Quyết định 73/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Huynh Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định 73/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 73/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên quốc lộ 1A tại trạm thu phí Diên Phú (Km 1453) và trạm thu phí Cam Thịnh (Km 1517+600)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 73/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUY Ế T Đ Ị NH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 73/2005/QĐ-BTC N G À Y 2 7 T H Á N G 1 0 N Ă M 2 0 0 5 V Ề V I Ệ C Q UY Đ Ị N H T Ạ M T H Ờ I K H Ô N G T H U P H Í S Ử D Ụ N G Đ Ư Ờ N G B Ộ Đ Ố I V Ớ I X E M ÁY T R Ê N QUỐC LỘ 1A TẠI TRẠM THU PHÍ DIÊN PHÚ (KM 1453) VÀ T R Ạ M T H U P H Í CA M T H Ị N H ( KM 1 5 1 7 + 6 0 0 ) B Ộ T R Ư Ở N G B Ộ T À I C H Í NH Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 5252/BGTVT- ĐBVN ngày 25/8/2005 về việc không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy tại Trạm thu phí Diên Phú, Cam Thịnh; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ trên quốc lộ 1A tại trạm thu phí Diên Phú (Km 1453) và trạm thu phí Cam Thịnh (Km 1517+600) đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy và các loại xe tương tự cho đến khi có quy định mới. Đi ề u 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Đi ề u 3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ trên quốc lộ 1A tại trạm thu phí Diên Phú (Km 1453) và trạm thu phí Cam Thịnh (Km 1517+600) và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản