t ch t k thu t và phương ti n ph c v ho t ng qu n lý qu (theo Ph l c s 08 kèm theo Quy ch này); h. Lý l ch tóm t t c a các thành viên H i ng qu n tr , thành viên H i ng thành viên, Ch t ch công ty (theo Ph l c s 09 kèm theo Quy ch này); i. H sơ h p l xin c p ch ng ch hành ngh qu n lý qu cho T ng Giám c, Phó T ng Giám c (Giám c, Phó Giám c) và ngư i hành ngh qu n lý qu c a công ty theo quy nh t i i u 48 Quy ch này. 2. H sơ xin c p gi y phép qu n lý qu cho công ty liên doanh qu n lý qu bao g m các tài li u nêu t i i m a, b, c, e, f, g, h, i Kho n 1 i u này và các tài li u sau: a. Tài li u ch ng minh bên nư c ngoài tham gia liên doanh ư c phép ho t ng qu n lý qu t i nư c s t i và tóm t t v ho t ng và k t qu u tư ã ư c công b c a các Qu do bên nư c ngoài qu n lý; b. B n sao h p l i u l c a các bên liên doanh; c. H p ng liên doanh. 3. Trong b h sơ xin c p phép qu n lý qu c a công ty qu n lý qu liên doanh, các gi y t ph i là b n sao có xác nh n h p pháp c a cơ quan có thNm quy n nơi bên nư c ngoài óng tr s chính và ư c cơ quan công ch ng Vi t Nam xác nh n b n d ch ra ti ng Vi t. 4. H sơ xin c p phép qu n lý qu g i t i UBCKNN bao g m 01 b b n chính và 02 b b n sao. i u 34. Th t c c p gi y phép qu n lý qu 1. Th i h n c p các gi y phép qu n lý qu t i a là 60 ngày, k t ngày UBCKNN nh n ư c h sơ h p l . Trư ng h p t ch i c p gi y phép, UBCKNN ph i gi i thích rõ lý do b ng văn b n. 2. Sau khi nh n ư c văn b n ch p thu n nguyên t c vi c c p gi y phép qu n lý qu c a UBCKNN, t ch c xin c p phép ph i chuy n toàn b s v n i u l vào tài kho n phong to t i Ngân hàng ch nh thanh toán. S ti n này ch ư c gi i t a sau khi công ty ư c chính th c c p gi y phép qu n lý qu . 3. Trư ng h p v n i u l có ph n v n góp b ng hi n v t ho c quy n s d ng t, t ch c xin phép qu n lý qu ph i g i UBCKNN b n sao h p l các gi y t ch ng minh quy n s h u ho c quy n s d ng và giá tr hi n v t tương ương v i ph n v n góp. 4. UBCKNN chính th c c p gi y phép qu n lý qu sau khi t ch c xin phép hoàn thành th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t i v i trư ng h p công ty qu n lý qu 100% v n trong nư c và sau khi t ch c xin phép hoàn thành th t c phong to v n theo quy nh t i Kho n 2 i u này i v i trư ng h p thành l p công ty liên doanh qu n lý qu .
 19. i u 35. Thay i, b sung lo i hình d ch v cho công ty qu n lý qu 1. Công ty qu n lý qu ã ư c c p gi y phép qu n lý qu mu n thay i ho c b sung lo i hình d ch v ph i làm th t c xin thay i, b sung gi y phép qu n lý qu . 2. H sơ xin thay i ho c b sung lo i hình d ch v cho công ty qu n lý qu bao g m: a. ơn xin thay i ho c b sung lo i hình d ch v cho công ty qu n lý qu (theo Ph l c s 10 kèm theo Quy ch này); b. Ngh quy t c a i h i ng c ông và Quy t nh c a H i ng qu n tr iv i công ty c ph n ho c Quy t nh c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c Quy t nh c a H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên v vi c thay i, b sung lo i hình d ch v c a công ty; c. Phương án kinh doanh d ki n khi tăng thêm ho c rút b t lo i hình d ch v . 3. Trong th i h n t i a là 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , UBCKNN thông báo b ng văn b n vi c ch p thu n thay i, b sung lo i hình d ch v cho công ty qu n lý qu . Trư ng h p không ch p thu n, UBCKNN gi i thích rõ lý do b ng văn b n. i u 36. Chuy n như ng c ph n ho c ph n v n góp cho công ty qu n lý qu nư c ngoài 1. C ph n ho c ph n v n góp trong công ty qu n lý qu ư c chuy n như ng cho các công ty qu n lý qu nư c ngoài theo t l do Th tư ng Chính ph quy nh. 2. Vi c bán c ph n ho c ph n v n góp tr giá trên 5% v n i u l c a Công ty qu n lý qu cho công ty qu n lý qu nư c ngoài ph i ư c UBCKNN ch p thu n. 3. H sơ xin chuy n như ng c ph n ho c ph n v n góp cho công ty qu n lý qu nư c ngoài: a. ơn xin chuy n như ng c ph n, ph n v n góp cho công ty qu n lý qu nư c ngoài (theo Ph l c s 11 kèm theo Quy ch này); b. Ngh quy t c a i h i ng c ông và Quy t nh c a H i ng qu n tr iv i công ty c ph n ho c Quy t nh c a ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ho c Quy t nh c a H i ng thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên v vi c chuy n như ng c ph n ho c ph n v n góp cho công ty qu n lý qu nư c ngoài; c. Các tài li u nêu t i i m a Kho n 2 i u 33; d. B n sao h p l i u l c a công ty qu n lý qu nư c ngoài;
 20. e. B n sao h p l gi y phép thành l p ho c ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c tài li u ch ng nh n pháp lý tương ương và báo cáo tài chính 02 năm g n nh t c a công ty qu n lý qu nư c ngoài; f. Tho thu n nguyên t c v vi c chuy n như ng v n góp ho c c ph n gi a bên Vi t Nam và công ty qu n lý qu nư c ngoài. 4. Trong th i h n t i a 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , UBCKNN thông báo b ng văn b n vi c ch p thu n chuy n như ng c ph n ho c ph n v n góp cho công ty qu n lý qu nư c ngoài. Trư ng h p không ch p thu n, UBCKNN gi i thích rõ lý do b ng văn b n. i u 37. L p, óng c a chi nhánh công ty qu n lý qu 1. Công ty qu n lý qu mu n l p, óng c a chi nhánh ph i ư c UBCKNN ch p thu n. 2. H sơ xin l p chi nhánh bao g m: a. ơn xin l p chi nhánh công ty qu n lý qu (theo Ph l c s 13 kèm theo Quy ch này); b. Phương án ho t ng qu n lý qu d ki n trong 02 năm u ho t ng phù h p v i chi n lư c phát tri n th trư ng ch ng khoán; c. B n thuy t trình cơ s v t ch t k thu t ph c v ho t ng qu n lý qu c a chi nhánh (theo Ph l c s 08 kèm theo Quy ch này) kèm theo gi y t ch ng minh quy n s d ng ph n di n tích làm tr s chi nhánh; d. H sơ h p l xin c p ch ng ch hành ngh qu n lý qu c a Giám c, Phó Giám c chi nhánh và ngư i hành ngh qu n lý qu theo quy nh t i i u 48 Quy ch này n u chưa ph i là ngư i ã có ch ng ch hành ngh qu n lý qu . 3. H sơ xin óng c a chi nhánh công ty qu n lý qu bao g m: a. ơn xin óng c a chi nhánh (theo Ph l c s 12 kèm theo Quy ch này); b. Tài li u gi i trình lý do xin óng chi nhánh; c. Phương án óng c a chi nhánh, trong ó có nêu rõ hư ng gi i quy t các quy n l i và nghĩa v c a chi nhánh v i khách hàng và các bên liên quan. 4. Trong th i h n t i a 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , UBCKNN thông báo b ng văn b n v vi c ch p thu n cho công ty qu n lý qu l p, óng c a chi nhánh. Trư ng h p không ch p thu n, UBCKNN gi i thích rõ lý do b ng văn b n. i u 38. Thay i a i m t tr s chính, chi nhánh 1. Công ty qu n lý qu mu n thay i a i m t tr s chính, tr s chi nhánh ph i ư c s ch p thu n c a UBCKNN.
Đồng bộ tài khoản